11 КЛАС

(70год)

Шкільні твори 11 клас з української та зарубіжної літератури + твори з розвитку мовлення

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Резервний час — 8 год.

Текстуальне вивчення творів — 62 год.

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки

(35.

1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20—30-х років ХХ ст.
ВСТУП

Складні суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм). Українська література ХХ ст. як новий етап в іст орії національної культури. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 20-х років. Поняття “Розстріляне відродження“, домінування соцреалістичної естетики в 30-ті роки.
ТЛ: “Розстріляне відродження“.

Мати уявлення про історичні та суспільні умови розвитку літератури в ХХ ст., про стильові напрями, стильове розмаїття мистецтва 20-х років. Пригадати імена і твори письменників ХХ ст., що вивчалися раніше. Вміти користуватися довідковими виданнями і словниками. Називати основні літературні організації, угруповання 20-х років. Знати і вміти розповісти про масові репресії письменників у 30-ті роки, про втручання влади в мистецький процес. Вміти пояснювати поняття “Розстріляне відродження“.
Розвиток допитливості, вміння шукати необхідну інформацію.

Український живопис 10—30-х років XX ст.
Зарубіжна література цього періоду.

(9)

3

ПОЕЗІЯ
Провідна роль поезії у 20-ті роки XX ст. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів.

Павло Тичина. “Арфами, арфами...“, “О панно Інно...“, “Ви знаєте, як липа шелестить...“, “Одчиняйте двері...“, “Пам’яті тридцяти“
Найбільший модерніст 20-х років (зб. “Сонячні кларнети“, “Замість сонетів і октав“, “Плуг“). Трагізм його творчої долі — “феномен доби“. З вернення до “вічних“ тем, культура віршування, потужне ліричне “Я“ як символ нової людини, поєднання різних стильових тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Феномен “кларнетизму“. Наскрізна оптимістична тональність, життєствердна настроєвість (зб. “Сонячні кларнети“).
ТЛ: вітаїстичність, експресіонізм, кларнетизм.

Розуміти основні тенденції розвитку української поезії 20-х років XX ст., її “вітаїстичність“, вміти це пояснити. Називати провідних поетів 20-х років. Розвивати навички аналізу ліричних творів.
Знати і вміти розповісти про трагізм творчої долі П. Тичини. Назвати його ранні збірки. Аналізувати основні мотиви і стильові тенденції ранньої творчості. Розвивати навички аналізу поезій, виділення основних мотивів, ознак індивідуального стилю. Вміти давати власну оцінку творчості П. Тичини.
Вивчити напам’ять: “Арфами, арфами...“; “О панно Інно...“.
Розвиток естетичного смаку, культури образного бачення.
Осмислення зв’язку внутрішньої свободи митця з процесом його творчості.

Творчість поетів Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, Т. С. Еліота, Р. М. Рільке; художників В. і Ф. Кричевських, М. Жука, А. Петрицького та ін.
Малярські роботи П. Тичини, музика в його житті.
Музика Б. Фільца, М. Вериківського, П. Синиці, Г. Ляшенка та ін. на слова П. Тичини.

2

Михайль Семенко (Михайло Семенко). “Бажання“, “Місто“, “Запрошення“
По ет-футурист, сміливий експериментатор, впроваджувач авангардних тенденцій в українській поезії 20-х років. Урбаністичні мотиви його лірики, їхня змістова новизна, деструкція традиційної форми вірша.
ТЛ: авангард, футуризм, деструкція.

Мати уявлення про авангардні експерименти поезії 20-х років, їхній новаційний, пошуковий характер, вміти розповісти про це. Шлiфувати вміння виразно і усвідомлено читати вірші, виділяти основні мотиви, головну думку, характеризувати настрій, ритм. Пояснити розуміння термінів авангард, футуризм, деструкція, значення творчості М. Семенка для розвитку української поезії.
Розвиток пошукових, експериментаторських здібностей.

О. Архипенко, “Карусель П’єро“. Італійський і російський поетичний футуризм. Український малярський футуро-авангард.
М. Семенко — скрипаль.

2

Максим Рильський. “Молюсь і вірю...“, “Коли усе в тумані життєвому...“, “Солодкий світ!..“, “Запахла осінь в’ялим тютюном...“
Різногранний творчий шлях митця. Рання творчість. Приналежність до групи київських “неокласиків“. Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша. Філософічність, афоризми лірики поета, “прозорість“ її форми. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі людини, вітаїзм, сповідальність.
ТЛ: філософічність.

Мати уявлення про київських “неокласиків“, розповісти про них. Знати основні відомості з творчої біографії М. Рильського, розповісти про ранню творчість.
Розвивати навички виразно і усвідомлено читати, аналізувати поезії, їхні провідні мотиви і настрої, визначати основні ознаки індивідуального почерку. Прокоментувати естетичне кредо митця (“Коли усе в тумані життєвому“). Вміти пояснити смислову і настроєву значущість художньої деталі, образу. Висловити власні думки з приводу поетичної майстерності, філософічності віршів М. Рильського.
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Розвиток відчуття естетики поетичного образу. Усвідомлення значення урівноваженості та філософської самозаглибленості при зіткненні з життєвими проблемами.

Традиція Ш. Бодлера, А. Рембо, П. Верлена.

2

Євген Плужник. “Для вас, історики майбутні...“, “Вчись у природи творчого спокою...“, “Ніч... а човен — як срібний птах!..“ , “Річний пісок...“
Один із провідних поетів “розстріляного відродження“. “Громадянський інтим“, сповідальність, ліризм, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за м инущістю краси, гармонією світу і людини. Мить і вічність у чуттєвому, образному вираженні.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя.

Зн ати творчу біографію Є. Плужника, мати уявлення про його основні твори (збірки поезій, поеми, п’єси, роман “Недуга“). Розповісти про по ета, його трагічну долю. Проаналізувати вірші, виділити основні мотиви, настрої, визначити в них роль метафори та інших художніх засобів. Вміти порівняти поезії Є. Плу жника з творами М. Рильського, П. Тичини, визначити спільне і відмінне. Обміркувати і висловити власні судження з приводу питання втрати душевної гармонії та способів її повернення.

Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Усвідомлення зовнішнього спокою, урівноваженості як ознак душевного стоїцизму, опірності неприйнятним життєвим обставинам. Розвиток уміння сприймати явища, події у зіставленні, порівнювати їх.

Герметична поезія В. Свідзинського.
Імпресіонізм в українському живописі 10— 20-х років XX ст. (П. Нілус, Д. Бурлюк, М. Бурачек, О. Мурашко та ін.).

(21.

4

ПРОЗА
Жанрово-стильове розмаїття. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією.
Микола Хвильовий (Фітільов). “Я (Романтика)“, “Іван Іванович“
Життєвий і творчий шлях. Провідна роль у літературному житті 20-х років. Романтичність свiтобачення. Тематичне і стильове розмаїття його прози. “Я (Романтика)“ — новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов’язком. “Іван Іванович“ — сатира на новий радянський побут. Психологія “вічного“ обивателя.

Мати уявлення про розвиток української прози 20-х років XX ст., її представників.
Розповісти біографію М. Хвильового, про його роль у літературному житті 20-х років. Розглядати зміст творів, вміти їх аналізувати. Визначи ти стильові особливості, проблеми, пояснити присвяту до новели “Я (Романтика)“, символічність образу матері, прокоментувати вибір героя. Вміти визначити жанр твору, відрізнити реальне і уявне в ньому, схарактеризувати образ ліричного “Я“. Коментувати ідейно-художню роль елементів сюжету повісті “Іван Ів анович“, аналізувати сатиричні зображувальні засоби; характеризувати образи. Висловити власне розуміння думки О. Білецького про М. Хвильового як “основоположника нової української прози“.
Усвідомлення переваг гуманізму в контексті інших ідеологій, складностей морально-етичного вибору, вміння передбачити його наслідки. Осмислення явищ мистецтва як елементів культури певного часу і певного народу.

Типологічний зв’язок та вплив прози К. Гамсуна, М. Пруста, С. Пшибишевського.

Вплив Ф. Достоєвського, А. Бєлого, Б. Пільняка, Максима Горького, французького модернізму на М. Хвильового.

3

Григорій Косинка (Стрілець). “В житах“, “Фавст“
Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі. “В житах“ — зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос, імпресіоністична настроєвість. Європейська ідея бунту, активна протидія зовнішнім обставинам (“Фавст“).
ТЛ: поглиблення поняття про імпресіонізм.

З нати творчу біографію прозаїка. Розуміти позаідеологічність його творів, психологізм художньої деталі в них. Розвивати вміння переказувати сюжет новел, коментувати їхній змі ст, визначати основні мотиви, коментувати показ переваги загальнолюдського над класово-ідеологічним. Вміти виділяти і коментувати зорові й слухові образи, художні деталі. Схарактеризувати образ Прокопа Конюшини (“Фавст“). Знаходити в тексті художні засоби, які передають ставлення автора до героя.

Традиція В. Стефаника, В. Винниченка. Вплив К. Гамсуна.

Український імпресіонізм 20-х років (М. Бурачек, О. Мурашко та ін.).Пр ищеплення прагнення гармонії душі та світу. Розуміння великої сили синівських почуттів. Усвідомлення альтернативи: активна життєва позиція за будь-яких обставин чи терплячість і пасивне очікування.

“Вічний“ образ Ф ауста (Й. В. Ґете) і його новітня інтерпретація Г. Косинкою.

3

Юрій Яновський. “Подвійне коло“, “Дитинство“, “Шаланда в морі“
Творча біографія митця.
Романтичність світовідчуття і стилю. “Подвійне к оло“, “Дитинство“, “Шаланда в морі“ — новели з соцреалістичних “Вершників“ (“реабілітаційного двійника“ “Чотирьох шабель“). Історична правда, життєві реалії як поштовх до художнього узагальнення. Умовність зображення (“Подвійне коло“), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу. Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті, вірності (“Дитинство“, “Шаланда в морі“).
ТЛ: роман у новелах, художній час і простір, умовність зображення.

Знати творчу біографію письменника, мати уявлення про його основні твори, про Ю. Яновського і українське кіно 20-х років. Знати зміст творів, переказувати їх. Розвивати навички аналізу текстів, визначення основних проблем. Шліфувати вміння пояснювати худо жні засоби (відшукувати реалістичне і умовне зображення, елементи фольклору, поетичні прийоми в епічному описі). Розуміти “відкритість“ фіналу (новели). Виділити епізоди й художні деталі, які втілюють національні атрибути. Висловити власне ставлення до проблеми збереження родових коренів, небезпеки їх утрати.
Усвідомлення важливості збереження родових, родинних зв’язків, духовного опертя на вселюдські, гуманістичні цінності.

Ю. Яновський і М. Хвильовий.
Вплив європейсь кого неоромантизму (Р. Кіплінг, Джек Лондон, Дж. Конрад).

Типологічна спорідненість новел Ю. Яновського з поетикою українського народного епосу.

4

Валер’ян Підмогильний. “Місто“
Автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретовані на національному матеріалі. Зображення “цілісної“ людини: в єдності біологічного, духовного, соціального.
ТЛ: екзистенціалізм, маргінальність, психологізм, іронія.

Зн ати найосновніші віхи творчої біографії митця, про його трагічну загибель. Розуміти вплив цивілізаційних процесів на людину, психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка та інших персонажів, іронічність авторської оповіді. Характеризувати маргінальний образ українського інтелігента. Вміти аналізувати свiтоглядну еволюцію і психологічну мотивацію проявів його характеру, пояснювати роль жіночих образів у романі. Висловити власну думку про способи самоствердження людини.
Усвідомлення моральних, психологічних аспектів самоствердження людини.

Вплив А. Франса, Г. Флобера, Гі де Мопассана, О. де Бальзака, філософії Ф. Ніцше, А. Шопенгауера, С. Кіркегора.

4

В. Домонтович (Віктор Петров). “Доктор Серафікус“
Тематична (філософія любові), жанрова (романiзована біографія) новизна прози митця (“Романи Куліша“, “Дівчинка з ведмедиком“ та ін.). Доктор Комаха (Серафікус) — втілення людини раціональної, новітньої “людини у футлярі“. Проблеми особистості й суспільства, раціонального і чуттєвого, чоловічого і жіночого начал. Новизна і динамізм сюжету, віртуозність і простота оповіді.

Мати уявлення про твори В. Домонтовича. Знати і розуміти зміст модерністичного роману “Доктор Серафікус“. Вміти прокоментувати особливості сюжету, оповіді. Розвивати вміння осмислювати проблеми, порушені в романі. Інтерпретувати ім’я головного героя, розшифрувати його символічний сенс (користуючись довідковою літературою). Шліфувати навички аналізу художніх образів. Висловлювати судження (дискутувати) з приводу новітньої “людини у футлярі“.
Розуміння складності, загадковості й непередбачуваності людської психіки, готовності помірковано сприймати інших людей.

“Людина у футлярі“ А. Чехова.

3

Остап Вишня (Павло Губенко). “Моя автобіографія“, “Отак і пишу“, “Сом“, “Як варити і їсти суп із дикої качки“ , “Бенгальський тигр“
Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 20-ті роки.
Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні.
ТЛ: усмішка.

Розуміти, що гумор — одна з провідних рис характеру українців. Знати про гумористичну, сатирично-викривальну традицію української літератури (фольклор, С. Руданський, Л. Глiбов, І. Нечуй-Левицький, І. Карпенко-Карий, В. Самійленко). Вміти аналізувати усмішки, художні засоби, портрет, пейзаж, засоби характеротворення, використання народних прикмет, прислів’їв, приказок. Порівнювати мисливські усмішки Остапа Вишні з пейзажними описами у творах інших письменників.
Усвідомлення оптимістичної ролі гумору в житті людини. Розвиток самокритичності, спроможності проводити доречні аналогії.


(4)

ДРАМАТУРГІЯ
Розвиток національного театру (“Березіль“ Леся Курбаса, Харківський театр ім. Шевченка), драматургії 20—30-х років (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій “корифеїв“, зарубіжної класики і модерної драматургії.

Мати уявлення про особливості розвитку драматургії й театру 20-х років. Вміти розповісти про це. Орієнтуватися в допоміжних матерiалах з історії мистецтва. Вміти проводити аналогії з іншими явищами культури.

Національний і зарубіжний театр 20—30-х років.

4

Микола Куліш. “Маклена Граса“
Найголовніше про митця. Національний матеріал і вселюдські, “вічні“ мотиви, проблеми у п’єсах (“Мина Мазайло“, “Народний Малахій“, “Патетична соната“).
“Маклена Граса“ — соціально-психологічна драма. Умовність часу і місця дії, умовність ситуації.

Показ людини і суспільства у трагічному протистоянні. Тривога за світ і людину — провідний мотив п’єси.
Актуальність п’єс М. Куліша сьогодні.

Знати і вміти розповісти творчу біографію драматурга, про його зв’язок з театром Леся Курбаса. Знати і розуміти зміст п’єси “Маклена Граса“. Розуміти умовність у ній часу і місця дії. Аналізувати сюжет, визначити і коментувати проблеми, порушені у творі, характе ризувати образи дійових осіб, пояснити символічність окремих епізодів і образів (Ігнацій Падур у собачій буді, п’яні гуси тощо). Обговорювати актуальність проблем, порушених у п’єсі М. Куліша.
Розвиток гнучкості й логічності мислення, вміння застосовувати відомості, одержані раніше. Усвідомлення “вічного“ протистояння людини і суспільства, “вічної“ необхідності прагнення гармонії.

Спорідненість із драматургією Г. Ібсена, Б. Шоу, Б. Брехта.

(6)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
ЛІТЕРАТУРА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (до 1939 р.)
Автономність, відкритість зарубіжним традицiям і новітнім процесам, високий рівень розвитку, позаідеологічність. Яскраве поетичне гроно: Б.-І. Антонич, С. Гординський, Ю. Липа. Проза В. Стефаника, О. Кобилянської, І. Вільде, О. Туря нського. Історична проза Б. Лепкого, Ю. Опільського, Катрі Гриневичевої.

Розвиток і закріплення навичок творчого використання довідкових матеріалів, словників для поглиблення знань з певної теми. Мати уявлення про розвиток української літератури за межами радянської України.

Західна Україна до 1939 року (історія України).

3

Богдан-Ігор Антонич. “Автопортрет“, “Вишні“, “Зелена євангелія“, “Дороги“, “Різдво“
Коротко про митця.
Аполітизм, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезій. Лемківська конкретика як джерело образних асоціацій. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими; міфологічність образу, екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів.
ТЛ: міфологізм, асоціативність.

Знати про творчий шлях митця, вміти розповісти про нього. Розвивати вміння давати загальну характеристику творчості. Виразно і усвідомлено читати поезії. Шліфувати вміння визначати головні мотиви, ідеї, коментувати їх, давати власну оцінку. Пояснити роль народнопісенних тропів у “Вишнях“, специфіку пейзажу, символіку образів (“Дороги“).
Вивчити напам’ять: 2 вірші (на вибір).
Розвиток уміння знаходити необхідну інформацію, порівнювати і співставляти різні явища, сп риймати і розуміти естетику образного слова, його значення для розвитку естетичного смаку людини. Усвідомлення пов’язаності ес тетичних цінностей із морально-етичними.

Традиції В. Вітмена, Р. Тагора, Р. М. Рільке.

Рання творчість П. Тичини.

3

Осип Турянський. “Поза межами болю“
Коротко про письменника.
Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення. Поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і пр освітлює душу. Умовність зображення (події поза конкретним часом і простором). Загальнолюдські мотиви і гуманістичні цінності. Біологічні інстинкти і духовна воля до життя. Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос поеми у прозі, його вселюдська значимість і всеохопність.

Розуміти і вміти пояснити умовність зображення, створення іншої, художньої реальності на конкретному матеріалі. Розглядати ідейно-художній зміст окремих фрагментів твору, вміти їх прокоментувати. Виділити основні ідеї. Пояснити особливість і роль композиції, пейзажу, художніх засобів для втілення головних думок. Осмислювати вартість мистецтва, грошей, почуттів людини тощо, спираючись на текст, висловлювати власні міркування, проводячи аналогії з сучасним життям.
Усвідомлення важливої переваги в житті духовного над матеріальним. Розвиток уміння розпізнавати і розуміти справжню вартість речей, явищ, почуттів.

Джек Лондон, “Воля до життя“, Е. Хемінгуей, “Старий і море“ (зарубіжна література).

(10.

ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА
Організація МУР, “празька поетична школа“ української поезії та її представники. Проза І. Багряного, У. Самчука, Т. Осьмачки, Д. Гуменної, Наталени Королевої.

Мати уявлення і вміти розповісти про історичні умови розвитку, функціонування української літератури за кордоном, про “празьку школу“ української поезії та її представників.

Еміграція українців за кордон у 20—40-і роки (історія України).
Роман “Тигролови“ І. Багряного, в ивчений раніше.

3

Євген Маланюк. “Під чужим небом“, “Істотне“, “Стилет чи стилос?..“, “Земна мадонна“
Коротко про письменника.
Художнє осмислення буттєвих проблем, ностальгічні мотиви, філософічність поезій одного з “пражан“.

Розповісти про Є. Маланюка як одного з “пражан“, аналізувати його поезію, визначити її основні ідеї, мотиви, пояснювати їх. Інтерпретувати зміст образів-символів. Шліфувати вміння висловлювати власні міркування, оцінку явищ мистецтва.
Виховання патріотичних почуттів, які проявляються на відстані усвідомлення їхньої щирості й безпосередності.


4

Тодось Осьмачка. “Старший боярин“
Трагічна доля письменника, умови творчого життя за кордоном. Його творча спадщина. Повість “Старший боярин“ — модерністична оповідь-роздум про Україну і українців у ХХ ст. Автобіографічність, експресивна виражальність стилю, символіка, психологізм, еволюційність характерів у повісті.

Переказувати основні віхи біографії Т. Осьмачки. Мати уявлення про його творчу спадщину. Знати зміст повісті “Старший боярин“, вміти коментувати її сюжет, переказувати найнапруженіші моменти. Розвивати вміння аналізувати художні особливості твору, звертаючи увагу на пейзаж, образи-символи, роль метафори. Характеризувати образи головних героїв, психологічну мотивацію автором їхніх учинків і дій. Розкрити символічний зміст фіналу. Висловлювати власні міркування про ідейно-художні особливості індивідуального почерку митця.

Виховання і ствердження оптимістичної, впевненої позиції, цілеспрямованості, несхитної волі до перемоги на шляху самоствердження, досягання поставленої мети.

Прозова спадщина У. Самчука, І. Багряного, Д. Гуменної.

3

Олег Ольжич. “Господь багатий нас благословив...“, “Захочеш — і будеш“ (із циклу “Незнаному воякові“)
О лена Теліга. “Сучасникам“, “Радість“, “Пломінний день“
Українські національні герої, лицарі духу, виховані за межами України. Романтичний максималізм, сила духу, життєрадісність, шляхетний патріотизм, висловлені образним словом. Ідея оптимізму і життєлюбства через художнє слово. Моральний заповіт нащадкам.

Знати про ОУН, мати уявлення про Україну періоду Другої світової війни. Розповісти про життя і героїчну загибель Олега Ольжича й Олени Теліги. Виразно й осмислено читати їхні поезії. Розвивати вміння аналізувати вірші, визначати їхні основні мотиви, виділяти основні ідеї. Висловлювати власні роздуми (дискутувати) про сенс людського життя, формування себе як особистості.
Вивчити напам’ять: два вірші (на вибір).
Усвідомлення духовної краси особистості, наділеної розумом, талантом, вірній гуманістичним переконанням. Плекання прагнення стати особистістю. Усвідомлення активної життєвої позиції як вияву європейськості.

Відомості про ОУН, Україна в період Другої світової війни (історія України).

(5)

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 40—50-х років
Участь українських письменників у Другій свiтовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду.

Мати уявлення про літературу воєнного і повоєнного періодів. Користуватися довідковими виданнями, енциклопедіями. Вчитися знаходити необхідну інформацію.
Розвиток уміння знаходити необхідну інформацію і творчо, компетентно її використовуват и.

Події Другої світової війни на території України (історія України).

5

Олександр Довженко. “Україна в огні“, “Зачарована Десна“
Відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення митця. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою. Доля народу крізь призму авторського бачення і оцінки (“Україна в огні“). Історія написання. “Зачарована Десна“: автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Поєднання минулого і сучасного. Два ліричні герої: малий Сашко і зріла людина. Морально-етичні проблеми, порушені в кіноповісті.
ТЛ: кіноповість, публіцистичність.

Зн ати творчу біографію митця, розуміти її трагізм. Вміти розповідати про Довженка-кінорежисера, основні події його творчого життя. Знати тексти творів, розуміти особливості ж анру кіноповісті, специфіку публіцистичного тексту. Переказувати історію написання та опублікування “України в огні“. Вдумливо читати текст, коментувати найосновніші фрагменти, публіцистичні відступи. Шліфувати вміння виділяти провідні мотиви, проблеми, обговорювати їх з позицій сьогодення, дискутувати про їхню актуальність.
Коментувати текст “Зачарованої Десни“, виділити основну ідею, провідні мотиви і проблеми. Характеризувати образи-персонажі, пояснити роль пейзажних описів і засобів індивідуалізації героїв. Висловлювати власні міркування про творчу спадщину митця.
Розвиток уміння сприймати життєві явища, події, людей у контексті загальнолюдських понять і цінностей, розуміти взаємозв’язок конкретного із загальним.

Друга світова війна в зарубіжній і українській літературах (Г. Белль, О . Твардовський , Г. Тютюнник та ін.).

Малюнок “Олександр Довженко“ А. Горської, Автопортрет О. Довженка періоду війни (образотворче мистецтво).

2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з письменниками-земляками та їхніми творами.

Знати про письменників-земляків та їхні твори, прочитати взірці, висловлювати власну оцінку.
Виховання шанобливого ставлення до людей творчих професій.


3

Н ОВИНКИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ
Ознайомлення з найцікавішими творами сучасних письменників.
Поняття масової літератури, її жанри (детектив, “жіночі романи“ тощо), та елітарної.
ТЛ: масова література, елітарна література.

Мати уявлення про новинки сучасного літературного життя. Розуміти і розрізняти поняття масової літератури та елітарної, знати про їхні найпоширеніші жанри. Читати і обговорювати твори сучасних письменників (на вибір).
Розвиток естетичного смаку, вміння відрізняти високе мистецтво від масового, популярного.


1

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда (дискусія) про улюблені твори української літератури ХХ ст., вивчені упродовж року.
Зосередження уваги на питаннях їхньої художньої особливості, мистецької повноцінності, національної та вселюдської значущості.

Провести дискусію довкола проблем: література і науково-технічний прогрес, проблема глобалізації, література елітарна і масова (на вибір). Висловити власні міркування і судження про твори, вивчені упродовж року.
Закріплення вміння компетентно, аргументовано, толерантно висловлювати власні міркування, поважати думку іншого (опонента).
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.