12 КЛАС

(70год)

Шкільні твори 12 клас з української та зарубіжної літератури + твори з розвитку мовлення

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Резервний час — 8 год.

Текстуальне вивчення творів — 62 год.

К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки

1

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.
ВСТУП
Українська література у другій половині ХХ ст. Спроба подолати канони соцреалізму. “Закулісний“ розвиток модернізму, опозиційні прояви різних стильових тенденцій.
Явище “шістдесятництва“, нью-йоркська група, постшістдесятники, українська “химерна проза“. Пошукове розмаїття сучасної літератури. Тенденції постмодернізму.
ТЛ: соцреалізм.

Знати і розуміти найголовніші тенденції розвитку української літератури у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст. Вміти користуватися довідковою інформацією, словниками тощо.
Вміння робити узагальнюючі висновки на основі зібраної інформації.

Україна у другій половині ХХ ст. (історія України).

(16)
1

ПОЕТИ-ШІСТДЕСЯТНИКИ
Нова хвиля відродження української літератури на початку 60-х років. “Шістдесятництво“ як явище культурологічне і соціальне. Його зв’язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творів.

Розуміти зв’язок явища “шістдесятництва“ з українським дисидентським рухом. Вміти з’ясовувати зв’язок світогляду із творчістю. Називати поетів-шістдесятників. Вміти давати загальну характеристику їхньої творчості. Користуватися додатковою літературою.

Дисидентський рух 60-х років (історія України).
Композитори Л. Грабовський, В. Губа, В. Сильвестров;
художники А. Горська, І. Марчук, О. Заливаха, Г. Севр ук, Л. Семикiна, В. Зарецький, актори І. Миколайчук, Б. Ступка, Л. Кадирова; режисери Ю. Іллєнко, Л. Танюк, С. Параджанов, К. Муратова, Л. Осика.

2

Василь Симоненко. “Задивляюсь у твої зіниці...“, “Є тисячі доріг...“, “Я...“, “Ікс плюс ігрек“, “Ну скажи, хіба не фантастично...“
Творча біографія митця (“витязь молодої української поезії“). Традиційність його громадянської та інтимної лірики. Патріотизм, декларативність, публіцистичність. Образ України, громадянський вибір поета. Мотив самоствердження людини у складному сучасному світі, її самодостатність і самоцінність (“Я...“). Щирість, простота, безпосередність у вираженні інтимних почуттів.

Розповідати про В. Симоненка. Пригадати йог о твори, вивчені раніше. Аналізувати стильові особливості поезій, визначати і вміти прокоментувати їхні основні мотиви. Дискутувати про патріотичні, громадянські мотиви, порушені у творах.
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Формування власної думки про порушені у творах мотиви, проблеми. Вироблення життєвої позиції. Розвиток уміння її відстоювати. Шліфування навичок аргументованого, толерантного ведення дискусії.


2

Іван Драч. “Балада про соняшник“, “Балада про вузлики“, “Крила“
Невтомний шукач нового змісту і нової форми поезії. Переосмислення жанру балади. “Балада про соняшник“ — поетичний роздум про суть м истецтва, процес творчості. Символічність образу соняшника, сонця. Висока вартість нетлінних скарбів людської душі — щедрості, доброти, чесн ості, працелюбства (“Балада про вузлики“). Приземлений погляд Кирила на світ у “новорічній казці“ “Крила“. Умовна, уявна ситуація, її роль у втіленні головної думки про людей душевно багатих, творчих і людей обмежених (безкрилих).
ТЛ: балада (повторення).

Мати уявлення про творчість поета. Згадати основні ознаки жанру балади, вміти порівняти її класичний взірець із баладою І. Драча. Шлiфувати навички аналізу поетичного твору. Пояснити власне розуміння образів-символів п оезій. Розуміти умовність, метафоричність художнього втілення головних ідей, вміти пояснити це на прикладах із творів. Висловлювати власні роздуми про людей одержимих, крилатих і прагматично обмежених, приземлених.
Усвідомлення філософських категорій доброти, широти світогляду і світосприйняття, моральних переваг творчої, душевно щедрої людини.


2

Микола Вінграновський. “У синьому небі я висіяв ліс...“, “Сеньйорито акаціє, добрий вечір...“, “Прилетіли коні — ударили в скроні...“, “Чорна райдуга“
Коротко про поета, прозаїка, кіномитця, учня О. Довженка.
Вселюдські, національні мотиви крізь призму “інтимного самозосередження“. Збірка інтимної . ірики “Цю жінку я люблю“. Вируюча пристра. ть, несподiвана асоціативність, буйна фантазія, образна деталь поезії М. Вінграновського. Глибинне відчуття пра. оренів, наскрізне почуття любові до світу, до жінки.
ТЛ: оксюморон.

М ати уявлення про творче життя і спадщину митця. Вміти схарактеризувати ідейно-стильові ос. бливості його поезій. Виділяти і пояснювати за. об. поетичної мови, засоби фольклорної поетики, визначати віршований розмір. Виділяти і . оментувати національні та вселюдські мотиви, в. дшукувати образну деталь, пояснити її роль. Вис. овлювати власне ставлення до розглянутих поезій.
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Усвідомлення специфіки ліричного самовираження творчою людиною, великого значення почуття любові в житті. Розвиток асоцiативного мислення.


2

Дмитро Павличко. “Погляд у криницю“, “Це Ти створив мене таким...“, “Був день, коли ніхто не плаче...“, “Сріблиться дощ...“, “Два кольори“
Основні відомості про поета, перекладача. Громадянські мотиви лірики. Образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини (“Погляд у криницю“). Самоаналіз власної душі й долі в циклі “Покаянні псалми“ (“Це ти створив мене таким“). Найтонші порухи інтимних переживань у ліриці збірки “Таємниця твого обличчя“. Пісенна лірика поета, її популярність (“Два кольори“ та ін.).
ТЛ: сонет (повторення).

Мати уявлення про творчість митця, вміти узагальнено про це розповісти. Схарактеризувати основні мотиви його громадянської та інтимної лірики. Вміти виділяти найактуальніші з них, пояснити свій вибір.
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Розвиток естетичного смаку, відчуття краси форми і змістової глибини поетичного образу. Формування національної свідомості громадянина України.

Живопис і музика М. Чюрльоніса.

Пісні О. Білаша, З. Слободян, Л. Дичко та ін. на слова Д. Павличка.

1

Ірина Жиленко. “І світла алея“, “Зимовий моти в з візитом пічника“, “За золотими вікнами зірок
Коротко про письменницю. Сповідальність, камерність, інтимна філософічність лірики поетеси. “Шістдесятництво“ крізь призму сьогоднішнього часу і вічних понять честі, чесності, любові (“За золотими вікнами зірок“). Світ крізь призму жіночої душі.
ТЛ: індивідуальний стиль письменника.

М ати уявлення про творчу спадщину письменниці. Закріплювати набуті навички аналізу поетичного тексту, вміти визначати основні мотиви, провідний пафос поезій. Описати словесний портрет ліричної героїні поезій І. Жиленко, яким він склався в уяві читача.
Вивчити напам’ять: “І світла алея“.
Розвиток творчих здібностей, уяви, фантазії.

Традиція східної лірики в доробку поетеси.
Поезії І. Жиленко, вивчені в попередніх класах.

4

Ліна Костенко. “Страшні слова, коли вони мовчать...“, “Українське альфреско“, “Хай буде легко. Дотиком пера...“, “Недумано, негадано...“, “Маруся Чурай“
Доля письменниці. Огляд творчості. Особливості індивідуального стилю (філософічність, історизм м ислення, традиційність, інтелектуалізм). “Страшні слова, коли вони мовчать“ — ліричний роздум про значення слова в житті людини, суть мистецтва. “Вічні“ українські фольклорні типи, новітнє переосмислення традиційної ситуації, обр ази-архетипи як атрибути української свідомості (“Українське альфреско“). Інтимна лірика як с понука до роздуму про суть кохання. Її сповідальність. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах “Маруся Чурай“. Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання. Центральні проблеми: митець і суспільство, індивiдуальна свобода людини.
ТЛ: роман у віршах, образи-архетипи.

Знати про життя і твори Ліни Костенко. Вміти схарактеризувати її у порівнянні з іншими поетами. Закріплювати навички аналізу ліричного твору, його образної системи, провідних мотивів, художніх засобів.
Вміти визначити жанр “Марусі Чурай“, історично-фольклорну основу твору. Коментувати особливості сюжету, композиції. Визначити центральні проблеми. Словесно створити образний портрет Марусі. Порівняти цей образ із іншими, спираючись на приклади з тексту. Висловлювати своє ставлення до вчинків героїні, її морального вибору.
Вивчити напам’ять: два вірші (на вибір).
Виховання почуття відповідальності за вчинки, усвідомлення права на власний моральний вибір. Розвиток духовних якостей.

Пісні З. Слободян, О. Богомолець на слова Л. Костенко.

Доба козаччини, Хмельниччини (історія України).

Пісні Марусі Чурай (повторення вивченого в попередніх класах).

6

УКРАЇНСЬКА НОВЕЛА, ОПОВІДАННЯ
Інтенсивний розвиток малої прози (твори В. Др озда, Є. Гуцала, В. Шевчука, Г. Тютюнника, А. Дiмарова та ін.).
Олесь Гончар. “За мить щастя“, “Залізний острів“ (із роману “Тронка“)
Коротко про життя і творчість митця. Загальна характеристика доробку О. Гончара-романтика і Гончара-романіста. Творчий злет у 60-ті роки. Його громадянська і життєва позиція, роль у духовному відродженні нації.

Вміти схарактеризувати життя і творчість О. . ончара. Мати уявлення про романний доробок м. тця. Вміти проаналізувати епічний твір, визначити новелістичний жанр, виділяти провідні ідеї, образи, розкривати їх, спираючись на текст. Визначити основний пафос новел. Самостійно і вдумливо прочитати тексти, відшукуючи і пояснюючи в них роль кольорової гами, прояви романтичного у стильовій палітрі. Визначити провідну ідею, схарактеризувати образи-символи в новелі “Залізний острів“.

Живопис К. Білокур.


Краса і сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, фiлософія миті щастя людини (“За мить щастя“). Новела-засторога “Залізний острів“. Символіка танку юних Віталика і Тоні на розпеченій палубі затонулого крейсера (гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів).
ТЛ: новела (поглиблено).

Усвідомлення філософської сутності щастя людини, його відносності й короткочасності. Усвідомлення небезпеки цивілізаційних процесів, здатності сучасної людини зберегти своє єство, свої почуття.


3

Григір Тютюнник. “Зав’язь“, “Три зозулі з поклоном“
Коротко про письменника і його доробок. “Зав’язь“ — почуття першої любові в художній інтерпретації. Ніжність, цнотливість, незахищеність (образ зав’язі). “Вічна“ тема “любовного трикутника“ в новітній інтерпретації (“Три зозулі з поклоном“). Образ любові як втілення високої християнської цінності, яка вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає її душу. Зм іщення часових площин як художній засіб. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.
ТЛ: художня деталь (поглиблено).

Знати і розповідати найголовніші відомості про письменника. Пригадати його твори, вивчені раніше. Розвивати навички визначення теми твору, його жанру, визначення провідної думки, аналізу образів, художніх засобів, особливостей композиції. Висловити власні роздуми про поведінку героїв і проблеми, порушені в новелах.
Виховання краси почуттів, християнських взаємин між людьми. Усвідомлення високого сенсу почуття любові, вміння берегти її та цiнувати.

Твори Гр. Тютюнника, вивчені в попередніх кл асах (“Дивак“, “Климко“ та ін.).

5

ПОСТШІСТДЕСЯТНИЦТВО
Опозиційність до влади, соцреалізму, позаідеологічність, уникнення соціальної заангажованості. Творчість поетів-естетів І. Калинця, “київської школи“ (В. Голобородько, В. Кордун, М. Воробйов, М. Григорів та ін.). Осягнення життя, світу, людини через метафору.

Згадати поезію “шістдесятників“, її провідні мотиви, теми.
Мати уявлення про поезію постшістдесятників, вміти прокоментувати її ідейно-стильові особливості (на прикладі творчості одного з поетів).Василь Стус. “Посоловів од співу сад...“, “Мені зоря сіяла нині вранці...“, “Крізь сотні сумнівів я йду до тебе...“ , “Господи, гніву пречистого...“, “О земле втрачена, явися...“
Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд творчості. Узага льнені образи крізь призму індивідуальної долі. Основні тематично-проблемні лінії: душа людини “перед вічністю високого неба“ (відчуження від світу, проблема вибору, стан трагічної самот ності й активної дії, формування себе); атмосфера розтлінного духу тоталітарної системи; Україн а-мрія і Україна знищена, скорена. Поезія Стуса — зразок “стоїчної“ поезії у світовій ліриці.
ТЛ: метафора (поглиблено).

Знати трагічну долю поета, розповісти про неї. Вміти схарактеризувати його творчість: визначити провідні мотиви, ідеї, проаналізувати образи-символи. Шліфувати навички порівняльного аналізу (розглянути образ України у творах В. Симоненка і В. Стуса). Самостійно аналізувати вірші поета, висловити власні роздуми з приводу порушених у них пробл ем.
Вивчити напам’ять: “Мені зоря сіяла нині вранці“.

Ви ховання рис стоїцизму, активної життєвої позиції. Усвідомлення понять честі, людської гідності, мужності, сили духу на прикладі життя В. Стуса.

Поезія Р. М. Рільке, Т. Еліота, Г. Лорки, Б. Пастернака, М. Цвєтаєвої.

4

УКРАЇНСЬКА “ХИМЕРНА ПРОЗА“
Опозиція до методу соцреалізму. Загальна характеристика (твори О. Ільченка, В. Земляка, Є. Гуцала, Ю. Щербака, В. Дрозда, П. Загребельного, В. Міняйла та ін.): широке використання умовності, фольклору, міфу, демонології; активна авторська позиція; відсутність стилістичної та жанрової єдності (поєднання трагічного і комічного, високого і низького, патетики й пародіювання).
ТЛ: химерна проза.

Зн ати, розуміти основні ознаки української химерної прози. Називати письменників та їхні твори. Користуватися довідковими матерiалами.
Розвивати вміння робити узагальнюючі висновки, цілеспрямовано використовувати необхідну інформацію.

Твори Г. Маркеса, Ж. Амаду.


Василь Земляк. “Лебедина зграя“
Коротко про письменника.
“Лебедина зграя“ — новітній бурлеск, вияв опозиції до “вихолощеної естетики соцреалізму“. Традиційний зміст в оправі модерної форми. Український народ у всьому своєму багатоголоссі (образи-персонажі). Засоби гротеску, сміху, іронії. Поєднання реалізму, модерної умовності, фiлософічності. Образи-символи (лебедина зграя, гойдалка тощо). Використання фольклорної поетики. Особливість авторської оповіді, роль у ній ліричних відступів. Персоніфікований, алегоричний пейзаж.
ТЛ: образ-символ, гротеск, іронія (поглиблено).

Мати уявлення про митця. Самостійно ознайомитися з текстом твору. Вміти визначити тему, основні сюжетні лінії, порушені проблеми. Характеризувати образи-персонажі, символічні образи, особливості пейзажу, використання фольклорної поетики, авторської оповіді, роль у ній ліричних відступів. Вчитися розпізнавати прихований зміст твору. Шлiфувати вміння висловлювати власні судження з приводу незвичної поетики роману, образів-символів тощо.
Розвиток мислення, уміння бачити й коментувати прихований зміст символів, знаків, кодів. Розвиток творчої уяви, фантазії.


4

ТРАДИЦІЯ БАРОКО в ХХ ст.
Валерій Шевчук. “Дім на горі“ (повість-преамбула)
Життя і творчість митця. Особливості його світоб ачення, громадянська позиція. Зв’язок із давнь. ю українською літературою.
Композиція роману-балади “Дім на горі“ (повість-преамбула і збірка новел “Голос трави“). Використання традиції європейської балади (с. жет кохання жінки і демонічної сили, трагізм). Розгалуженість сюжету. Барокове поєднання високого (духовного) і низького (буденного): дім на горі як фортеця нашої духовності, душі, підніжжя гори як поле боротьби добра і зла, світла і темряви. Барокові притчеві мотиви і символи (самотність, роздвоєння людини, блудний син, дорога). Жіноче начало і начало чоловіче у творі. Притчевість образів, епізодів.
ТЛ: бароко, притчевість, символічність (поглиблено), роман-балада.

Зна ти основні відомості про письменника. Повторити відомості про епоху бароко і його культуру. Вдумливо і уважно прочитати повість-преамбулу до роману “Дім на горі“. Визначити основні сюжетні лінії, пов’язані з різ. ими долями людей. Виділяти притчеві мотиви, пояснювати їхню бароковість. Характеризувати образи, коментувати притчевий підтекст епізодів. Удосконалювати навички розшифровування символів, алегоричних образ ів.

Усвідомлення великого значення духовності для повноцінного розвитку і утвердження особистості.

Екзистенційна проза А. Камю, Ж. П. Сартра.

Епоха бароко і його культура.

4

УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА ПРОЗА
У лещатах радянської ідеології. Історичні твори З . Тулуб, П. Загребельного, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика та ін.

Розуміти складні історичні умови розвитку жанру історичної романістики в радянський час. Називати найвідоміші взірці української історичної прози ХХ ст.П. Загребельний. “Диво“ (скорочено)
Коротко про письменника. Загальна характеристика його історичної прози. Історична основа й художній вимисел у романі “Диво“. Образ Софії Київської як історичної пам’ятки та художнього символу. Образ Сивоока (проблема творчого начала в людині, свободолюбства, людської гідності). Князь Ярослав Мудрий (проблема влади й людини). Наскрізні проблеми: людина перед вибором, людина у процесі самопізнання та самоствердження, людина-творець).
ТЛ: історична правда і художній вимисел (повторення).

Мати уявлення про митця і його творчу спадщину. Самостійно прочитати роман, знати його зміст. Характеризувати особливості його композиції, вміти відділити історичну достовірність і художній вимисел. Шліфувати навички аналізу образів-персонажів, визначати ідейний зміст творів. Вміти розглядати порушені проблеми крізь призму образів-персонажів. Удосконалювати вміння обґрунтовувати вла сну думку прикладами з художнього тексту.
Розвиток уміння бачити крізь наскрізні пробл еми твору власні проблеми. Формування інтересу до національної історичної романістики.


4

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ
Активізація українського творчого процесу за ко рдоном. Об’єднання письменників “Слово“. “Нью-йоркська група“ (Б. Рубчак, Б. Бойчук, Ю. Тарнавський, Е. Андієвська, О. Зуєвський, П. Килина, Р. Бабовал) як своєрідний творчий рух нової генерації за “чисте“ українське мистецтво, звільнене від будь-якої заангажованості, ідеологічного пафосу.

Мати уявлення про українську літературу другої половини ХХ ст., що розвивалася за кордоном. Вміти розповісти (усно чи письмово) про це, використавши допоміжний матеріал.Василь Барка (Очерет). “Жовтий князь“ (скорочено)
“Труди і дні поета“. Елітарність і філософічність л ірики В. Барки (зб. “Апостоли“, “Білий світ“, “Океан“). Історія написання роману “Жовтий князь“, його історична основа. Основні ідейно-тематичні лінії: реалістичне змалювання трагедії голодомору, психічний стан людини під час голоду, метафізичне (духовне) пояснення апокаліптичних процесів у тоталітарному суспільстві. Образи-символи на означення добра і зла. Українська людина в межовій ситуації випробування морально-етичних цінностей (батьки і діти, історична пам’ять, національна і людська гідність). Гуманістична ідея твору, всеперемагаючий оптимізм Барки (чаша, образ Андрійка).

Мати уявлення про В. Барку як поета, його творчу спадщину. Переказувати найцікавіші еп ізоди з його біографії — вчитися виділяти найголовніше. Розповідати про історію створення роману “Жовтий князь“. Вчитися характеризувати українську ментальність (на основі трагічної історії родини Катранників). Виділяти трагічне й оптимістичне у творі. Пояснювати образи-символи, роль кольорової гами. Висловлювати власні враження від прочитаного, робити власні висновки.
Усвідомлення всеперемагаючого оптимізму українців, вміння зберегти людську гідність, честь, високу духовність за будь-яких обставин.

К. Гамсун, “Голод“.

15

С УЧАСНА “МОЛОДА“ УКРАЇНСЬКА ЛIТЕРАТУРА
Історико-культурна картина літератури кінця ХХ — початку ХХІ ст. (на шляху до нового відр одження). З’ява нового літературного покоління. Постмодернізм як один із художніх напрямів ми стецтва 90-х років, його риси. Літературні угруповання (Бу-Ба-Бу, “Нова дегенерація“, “Пропала гр амота“, “ЛуГоСад“ та ін.). Утворення АУП (Асоціації українських письменників). Лiтература елiтарна і масова. Сучасні часописи та альманахи.
ТЛ: постмодернізм.

Мати уявлення про розмаїтий сучасний літературний процес. Розуміти і вміти пояснити вияв постмодернізму в українській художній літературі 90-х років. Запам’ятати її найвідоміших представників. Засвоїти значення поняття постмодернізму.
Розвиток уміння бачити й розуміти особливості свідомості сучасної людини. Формування сучасного погляду на світ, людину в ньому.

Й. Бродський, У. Еко, П. Зюскінд, Дж. Фаулз, М. Кундера, М. Павич та ін. (зарубіжна література).


СУЧАСНА ПОЕЗІЯ
Поліфонічність ліричних голосів, присутність різних стильових тенденцій (Л. Талалай, П. Мовчан, Б. Нечерда, В. Герасим’юк, І. Іов, І. Малкович, В. Махно, О. Лишега, Н. Дзюбенко, А. Мойсієнко, І. Андрусяк та ін.). Постмодерністський калейдоскоп сучасного світу: гра зі словом, образом, “чужим“ текстом тощо, стильовий і тематичний еклектизм, наскрізна іронічність.
Ігор Римарук. “Різдво“, “Зірка“, “Обнови“
Болісні роздуми про місце людини у складному сучасному світі, про важливість збереження вічних цінностей, себе в час апокаліпсису.
Група Бу-Ба-Бу
Юрій Андрухович.“Пісня мандрівного спудея“, “Казкар“, “Астролог“, “Балада повернення“

Віктор Неборак. “Сад“, “Генезис літаючої голови“, “Гра“
Олександр Ірванець. “До французького шансоньє“ , “Тінь великого класика“

Епатажність, карнавальна рефлексія як своєрідний захист художньої свідомості від суспільних катаклізмів переходової доби. Підсвідоме відбиття цієї доби.
Василь Слапчук. “Місто“, “Село“, “Тлумачення поезії“
“Багата уява, чутлива совість і висока духовність“ поета. Поетичні медитації як вияв індивідуального модерного погляду на “вічний“ (традиційний) світ.
Сергій Жадан. “Музика, очерет...“, “На цьому майдані...“, “Тут, певно, колись було море...“
Образне осмислення стоїчних, духовно наповнених відчуттів сучасної людини на тлі вихолощеного буття.
ТЛ: верлібр, білий вірш.

Вчитися орієнтуватися в калейдоскопі сучасної поезії. Називати найвідоміших поетів, що репрезентують українську поезію останнього часу.
Розвивати навички аналізу сучасного ліричного тексту (на прикладах запропонованих поезій). Шліфувати вміння характеризувати ідейно-стильові особливості поезій, висловлювати власні роздуми стосовно розглянутих текстів. Користуватися допоміжною критичною літературою. Навчитися готувати реферати, інформаційні повідомлення, доповіді про поетів-сучасників, виголошувати їх.
Вивчити напам’ять: 3 поезії (на вибір).
Розвиток уміння проводити аналогії з власним поглядом на сучасний світ і місце в ньому людини. Формування естетичного смаку. Розвиток асоціативного мислення. Усвідомлення світоглядних цінностей.СУЧАСНА ПРОЗА
Її пошуковість, експериментаторство. Сучасний світ, людина у міфовізіях, відчуттях, рефлексіях, в ігровому полі авторської уяви, іронії, гротеску. Поєднання різних стильових тенденцій, конкретики сучасного життя з універсальністю часопростору (проза Ю. Андруховича, О. Ульяненка, В. Медведя, Є. Пашковського, Ю. Іздрика, В. Діброви, Є. Кононенко, С. Процюка, Ю. Гудзя та ін.)
Галина Пагутяк. “Ранок без вечора“, “Потрапити в сад“, “Душа метелика“
Узагальнююча візія сучасного світу в новелах письменниці. Впевнений наголос на духовності, внутрішніх гуманних потенціях людини.
Витончена, прихована гра уяви, фантазії зі звичними, буденними епізодами як модерністичне розгортання наскрізної метафори. Притчевість, філософічність новелістики письменниці.

Оксана Забужко. “Казка про калинову сопілку“
Вічні філософські категорії життя і смерті, добра і зла, любові й ненависті крізь призму оновленого міфу про двох сестер, втіленому в українській народній казці “Про вбиту сестру і калинову сопілку“.
Тарас Прохасько. “Від чуття при сутності“ (фрагмент)
Відчуття життя, буттєвої присутності як об’єкт художнього відтворення. Філософія часу, миті, вічності. Ідея самотності як блага існування особистості.

З нати про найвагоміші здобутки сучасної української прози. Шліфувати вміння аналізувати епічні твори (на прикладах розгляду сучасних прозових взірців), акцентуючи увагу на стилі оповіді, поєднанні різних стильових тенденцій, використанні художніх засобів творення образу тощо. Вміти розрізняти і пояснювати прихований зміст, підтекст, узагальнюючі ідеї у творі. Висловлювати власні судження з приводу порушених проблем, зокрема тих, що стосуються духовності, протистоянь добра і зла в житті та в душі людини. Вміти скласти власну характеристику тому чи тому сучасному письменнику. Писати письмові роботи (твори-роздуми, твори-рецензії) .
Розвиток духовних потенцій сучасної особистості, її вміння вистояти й самоутверджуватися в сучасному світі. Розвиток самостійності мислення, вміння аргументовано доводити власні судження .


2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з творами письменників-земляків (сучасників).

Знати сучасних письменників, що проживають у рідному краї. Прочитати їхні найпоказовіші твори. Висловити власні судження про них.
Виховання допитливості, шанобливого ставлення до людей-творців.


1

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про твори, вивчені упродовж навчального р оку. Зосередження уваги на їхніх художніх особливостях, новаторстві (на тлі відповідного відрізка часу).

Провести дискусію довкола питань розвитку сучасної української літератури та її перспектив. Висловлювати власні міркування про вивчені твори.
Закріплення вміння виділяти явища одиничні, конкретні серед загальних.