9 клас

(70 год, На тиждень — 2 год)

Шкільні твори 9 клас з української та зарубіжної літератури + твори з розвитку мовлення

ТЕМА 1. ВСТУП

Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що "вбирає" свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах.

ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика..

ТЕМА 2. УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Родинно-побутові пісні. "Місяць на небі, зiроньки сяють", "Цвіте терен, цвіте терен", "Сонце низенько, вечір близенько" , "В кінці греблі шумлять верби", "За городом качки пливуть", "Світи, світи, місяченьку", "Лугом іду, коня веду" (на вибір)
Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору (повторення і узагальнення вивченого). Види родинно-побутових пісень (про кохання, про сімейне життя). Культ романтизованих почуттів, сентиментальний пафос, традиційна символіка.

ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні.

ТЕМА 3. Українське весілля

Весілля — один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля та їхній пісенний супровід. Весільні пісні: "До бору, дружечки, до бору", "А брат сестрицю та й розплітає", "Розвий, сосно, сімсот квіток", "Летять галочки у три рядочки", "Ой матінко, та не гай мене" — (на вибір). Естетична специфіка весільної пісні як обрядової. Використання елементів народної обрядовості у творах українських письменників (Г. Квітка-Основ'яненко, І. Котляревський, Т. Шевченко, Марко Вовчок, П. Куліш, М. Стельмах, У. Самчук та ін. ).

ТЕМА 4. Українські народні балади

"Бондарівна", "Ой летіла стріла", "Ой на горі вогонь горить", "Козака несуть" Тематичні та стильові особливості, сюжет, герої українських балад. Класифікація балад (легендарні, історичні, сімейні, любовні та ін.).

ТЛ: балада.

ТЕМА 5. ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Українська середньовічна література ХІ—ХV ст.
Розвиток писемності після хрещення Руси-України (988 р.) Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава).
Перекладна література
Біблія (фрагменти)
Легенди: про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина. Притча про сіяча.
Біблія — Святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам'яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень).
Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви ), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про Його учнів). Українські переклади Біблії (П. Куліш, І. Пулюй, І. Нечуй-Левицький, І. Огiєнко, І. Хоменко та ін.). Використання біблійних тем, сюжетів, мотивів, образів у світовій та українській літературах.

ТЛ: поглиблення поняття про притчу.

ТЕМА 6. Оригінальна література княжої Руси-України

Літописи як історико-художні твори "Повість минулих літ" — історична книга і збірка епічних творів. Виникнення Києво-Печерського монастиря. Києво-Печерський Патерик як пам'ятка житійної літератури, місце його укладання, головні герої. Зміст оповідання про Прохора чорноризця...

ТЕМА 7. Українська література ренесансу і бароко

Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол — 1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст.

ТЛ: Ренесанс, бароко.

ТЕМА 8. Історично-мемуарна проза

Загальні відомості про козацькі літописи (Самовидця, Г. Грабянки, С. Величка).
"Історія русів" (фрагменти) анонімного автора. Політична і культурна історія України, зображення національного і релігійного гніту.

ТЕМА 9. Поезія - Іван Величковський, Семен Климовський

Іван Величковський Фігурні (курйозні) вірші (із рукописних книг "Зегар з полузегарком" і "Млеко")
Семен Климовський. "Їхав козак за Дунай"
Зразок давньої любовної лірики. Світова слава пісні.

ТЛ: фігурний (курйозний) вірш.

ТЕМА 10. Драматургія

Час і місце побутування шкільної драми, її роль, виконавці. "Владимир" Ф. Прокоповича — зразок шкільної драми. Роль Києво-Могилянської академії в розвитку театрального мистецтва.
Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Автори і виконавці вертепу. Його євангельська й етнографічно-побутова основи.
Відродження вертепної традиції в наш час.

ТЛ: шкільна драма, вертеп.

ТЕМА 11. Григорій Сковорода. "Бджола та Шершень", "Собака і Вовк", "Всякому місту — звичай і права", "De libertate" , "Вступні двері до християнської добронравності", афоризми (наявні у всій творчості)

Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його християнські морально-етичні ідеали. "Сад божественних пісень", "Байки харківські", філософські трактати. Біблійна основа творчості Г. Сковороди та його вчення про самопізнання і "сродний труд". Повчальний характер і художні особливості притч зб. "Байки харківські".

ТЛ: афоризм.

ТЕМА 12. Іван Котляревський. "Енеїда" (скорочено), "Наталка Полтавка"

Творчість І. Котляревського — новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення "Енеїди". Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства, алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі (картини пекла, раю) в дусі просвітительства.
Соціально-побутова драма "Наталка Полтавка" — перший твір нової української драматургії. Її довготривале сценічне життя. Торжество народної етики. Наталка як уособлення кращих рис української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя.

ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. Поглиблення знань про силабо-тонічне віршування.

ТЕМА 13. Григорій Квітка-Основ'яненко. "Конотопська відьма"

Батько української прози, один із перших у Європі "творців людової повісті" (І. Франко). Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. "Маруся" — перша україномовна повість нової української літератури, взірець сентименталізму. Головні персонажі твору — уособлення високих морально-етичних якостей простої людини. Картини життя українського суспільства за часів Великої Руїни в "Конотопській відьмі". Іронія і сатира у ній, поєднання реалізму і фантастики.

ТЛ: літературний напрям, течія, поняття про сентименталізм, реалізм.

ТЕМА 14. Література українського романтизму

Ідейно-художні особливості романтизму. Поглиблення бачення розбіжності між ідеалом і дійсністю. Зв'язок із національним рухом.
Поети-романтики
П. Гулак-Артемовський, "Рибалка", Є. Гребінка, "Українська мелодія", М. Костомаров, "Соловейко", В. Забіла, "Соловей", М. Петренко , "Небо", М. Шашкевич. "Веснівка"
Зачинатель нової української літератури на західних землях. Роль "Руської трійці" у національному духовному відродженні. Значення романтизму для нового етапу розвитку слов'янських літератур.

ТЛ: романтизм, елегія, романс.

ТЕМА 15. Микола Гоголь. "Вечір проти Івана Купала"

Літературна діяльність М. Гоголя, її значення для української культури. Вираження глибин наці онального духу у творчості Гоголя. Український фольклор — джерело творів митця української тематики.
Романтична умовність оповідання "Вечір проти Івана Купала". Зв'язок з "нечистою силою" як метафора злодіяння.

ТЕМА 16. Тарас Шевченко. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів.

Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Рання творчість. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу ("До Основ'яненка", "На вічну пам'ять Котляревському" , "Думка" ("Нащо мені чорні брови..."). Умовність у баладі, тривога за жіночу долю ( "Причинна", "Лілея").

ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку.

ТЕМА 17. Тарас Шевченко. "Гайдамаки"

Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Повсталий народ як герой поеми. Одна з її головних ідей — "крила" особи у злитості її боротьби за щастя із боротьбою свого народу (образ Яреми). Необхідність перегорнути трагічну сторінку історії, по-сучасному оцінити минуле. Заклик до єднання слов'янських народів.

ТЕМА 18. Національна проблематика у творчості Тараса Шевченка періоду "Трьох літ" "Кавказ"

Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

ТЕМА 19. Тарас Шевченко "Чигрине, Чигрине...", "Великий льох"

Пристрасний відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Продовження теми національно-визвольної боротьби. Узагальнена ідея поеми — неприйняття насильства, поневолення людей, осуд загарбницьких воєн.

ТЛ: містерія.

ТЕМА 20. Тарас Шевченко "Стоїть в селі Суботові..."

Художня оцінка діяльності Богдана Хмельницького (зокрема, так званого возз'єднання України з Росією 1654 р.). Зв'язок із "Великим льохом".

ТЕМА 21. Тарас Шевченко "Сон" ("У всякого своя доля...")

Поема ("комедія") "Сон" і сучасна поетові суспільно-політична дійсність. Композиційний прийом "сну", його роль для розширення можливостей поетичного зображення. Протистояння імперського режиму і вільнодумної, національно свідомої особистості. Сатиричний пафос поеми, його спрямування.

ТЛ: алегорія, гротеск, поетика контрасту, умовність.

ТЕМА 22. Тарас Шевченко "І мертвим, і живим, і ненарожденним..."

Продовження теми "земляків" у посланні. Викриття конформізму значної частини української еліти. Бичування комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо).

ТЕМА 23. Тема жіночої долі у творчості Тараса Шевченка ( "Катерина", "Наймичка", "На панщині пшеницю жала...", "Марія" , "У нашім раї на землі...")

Одна з провідних тем Шевченкової творчості. Захоплення поета красою жінки, мрія бачити жінку щасливою. Еволюція жіночого образу в поезії Шевченка. Тема матері й сина. Творча інтерпретація поетом образу жінки і пієтет християнина. Різні типи втілення теми жіночої долі: романтичний ("Катерина"), реалістично-побутовий ("Наймичка", "На панщині пшеницю жала..."), символічно-узагальнений ("Марія").

ТЕМА 24. Тарас Шевченко "Садок вишневий коло хати...", "Доля", "Росли укупочці, зросли..."

Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання.
Вершинні зразки Шевченкової лірики. Риси автобіографізму в образі ліричного героя. Ностальгія за ідилією родинного життя, висока філософія життя людини на землі ("Садок вишневий коло хати...". Самотність і пошуки її долання. Підбиття підсумків чесно прожитого життя.

ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, психологізм у літературі, жанр ліричної медитації.

ТЕМА 25. Тарас Шевченко і Біблія. "Ісаія. Глава 35"

Духовна присутність Біблії в усій творчості пое та. Цикл "Давидові псалми".
Ставлення Шевченка до Біблії (суперечка, захоплення, творче наслідування, переосмислення, віра і натхнення). Осмислення поетом Бога, України, власного життя крізь біблійні тексти. Переспіви і "подражанія" у творчій спадщині поета.

ТЛ: псалом, гімн.

ТЕМА 26. Тарас Шевченко Підсумковий урок: Світова велич українського поета

Огляд вивченої поетичної спадщини Т. Шевченка і його малярського доробку, прози, драматургії, міркувань із "Щоденника". Визначні діячі світової культури про Шевченка. Його вплив на літератури інших народів. Шевченко та історичний поступ України. Вшанування пам'яті поета.

ТЕМА 27. Пантелеймон Куліш. "До рідного народу", "Троє схотінок", "Заворожена криниця", "Чорна рада"

П. Куліш — письменник, перший український професійний літературний критик, перекладач ("Біблія", твори В. Шекспіра, Й. В. Ґете), автор підручників для школи, першого українського правопису "кулішівка".
Вплив на П. Куліша ідей європейського просвітництва: "Українець у Європі, європеєць в Україні". Романтичний світогляд. Ентузіазм і жертовність П. Куліша у громадській та культурницькій роботі на шляху духовного відродження і культурного збагачення нації. Осуд, біль і гнів поета-громадянина ("До рідного народу"). Кредо митця, його романтична лірика ("Троє схотінок", "Заворожена криниця").
"Чорна рада" — перший україномовний історичний роман. Версії тлумачення його назви. Історична основа сюжету. Показ протистояння сил де ржавотворення і руїнництва. Чоловік Божий — носій основної ідеї. Хутір — символ українського способу життя; Черевань — уособлення щасливог о хутірського життя; Іван Шрам і Яким Сомко — носії ідеї державності України; Леся і Петро Шраменко — уособлення сімейної ідилії, як символу незнищенності українців, України; Кирило Тур — втілення запорозької вольниці та козацького лицарства. Романтичний мотив дороги і його місце у творі. Оцінка роману Т. Шевченком.

ТЛ: роман, роман-хроніка, історичний роман.

ТЕМА 28. Марко Вовчок. "Максим Гримач"

Життя і творчість (твори українською, російською, французькою мовами). Премія Академії Франції за історичну повість "Маруся".
Поєднання у творах реалізму і романтизму, використання художніх засобів фольклору. Марко Вовчок як перекладач (Ж. Верна, Г. К. Андерсена, П. Е. Брема).
Романтичність оповідання "Максим Гримач", особливості його сюжету, характеротворення. Почуття відповідальності та вини як уселюдські почуття.

ТЛ: романтичний характер у творі.

ТЕМА 29. З ЛІТЕРАТУРА ХX ст. Вступна бесіда

Література ХХ ст. — мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників ХХ ст., зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах.
Непростий шлях розвитку української літератури в ХХ ст. Її жанрове, тематичне, стильове розмаїття.

ТЕМА 30. Іван Липа. "Мати", "У невідому путь"

"Практичний ідеалізм" письменника-борця. Його життєва біографія як спалах. Притчі "для тих, хто сам кермує власним життям". Життя — постійна боротьба, людина в ньому — борець, шлях цієї боротьби — непередбачуваний і невідомий.

ТЕМА 31. Іван Багряний. "Тигролови" (скорочено)

Українська еміграційна література ХХ ст. І. Багряний — один із найталановитіших із когорти письменників-емігрантів. Популярність його творів у повоєнній Європі. "Тигролови" — авантюрно-пригодницький роман. Динамічність сюжету, ро мантичність ст илю, символіка, гуманістична ідея перемоги добра над злом. Сильний тип української людини — головний герой І. Багряного.

ТЛ: пригодницький роман.

ТЕМА 32. Візуальна (зорова) поезія сьогодні

"Фенікс-птах із земель руських" М. Мірошниченка, "Стогін" В. Женченка, "Дзвін гетьман а Івана Мазепи" М. Сарми-Соколовського, паліндром "Хижих мечем мирим" А. Мойсієнка. Поєднання тексту і малюнку (зорових і слухових образів) у зоровій поезії.
Джерела сучасної української візуальної поезії — її барокові взірці ХVІІ—ХVІІІ ст. (курйозний вірш І. Величковського).

ТЛ: візуальна (зорова) поезія.

ТЕМА 33. Василь Герасим'юк. "Чоловічий танець", "Перший сніг", "Жива ватра"

Сповідь душі у віршах сучасного поета. Поєднання в них глибинної історичності бачення світу із відчуттям сучасної присутності в ньому. Філософічні роздуми крізь призму художньої деталі: про повноцінне буття людини, її духовне наповнення.