Статті та реферати з української літератури розділ 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Золота колекція рефератів з української літератури - 2018

Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі

Розширення функціональних меж української мови

Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови

Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості

Українська мова у часи української державності і бездержав'я

Українська мова на зламі віків (кінець XIX — початок XX ст.)

Мова та мовні стилі

Як відбувалось зросійщення України

Культура і мова як духовні вартості

Мова і держава. Державність мови

Проблема української мови - суржик

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Мова нашого народу

Розвиток української мови

Мова - інтелектуальний портрет народу

Значення мови в житті людини

Історія становлення та розвитку української мови

Максимович Михайло Олександрович

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова і суспільство

Розвиток української мови

Словник сучасної української літературної мови

Сутність рідної мови і її роль у житті народу

У чому полягає специфіка усного мовлення

Юрій Шевельов, його наукова діяльність

Мовознавча діяльність Євгена Тимченка

Мова в житті людини

Політика державної мови сьогодні

Мовознавець Олекса Синявський

Місце української мови у сучасному житті

Основні норми української літературної вимови

Слово і його значення

Стильові різновиди літературної мови

Павловський Олексій Павлович

Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу

СМОТРИЦЬКИЙ МЕЛЕТІЙ – ВИДАТНИЙ МОВОЗНАВЕЦЬ УКРАЇНИ

Лінгвоцит (знищення) української мови

Розвиток книгодрукування у слов'ян

Вираження експресивності дієслова засобами словотвору

Особливості функціонування явища патронімічної атракції та суміжних з ним понять у романі Л.Костенко "Берестечко"

Наукове забезпечення курсу "живомовні джерела української мови"

Психологічний фактор у поетичному мовленні

Семантика оксиморону у поетичних контекстах Л.Костенко

Про диференційні ознаки крилатих слів

ЗАСОБИ МИЛОЗВУЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Старослов'янська мова – перша літературна мова слов'ян

Мова як джерело відомостей про історію слов'ян

ЗИЗАНІЙ (ЗИЗАНІЙ-ТУСТАНОВСЬКИЙ) ЛАВРЕНТІЙ ІВАНОВИЧ

Взаємозв'язок класного та позакласного читання

Вплив комунікативної інтенції на навчання діалогічного мовлення учнів основної школи

Еволюція народних уявлень про долю і бога в українських та англійських пареміях

Загадка: етнолінгвістичний аспект дослідження

Контрастивний аналіз як основний метод зіставлення оригіналу з перекладом (на основі перекладів творів О.Кобилянської)

Лексико-семантичне поле як структурний компонент та метод його дослідження

Неокласики та літературна ситуація в українській літературі початку ХХ ст

Параметричні прізвиська мікрополя висоти (на матеріалі „Словника прізвиськ Нижньої Наддніпрянщини" проф. Чабаненка В.А.)

Про природу і механізми метафоричного процесу

Реалії у творах М.Коцюбинського та шляхи їх перекладу

Українська мова : післяшкільна

Уроки етики на сторінках малої прози В. Підмогильного

Біль як вияв буття у поезії Степана Процюка

Поетична лексика збірки „Поезії Іосифа Федьковича"

Українська мова: походження, поняття і форми, сучасна мова

Українська мова(історія, особливості, сучасний стан)

Українські семеми негативної оцінки

Мовно-культурне поле Східної України

Мова – це характер і духовна могутність народу

Роль фольклору в розвитку української літературної мови XVI-XVIII ст

Фразеологізми: стилістичний та семантичний аспект

Слов'янські азбуки: кирилиця і глаголиця. Історія їх розвитку

Моє бачення мовної проблеми в Україні сьогодні

"Грамматика малороссийского наречия..." О.Павловського — перша друковані праця з нової української філології

Ознаки епістолярного тексту: Загальна характеристика (на матеріалі листів Ольги Кобилянської)

Поняття "система навчання" та її зміст

Вікові особливості сприйняття школярами літературних творів

Методика літератури як наука

Наочність на уроках літератури

Проблеми сучасного уроку літератури

Проблемність на уроках літератури

Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва

Формування і розвиток української методики літератури. Становлення української методики літератури

Лінгвоцид (мововбивство)

Комунікативні якості літературної мови

Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна

Мовна норма – категоріальне поняття культури мови

Особистісний аспект культуромовної діяльності

Соціальний аспект культури мови

Писемність

Історія письма

Іван Ковалик та його вчення про словотвір

Базові категорії комунікативної лінгвістики

Народорозмовна і писемна мови Київської Русі

Українська мова за два останніх століття і у наш час

Походження і розвиток української мови

Мова – основа духовного життя народу України

Мова як чинник формування людини і нації

Техніка мовлення

Засоби логічної виразності читання

Виразне читання на уроках української літератури в середніх класах1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.