Статті та реферати з української літератури розділ 111 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Золота колекція рефератів з української літератури - 2018

Комунікативна компетентність: суть, структура, розвиток

З досвіду естетичного виховання східних слов'ян у давнину

Мовознавство як наука

Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні

Лексикографія. Основні українські словники

Поширення вживання ненормативної лексики серед молоді

Аналіз антропонімів твору Марії Матіос "Юр'яна і Довгопол"

Мовознавча спадщина Олени Курило

Русанівський В.М. Життєвий шлях і творча діяльність

Невербальні засоби комунікації

Свято писемності й української мови

Зв'язна мова. Письмовий докладний переказ тексту, що містить опис предмета

Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови (розвиток зв'язного мовлення)

День української писемності та мови

Функціонування метафоричних перенесень у польській та українській поезії

Функціональна транспозиція частин мови в творах Уласа Самчука

Роль мови в житті людини

Найголовніші правила пунктуації

Методика проведення уроків розвитку зв'язного мовлення

Синхронія і діахронія

Контрастивно-альтернативна основа вивчення української лексики учнями-білінгвами

Питання ефективності методики розвитку мовлення учнів у процесі вивчення лексики (лінгвокультурознавчий аспект)

Труднощі аудіювання та засоби їх подолання

Газета і мовна норма

Становлення і розвиток теорії дискурсу у сучасній українській мові

Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування

Жанрово-стильові особливості інвективи

Концепт "результат" у лексичній системі української мови

Фонетичні зміни у говірках північного приазов'я

Особливості стилістичної семантики лексеми народ у наукових текстах Івана Франка

Випробування фортуни. Постаті античних можновладців в інтерпретації архієпископа Іоана Максимовича

Генезис образу Івана Сірка в козацьких літописах

Синкретизм жанрово-стильової структури „Автобіографії" І.Турчиновського

Проблема творчого становлення І. Котляревського у зв'язках із культурно-мистецькими тенденціями української провінції

Сатира Осипа Маковея на сторінках часопису „Зеркало”

П.О.Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження

Проблеми історії фонетичних систем східнослов'янських мов у мовознавстві 70-х рр. XIX ст. – 30-х рр. XX ст

Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського

Відтворювальні процеси в розвитку праслов'янського *liti

До проблеми співвідношення термінологічної та нетермінологічної лексики наукового тексту

Етнічні символи та стереотипи в українській зоонімній терміносистемі

Функціонування жаргону в сучасному публіцистичному дискурсі

Латинізми на українському ґрунті і посередницька роль польської мови (на матеріалі пам'яток ХVІ – ХVІІІ ст.)

Нульсуфіксація як показник ідіостилю

"Я маю надію прислужитися своєму народові…" Осип Маковей

Поетика фрагментарної прози Христі Алчевської

Функції старослов'янізмів у біблійних творах І.Я.Франка (на матеріалі поем „Мойсей” та „Іван Вишенський”)

Особливості функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій як мовленнєвих дій

„Не зневажай душі своєї цвіту..." (любовно-еротична символіка „лісової пісні" Лесі Українки)

"Популярність" автора, тексту, героя: кілька думок про діахронію уявлень від київської русі до сьогодення

Література факту на противагу масовій культурі

Зміст першої й другої частин висловлення в їх стосунку до відношення градації

Мемуари: масова чи елітарна література?

Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури

„Масова поезія” кінця ХІХ – початку ХХ століття та фольклор”

Сімейна мелодрама „Жидівка-вихрестка" І.Тогобочного як твір „масової культури"

Монолог та діалог як засоби вираження духовності у вертепній драмі ХVІІІ століття та в п'єсі П.Куліша "Іродова морока"

Перспективація інформації мемуарного тексту

Монолог та діалог як засоби вираження духовності у вертепній драмі ХVІІІ століття та в п'єсі П.Куліша "Іродова морока"

Літературознавча спадщина Івана Стешенка крізь призму компаративістики

Асоціонім як троп і предмет зображальної публіцистики

Аморфність жанрової матриці як різновид синкретизму малої прози П.Куліша і Марка Вовчка

Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті в різносистемних мовах

Своєрідність трансформації міфу в „Гуцульській п'єсі" Г.Хоткевича „Непросте" та повісті М.Коцюбинського „Тіні забутих предків"

Трагічне у співанці-хроніці

Характерні засоби мовної експресії в українських народних піснях про кохання

Дієслівна синоніміка як вираження ментальності українського народу (на матеріалі творів Г.Тютюнника)

Нове дослідження феномену літоб'єднання вапліте

Зміст та структура концепту "голос" в українській лінгвоментальності (на матеріалі художнього мовлення)

Північне Приазов'я у записах і дослідженнях В.М. Ізотова

Вербалізація концету самопочуття в українських та латинських фразеологізмах

Семантичні особливості фразеологізмів концепту „Щастя” в українській та німецькій мовах

Фітоніми верба, калина, тополя як ключові концепти української культури

Функціонально-стильова характеристика художніх листів

Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов)

Бароко, рококо і класицизм в історії літературознавчої думки

Український щоденник доби бароко: Дмитро Туптало та Йоасаф Горленко

Символіка великодньої проповіді Іоаникія Ґалятовського (на матеріалі гомілії "казаніє, на воскріс?ніє господнє")

Образ святої варвари у творчості Івана Величковського

Особистість у літописі самовидця

Ідеї та естетика просвітництва у прозі Г.Ф.Квітки-Основ'яненка

Особливості психологічної мотивації поведінки персонажів у творах М.Костомарова та М.Гоголя

Модифікації поліфункціональності художньої образності в повістях Тараса Шевченка

Сатиричний цикл І.Я.Франка "Нові співомовки" зі збірки "Semper tiro": спроба реінтерпретації

„Кочубеївна” Христі Алчевської як віднайдена самототожність

Європейськість прози Михайла Коцюбинського

Генезис неоромантизму

Трагедія Кассандри в рецепції Есхіла та Лесі Українки

Поетика драматичного діалогу Лесі Українки (на матеріалі діалогу „Айша і Мохаммед")

Дискурс ірраціоналізму в повісті Ольги Кобилянської „Земля"

Микола Вороний як зачинатель українського модернізму

Психологічний портрет М.Вороного-модерніста: до питання формування естетичного світогляду митця

Модель світу-України крізь призму міфологеми "Хаос – космос" у драматургії В.Пачовського

Модифікації ніцшеанського танку в українському поетичному декадансі

„Щоденник" Євгена Чикаленка 1918-1919 рр.: Україна крізь призму катастрофізму

Модерністичні мотиви творчості письменників літературної організації „Ланка" марс як наближення до європейської традиції

Футуризм і бароко: осі перетину

Динаміка композиційно-сюжетної побудови роману Ґео Шкурупія "міс Адрієна"

„Вихід у чорне": Чорний колір у збірці „Палімпсести" В.Стуса1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.