Всі публікації щодо:
Андрусяк Іван

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ВОДИ У ПОЕТИЧНІЙ ЗБІРЦІ ІВАНА АНДРУСЯКА „ПОВЕРНЕННЯ В ҐАЛАПАҐОС“

І.В. Хомчук,

аспірант (Житомирський педуніверситет)

Предметом статті є інтерпретація образу-символу води у поетичній збірці Івана Андрусяка „Повернення в Ґа-лапаґос“; дослідження еволюційних змін, які проходить образ; пояснення причин цих змін.

Інтерпретація художнього тексту, як і його аналіз, може застосовуватися відносно різних його порядків: окремих компонентів (образів, мотивів, фрагментів, частин), літературного твору як цілісності, літературної творчості автора (сукупності усіх творів, творів певного періоду, певної спрямованості, певного жанру), на рів­ні дискурсу. Вибір порядку інтерпретації (аналізу) залежить від ступеня засвоєння тексту, емоційно-інтелектуального рівня інтерпретатора, мети, яку ставить перед собою дослідник (читач). І аналіз, й інтерпре­тація художнього тексту (а прихильники сучасної прагматичної поетики вживають спарений термін „інтерпре­тація-аналіз“, котрий включає в себе сукупність аналітичних та рецептивних методів і прийомів [1:38]) є логіч­ними процедурами, які мають на меті дослідження та тлумачення певного вибраного елемента. „Інтепретація... є роботою думки, що полягає у перетворенні смислів таємних у смисли виявлені, показує рівні значень, що міс­тяться в значенні буквальному“ (Поль Рікер) [2:235].

Сергій Квіт, формулюючи три рівні інтерпретації тексту, виділяє філософічний, критично-філософічний та ідеологічний рівні [3:140]. Перший передбачає інтерпретацію з погляду пошуку відповідей на метафізичні пи­тання, не прив’язуючись до конкретного знання, досвіду культурної традиції, дослідницьких методологій тощо, а опирається на чисте міркування. У нашому дослідженні переважатиме цей рівень інтерпретації.

Говорячи про сприйняття свідомістю читача літературного твору, Роман Інгарден виділяє чотири рівні пере­ходу літературного твору в „уявлюваний об’єкт“: 1) світ звуків та фонетичних утворень; 2) одиниці значення фізичного порядку; 3) багатозначність усіх аспектів світу, який розглядаємо з різних пунктів бачення; 4) об’єкти, представлені у літературному творі [4:158—159]. Якщо перші три рівні – лише чуттєво-рецептивний шлях до „об’єктивізації“ сприйнятого, то четвертий має конкретно-матеріальне втілення – „об’єкт“, який у літе­ратурній творчості ототожнюється з образом.

Саме образ є носієм первинної інформативності, він динамічно розвивається, даючи таким чином розвиток текстові, еволюціонуючи у своєму розвитку. „Поетичний образ не розкладається, коли виконує свою естетичну функцію“ [5:176], він змінюється, пояснюючи нам закони існування та функціонування реальності, частиною якої він є.

У поезії образи мають метафоричне перезабарвлення, тобто змінюють своє первинне значення, інколи наби­раючи ознак символу. На відміну від звичайних образів-метафор, образ-символ задовольняє не лише художньо-естетичні потреби, а й конкретизує та вирішує філософські проблеми, тяжіє до узагальнення; він пов’язаний з міфом, вірою, наукою тощо. Якщо вдалий образ – наслідок роботи уяви, фантазії, емоцій, то причини виник­нення образу-символу – глибше. К.-Г. Юнг пояснював їх проривом назовні колективного несвідомого, а у са­мому образі вичленяв домінанти-архетипи [2:96-108]. Їх ще називають „своєрідними ядрами сюжетних побудов та образних комплексів“ [6:28]. У тріаді: архетип – міф – образ міф становить першу стадію свідомої обробки архетипу (первинну оболонку), а образ – другу стадію (вторинну оболонку) [6:28]. Необхідність використання поняття символу Ярослав Поліщук пояснює потребою „усвідомити характер дії міфологічних функцій у літера­турі. Ідеться не тільки про співвіднесення множинних елементів у слові, що зазвичай розуміють під символіза­цією в літературі, але також і про збереження кодового первісного архетипного елементу при всій історичній змінності смислів слова-символу“ [7:22]. Символ як наріжну категорію людської культури визначає і Ернст Кассірер: „Людину... як родову істоту визначає саме схильність до мислення символами, що є її одвічною і найха­рактернішою властивістю“ [8:41].

У поетичній збірці Івана Андрусяка „Повернення в Ґалапаґос“ [9] одним із домінуючих образів є образ води. З’являється він не випадково. „Література модерної доби, заново творячи символічну парадигму буття й сутно­сті людини, грунтується на інтерпретації світових літературних архетипів, уже вироблених культурних кодів минулих епох“ [8:45]. Символ води присутній у міфологічних оповідях усіх народів. „Вода як доісторичний первісний океан у багатьох міфах про створення світу є джерелом усілякого життя, яке вийшло з неї“ [10:42], але разом з тим вона „виступає як елемент, засіб розтоплення і втоплення“ [10:42]. Безпосередньо в українській міфології вода – „найвеличніший дар неба Матері-Землі, бо вона оживлює її та робить плодючою“ [11:83]. У Івана Андрусяка вода – частина реальності, але вона, існуючи поряд із землею, не об’єднується з нею, щоб щось породити: „земля і вода переможно відгонять мерцем“ [9:30. Далі цитуємо за цим виданням], „земля і вода мі­нялися місцями“. Вода лише раз породжує щось, але воно – не для життя, а для знищення життя: „м’ясо зійшло з води і воно ненаситне“.

В українській міфології води поділялися на чоловічі й жіночі. „Чоловічі – це дощові й снігові, „небесні“ во­ди, а жіночі – „земні“, води криниць, колодязів, джерел“ [11:83]. Запліднення можливе, коли „небесні“ води з’єднуються із „земними“. У І. Андрусяка „небесні“ води – злива, дощ – самодостатні, вони здатні продовжити рід без поєднання із жіночою сутністю („плодяться зливи“, „замісити сонце на дощі“), бо вони – „зливи богів“, а отже, всемогутні. Хоча з часом, в останній третині збірки, ослаблений, „ламкий дощ“ шукає шлях „до озера“, ніби прагнучи поєднання із жіночим єством – земною водою, дарма що на початку збірки автор проголошував „сервус озерам які прогоріли“ і зникли. Цей конкретизований образ озера з’являється у збірці лише двічі – зни­щений спочатку, повертається як необхідність для продовження життя, усвідомлена та признана автором.

Вода – рідина за визначенням. Але у автора вона деструктурується, змінюючи свій фізичний стан. Роздріб­нення чуттєвого досвіду Т. Рібо називає дисоціацією – „первинною обробкою“ існуючих образів, в результаті якої „його елементи здатні входити у нове поєднання“ [12:375]. „Розбещена“ вода, „загусла“ й „осипається“, залишається лише „місце скрипу води“, яке, проте, „оповите нічийним дощем“ з метою відновлення її. Вона то перетворюється на звичий лід, то раптом „вода не гнеться піниться вода“, по ній можна „креслити ломом“. Вода – надчуттєва субстанція і тому крихка („погорда кришить воду“) та безтямна („води розхристані“).

Усе, що торкається води, набуває її властивостей. Змінюється вода, але змінюються речі та явища навколо неї, адаптуючись до нової реальності: „простір лився через край“, „простір цей тече“, „викапував пристріт гіркий“, „лань пустелю п’є“, „ми випари п’єм“, „випите чтиво“, „дерева налий“, „слід перетече“, „лоск мжичить“, „розхлюпане місто“, „місяць тече і тече“ тощо. Світ поволі перетворюється на воду, стає первісним, як первинною була вода – першопочаток життя. Стаючи настільки близьким до води, світ намагається очиститись. Вода у народних звичаях та обрядах виступає як засіб магічного очищення (обряд хрещення, ритуальні купання тощо) [11:83; 10:42]. Вже саме намагання очиститися – змити гріхи, говорить про гріховність світу. Але коли навіть простір, зливаючись із водою, може змінитися, для людини, котра живе у змодельованій реальності, це важко. Вода лякає, таїть у собі загрозу, але разом з тим є перепоною, яку конче необхідно подолати. Починаєть­ся „шукання броду“, але „западину тіла не винести вбрід“; хоч є „весла розпанахані“, але немає човнів, греблю перерізано, а „мости знесено“; люди ж – „псальмопівчі“ – „не возводять ні мости ні вежі“. Психологічно вода є символом неусвідомлених, глибинних шарів особистості [10:42], які лякають людину, котра все ж усвідомлює необхідність пізнати їх, щоб перебороти страх.

Із прагненням до пізнання ототожнюється і почуття спраги: „мислимо воду якої немає“, „їм би майже сльозу їм би тільки маленький ковток“, „тримаймося приходить смак води“, зрештою питво з’являється, але питво „солоде а провадить сушу“, а вода „ніби прісна а проте відмивається погано“. Знову повертаючись до давніх міфів, пригадаймо, що символом морального і духовного очищення є земна вода, поєднана з небесною [11:83], тобто об’єднання чоловічого і жіночого начал, якого у новостовореній реальності, як вже зауважувалося, немає. Але в кінці збірки, коли усвідомлюється необхідність об’єднання, люди врятовані, вони „п’ють росу“ – за по­вір’ями, найчистішу та найсильнішу з усіх живих вод [11:85]. Можемо припустити, що відбувається „повернен­ня в Ґалапаґос“, задеклароване назвою поетичної збірки.

Але туди могли, раніше за всіх, повернутися вибрані, які вміють плавати: „їм легко плисти – їм потятим хвилею“, та автор забороняє їм це робити: „лише хочу щоб ви не чіпали весла“, оскільки „є місце де вода не при­живається“, і його можна знайти. Авторові „не жаль я кожного віддам“, але місце без води асоціюється з ін­шим: „є місце твору – ген аж поза титрами“, тобто поза кінцем штучно створеної реальності (фільму), нікому не потрібне, бо все (фільм) вже закінчилося. З’ясовується, що саме болить авторові: „місце твору“ – визнання його як творця, котре може не відбутися або заперечитися.

Вимальовується кілька паралелей: безводна земля – невизнаність митця, вода – творчість, об’єднання „чоло­вічих“ і „жіночих“ вод – прочитання і сприйняття автора читачами.

У глибинно-психологічній символіці вода – „основоположний символ будь-якої безсвідомої енергії, який проте представляє небезпеку, якщо наводнення переходить розумні межі... добре, якщо вода (в якості озера чи ріки...) залишається на своєму місці“ [11:44]. Якщо співвіднести творчість з водою, то бачимо, що „наводнен­ням“ – виплесками безсвідомого, яке йому загрожувало, – автор опанував, дозволивши існування у створеній ним реальності озерові – воді, обмеженої берегами, а тому безпечної.

В еволюції образу-символу води бачимо звільнення автора від підсвідомого страху: невизнання – вихід не­свідомого у свідоме через переосмисленя архетипу. „Відкрите зображення несвідомого викликало б супротив соціальної, моральної та естетичної особи, тому принесло б не насолоду, а стрес, відразу, незадоволеня, – пояс­нює Ранк Отто. – Тому поезія використовує різноманітні маски, зміну мотивів, перетворення у протилежність, ослаблення зв’язку, роздроблення одного образу на багато, подвоєння процесів, опоетизацію матеріалу, а особ­ливо – символи“ [12:10-11]; „усі ці образи є тільки несвідоме поета, яке він, щоб звільнитися від нього, виявив назовні, проектував“ [12:21]. „Мова йде тут про втечу від реальності і повернення до інфантильних джерел на­солоди“, – розмірковує Р. Отто [12:19]. Інфантильність у даному випадку повертає нас у дитинство людства, до його первинних понять про світ (архетипів). Але використання символу відбувається на новому рівні. Тут доці­льно згадати теорію перепризначення понять Людвіга Вітгенштайма, яка полягає у характерній для постмодер-ністичної літературної практики навмисній зміні статуту узвичаєних назв, понять та категорій, що у свідомості читача викликає два рівні сприйняття: стереотипний та концептуальний, пропонований автором тексту [6:88]. Маємо схему творення новітнього міфу, який допомагає вирішити протиріччя, проблему, яка, нехай і підсвідо­мо, мучить автора, адже „суть міфу в тому, що, зіткнувшись із проблемою, він уявляє її собі аналогічно іншим проблемам, що виникають у інших планах: космологічному, фізичному, моральному, юридичному, соціальному тощо. І пояснює усі їх сукупно“ (К. Леві-Строс) [13:435].

1. Літературознавчий словник-довідник. – К.: Академія, 1997.

2. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / За ред. Марії Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996.

3. Квіт Сергій. Основи герменевтики // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 101. – С. 139-152.

4. Квіт Сергій. Основи герменевтики // Кур’єр Кривбасу. – 1998. – № 103. – С. 151-167.

5. Базилевський Володимир. Математика поезії // Кур’єр Кривбасу. – 2001. – № 135. – С. 158-180.

6. Плерома. Мала Українська Енциклопедія Актуальної Літератури. – 1998. – № 3.

7. Поліщук Ярослав. Міфологічний горизонт українського модернізму. Монографія. – Івано-Франківськ: Лілея—НВ, 2002.

8. Поліщук Ярослав. Поліфункціональність міфу в поетиці модернізму // Слово і час. – 2001. – № 2. – С.35-45.

9. Андрусяк Іван. Повернення в Ґалапаґос. – Донецьк: OST, 2001.

10. Бидерманн Ганс. Энциклопедия символов. – М.: Республика, 1996.

11. Войтович Валерій. Українська міфологія. – К.: Либідь, 2002.

12. Психология художественного творчества: Хрестоматия / Сост. К.В. Сельчонок. – Минск: Харвест, 1999.

13. Жаклін Рюс. Поступ сучасних ідей: Панорама новітньої науки. – К.: Основи, 1998.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.