Всі публікації щодо:
Огієнко Іван

Праці Івана Огієнка у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського

Т. Лога,

зав. відділу наукової організації та зберігання фондів

філії №1 ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Згадуючи творчий шлях Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) (1882—1972), можна з упевненістю сказати, що життя талановитого вченого-українознавця було неможливим без любові та великої поваги до книги. Саме він, перебуваючи на посаді ректора створеного у 1918 році Кам'янець-Подільського Державного Українського Університету, опікувався становленням університетської книгозбірні, без якої не уявляв підготовку висококласних спеціалістів. Відомо, що початок цій книгозбірні поклала власна, київська бібліотека Івана Огієнка. Пізніше університетський фонд поповнювався дарчими книгами з бібліотек університету св. Володимира, Київської духовної академії, київських книгарень. Важливим джерелом розширення університетської книгозбірні були експедиції студентів і викладачів у різні міста України, звідки вони привозили до університету унікальні книги-подарунки [7, с.44].

Традиції та освітні ідеї цієї бібліотеки продовжує у своїй діяльності і Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського, яка була створена ЗО жовтня 1999 р. постановою Кабінету Міністрів України №2018 на базі Наукової бібліотеки Інституту педагогіки АПН України та Центральної освітянської бібліотеки Міністерства освіти України і розвивається як сучасний науково-інформаційний центр забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики. На 1.01.07 книжковий фонд бібліотеки налічує понад 528 тисяч примірників.

У фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського налічується всього 19 праць відомого українського мовознавця, педагога, перекладача, книгознавця, видавця і письменника, митрополита Української православної церкви Івана Огієнка (Митрополита Іларіона). 10 праць були подаровані бібліотеці відомим науковцем, культурним та громадським діячем української діаспори в Америці, істориком, професором Ратгерського університету Тарасом Григоровичем Гунчаком та представником канадської української діаспори Дмитром Гулеєм. Саме завдяки тісній співпраці, започаткованій у 1993—1999рр. директором бібліотеки П. І. Роговою з представниками української діаспори за кордоном, книжковий фонд тоді ще Центральної освітянської бібліотеки поповнювався значною кількістю праць відомих українських педагогів, вчених, письменників, які були заборонені за часів радянської влади і не друкувались в Україні. 9 праць Івана Огієнка, що представлені у фонді бібліотеки, були надруковані в сучасній Україні в останнє десятиліття.

Серед подарункового фонду української діаспори великий інтерес у читачів ДНПБ викликають праці Івана Огієнка з мовознавства, культури та історії релігії України.

У 50—60-х pp. минулого століття у канадському місті Вінніпезі вийшов чотиритомник Івана Огієнка, присвячений українській мові:

том І — „Історія української літературної мови”,

том II — „Граматичні основи української літературної мови”,

том III — „Український літературний наголос”,

том IV — „Наша літературна мова” (у 2-х частинах). У фонді ДНПБ України, зокрема у філії, представлені дві частини IV тому цієї праці.

Заходами видавництва отців Василіан у місті Жовква Львівської області у 1934 р. побачила світ праця Огієнка „Словник слів, у літературній мові не вживаних”. Автор вніс до цього словника місцеві слова і форми, які в сучасній літературній мові не вживаються або вживаються рідко. У фонді ДНПБ України представлено перевидання цієї праці, здійснене у 1973 році Науково-дослідним товариством української термінології, що діяло у Нью-Йорку. Книга була подарована Тарасом Гунчаком. Крім цього видання у фонді бібліотеки є „Українсько-російський словник початку XVII століття”, складений Іваном Огієнком та надрукований у місті Вінніпезі у 1951 році.

Епохальною подією в українській культурі можна назвати повний переклад на українську мову Біблії Іваном Огієнком. Учений прагнув якнайточніше передати зміст Святого Письма взірцевою літературною мовою. Робота над перекладом Біблії була завершена у 1940 p., але через події II світової війни надрукувати її відразу не вдалося. Це було здійснено у 1962 році за кордоном. У фонді бібліотеки є 2 примірники Біблії у перекладі на українську Іваном Огієнком, які були видані у Німеччині у 1988 році з нагоди тисячоліття християнства і подаровані бібліотеці Тарасом Гунчаком.

Прийнявши в еміграції чернечий постриг і ставши архієпископом, а потім — Митрополитом Іларіоном, Іван Огієнко стояв на позиції автокефальної української церкви і наполягав на вживанні української мови під час богослужіння. У фонді бібліотеки можна ознайомитись з працею „Хвалімо Бога українською мовою!”(перевидання 1993 року), у якій Огієнко доводив право рідної мови звучати в церкві. Також Митрополит Іларіон ґрунтовно досліджував історію української церкви та її обрядів.

У зв'язку з цим треба відмітити, що особливої уваги заслуговують твори релігійної тематики Огієнка-Митрополита, що були подаровані ДНПБ Т. Гунчаком, такі як: богословська монографія „Канонізація Святих в українській церкві”, що видана у 1965 році; ідеологічно-історичний нарис „Книга нашого буття на чужині” — видання 1956р.; праця „Кирило й Методій. Апостоли всеслов'янські” 1963 року видання. Всі вони були надруковані у місті Вінніпезі. У фонді також є нью-йоркське видання 1986 року „Із праць Митрополита Іларіона”, в яке включено дві праці Огієнка: „Поділ єдиної Христової церкви і перші спроби поєднання її” та „Православна віра єдиної, святої, соборної й апостольської церкви. Послання східних патріярхів”.

Окремий „пласт” творчої спадщини Івана Огієнка — це вісім томів поетичних творів: перші два — драматичні твори; наступні два — легенди; шостий-восьмий — релігійна лірика. Фонд філіалу бібліотеки має примірник історичної епопеї з семи поем на українську історичну тематику „Наш бій за Державність”, де центральною стає постать Богдана Хмельницького. У цих поемах вимальовується світлий образ України. Книга була надрукована у 1962 році у Вінніпезі і подарована бібліотеці І Гунчаком.

За роки незалежності у Києві і Львові значними накладами перевидані найголовніші фундаментальні праці ученого — „Українська культура”, „Історія українського друкарства”, „Історія української літературної мови”, „Дохристиянські вірування українського народу”, „Життєписи великих українців”, „Наука про рідномовні обов'язки”.

У фонді бібліотеки представлено українське перевидання відомої праці Івана Огієнка „Українська культура”. До речі, книга була написана як спеціальний курс лекцій для читання в Українському народному університеті, ініціатором створення якого був Іван Огієнко. У фонді філії є репринтне видання цієї праці 1918р., надруковане видавництвом „Абрис” у Києві у 1991 р.

Серед десятків фундаментальних досліджень Івана Огієнка, присвячених тим чи іншим аспектам функціонування української мови, для студентів-філологів особливу цінність має праця „Історія української літературної мови”, вперше видана в Канаді у 1949 р. У бібліотеці можна ознайомитись з перевиданнями цього твору 1995 та 2004 років. Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той важкий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків і обмежень.

У іншій праці „Наука про рідномовні обов'язки” вчений вказує на необхідність впровадження мови свого народу в сферу шкільного вжитку і акцентує увагу на особливому значенні позиції вчителя у вирішенні цього питання, що надзвичайно актуально і в Україні XXI століття. У фонді бібліотеки є факсимільне відтворення цієї праці, яка вперше була надрукована у місті Жовква Львівської області 1936 року, а також видання 1995р. видавництва „Фенікс”. Цей примірник 1995 р. має дарчий напис Алли Марушкевич — доктора педагогічних наук, викладача кафедри педагогіки Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, правнучки рідної сестри Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) Одарки Іванівни Огієнко.

Крім мовознавчих праць, у фонді представлені нові перевидання праць Івана Огієнка, присвячені історії релігії в Україні: історично-релігійна монографія „Дохристиянські вірування українського народу”, видана у 1992 році у Києві акціонерним товариством „Обереги”, видання „Українське монашество”, присвячене 120-річчю від дня народження Івана Огієнка, що було надруковане у 2002 році за сприяння Фундації імені Митрополита Іларіона у київському видавництві „Наша культура і наука”, та праця „Українська церква. Нариси з історії української православної церкви” у двох томах, видана у 1993 році у Києві.

Серед багатьох українознавчих праць Огієнка неабиякий інтерес у читачів викликає „Історія українського друкарства”. До написання цього фундаментального дослідження з історії українського друкованого слова Огієнко приступив після видання більш як 10 окремих нарисів-розвідок з цієї теми. Вперше „Історія українського друкарства” побачила світ у 1925 році у Львові. У фонді бібліотеки представлено третє видання цієї праці, надруковане київським видавництвом „Либідь” у 1994 р.

З метою ознайомлення читачів з біографією Івана Огієнка у фонді бібліотеки представлено кілька книг та велика кількість статей у періодичних виданнях, присвячених життю та творчості талановитого вченого. Це, насамперед, праці доктора історичних наук Володимира Ляхоцького „Просвітитель” та „Тільки книжка принесе волю українському народові”, надруковані у видавництві імені Олени Теліги у 2000 році та доктора філологічних наук Миколи Тимошика „Голгофа Івана Огієнка”, видана у Києві у 1997 році, з дарчим написом Центральній освітянській бібліотеці від автора. Також у фонді бібліотеки є життєво-бібліографічний нарис Зіновія Тіменика „Іван Огієнко (Митрополит Іларіон)”, виданий у 1997 році Науковим товариством ім. Т. Г. Шевченка у Львові з дарчим написом бібліотеці від автора. У фонді бібліотеки можна ознайомитись з авторефератом десертації доктора педагогічних наук Алли Марушкевич на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук „Просвітницька діяльність і педагогічні погляди Івана Огієнка” 1995 року видання, а також з її монографією „Невтомний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект”, надрукованою у 1996 р. київським видавництвом „Четверта хвиля”.

Творчості Огієнка приділяється чимала увага у діяльності ДНПБ України. Цьому сприяють масові заходи, що проводить бібліотека: книжкові виставки, бібліографічні огляди, дні інформації, презентації, зустрічі з відомими людьми. Наукові співробітники бібліотеки пропагують твори Івана Огієнка, здійснюючи експозиційно-виставкову роботу, присвячену Дню української писемності, Дню слов'янської писемності і культури, Міжнародному дню грамотності, ювілейним датам Івана Огієнка. 19 лютого цього року в АПН України відбулась Всеукраїнська наукова конференція „Ідеї Івана Огієнка про мову в контексті розвитку національної освіти (до 125-річчя від дня народження І.Огієнка)”, в рамках якої діяла виставка, присвячена життєвому шляху і творчій спадщині І. Огієнка. Матеріали для виставки було надано з фондів ДНПБ України. Бібліотека висловлює щиру подяку докторові філологічних наук М. Тимошику, який під час конференції подарував 6 примірників нових видань праць Івана Огієнка.

У січні цього року працівниками філії було зроблено аналіз замовлень читачів на твори Івана Огієнка, починаючи з 1993 року. Аналіз використання праць І. Огієнка показав, що щорічно бібліотека отримувала на них по 350—400 замовлень. Найактивніше творами Огієнка цікавляться студенти-філологи, історики, майбутні видавці. Отже, як бачимо, творча спадщина Івана Огієнка, видатного українського просвітника, громадського діяча і педагога, який закладав основи української незалежної держави, сьогодні допомагає розбудовувати сучасну Україну.

Література

1. Кучинська І. Іван Огієнко про значення рідної мови в духовному відродженні особистості /1. Кучинська // Українська літра в загальноосвіт. шк. — 2003. — №1. — С 22-23

2. Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові...:Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона). — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2000. — 664 с.:іл.

3. Ляхоцький В. П. Просвітитель: Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона). — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2000. — 528 с: іл.

4. Марушкевич А. А. Невтомний працівник українського Ренесансу Іван Огієнко. Педагогічний аспект. — К.: Четверта хвиля, 1996. —128 с.

5. Марушкевич А. А. Особистість учителя в науково-теоретичному аналізі Івана Огієнка / А. Марушкевич // Учитель. — 1999.— №5/6. — С.46-51

6. Тіменик 3. Іван Огієнко (Митрополит Іларіон). 1882 — 1972. — Л.:Науковетовариство ім. Т. Г.Шевченка, 1997. — 228 с

7. Тимошик М. С. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності: Монографія / передмова Жулинського М. Г. — К.: Заповіт, 1997.— 231с.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.