Історія літератури

Розробки уроків

Розвиток української прози 20-х років XX ст. Микола Хвильовий. Біографія письменника, його провідна роль у літературному житті 1920-х рр.

Контрольна робота. Українська література 1920-1930 pp. Поезія. Проза

Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ст. У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТОДІШНЬОГО СУСПІЛЬСТВА, КУЛЬТУРИ, МИСТЕЦТВА. НОВИЙ ЕТАП НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ, КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАД

Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення. реалізм як художній метод відтворення дійсності. головні ознаки реалізму як методу. Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст. Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища тощо. Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни

Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві

Жанрова й тематична різноманітність. Оновлення художніх засобів. Українська література 70-90-х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті

Розвиток української літератури на новому історичному етапі. Культова деформація соціалізму та її згубні наслідки для літературного процесу. Літературна дискусія 1925 — 1928 pp. Облудні політичні звинувачення чесних і відданих народові письменників

Літературний процес 40-х — 50-х років XX ст. Участь письменників у Другій світовій війні. Друкування в періодиці, видання нових творів про важкі бої, про страждання людей на окупованій території. Прихід у літературу молодих письменників. Роль української літератури воєнних літ

Літературний процес XX ст. (60 — 90-і pp.). Поглиблення й урізноманітнення художнього відтворення світу. Поступове переборення стереотипності в сюжетній побудові творів. Здобутки поезії, прози, драматургії

Урок № 1 - Українська література ХХ століття як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблеми: митець і влада, свобода творчості. Стильове розмаїття мистецтва 1920-х років. Поняття «розстріляне відродження», домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Урок № 23 - Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920-1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). П'єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «Корифеїв», зарубіжної класики і модерної драматургії. Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях митця. Зв'язок із театром Л. Курбаса. Національний матеріал і вселюдські, «вічні» мотиви та проблеми у п'єсах - Модерна драматургія

Урок № 46 - Українська література у другій половині ХХ ст. Нова хвиля відродження української літератури на початку 1960-х рр. «Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне. Його зв'язок із дисидентським рухом. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна - Літературне шістдесятництво

Урок № 39 - Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності в літературі цього періоду. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. Олександр Довженко - відомий у світі кінорежисер, засновник поетичного кіно. Романтичне світобачення. Довженко-художник. Довженко-прозаїк (оповідання часів війни, кіноповість «Україна в огні») - Воєнне лихоліття. Українська література 1940-1950 рр

Українська література 1920-1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки

Українська література другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Вступ

Підсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів

Підручники

Давня література - Особливості літературного процесу

Нова українська література - Особливості літературного процесу

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Література в Галичині наприкінці ХІХ ст.

Символізм в українській літературі

Суспільно-культурне життя кримськотатарського народу

Українська драматургія ХІХ ст.

Література й національне життя

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО Й КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ - ВСТУП

Модерна драматургія і театр - Модернізм

«Шістдесятництво» як суспільне і мистецьке явище

ХРОНОЛОГІЧНА КАНВА українського літературного життя XIX — початку XX століть

Статті та реферати

В. Г. Бєлінський і розвиток реалізму в українській літературі першої половини XIX ст.

Особливості художнього процесу в українській літературі 20-30-х років ХХ ст.

Літературна дискусія 1925-1928 рр. Причини, етапи розгортання

Літературні групи і організації 20-30-х років ХХ ст

Тенденції розвитку поезії 20-30-х років ХХ століття. Мотиви, образи, особливості версифікації

Специфіка розвитку української прози 20-30-х років

Розвиток української драматургії 20-30-х років ХХ ст.

Художні стилі і напрями української літератури 20-30-х років ХХ ст.

Шляхи розвитку української літератури 30-40-х рр. ХХ ст. в еміграції

«Неокласики» та їхнє місце в літературному процесі 20-30-х рр.

Літературний процес 70-90-х рр. XIX ст.

Літературний процес кінця XIX — початку XX ст.

Літературний процес 1917-1930 років

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Нова українська література (кінець XVIII — початок XX ст.)

Просвітницький реалізм в українській літературі

Поглиблення соціальної детермінації української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття

ВПЛИВ ФЕМІНІЗМУ НА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Проблема традицій і новаторства в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст

Умови розвитку української мови у ХІХ – ХХ століттях

ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАРОДОЗНАВЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ГАЛИЦЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ

Літературознавство, критика, історія літератури

ВІСНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВДИ - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ЛІТЕРАТУРА 60-90-х років XIX ст.

НАТХНЕННІ ІДЕЯМИ ЧАСУ - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ПОЕЗІЯ 60—70-х років XIX ст.

ПРОЗА 70—90-х років XIX ст.

МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ У ПОЛЕМІЦІ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРНО-НАЦІОНАЛЬНУ СПРАВУ - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

Борис Грінченко

ПОЕЗІЯ 80—90-х років XIX ст.

ДРАМАТУРГІЯ у XIX ст.

НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ 80—90-Х РОКІВ У ПЕРСОНАЛІЯХ - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ЛИЦАРІ ДУХУ НАРОДНОГО - 70 - 90-х років ХІХ століття в контексті національно-визвольних змагань

ХУДОЖНІ ПОШУКИ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ - СТАНОВЛЕННЯ РЕАЛІСТИЧНОГО МЕТОДУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 70 — 90-х РОКІВ XIX ст.

Духовні оазиси і замулені криниці

...І це лише початок

Українська драматургія і театр 20 - 30-х років ХХ століття - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Викривання злочинів тоталітарної системи у творчості прозаїків - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Шістдесятництво в українській літературі - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Історико-культурна картина літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Особливості української жіночої прози - Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Вступ до вивчення курсу Історія української літератури - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Злочини радянської система у прозі першої половини ХХ століття - ПРАКТИКУМ

Творчість письменників-шістдесятників - ПРАКТИКУМ

Чорнобильського катастрофа в українській літературі - ПРАКТИКУМ

Жіноча проза в українській літературі кінця ХХ-початку ХХІ століття - ПРАКТИКУМ

Особливості літературного процесу 70 - 90-х років ХІХ століття. Багатогранна діяльність І. Франка - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Cоціокультурні умови розвитку української літератури кінця ХІХ-початку ХХ століття - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Художні особливості літературного процесу кінця ХІХ-початку ХХ століття - СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТА МИСТЕЦЬКО-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ ВІД ДАВНИНИ ДО ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Українська поезія II половини XIX ст. Поетична творчість І. Франка і Лесі Українки - Особливості розвитку української поезії

Здобутки української поезії І половини XX ст. Українська поезія зарубіжжя - Особливості розвитку української поезії

Українська поезія II половини XX ст. Феномен шістдесятників - Особливості розвитку української поезії

Українська проза І половини XIX ст. Новаторство Г. Квітки-Основ'яненка - Особливості розвитку української прози

Українська проза II половини XIX ст. - Особливості розвитку української прози

Новаторський характер прози кінця XIX - початку XX ст. - Особливості розвитку української прози

Епоха «експерименту» в українській прозі 20-30-х рр. XX ст. Проза воєнного і повоєнного часу - Особливості розвитку української прози

Українська проза II половини XX ст. - Особливості розвитку української прози

Зародження нової української драматургії - Особливості розвитку української драматургії

Український професійний театр і драматургія II половини XIX ст. - Особливості розвитку української драматургії

Досягнення української драматургії І третини XX ст. - Особливості розвитку української драматургії

Українська драматургія 20-30-х рр. XX ст - Особливості розвитку української драматургії

Українська драматургія II половини XX ст. - Особливості розвитку української драматургії

Сучасна українська література, її особливості - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Здобутки сучасної української поезії - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Тематика і проблематика сучасної української прози - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Сучасна українська драматургія - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

Тенденції розвитку сучасної української літератури - Здобутки української поезії, прози та драматургії кінця XX-початку XXI ст.

«Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам'ятка Русі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Розвиток прозових жанрів у давній українській літературі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Становлення і розвиток жанрової системи української поезії - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Розвиток жанру драми у давній українській літературі - Становлення і розвиток жанрово-стильової системи давньої української літератури

Ознаки нової літературної доби в українській поезії І половини XIX ст. - Особливості розвитку української поезії

Генеза і становлення літературознавства - Історіографія літературознавства

Основні етапи розвитку давнього і класичного українського літературознавства - Історіографія літературознавства

Загальні тенденції розвитку літературознавства у XIX-XX ст. - Історіографія літературознавства

Підсумки - МОДЕРНІСТИЧНИЙ РУХ НА ЗАХОДІ В 60-70-і РОКИ (НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА)

Перекладознавство на західноукраїнських землях 1920-1930-х рр. - Ставлення перекладознавства як науки України

Віршова творчість XVI-XVII ст. - Барокова доба (друга половина XVI-XVIII ст.)

Сатира і гумор XVIII ст. - Барокова доба (друга половина XVI-XVIII ст.)

Українська лірика XVIII ст. - Барокова доба (друга половина XVI-XVIII ст.)

Програма іспиту з давньої української літератури (XI-XVII ст.) - Додатки

Українські письменники XI-XVIII ст. - Додатки

Давнє письменство як об’єкт вивчення історії української літератури

Києво-Печерський патерик

Українська література пізнього середньовіччя (друга половина XIII — перша половина XVI ст.)

Культурно-національне відродження України (друга половина XVI — початок XVII ст.)

Полемічна проза

Барокова поезія XVII ст.

Проповідницька проза

Агіографічна проза

Історична проза другої половини XVII ст.

Українська драматургія XVII ст.

Історична і мемуарна проза XVIII ст.

Зародження української літератури

Паломницька проза XVIII ст.

Шкільна драма XVIII ст.

Вертепна драма

Творчість мандрівних дяків

Сатиричні і гумористичні вірші та діалоги

Українська лірика XVIII ст.

Творчість Григорія Сковороди

Традиції давнього письменства у новій українській літературі

Короткий термінологічний словник

Старокиївське і галицько-волинське літописання

Ораторсько-проповідницька проза XI—XII ст.

Рання агіографічна проза

Повчальна проза Київської Русі

«Благання» Данила Заточника

«Житіє і хоженіє» Данила Паломника

«Слово про Ігорів похід»

Висновки, Історія української літератури XIX ст. століття

ЛІТЕРАТУРА 40—60-Х РОКІВ, Історія української літератури XIX ст. століття

НОВА ЛІТЕРАТУРА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ

ДРАМАТУРГІЯ, Історія української літератури XIX ст. століття

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

ПОЕЗІЯ, Історія української літератури XIX ст. століття

ЛІТЕРАТУРА ПЕРШИХ ДЕСЯТИРІЧ XIX ст.

Історія української літератури XIX ст. століття

ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКИЙ РЕАЛІЗМ - XVIII — початок XIX ст.

РОМАНТИЗМ у XVI—XVIII ст.

Історія української літератури XIX ст. століття - Висновки

ПРОЗА, Історія української літератури XIX ст. століття

Періодика, альманахи, наука, театральне життя - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Літературні стилі та напрямки - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Романтична поезія 20-40-х років ХІХ століття - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Діяльність Руської трійці - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Список рекомендованої літератури - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Запитання для самоконтролю - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Тести для самоконтролю - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

Завдання відкритої форми - Літературний процес 1-ї половини ХІХ століття

САТИРА I ГУМОР 20—30-ті роки

Поезія вояків УПА

Фронтова муза

ЛІТЕРАТУРНО-МИСТЕЦЬКЕ ЖИТТЯ-ХУДОЖНІЙ ПРОЦЕС 40-ві —50-ті РОКИ

САТИРА I ГУМОР 40-ві—50-ті роки ХХ століття

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І КРИТИКА ХХ століття

ПОЕЗІЯ

Драматургія ХХ століття

ПРОЗА

Шкільні твори

«Наша дума, наша пісня не вмре, не загине…» - твір з української літератури

Розстріляне відродження - твір з української літератури

Зорять із граніту вічні солдати, Болями їхніми пам’ять живе - твір з української літератури

Що нового я дізнався, читаючи «Велесову книгу»? - твір з української літератури

Бароко в українській літературі - твір з української літератури

«Розстріляне Відродження» в українській літературі 20-30-х років

Давньоукраїнська держава - Київська Русь

На тернистих шляхах… (про тяжкі умови розвитку української літератури)

Підготовка до ЗНО

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА. СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ОБСТАВИНИ НАПРИКІНЦІ XVIII ст.

ЛІТЕРАТУРА XX СТ. - МИСТЕЦТВО ОНОВЛЕНИХ ТРАДИЦІЙ І СМІЛИВОГО НОВАТОРСТВА

Київська Русь - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 70-90-х років XIX століття

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС кінця XIX — початку XX сторіччя

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

Поети „Празької школи” - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС початку XX століття (1900-1930 pp.)

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 40-50-х років ХХ століття

Розвиток культури Київська Русь - ПРАДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС 60-90-х років ХХ століття

Історичні умови XIV-XVІІІ століть - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Розвиток культури XIV-XVI століть - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Розвиток віршованої літератури - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Розвиток драматургії - ЛІТЕРАТУРА XIV-XVIII століть

Історичні умови - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Історичні умови на Західній Україні - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС (кінця XVIII — перших десятиліть XIX ст. (1798-1840 pp.)

Література XX ст.

Сучасний літературний процес

Література кінця XVIII — початку XX ст.

ПОЕЗІЯ першої половини XX століття

ПОЕЗІЯ другої половини XX століття

ЗНО - Загальний огляд - Література кінця XVIII — початку XX ст.

ЗНО - Література XX ст.

ЗНО - Сучасний літературний процес. Загальний огляд

Літературний процес першої третини XX ст. (1900 — 1930)

Літературний процес 60 — 90-х років XX ст.

Сучасний літературний процес

Літературний процес 30— 50-х років XX ст.

Нова українська література

Літературний процес 40 - 60-х років XIX ст. - Нова українська література

Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст.- Нова українська література

Тема 14. Розвиток української драматургії другої половини XIX ст. - Літературний процес 70 - 90-х років XIX ст. - Нова українська література

Літературний процес кінця XIX - початку XX ст. - Нова українська література

Новітня українська література

Старе українське письменство

Прадавня українська література - Старе українське письменство

Давня українська література (XIV - XVIII ст.) - Старе українське письменство

ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ. МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ, ЛЕСЯ УКРАЇНКА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 20-30-Х РОКІВ XX CТ.

Періодизація розвитку української літератури

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ XVIII-ПОЧАТКУ XX ст.

ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХVIII-ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.