Теорія літератури

Розробки уроків

Про складне — просто. Практикум із літературознавства

«Несамовитий козак з великим серцем» та «громадянин світу» Давид Бурлюк

Українська література другої половини ХІХ століття у контексті розвитку тодішнього суспільства, культури, мистецтва.

Суспільно-історичні умови розвитку української літератури XX ст., основні стильові напрями

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ. РОЗВИТОК РЕАЛІЗМУ, НАТУРАЛІЗМУ, ПІЗНІЙ РОМАНТИЗМ. ТОДІШНЯ ПОЕЗІЯ, ДРАМАТУРГІЯ. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІСТИТЧНОЇ ПРОЗИ

ОБРАЗНЕ СЛОВО ПОЕТИЧНОГО МОДЕРНІЗМУ. АЛЬМАНАХ З-НАД ХМАР І З ДОЛИН, УГРУПОВАННЯ МОЛОДА МУЗА - ЗВ'ЯЗОК ІЗ ЗАРУБІЖНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ. НОВА ДРАМА НА МЕЖІ СТОЛІТЬ

Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення. реалізм як художній метод відтворення дійсності. головні ознаки реалізму як методу. Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст. Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища тощо. Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни

Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві

Експресіонізм - літературно-мистецький напрям. Експресіонізм в українській літературі. експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського

Неоромантизм як заперечення прози міщанського життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю. Стильові особливості неоромантизму (сюжет, мова творів)

Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка. Риси модернізму в літературі

Символізм як вихід за межі буденності, прагнення не описати, а оспівати стан душі (М. Вороний). Філософська основа (оглядово). Ж. Мореас, Маніфест символізму (1886). Угрупування Молода муза, Українська хата (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.). Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми

Урок № 3 - Провідна роль поезії у 20-ті роки. Потужне ліричне самовираження, емоційне переживання пореволюційної епохи, її духовних катаклізмів. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Звернення до «вічних тем», культура віршування, потужне ліричне «я» як символ нової людини, життєствердний пафос поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму - Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Уроки № 66-67 - Література елітарна, вишукана, високохудожня. Літрература масова, популярна (її інтенсивний розвиток) - Сучасна українська література

Урок № 68 - Найвагоміші здобутки сучасної літератури. Постмодернізм як один із художніх напрямів мистецтва 1990-х років, його риси. Проза, есеїстика: Г. Пагутяк («Потрапити в сад», «Косар»), Ю. Андрухович («Shevchenko iS ok») - Сучасна українська література

Систематизація та узагальнення вивченого з теорії літератури за рік

Вступ. Про Україну, українців та українську літературу

Систематизація й узагальнення вивченого з історії літератури

Систематизація й узагальнення вивченого з історії літератури (закріплення)

Систематизація та узагальнення вивченого з теорії літератури за рік - Рідна Україна. Світ природи

Повторення та систематизація знань з теорії української літератури

Гумористичні твори. Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців

Систематизація та узагальнення вивченого з теорії літератури за рік

Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Загадково прекрасна і славна давнина України (фольклор)

Веснянки: Ой весна, весна — днем красна, Ой кувала зозуленька, А в кривого танця (на вибір)

Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору в житті українців

УМР № 1. Письмова відповідь на запитання Яку роль відіграє колискова в житті дитини

Аналіз письмової роботи. Література рідного краю № 1. Календарно-обрядові пісні рідного краю

Позакласне читання № 1. Фольклорне свято

Книжка в житті людини. Письменник - особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь про те, як «робиться книга». Сучасний читач і його роль у новому «житті» твору

Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником

Кобзарі — творці та виконавці дум. Особливості виразного читання народних дум

ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА. ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ І ЗНАЧЕННЯ. ФУНКЦІЇ МИСТЕЦТВА

ВСТУП. ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ЯВИЩЕ МИСТЕЦТВА, НОВИЙ ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ, СТВОРЕНИЙ ПИСЬМЕННИКОМ

Вступ. Художній твір як явище мистецтва, новий ірреальний світ, створений письменником. Його особливість і значення. Функції мистецтва

Вступ. Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функціїхудожньої літератури. Багатозначність художнього образу. Різновиди образів. Аналіз художнього твору

Силабо-тонічне віршування. Віршовий розмір. Стопи. Рими

Дискусія щодо сучасного і майбутнього рідної мови та народу за розділом «Світ української поезії»

Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Функції художньої літератури

КОБЗАРІ ТА ЛІРНИКИ-ВИКОНАВЦІ НАРОДНИХ ДУМ (О. ВЕРЕСАЙ, Г. ГОНЧАРЕНКО ТА ІНШІ). СУЧАСНІ ВИКОНАВЦІ: ВАСИЛЬ ТА МИКОЛА ЛИТВИНИ, В. НЕЧЕПА. НАЦІОНАЛЬНА КАПЕЛА БАНДУРИСТІВ УКРАЇНИ

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА ЯК ОДНА З ФОРМ ДУХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ. ФУНКЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ. РІЗНОВИДИ ОБРАЗІВ (ОБРАЗ-ПЕРСОНАЖ, ОБРАЗ-СИМВОЛ, СЛОВЕСНІ, ЗОРОВІ, СЛУХОВІ ТОЩО). АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ. ПОГЛИБЛЕННЯ ПОНЯТЬ ПРО ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ, ХУДОЖНІЙ ТВІР

Із літератури XIX ст. Вступ. Розвиток нової української літератури. Значення усної народної творчості для становлення й розвитку писаної літератури

Вступ. Художня література як мистецтво слова. Література в системі інших мистецтв. Початкові відомості про художній образ. Мова художньої літератури. Первинне поняття про літературознавство як науку

Значення української літератури. Популярність кращих творів українських письменників

Повторення, узагальнення й систематизація знань з теорії літератури

Повторення, узагальнення й систематизація знань з теорії літератури

Вступ. Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Художній твір — нова естетична дійсність, що «вбирає» свій час і є носієм загальнолюдських вартостей. Аналіз твору в історичному та естетичному контекстах. ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика

Українська література ренесансу і бароко. Роль православних братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, зокрема книгодрукування. Перші друковані книги в Україні (Буквар — 1574, Апостол — 1574, Біблія — 1581). Іван Вишенський — мислитель, богослов, полеміст

Нова українська література. Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Духовне поневолення нації. Життя народу — художнього зображення. Актуальність фольклорної традиції. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями (класицизм, романтизм, початкові форми реалізму). Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці: Т. Шевченко. П. Куліш, Л. Глібов, Марко Вовчок, Ю. Федькович

Перекладна література

Давня українська література XIV-XVIII ст. (Огляд.) - Прадавня українська література

Українська література як художнє відображення життя народу

Нова українська література кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст. (Огляд.) - Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Розвиток поезії, драматургії, прози за часів виникнення нової української літератури (кінець XVIII - початок XIX ст.). (Огляд.) - Нова українська література (кінця XVIII - перших десятиліть XIX ст.)

Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Розвиток нової української літератури в Західній Україні - Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Вступ. Українська література як художнє відображення життя народу з давнього часу до наших днів. Становлення і розвиток української літератури

Нова українська література. Становлення нової української літератури. Іван Котляревський. Огляд життя і творчості письменника

Нова українська література 40-60 pp. XIX ст. Вступ. Суспільно-політичний рух в Україні в 40-60 рр. XIX ст. Романтизм як творчий метод і літературний напрям

Схема аналізу поетичного твору

Вступна бесіда. Література XX століття - мистецтво оновлених традицій і сміливого новаторства. Імена і твори найвідоміших українських письменників XX століття, зокрема тих, що вивчалися в попередніх класах. Непростий шлях розвитку української літератури у XX столітті. її жанрове, тематичне, стильове розмаїття

Візуальна (зорова) поезія сьогодні. Поєднання тексту і малюнка в зоровій поезії. Джерела сучасної української візуальної поезії

Рекомендована література для вчителя

Урок-зустріч з поезією

Характеристика основних культурних епох, напрямів, стилів, методів і течій

ДОДАТОК №4 - Короткий термінологічний словник до уроків словесності

Додаток №1 - ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ «Види мовленнєвої діяльності» (підсумковий контроль на уроках розвитку мовлення)

Аналіз творів

Поняття про фольклор

Література українського романтизму

Підручники

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАВІГАТОР

РАННІЙ МОДЕРНІЗМ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ - МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ПРОЗА

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Реалізм в українській літературі другої половини XIX cт. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половини XIX СТ.

ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ КІНЦЯ XIX - ПОЧАТКУ XX ст. - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

МОДЕРНІЗМ ЯК ЛІТЕРАТУРНЕ Й МАЛЯРСЬКЕ ЯВИЩЕ - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ - Українська література кінця XIX - початку XX ст.

Реалізм в українській літературі другої половини XIX ст. - ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ XIX ст. - Українська література другої половин ї XIX ст?.

Словник термінів і понять

Реалізм - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Модернізм - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Імпресіонізм - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Експресіонізм - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантизм - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Неореалістичні пошуки - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Символізм - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА кінця XIX - початку XX ст.

Громадська самоорганізація - Література й національне життя - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст.

Українська література другої половини ХІХ ст.

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.

Імпресіонізм в українській літературі

Експресіонізм в українській літературі

Неоромантизм

Роман як жанр

Символізм

Словник термінів і понять

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XIX СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО Й КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ - ВСТУП

Літературний авангард

Поетичне самовираження

Короткий словник літературознавчих термінів

Постмодернізм - Сучасна українська література

Словник термінів і понять

Модернізм

Літературний і мистецький авангард

Модернізм

Оповідання - ЖАНРИ ПРОЗИ - У КРАЇНІ ДИТИНСТВА

Казки (соціально-побутові) - ВІД МІФУ ДО КАЗКИ - У КРАЇНІ ДАВНИНИ

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

СЛОВНИЧОК-ДОВІДНИЧОК - На допомогу справжньому читачеві

СЛОВНИК ЮНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ - ДОДАТКИ

ТВОЯ МАЛА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ - ДОДАТКИ

ЛІТЕРАТУРНА БАЙКА. АЛЕГОРІЯ. АКРОВІРШ - КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

ГУМОР. СПІВОМОВКА - КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

ПРО СЛОВЕСНИЙ МАЛЮНОК І СЛОВЕСНУ ДЕТАЛЬ - КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

ПРО ЕПІЧНИЙ ТВІР І ГЕРОЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

ПРО ПОЕМУ - КРОКУЄ ОСІНЬ ЗОЛОТА

КОЛЯДКИ І ЩЕДРІВКИ - ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ

ІСТОРИЧНА ПОЕМА - ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ

ПРО ЛЕГЕНДУ І ПОЕЗІЮ В ПРОЗІ - ЗИМОВІ ВІЗЕРУНКИ

ВІРШОВІ РОЗМІРИ ЯМБ. ХОРЕЙ - ПРИКМЕТИ ВЕСНИ

ПРО ГУМОРЕСКУ - ПРИКМЕТИ ВЕСНИ

ПРО ПОВІСТЬ - ПРИКМЕТИ ВЕСНИ

ПРО ВЕРЛІБР - Ігор Калинець (1939) - ПРИКМЕТИ ВЕСНИ

ПРИГОДНИЦЬКИЙ ТВІР - КРАСНЕ ЛІТЕЧКО ПРИЙШЛО…

ПРО МЕТАФОРУ - Костянтина Малицька - СОЛОВЕЙ ( Скорочено ) - КРАСНЕ ЛІТЕЧКО ПРИЙШЛО…

У РЖІ НА МЕЖІ - ПІСНІ ЛІТНЬОГО КАЛЕНДАРНОГО ЦИКЛУ - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ ПІСНІ - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ЛІРИЧНІ ТА ЛІРО-ЕПІЧНІ ТВОРИ - ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА УКРАЇНИ

ПРИТЧА - Я І СВІТ

АЛЕГОРІЯ. БАЙКА. МОРАЛЬ - ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

СПІВОМОВКА. ІНВЕРСІЯ - ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ

КОРОТКИЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

КОРОТКИЙ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО РОЗДІЛУ «УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ» - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

Словник термінів і понять

Узагальнюємо вивчене в розділі УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

ЗАСОБИ ГУМОРУ, ЇХНЯ РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТВОРІ - УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР

Літературознавчий словничок

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

ЩО ТАКЕ ПОЕЗІЯ - СВІТ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ

СУТНІСТЬ ФОЛЬКЛОРУ - УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

ЩО ТАКЕ ДРАМАТИЧНЕ МИСТЕЦТВО - НАЦІОНАЛЬНА ДРАМА

ЩО ТАКЕ ПРОЗА - З УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ

ЩО ТАКЕ ГУМОР - УКРАЇНСЬКИЙ ГУМОР

Короткий словник літературознавчих термінів

Надія національної драми

Театр корифеїв - Надія національної драми

Літературознавчий навігатор

КОЗАЦЬКІ ЛІТОПИСИ - УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ Й ДОБИ БАРОКО - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИК

УКРАЇНСЬКА ВЕРТЕПНА ДРАМА - ДРАМАТУРГІЯ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА - ДРАМАТУРГІЯ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

„САД ПОЕТИЧНИЙ“ - ПОЕЗІЯ - ДАВНЯ ЛІТЕРАТУРА

«РОЗГЛАСИ В ДАЛЕКИЙ КРАЙ СЛАВУ ДАВНЮЮ УКРАЙНИ!» - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Література українського романтизму - Нова українська література

Словник термінів і понять

ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОУЧЕНІЄ...ВОЛОДИМИРА МОНОМАХА - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЖИТІЙНА ЛІТЕРАТУРА РУСІ-УКРАЇНИ - ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ, ІГОРЯ, СИНА СВЯТОСЛАВА, ВНУКА ОЛЕГА... -ПАМ’ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ДОБИ РЕНЕСАНСУ - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРИЧНО-МЕМУАРНА ПРОЗА - ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЗВ'ЯЗОК УКРАЇНСЬКОЇ БАРОКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МУЗИКОЮ, АРХІТЕКТУРОЮ, ОБРАЗОТВОРЧИМ ТА ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИМ МИСТЕЦТВОМ - ЛІТЕРАТУРНІ ЗДОБУТКИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО - РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПОЕЗІЯ УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА(КІНЕЦЬ ХVIII - ПЕРША ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ - УСНА НАРОДНА МУДРІСТЬ

РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ - УСНА НАРОДНА МУДРІСТЬ

УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ - УСНА НАРОДНА МУДРІСТЬ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ СЛОВНИЧОК

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВЗІРЕЦЬ ПЕРЕКЛАДНОЇ ЛІТЕРАТУРИ - БІБЛІЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДИ БІБІЛІЇ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ЗНАНЬ ПРО ЛЮДСЬКЕ ЖИТТЯ - ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Розвиток писемності після хрещення Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

ОСТРОМИРОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

ІЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА - Найдавніші рукописні книги Київської Русі - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Легенда про Вавилонську вежу - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Легенда про Мойсея - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Притча про блудного сина - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Переклади Біблії українською мовою - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Біблія в мистецтві - Глибини перекладної літератури: Біблія - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Повість минулих літ - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Поученіє... Володимира Мономаха - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Києво-Печерський патерик - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Слово про Слово о полку Ігоревім - Пам'ятки оригінальної літератури княжої Руси-України - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Діяльність братських шкіл і розвиток освіти - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Розвиток книгодрукування на українських землях - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Відродження в літературі - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Полемічна література - Світло доби Ренесансу - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Усна народна творчість - Фольклор - доісторія літератури: усна народна творчість

Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська барокова література - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Літопис Самовидця - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Літопис Самійла Величка - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Історія русів - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Українська барокова поезія - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Вертеп як вид театрального дійства - Перлини доби Бароко - Давня література - Духовний шлях народу в пошуках самого себе: Давня література

Родинно-побутові пісні - перлини задушевності - Усна народна творчість - Фольклор - доісторія літератури: усна народна творчість

Пісні про кохання й дошлюбні взаємини - Родинно-побутові пісні - перлини задушевності - Усна народна творчість - Фольклор - доісторія літератури: усна народна творчість

Пісні про сімейне життя й родинні стосунки - Родинно-побутові пісні - перлини задушевності - Усна народна творчість - Фольклор - доісторія літератури: усна народна творчість

Удовині й сирітські пісні - Родинно-побутові пісні - перлини задушевності - Усна народна творчість - Фольклор - доісторія літератури: усна народна творчість

Жартівливі пісні - Родинно-побутові пісні - перлини задушевності - Усна народна творчість - Фольклор - доісторія літератури: усна народна творчість

Українські народні балади: героїка складних людських доль - Усна народна творчість - Фольклор - доісторія літератури: усна народна творчість

Ідейно-художні особливості романтизму - Література українського романтизму

Реалізм. Друга половина XIX ст.

Українська драматургія і театр 70—90-х років ХІХ століття

Естетичне новаторство поезії 20-х років - Українська література 1920—1930 років

Постмодернізм - Сучасна українська література

Еміграційна література - Сучасна українська література

Київські неокласики - Українська література 1920—1930 років

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - ДИВОСВІТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ

ТЕМА ТА ІДЕЯ ТВОРУ - ДИВОСВІТ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ

ПРОЗОВА - ВІРШОВАНА МОВА - РИМА - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

МОВА АВТОРА ТА МОВА ДІЙОВИХ ОСІБ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ПОРІВНЯННЯ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ОПИС-ПЕЙЗАЖ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ - СЛОВО ДАВНЄ І СЬОГОЧАСНЕ

ЕПІТЕТ - КРАСА РІДНОГО КРАЮ

ЛІТЕРАТУРНІ КАЗКИ - СВІТ ФАНТАЗІЇ ТА МУДРОСТІ

СЛОВНИЧОК-ДОВІДНИЧОК - НА ДОПОМОГУ СПРАВЖНЬОМУ ЧИТАЧУ

Навчальні відео

Українська література др. пол. ХІХ ст. (укр.) Історія України нового часу

Презентації

Реалізм в українській літературі

Ліричні твори в українській літературі

Реалізм як творчий метод і напрям

Хрестоматії

ТЕАТР КОРИФЕЇВ

ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Поети-романтики - ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ - НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Українські народні казки

Біблійні легенди

Забавлянки

Дитячі народні ігри

Заклички

Замовляння

Звуконаслідування

Календарно-обрядова поезія

Русальні пісні

Петрівчані пісні

Купальські пісні

Жниварські пісні

Колядки та щедрівки

Загадки

Прислів'я та приказки

Лічилки

Скоромовки

Прозивалки (Дражнилки)

Дві душі, Обіцянка - Смішинки-веселинки

Народні усмішки

Анекдоти

Героїчний епос

Думи

Легенди та перекази

Колискові пісні

Статті та реферати

Розстріляне відродження

Ознаки постмодернізму в українській літературі на межі ХХ — ХХІ ст.

Українське шістдесятництво

Модерністичний рух на Заході в 60-70-і роки («Нью-йоркська група»)

Модернізм: визначення, основні риси

Становлення та провідні ідеї ритуальної міфокритики

Структуралістський метод у літературознавстві

Принципи герменевтичного підходу до літературного тексту

Герменевтика як теорія інтерпретації тексту

Особливості психолінгвістичної теорії О. Потебні

Теорія тексту М. Бахтіна

Постструктуралізм і методологія деконструкції літературного твору

Термінологічне наповнення дефініцій «рід», «вид», «жанр»

Дискусійні питання генеалогії епосу

Образність літератури. Художній образ

Символ і алегорія

Сучасна українська література

Зміст і форма художнього твору

Конфлікт і його типи

Художня деталь, її функції у творі

Сюжет, елементи сюжету

Тематика і проблематика літературного твору

Образ автора у літературному творі

Формозміст літературного твору як єдність його структури

Поняття про конфлікт. Колізія літературного твору

Фабула, мотив, сюжет, композиція, архітектоніка

Основи поділу літератури на роди

Жанри епосу. Генезис і родові ознаки

Поетичний та прозовий види епосу

Жанрові різновиди (на прикладі роману)

Байка, гумореска і пародія як епічні жанри

Жанри лірики. Генезис і родові ознаки

Ключові ознаки ліричного твору

Суб'єктивний чинник у ліриці

Видові варіації лірики

Драма в історичному розвитку

Зовнішні та внутрішні ознаки драматичних текстів

Антична теорія трагедії. Обов'язкові елементи трагедії за Аристотелем

Теоретична еволюція концепту «катарсис». Катартична дія мистецтва

Драма як літературний рід ділиться на три основні види: власне драму, трагедію і комедію

Особливості часу і простору в ліриці

Особливості часу і простору в драматургії

Циклічна, лінійна та релятивна концепції часу в художній літературі

Специфіка віршованої мови

Основні системи віршування

Рими. Види рим, способи римування. Верлібр

Способи утворення строфи

Трагедія, комедія, драма

Міжродові системи

Поняття «текст», «твір» в інтерпретації Р. Барта

Автор і читач як суб'єкти літературного процесу

Стадіальний розвиток літератури. Літературний напрям, течія, стиль

Традиції і новаторство в літературі

Бароко в літературі, його особливості й історична доля

Класицизм, його основні принципи. Поділ жанрів на «високі» й «низькі»

Романтизм. Основні особливості та історична доля

Реалізм, основні його риси

Модернізм. Основні течії модернізму

Постмодернізм як мистецьке явище

Сюжет і фабула літературного твору

Конфлікт художнього твору

Сожет літературного твору

Композиція художнього твору

Внутрішня форма художнього твору

Віршування. Силабічне віршування

Система образів художнього твору

Сучасні літературні об'єднання

Силаботонічне віршування

Рима. Види рим

Система образів художнього твору. Розповідач

Стопа. Види стоп

Загальний огляд літературного процесу ХХ ст.

Система образів художнього твору. Ліричний герой

Рід і жанр літератури. Загальні поняття

Літературно-художній образ. Поняття і структура

Система образів художнього твору. Образ автора

Рід і жанр. Епічний рід

Літературно-художній образ як форма відображення дійсності

Система образів художнього твору. Персонаж

Українська література 60-70-х рр.

Рід і жанр. Ліричний рід

Літературно-художній образ як форма буття художнього твору

Система образів художнього твору. Образ читача

Рід і жанр. Драматичний рід

Види літературно-художнього образу

Система образів художнього твору. Пейзаж та інтер'єр

Рід і жанр. Ліро-епос та інші суміжні утворення

Літературна ситуація 80-х років

Зовнішня форма художнього твору та її структура

Епічний рід. Великі епічні жанри

Утвердження теорії літератури як самостійної науки

Гротеск як підвид автологічного художнього образу

Зовнішня форма художнього твору та її ознаки

Епічний рід літератури. Малі епічні жанри

Метологічний тип художнього образу

Ліричний рід літератури. Проблеми класифікації жанрів

Розвиток прози кінця 60-90-х років

Метологічний тип художнього образу. Символ

Засоби словотворчого увиразнення мовлення

Ліричний рід літератури. Система жанрів

Металогічний тип художнього образу. Алегорія

Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення. Група слів з історичним забарвленням

Художній метод, напрям, стиль. Поняття. Межі існування

Металогічний тип художнього образу. Підтекст

Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення. Групи слів іншомовного походження

Феміністичний рух в Україні

Поняття художнього методу, його співвідношення до художнього напряму

Літературно-художній твір та його риси

Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення. Групи слів стилістичного забарвлення

Модернізм як художній напрям. Основні риси та течії

Структура літературно-художнього твору

Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення. Природа тропа

Імпресіонізм як течія. Дискусія про його місце в реалізмі та модернізмі

Модерна поезія 90-х як новий шлях розвитку української літератури

Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення. Метафора та порівняння

Структура літературно-художнього твору. Зміст

Експресіонізм як художня течія та його представники

Зміст літературно-художнього твору та його елементи. Тема

Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення. Метонімія, синекдоха, перифраз

Неоромантизм як течія в модернізмі. Неоромантизм в Україні

Стилістичні засоби увиразнення мовлення. Природа стилістичної фігури

Зміст літературно-художнього твору. Фабула

Символізм як течія в модернізмі. Символізм в Україні

Поняття архетипу

Зміст і форма художнього твору

Тема, проблема та ідея художнього твору

Пафос художнього твору

Сюжет художнього твору. Основні елементи сюжету

Сюжет і фабула

Композиція художнього твору

Художня деталь

Художній мотив

Архаїзми, неологізми, діалектизми, професіоналізми, варваризми, вульгаризми, макоранічна мова. Їх образотворчо-стильові функції

Порівняння, їх види та ідейно-естетична роль

Епітети, види епітетів, їх ідейно-естетична роль

Метафора та її види, ідейно-естетична роль метафор

Метонімія, її види та ідейно-естетична роль

Символ, алегорія, оксиморон

Гіпербола та літота

Іронія та сарказм

Фігури поетичного синтаксису. Інверсія та повтори

Риторичні питання, звертання, вигуки (оклики)

Анафора та епіфора

Звукова організація мови (фоніка). Асонанси, алітерація, звукопис

Силабо-тонічна система віршування. Стопа, основні види стоп у силабо-тонічному віршуванні

Рима, її роль у вірші

Строфа, види строф

Складна строфіка: терцини, октава, тріолет, строфа «Енеїди», Рондель, сонет

Народне віршування

Тонічна система віршування

Білі вірші. Вільний вірш

Роди, жанри, жанрові різновиди художньої літератури

Епос, його особливості. Жанри та жанрові різновиди епосу

Лірика, ліричні жанри

Літературознавчий процес

Художній метод, напрям, течія, школа

Основні літературні напрями

Література як вид мистецтва

Літературний твір

Літературні роди і види

Літературні напрями і течії

Основи віршування

Жанр спогадів у контексті сучасного епістолярного стилю української мови

Фольклорна тропіка в зображенні козака-характерника (на прикладі українських романів ІІ пол. ХХ ст.)

В. Г. Бєлінський і розвиток реалізму в українській літературі першої половини XIX ст.

М. Г. Чернишевський і українська література

Роль М. О. Добролюбова в розвитку української літератури

М. Горький і українська радянська література

Проблеми національної форми в літературі

Питання аналізу літературного твору

З'ясування понять про епічні жанри

Узагальнення деяких відомостей з теорії літератури в 10 класі

«Неокласики» та їхнє місце в літературному процесі 20-30-х рр.

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Нова українська література (кінець XVIII — початок XX ст.)

Просвітницький реалізм в українській літературі

Порівняльна таблиця реалізму й імпресіонізму

Поняття про художній тип

Типізація

Напрями та течії в українській літературі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм)

Загальні риси імпресіонізму в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Естетичні засади експресіонізму, своєрідність художніх пошуків українських письменників у царині цього періоду

Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. і неоромантизм. Тематична, жанрова специфіка цього напряму в літературному процесі того періоду

Розвиток української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст., еволюція напрямів, жанрів, стильових особливостей

Проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. в контексті новітніх художніх напрямів, особливості художніх шукань, проблематика, тематика тощо

Український символізм, особливості розвитку

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

Неокласицизм в українській літературі першої половини ХХ ст.

Сюрреалізм в українській поезії ХХ ст.

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Екзистенціалізм та його вплив на українську літературу ХХ ст.

Модернізм в українській літературі ХХ ст.

Постмодернізм в українській літературі другої половини ХХ ст.

Неокласицизм/футуризм в українській літературі ХХ ст.

Українське бароко. Бароко як епоха та художній стиль

Становлення реалізму в українській літературі XIX ст.

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Розвиток течій раннього модернізму

Авангардизм в українській літературі

Соціалістичний реалізм як художній вияв ідеології тоталітарного режиму

Провідні теми й мотиви творчості неокласиків

Античне відлуння в художньому світі поетів-неокласиків і кримські мотиви в їх творчості

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Символізм в українській поезії ХХ ст.

Неокласицизм

Футуристичні літературні угруповання та їх представники

Розвиток романтизму в українській літературі І половини ХІХ ст.

Соціально-психологічна проза в українській літературі ХІХ ст. Натуралізм

Драми та їх види

Сатира у літературі 16-17 століття

Вертеп

Бароко: епоха, напрям, стиль

Початок XX ст.: Загальнi тенденцi ї художнього розвитку

Бароко: епоха, напрям, стиль

Основні риси барокової поетики

Поезія XX століття

Стрiлецька поезiя

Поезія «Молодої музи»

Імпресіонізм та експресіонізм

«Празька школа»

Імпресіонізм як стильова течія у мистецтві межі століть. Своєрідність українського імпресіонізму

Експресіонізм як вияв авангардизму, його специфіка

Відмінність неоромантизму зламу століть від романтизму ХІХ ст., його український варіант

Відмінність неоромантизму зламу століть від романтизму ХІХ ст., його український варіант

Символізм в українській поезії початку XX ст.

Українська література розстріляного Відродження

Словник сучасної української літературної мови

Основні норми української літературної вимови

Стильові різновиди літературної мови

Психологічний фактор у поетичному мовленні

Аналіз поетичного твору. Аналіз драматичного твору

Неокласики та літературна ситуація в українській літературі початку ХХ ст

Література як вид мистецтва

Роль фольклору в розвитку української літературної мови XVI-XVIII ст

Літературний процес

Фразеологізми: стилістичний та семантичний аспект

Літературна комунікація і витлумачення (інтерпретація) художнього твору

Елементи змісту і сенсу (смислу) літературного твору

Елементи внутрішньої форми літературного твору

Художньо-літературний твір

Функціонування метафоричних перенесень у польській та українській поезії

Образна природа художньої літератури і критерії художності

Жанрово-стильові особливості інвективи

Зорієнтованість та зумовленість художньої літератури

Історіографія літературознавства (основні аспекти)

Відтворювальні процеси в розвитку праслов'янського *liti

Генологія літератури

“Популярність“ автора, тексту, героя: кілька думок про діахронію уявлень від київської русі до сьогодення

Література факту на противагу масовій культурі

Мемуари: масова чи елітарна література?

Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури

„Масова поезія” кінця ХІХ – початку ХХ століття та фольклор”

Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті в різносистемних мовах

Нове дослідження феномену літоб'єднання вапліте

Бароко, рококо і класицизм в історії літературознавчої думки

Український поетичний авангард кінця ХХ ст

Генезис неоромантизму

Модифікації ніцшеанського танку в українському поетичному декадансі

Модерністичні мотиви творчості письменників літературної організації „Ланка“ марс як наближення до європейської традиції

Футуризм і бароко: осі перетину

Метафоричність мови твору

Розгляд факторів єдності жанрово-стильового комплексу української історичної повісті XIX - початку XX ст

Мовні особливості вираження гумору

Естетична природа художньої літератури

Аналіз художнього твору

Родо-жанрова природа художнього твору

Загальна характеристика Літературних напрямів

Історія кобзарства в Україні

Історичний діалог кобзарства і бандурництва як джерело виконавства на автентичних співоцьких інструментах

БОГДАН ЖЕПЛИНСЬКИЙ - Кобзарськими Стежинами

Дискурсивний аналіз тексту

Лексичні засоби поетичної мови

Бароко як літературний напрям у мистецтві Західної Європи

Естетичні пошуки шістдесятників

Українська література за п'ятдесят років (1917-1967)

Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.)

Апарат книги, як система орієнтації читача в структурі і змісті видання

Суспільно-історична роль „Руської трійці“ у національному відродженні

Фоpмування читацького сеpедовища засобами укpаїнської літеpатуpи

Епос і література України 18 ст

Суспільно-історичні події. Поняття про „розстріляне відродження“

Особливості розвитку дитячої літератури другої половини ХХ ст.

Розвиток радянської літератури

Західноукраїнський літературний дискурс

Література 1940 – 1970-х років на Радянській Україні

Підручники з літератури в школах і гімназіях Західної України у перші десятиліття ХХ ст

Проблеми підручника в Східній Україні на початку ХХ ст

Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради

Співпраця Олександра Барвінського і Пантелеймона Куліша над підручниками з літератури

Перші підручники з української літератури для середніх шкіл і гімназій в Галичині

Читанки для дітей і дорослих у Наддніпрянській Україні

Знахідки і втрати українського підручнико-творення у ХІХ ст

Напрямки підручникотворення в західному зарубіжжі

Підручники з української літератури в країнах Східної Європи

Підручник з літератури в східній діаспорі

Підручники з літератури 20-40-х рр. XX ст. і в часи німецької окупації

Підручники з літератури у 50-80-х рр. XX ст. і реформування їх у сучасних умовах

З історії підручників словесності ХІ-XVIII ст. - предтеч навчальних книжок з літератури

Розгляд факторів єдності жанрово-стильового комплексу української історичної повісті XIX - початку XX ст

Школа київських неокласиків

Поети „Молодої музи“

Модернізм і постмодернізм: спадкоємність і протистояння

Драматургія української діаспори

Десталінізація. Літературне оновлення 60-х років

Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов'янських та іноземних мов.

Українська література ХХ ст.

Розвитокт української літератури до Другої Світової війни – письменник, поет, громадський діяч

Символіка у творчості українських поетів-романтиків

Книгодрукування та література

Розвиток культури і літератури м. Рогатина

Розвиток літератури, освіти та науки у 20-30-х роках ХХ ст

Розвиток літератури, освіти та науки в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст

Вивчення міфів. Історія розвитку міфокритики

Біблійні мотиви та образи в творчості українських письменників 19-20 століть

Поети розстріляного відродження

Розвиток української літератури і мистецтва

Історія української літератури 1917-1919 рр

Мова віршова й прозова

Жанрові константи і модифікації новели ХХ ст.

Тема науки й освіти у творчості письменників-гуманістів епохи Відродження

Художній переклад

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРЕАТУРА 10-хх РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ

Українська література в питання і відповідях

Творчість письменників 60-х років

Твори письменників XIX—початку XX СТ

САТИРИЧНІ ЖАНРИ

Складові літературознавства та механізм цілісно-системного дослідження

Методика вивчення творів різних жанрів

Метафора, її різновиди та функції в ліриці Ліни Костенко

Переклад як форма літературних взаємин

МЕТАФОРА - ЧИННИК РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Поети молодої музи

ПОЕЗІЯ І МІСТИКА

Питання і тести по українській літературі

Письменники області Івано-Франківськ

Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках ХХ ст

Життя і діяльність академіка Дмитра Овсянико-Куликовського (дослідника літератури)

Проблема складових змісту твору

Літературні течії ХХ ст

Літературно-мистецькі часописи: програми, структура, стосунок до літературної критики

Ключові слова в художньому творі

Класифікація нотаток як жанру мемуарної літератури

Вихідна ситуація функціонування літературної критики в Галичині міжвоєнного періоду

КАЗКА ЯК ЖАНР

Розвиток української літератури і мистецтва в кінці 50-х – на початку 60-х років

Зародження фемінізму в українській літературі на тлі західноєвропейських традицій

Волинські письменники у розбудові держави

Модифікації жанру критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.

До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів

Засновки і напрямні сучасних досліджень літературно-критичних жанрів (на прикладі літературної критики Західної України 20-30-х років ХХ століття)

Літературний гурт „Молода муза“

Предмет і завдання історії літературної критики, значення її вивчення у вузі

Теорія фольклору

Асоціативні порівняння. Метафора. Символ. Алегорія

Ключові слова в художньому творі

Вплив фемінізму на українську літературу останньої чверті ХIХ – початку ХХ століття

Історизми та архаїзми в літературних творах

Державність української мови: декларація і реальність

ІСТОРІЯ СЛОВЯНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Характерологія: методологічні імплікації 1960-1990-х рр.

Українська мова з погляду походження. Тюркізми

Українська літературна мова післямонгольської доби (друга половина XIII — XVI ст.)

Розквіт староукраїнської літературної мови (XVII — перша чверть XVIII ст.)

Партитурний аналіз поетичного тексту

Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками

Специфіка авторської позиції у ліро-епічних творах

Монологічне персонажне мовлення у складі зображеної комунікації: позиції адресата

Співвідношення типів викладу у структурі передорученої розповіді

Порівняльний аналіз писемного мовлення персонажів в оповідях від третьої та першої особи

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

ОБРАЗ ПРАВОСЛАНИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ У НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Особливості поетичної творчості групи „Бу-Ба-Бу“

ОБРАЗ АВТОРА В ШКОЛЯРСЬКИХ ВІРШАХ ХVII–ХVIII СТ. ЯК СПАДЩИНА СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Вивчення індивідуального і мовного стилю письменника

Лінгвокультурні концепти сучасної „жіночої прози“

ЗНИКОМЕ РОЗЦВІТАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Мистецтво слова і характер його сприймання

Образ Богородиці в українській поезії XX століття

СПЕЦИФІКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВИДАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ 20-30-Х РР. ХХ СТ.

ВИТОКИ МОДЕРНІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ПОЕЗІЇ „МОЛОДОЇ МУЗИ“

НЕОБАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ ПРОЗИ ПОКОЛІННЯ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ

ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ОБСТАВИНИ У XIX ст.

ІМПРЕСІОНІЗМ ТА ЕКСПРЕСІОНІЗМ

Епоха Просвітництва та її основні риси

Новаторство необарокових поетів ХХ століття

УКРАЇНСЬКА РОМАНТИЧНА ЕЛЕГІЯ Й КОРДОЦЕНТРИЗМ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ

МЕТАФОРИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СУГЕСТИВНІЙ ЛІРИЦІ

Стаття - ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЖАНРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕГІЇ

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ – СТРУКТУРНА ОЗНАКА ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО (XVI—XVIII ст.)

Історія української літератури 19 – поч. 20 ст.

Вертій Олексій. Народні джерела національної самобутності української літератури 70-90 років XIX століття: Монографія.

Вітчизняні традиції сучасного українського фемінізму

Романтична балада в російській, українській та польській літературах - Література рідного краю

Розвиток верлібру в сучасній українській поезії

Типологія акцентуації народнопісенних мотивів в українській повісті другої половини XIX ст.

Принципи, шляхи, методи і прийоми аналізу новелістики 20—30-х років XX ст.

Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману

Аспекти дослідження проблеми розвитку творчих здібностей у процесі аналізу художнього твору

Романна історія на рубежі тисячоліть: філософська візія минулого України у творчості сучасних письменників

Проблема порівняльного вивчення творів зарубіжної та української літератури

Література: високе чи масове мистецтво?

„Між пригадуванням і передчуттям”: репрезентація совєтського минулого в сучасній літературі

Компаративістика як метод вивчення літератури: її становлення і актуальні питання

Сучасна українська драма: мотиви та поетика

Новозаповітні мотиви в українській поезії XX століття

„Сцена ж — мій кумир, театр — священний храм для мене!” - Семінарське заняття про театр корифеїв

Один малодосліджений аспект літературних текстів з погляду міфу

З думою про студентство - Історія української літератури. Кінець XIX — початок XX ст.

До питання українського символізму

Українські контури Таврії - Літературно-мистецькі аспекти

Тенденції розвитку методичної думки про аналіз художнього твору

Схема-алгоритм як ефективний засіб аналізу літературного пейзажу у прозовому творі

Система образів літературного твору та прийоми її адаптації до шкільного курсу української літератури

Українська драматургія другої половини XIX початку XX століття на історичному тлі театрального руху

Психологія творчості митця на тлі кризового стану в літературі

Поетичні намистинки Презентація першої збірки поезій учасників літературно-мистецького об'єднання „Перлина”

Вивчення українсько-вірменських літературно-мистецьких взаємозв'язків

Літературознавство, критика, історія літератури

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ БАРОКО Й КЛАСИЦИЗМУ

ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ СЕНТИМЕНТАЛІЗМУ

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ РОМАНТИЗМУ

ХАРАКТЕРНІ РИСИ ТА ОЗНАКИ РЕАЛІЗМУ

УКРАЇНСЬКИЙ МОДЕРНІЗМ. ІМПРЕСІОНІЗМ. ЕКСПРЕСІОНІЗМ

СИМВОЛІЗМ. НЕОРОМАНТИЗМ. НЕОРЕАЛІЗМ. НЕОКЛАСИЦИЗМ

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

ЛІТЕРАТУРНІ УГРУПУВАННЯ 1-шої ПОЛ. XX ст. ГАРТ, ВАПЛІТЕ, ВУСПП, ЛАНКА, МАРС

ЛІТЕРАТУРНІ У ГРУПУВАННЯ 1-шої ПОЛ. XX ст. ПЛУГ. МОЛОДНЯК. ПРАЗЬКА ШКОЛА. НЕОКЛАСИКИ. МУР

НЬЮ-ЙОРКСЬКА ГРУПА. ШІСТДЕСЯТНИКИ

ЛІТЕРАТУРА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ПОНЯТТЯ РОДУ І ЖАНРУ ЛІТЕРАТУРИ

НАЙХАРАКТЕРНІШІ ОЗНАКИ ПОСТМОДЕРНІЗМУ

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

ЛІТЕРАТУРНІ УГРУПУВАННЯ 80-90-х рр.

ЛІТЕРАТУРА ЕЛІТАРНА І МАСОВА

СУЧАСНІ ЧАСОПИСИ ТА АЛЬМАНАХИ

СИСТЕМА ВІРШУВАННЯ. ДВОСКЛАДОВІ І ТРИСКЛАДОВІ РОЗМІРИ

РИМУВАННЯ. ВИДИ РИМИ

СЮЖЕТ І КОМПОЗИЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ. ПОЗАСЮЖЕТНІ ЕЛЕМЕНТИ

ХУДОЖНІЙ ЧАС І ПРОСТІР

ЛІТЕРАТУРНИЙ (ХУДОЖНІЙ) ОБРАЗ. ЛІТЕРАТУРНИЙ ТИП

ЕПОС ТА ЙОГО ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ

МОВА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ. ЗОБРАЖАЛЬНО-ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ (ТРОПИ)

ПОЕТИЧНИЙ СИНТАКСИС

КОМІЧНЕ І ЙОГО РІЗНОВИДИ

АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

РІЗНОВИДИ РОМАНУ

ЛІРИКА ТА ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ

ДРАМА ТА ЖАНРОВІ РІЗНОВИДИ

ЛІРО-ЕПІЧНІ ЖАНРИ

ІСТОРИКО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС. МІСЦЕ І РОЛЬ МИТЦЯ В ЛІТЕРАТУРНОМУ ПРОЦЕСІ

Література перших десятирічь XIX століття

Харківська школа романтиків

Кирило-Мефодіївське братство, слов'янофільський рух в Україні, сербська народна пісня в українському перекладі

Філософські й ідейно-естетичні основи системи художніх напрямів і течій української літератури XIX століття

Розвиток соціальної та соціально-психологічної прози, нові теми й мотиви в прозі, ідеологічні тенденції в поезії й прозі

Реалізм

Бурлескні вірші і комедія в Україні

Розвиток української класичної драми

Сентиментальна школа в Україні

Романтизм (30-60роки XIX століття) в українській літературі

Від осягнення краси твору до розуміння його змісту - Теоретичні основи аналізу художнього твору

Аналіз художнього твору як феномену літератури - Теоретичні основи аналізу художнього твору

Особливості аналізу епічних творів - Грані епічного слова

Концептуально-стильовий метод аналізу творів літератури - Теоретичні основи аналізу художнього твору

Драматичний твір - Тексти, адресовані глядачам - На перехресті слова і дії

Зміст і форма художнього твору - Теоретичні основи аналізу художнього твору

Напрями дослідження художнього твору - Теоретичні основи аналізу художнього твору

Тайна поетичного слова - Художній світ лірики та ліро-епосу

ДАВНЬОГРЕЦЬКА КОМЕДІЯ - АНТИЧНА КОМЕДІЯ

ЖАНР КОМЕДІЇ В РИМСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ - АНТИЧНА КОМЕДІЯ

Давньогрецька проза і її різновиди - АНТИЧНА ПРОЗА

Елліністична проза. Пізньогрецький роман - АНТИЧНА ПРОЗА

Прозові жанри в римській літературі - АНТИЧНА ПРОЗА

ВСТУП ДО КУРСУ АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА

АНТИЧНА МІФОЛОГІЯ

ВИДИ І ЗМІСТ АНТИЧНОГО ЕПОСУ

ДАВНЬОГРЕЦЬКА КЛАСИЧНА ЛІРИКА - АНТИЧНА ЛІРИКА

ПОЕЗІЯ ЕЛЛІНІСТИЧНОЇ ДОБИ (ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ЛІРИКА) - АНТИЧНА ЛІРИКА

РИМСЬКА ПОЕЗІЯ ЗОЛОТОГО ВІКУ - АНТИЧНА ЛІРИКА

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ ТРАГЕДІЇ - АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ

ЖАНР ТРАГЕДІЇ В РИМСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ - АНТИЧНА ТРАГЕДІЯ

Ідейно-естетична платформа і творча практика київської «неокласики» (аналіз творів поетів-«неокласиків» - на вибір)

«Празька школа» поетів: ідейно-естетична позиція і творча практика (аналіз творів «пражан» - на вибір)

Українська література на сучасному етапі: основні тенденції і постаті. Аналіз будь-якого твору - за вибором

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

Словесне буття художнього задуму - Розділ І. Замість вступу

Розділ ІV. Слово образне і „необразне“

Єдність процесів художнього мислення - Розділ ІV. Слово образне і „необразне“

Просте „називання“ і образна узагальненість - Розділ ІV. Слово образне і „необразне“

Розділ V. Жанрова функціональність слова

Слово і жанрова специфіка - Розділ V. Жанрова функціональність слова

Інтеграція жанрів і слово - Розділ V. Жанрова функціональність слова

Розділ VI. Від слова до стилю

Контекст художньої індивідуальності - Розділ VI. Від слова до стилю

Єдність методу і стилістичне багатство - Розділ VI. Від слова до стилю

Об’єднання чи роз’єднання - Розділ І. Замість вступу

Аспекти, принципи, спрямування - Розділ І. Замість вступу

Контекстуальність слова - Розділ ІІ. Слово в художньому контексті

Влада контексту і активність слова - Розділ ІІ. Слово в художньому контексті

В художньому слові немає дрібниць - Розділ ІІ. Слово в художньому контексті

Розділ ІІI. Слово як комплекc

Звучання і значення - Розділ ІІI. Слово як комплекc

Художнє призначення синтаксичних форм - Розділ ІІI. Слово як комплекc

Чому у повісті Марка Вовчка „Інститутка“ образи панів безіменні?

Чому сюжет називають вікном у художній світ твору?

Чи бувають строфічні форми твердими? Що це означає?

Гіпербола — літота: чи є антонімічним зміст цих понять?

Як розмежувати сюжет і фабулу?

У чому специфіка сюжету ліричного твору?

Де точки розходження натуралізму та реалізму?

Хто автор слів пісні „Чорнії брови, карії очі”?

Як поділяються рими за звуковим значенням?

Що лежить в основі понять „літературний напрям“, „літературна течія“?

Скільки видів повтору має в своєму арсеналі письменник?

Бароко: який зміст цього терміну?

Чим пояснити ідейну спрощеність, тематичну й жанрову одноманітність української драматургії другої половини XIX ст.?

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (кінець XVIII — початок XX ст.)

У чому сутність реалізму?

Як правильно говорити: „сюжет і композиція“ чи „сюжетно-композиційна єдність“?

Чим епітет відрізняється від логічного означення?

Яка роль тропів у художньому творі?

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 90-х РОКІВ

Яке значення рими у строфі?

Романтика як пафос і романтизм як літературний напрям: чим вони різняться?

Як розвивався жанр роману?

Який із драматичних жанрів „наймолодший”?

Чим різняться гумор, іронія, сарказм?

У яких значеннях у сучасному літературознавстві вживається термін „стиль”?

Які етапи розвитку реалізму?

У чому виявляється зв'язок поезії з риторикою?

Якими є стан, зміст, естетичні орієнтації літератури 90-х pp.? Чи можемо говорити про нову її якість?

Що вивчає поетика?

Яка роль сполучників у художньому творі?

У чому своєрідність романтизму?

Як пояснити те, що в прозі 70—80-х і 90-х pp. провідною є історична тематика?

Яка специфіка кіноповісті як жанру?

Чи існує „ланцюгова строфа”?

Що є основою і рушійною силою сюжету?

Який вірш є і строфою, і закінченим твором?

Чим відрізняється конфлікт у драмі від конфлікту в епічному творі?

До якого роду літератури належить нарис і чому?

Які особливості українського модернізму?

У яких суспільно-політичних умовах виникла полемічна література і якими найвідомішими постатями вона була представлена?

Як виникла алегорія? У чому її сутність? Чим вона відмінна від метафори?

Який літературний напрям виник як заперечення класицизму?

З яких елементів складається сюжет?

Ямб, хорей та інші... Звідки ці назви?

Коли починається українське літературне бароко?

Яке місце символу серед інших видів тропів?

У чому сутність градації?

Чим відрізняється роман від епопеї?

Чи можливе в художніх творах „безглузде” поєднання слів?

На основі яких ознак розрізняють епос, лірику і драму?

З якою метою письменник порушує традиційне розташування сюжетних елементів?

Як клаузула співвідноситься з римою?

Чим різняться метафора і метонімія?

Звукова організація вірша. Як вона здійснюється?

Які основні риси літературного бароко?

Як вплинуло прийняття християнства на Русі на розвиток її освіти, літератури, культури?

Що лежить в основі психологічного паралелізму?

Чи справедливим є твердження про „цілковитий параліч” літературної критики?

Яка строфа найкоротша, а яка найпоширеніша?

Як розвивався український романтизм?

Що таке силабічний вірш?

У перші десятиліття XIX ст. найбільш плідно розвивалася повчальна література, зокрема жанр байки. Чому?

Що таке модернізм?

Порівняння й метафора: що у них спільного?

Як пов'язаний класицизм з античністю?

Новела й оповідання: які їх відмінні риси?

НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Чим зумовлене перейменування в художньому творі?

Яка роль необов'язкових елементів сюжету?

Рекомендації у вивченні української літератури для учнів

Словничок назв почуттів

Словник літературознавчих термінів

Прозаїчний літературний твір

Художній образ людини

Художній простір і художній час

Художні деталі

Форма художнього твору

Лексика та стилістика

Аналіз поетичного твору

Лірика. Теоретико — літературні поняття

Вступ

Основні елементи сюжету

Народна лірична пісня - Ліричний рід

Пісня літературного походження - Ліричний рід

Романс - Ліричний рід

Думка - Ліричний рід

Псалми - Ліричний рід

Псальми - Ліричний рід

Елегія - Ліричний рід

Гимн - Ліричний рід

Послання - Ліричний рід

Епіграма - Ліричний рід

Композиція

Ода - Ліричний рід

Ліроепічні твори

Поема - Ліроепічні твори

Баляда - Ліроепічні твори

Байка - Ліроепічні твори

Драматичний рід

Трагедія - Драматичний рід

Комедія - Драматичний рід

Драма - Драматичний рід

Сатира і гумор - Драматичний рід

Літературний стиль

Літературні напрями

Ренесанс (Відродження) - Літературні напрями

Барокко - Літературні напрями

Класицизм

Багатозначність терміна класики - Класицизм

Сентименталізм - Класицизм

Романтизм - Класицизм

Реалізм - Класицизм

Натуралізм - Класицизм

Гомоніми та гомофіни - Поетична лексика і фразеологія

Модернізм - Нереалістичні напрями

Символізм - Нереалістичні напрями

Імпресіонізм - Нереалістичні напрями

Футуризм - Нереалістичні напрями

Сюрреалізм - Нереалістичні напрями

Літературні джерела

Синоніми - Поетична лексика і фразеологія

Антоніми - Поетична лексика і фразеологія

Архаїзми - Поетична лексика і фразеологія

Неологізми - Поетична лексика і фразеологія

Варваризми (запозичення) - Поетична лексика і фразеологія

Діалектизми - Поетична лексика і фразеологія

Естетичні основи мистецької творчости

Ідіоми і фразеологічні одиниці - Поетична лексика і фразеологія

Тропи - Поетична семантика

Порівняння - Поетична семантика

Епітет - Поетична семантика

Метафора - Поетична семантика

Персоніфікація (уособлення) - Поетична семантика

Метонімія - Поетична семантика

Синекдоха - Поетична семантика

Евфемізм - Поетична семантика

Перифраза - Поетична семантика

Образна специфіка літератури

Алегорія - Поетична семантика

Гіперболи - Поетична семантика

Літота - Поетична семантика

Символ - Поетична семантика

Порядок слів, інтонація і фігури - Поетична синтакса

Інверсія - Поетична синтакса

Повтор - Поетична синтакса

Анафора - Поетична синтакса

Епіфора - Поетична синтакса

Епанастрофа - Поетична синтакса

Характер

Кільце (анепіфора) - Поетична синтакса

Еліпса - Поетична синтакса

Умовчання - Поетична синтакса

Плеоназм і тавтологія - Поетична синтакса

Ампліфікація - Поетична синтакса

Антитеза - Поетична синтакса

Паралелізм - Поетична синтакса

Полісиндетон і асиндетон - Поетична синтакса

Рефрен (приспів) - Поетична синтакса

Градація - Поетична синтакса

Типізація в художній літературі

Хіязм - Поетична синтакса

Оксиморон або оксюморон - Поетична синтакса

Парадокс - Поетична синтакса

Риторичні фігури - Поетична синтакса

Взаємозв'язок між тропами і стилістичними фігурами - Поетична синтакса

Поетична фоніка

Основи віршування. Проза і вірш - Поетична фоніка

Основи віршування. Ритм у віршах і прозі - Поетична фоніка

Системи віршування - Поетична фоніка

Системи віршування. Метрична система віршування - Поетична фоніка

Художня вигадка

Системи віршування. Силабічна система віршування - Поетична фоніка

Системи віршування. Силабо-тонічна система віршування - Поетична фоніка

Системи віршування. Двоскладові розміри. Хорей або трохей - Поетична фоніка

Системи віршування. Трискладові розміри. Дактиль - Поетична фоніка

Системи віршування. Трискладові розміри. Амфібрахій - Поетична фоніка

Системи віршування. Чотирискладові розміри - Поетична фоніка

Системи віршування. Ритмічна проза - Поетична фоніка

Системи віршування. Тонічна система віршування - Поетична фоніка

Системи віршування. Дольник - Поетична фоніка

Системи віршування. Вільний вірш (фр. vers libre) - Поетична фоніка

Єдність змісту й форми в літературі

Системи віршування. Народна система віршування - Поетична фоніка

Системи віршування. Українські народні ритми - Поетична фоніка

Системи віршування. Українські народні ритми. Вірші з чотирискладовими тактами. Двотактові вірші - Поетична фоніка

Системи віршування. Українські народні ритми. Вірші з чотирискладовими тактами. Тритактові вірші - Поетична фоніка

Системи віршування. Українські народні ритми. Вірші з чотири-і двоскладовими тактами - Поетична фоніка

Системи віршування. Українські народні ритми. Вірші з три-і двоскладовими тактами - Поетична фоніка

Системи віршування. Народнопісенна ритміка в сучасній літературній поезії - Поетична фоніка

Системи віршування. Віршова і музична форма дум - Поетична фоніка

Системи віршування. Шевченкове віршування - Поетична фоніка

Рима - Поетична фоніка

Тема та ідея

Рима. Способи римування - Поетична фоніка

Строфа - Поетична фоніка

Строфа. Види строфічної побудови - Поетична фоніка

Загальне поняття - Літературні роди, види і жанри

Епічний рід

Казка - Епічний рід

Міт - Епічний рід

Легенда - Епічний рід

Билини - Епічний рід

Думи - Епічний рід

Сюжет твору

Епопея - Епічний рід

Поема - Епічний рід

Роман і його жанри - Епічний рід

Історичний розвиток роману - Епічний рід

Повість - Епічний рід

Оповідання - Епічний рід

Нарис - Епічний рід

Новела - Епічний рід

Ліричний рід

Види і жанри ліричних творів - Ліричний рід

Історичні твори в літературі для дітей та юнацтва

Специфіка моделювання гендерних стереотипів у літературі для дітей та юнацтва

КОРОТКИЙ СЛОВНИК-ДОВІДНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВ

Дитяча література і література для дітей. Межі понять. Специфіка літератури для дітей

Розвиток української літературної казки у другій половині ХХ століття

Специфіка пригодницької літератури

Фантастичні твори в літературі для дітей та юнацтва

Фентезі в літературі для дітей та юнацтва

Детектив у літературі для дітей та юнацтва

ПІСНЯ

Ретардація

Сюжет

Реалізм

ЗОРОВА ПОЕЗІЯ

ІНТЕРМЕДІЯ

КЛАСИЦИЗМ

АКРОВІРШОВІ ПОЕТИ

БАРОКО

МОНУМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ

НАТУРАЛІЗМ

ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ СТИЛЬ

ПАТЕРИКИ

ПОЕТИКИ

РЕАЛІЗМ

РЕНЕСАНС

РИТОРИКА

РОМАНТИЗМ

АЛЬМАНАХ - збірник календарно-довідкового характеру

ВІРШОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДЕКЛАМАЦІЇ — жанр віршованих творів XVI — XVIII ст.

ДІАЛОГ — жанр давньої української поезії та прози XVI — XVIII ст.

Історична драма - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

Парадокси тоталітаризму: ювілейно-революційна драма 1937 - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

Театралізація повсякденності і життя драми в 30-ті роки - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

Жанр оптимістичної трагедії як кітч - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

Колгоспна трагедія - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

Колгоспний водевіль - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

Лірична (рожева) комедія - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

Виробнича драма - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

Мелодрама і кримінальна драма - Розділ І.Історія драматургії початкового періоду тоталітаризму: жанрові моделі масової культури соцреалізму

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ - УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР

З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

ВИДИ І ЖАНРИ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВА ПОЕЗІЯ - ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ

РОДИННО-ОБРЯДОВА ПОЕЗІЯ - ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ

НАРОДНА ДРАМА - ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ

ДУМИ - ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС

ІСТОРИЧНІ ПІСНІ - ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС

БАЛАДИ - БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ - БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

СУСПІЛЬНО-ПОБУТОВІ ПІСНІ - БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

СТРІЛЕЦЬКІ І ПОВСТАНСЬКІ ПІСНІ - БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

ТАНКОВІ ПІСНІ КОЛОМИЙКИ - БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

ПІСНІ ЛІТЕРАТУРНОГО ПОХОДЖЕННЯ - БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

НАРОДНІ КАЗКИ - КАЗКОВА ТА НЕКАЗКОВА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

ЛЕГЕНДИ І ПЕРЕКАЗИ - КАЗКОВА ТА НЕКАЗКОВА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ

ЗАГАДКИ, НАРОДНІ ПОВІР'Я, БАЙКИ

ДИТЯЧИЙ ФОЛЬКЛОР

МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

ГЛУХІВЩИНА В ЗАПИСАХ ФОЛЬКЛОРИСТІВ ТА ЕТНОГРАФІВ

1. Літературознавство й мовознавство

10. Історіографія літературна

Література

Додаток

11. Бібліографія літературна

12. Текстологія

13. Палеографія

14. Завдання курсу «Теорія літератури»

Література

1. Біля джерел літературознавства

2. Початки літературознавства і естетики в стародавньому та середньовічному Китаї

3. Зародження літературознавства та естетики в стародавній Індії

4. Проблеми теорії літератури в Середні віки та в епоху Відродження

2. Літературознавство та історія

5. Естетика барокко і класицизму

6. Утвердження теорії літератури як самостійної наукової дисципліни

7. Основні напрями зарубіжного літературознавства ХІХ-ХХ століть

8. Новітні напрями та течії в літературознавстві

9. Зародження та розвиток українського літературознавства (XI - XVIII ст.)

10. Українське літературознавство і естетика в перші десятиріччя XIX століття

11. Розвиток українського літературознавства в середині XIX століття

12. Еволюція українського літературознавства в останні десятиліття XIX століття

13. Українське літературознавство XX століття: здобутки та втрати

Література

3. Літературознавство й мистецтвознавство

1.1. Визначення поняття «література» - 1. Література як вид художньої творчості

1.2. Література як вид мистецтва - 1. Література як вид художньої творчості

1.3. Основні етапи історичного становлення літератури та види літературно-художньої творчості - 1. Література як вид художньої творчості

2.1. Визначення художнього образу - 2. Літературно-художній образ

2.2. Структура літературно-художнього образу - 2. Літературно-художній образ

2.3. Види літературно-художнього образу - 2. Літературно-художній образ

3.1. Художній твір як основна форма буття літератури - 3. Літературно-художній твір

3.2. Структура літературно-художнього твору - 3. Літературно-художній твір

4. Структура і елементи змістової організації літературно-художнього твору

4. Літературознавство та інші наукові дисципліни

4.1. Тема - 4. Структура і елементи змістової організації літературно-художнього твору

4.2. Фабула - 4. Структура і елементи змістової організації літературно-художнього твору

4.3. Характер - 4. Структура і елементи змістової організації літературно-художнього твору

4.4. Пафос - 4. Структура і елементи змістової організації літературно-художнього твору

4.5. Ідея - 4. Структура і елементи змістової організації літературно-художнього твору

5. Структура і елементи внутрішньої форми художнього твору

5.1. Система образів художнього твору - 5. Структура і елементи внутрішньої форми художнього твору

5.2. Сюжет художнього твору - 5. Структура і елементи внутрішньої форми художнього твору

6.1. Загальні принципи організації художнього мовлення - 6. Зовнішня форма художнього твору

6.2. Художньо-мовленнєва організація літературного твору - 6. Зовнішня форма художнього твору

5. Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни

7.1. Визначення композиції - 7. Композиція художнього твору

7.2. Типи композиційної організації художнього твору - 7. Композиція художнього твору

Література

1. Загальне поняття про роди та жанри

2. З історії вивчення родів і жанрів літератури

3.1. Генезис і родові ознаки епосу - 3. Епічний рід літератури

3.2. Система епічних жанрів - 3. Епічний рід літератури

4.1. Генезис і родові ознаки лірики - 4. Ліричний рід літератури

4.2. Проблеми класифікації типів ліричних творів - 4. Ліричний рід літератури

4.3. Жанровий поділ лірики - 4. Ліричний рід літератури

6. Теорія літератури

5.1. Генезис і родові ознаки драми - 5. Драматичний рід літератури

5.2. Жанри драматичного роду - 5. Драматичний рід літератури

6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.1. Балада - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.2. Дума - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.3. Билина - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.4. Байка - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.5. Буколіка - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.6. Співомовки - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.7. Поема - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

7. Історія літератури

6.8. Мемуари - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.9. Щоденники - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.10. Літературний портрет - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

6.11. Художня біографія - 6. Ліро-епос та інші міжродові й суміжні утворення

Література

1. Художній метод

2. Індивідуальний стиль

3. Літературний напрям

3.1. Літературні напрями XVI - XIX століть - 3. Літературний напрям

3.2. Модернізм. Літературні напрями модернізму - 3. Літературний напрям

8. Літературна критика

3.3. Соціалістичний реалізм - 3. Літературний напрям

Література

1. Загальне поняття про літературний процес

2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.1. Традиції та новаторство - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.2. Відштовхування - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.3. Запозичення - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.4. Наслідування - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.5. Пародіювання - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.6. Епігонство - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

9. Взаємозв'язки літературознавчих дисциплін

2.7. Цитування - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.8. Репродукція - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.9. Ремінісценція - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.10. Парафраза - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.11. Натяк - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.12. Варіація - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.13. Суперництво - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.14. Концентрація - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

2.15. Розпорошення - 2. Внутрішні фактори розвитку літературного процесу

3. Види художньої взаємодії

Термінологічні дефініції жанру, роду та виду - Канонічна модель жанру

Наратологія і жанрологія: Ж. Женетт, В. Мартін - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Психологічні теорії жанру - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Структуралістські теорії жанру - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Жанр у неомарксизмі - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Шлях вдосконалення систематизації та класифікації жанру: М. Верлі - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Теорія жанру як системи функцій: К. Штирле - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Рецептивна теорія жанру: Ханс-Робертяусс - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Умовні заперечення жанру (Б. Кроче, Ж. Дерріда, А. Розмарин) - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Інтертекстуальна концепція жанру Дж. Фроу - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Теорія Романух. Ортеги-Гассета - Актуальні жанрові теорії заходу

Роль Аристотеля в теорії жанру - Канонічна модель жанру

Феміністична критика жанру - Актуальні жанрові теорії заходу

Жанрова теорія H. Фрая - Актуальні жанрові теорії заходу

Жанрова теорія Ц. Тодорова - Актуальні жанрові теорії заходу

Формалістичні теорія жанру - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

«Домінантна» концепція жанру Б. Томашевського - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Морфологічна схема жанрів за В. Проппом - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Інтермедіальна теорія жанру М. Кагана - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Семіотичні підходи у жанрології - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Метафорична теорія жанру О. Фрейденберг - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Ритуально-міфологічна теорія жанру - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

З історії термінологічного осмислення роду, виду та жанру - Канонічна модель жанру

Соціологічна інтерпретація жанру - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Сюжетна концепція жанру - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Сучасні російські академічні жанрові теорії - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Сучасні українські жанрові теорії - Основні жанрові тенденції в радянській та пострадянському літературознавстві

Система жанрів Г. Поспєлова - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Жанрова концепція М. Бахтіна - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Система літературних жанрів Д. Ліхачова - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Нова класифікація жанрів та родів Н. Тамарченка - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Роман доби постмодернізму - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Меніппея: нігілістичні межі роману - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Біблія і становлення літературних жанрів - Канонічна модель жанру

Історичний роман: діахронічні межі роману - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Автодокументальні форми: антропологічні межі роману - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Фентезі: матафізичні межі роману - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Видіння як включений жанр: інтертекстуальні (структурні) межі роману - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Детектив: аналітичні межі роману - Авторитетні жанрові теорії пострадянського простору

Когнітивістика і жанрологія - Когнітивна модель жанру

Понятійно-комунікативна природа жанру - Когнітивна модель жанру

Структурні властивості жанру - Когнітивна модель жанру

Жанр як текстовий патерн - Когнітивна модель жанру

Антропологічна мотивація відозмін жанру - Когнітивна модель жанру

Класифікація як форма канолізації жанрів - Канонічна модель жанру

Теорія крайніх меж роману - Когнітивна модель жанру

Жанрова типологія - Канонічна модель жанру

Провідні тенденції у західній жанрології - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Еволюційна теорія жанрів - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

Проаристотелівська жанрологія на заході - Спрямування жанрології у західному літературознавстві ХХ-ХХІ століть

РЕАЛІЗМ

Визначення художнього образу - Художній образ і проблема типового

Характер. Проблема типового - Художній образ і проблема типового

Види художніх образів - Художній образ і проблема типового

Зміст і форма - Поетика художнього твору

Композиція і сюжет - Поетика художнього твору

Художня мова - Поетика художнього твору

Мова вірша і мова прози - Віршування

Ритм - Віршування

Рима і її різновиди - Віршування

Види римування - Віршування

Системи віршування - Віршування

Строфіка - Віршування

Поняття про рід, вид, жанр - Художня література як система

Особливості епосу, види епічних творів - Художня література як система

Стиль - Проблеми типологізації літературних творів

Літературний напрям - Проблеми типологізації літературних творів

Бароко - Проблеми типологізації літературних творів

Класицизм - Проблеми типологізації літературних творів

Сентименталізм - Проблеми типологізації літературних творів

Романтизм - Проблеми типологізації літературних творів

Реалізм - Проблеми типологізації літературних творів

Натуралізм - Проблеми типологізації літературних творів

Модернізм і його стильові течії - Проблеми типологізації літературних творів

Авангардизм і його стильові течії - Проблеми типологізації літературних творів

Соціалістичний реалізм - Проблеми типологізації літературних творів

Постмодернізм - Проблеми типологізації літературних творів

Українські інтермедії ХVІІ-ХVІІІ ст. - Плани практичних занять

Періодизація наукового мислення людства

Подвійне кодування - Зміст основних категорій постмодернізму

Принцип нонселекції - Зміст основних категорій постмодернізму

Карнавалізація - Зміст основних категорій постмодернізму

Ризома - Зміст основних категорій постмодернізму

Колаж - Зміст основних категорій постмодернізму

Бриколаж - Зміст основних категорій постмодернізму

Метанаратив - Зміст основних категорій постмодернізму

Пастіш - Зміст основних категорій постмодернізму

Маргінальність - Зміст основних категорій постмодернізму

Перспективи постмодерну

Специфіка постмодерної свідомості й постнекласичного наукового мислення

Література

Формування постмодерної естетики в сучасній українській літературі

«Станіславський феномен» як сучасний літературний міф

Теоретичні основи естетики постмодернізму

Проблемні питання постмодерного дискурсу

Основні риси літературного постмодернізму

Гра - Зміст основних категорій постмодернізму

Симулякр - Зміст основних категорій постмодернізму

Цитатність - Зміст основних категорій постмодернізму

Інтертекстуальність - Зміст основних категорій постмодернізму

Словник ключових понять

Критерії художності твору - Література як вид мистецтва

Образна природа художньої літератури - Література як вид мистецтва

Види художніх узагальнень - Література як вид мистецтва

Література і життя суспільства - Література як вид мистецтва

Художній твір як цілісність - Літературний твір як естетично-інтенціональна система

Макроструктура літературного твору. Зовнішня форма - Літературний твір як естетично-інтенціональна система

Внутрішня форма (ейдологічна система) літературного твору - Літературний твір як естетично-інтенціональна система

Зміст літературного твору - Літературний твір як естетично-інтенціональна система

Смисл (сенс) твору - Літературний твір як естетично-інтенціональна система

Предмет і структура літературознавства - Літературознавство як філологічна наука

Сутнісна специфіка літературного процесу - Літературний процес і його основні закономірності

Стиль, творчий метод, тип творчості - Літературний процес і його основні закономірності

Літературний напрям - Літературний процес і його основні закономірності

Роди, види і жанри літератури - Генерика і генологія літератури

Епос - Генерика і генологія літератури

Лірика - Генерика і генологія літератури

Драма - Генерика і генологія літератури

Суміжні змістоформи генерики - Генерика і генологія літератури

Термінологічний словник

Теорія літератури і методологія літературознавчих досліджень - Літературознавство як філологічна наука

Основні аспекти і принципи вивчення літературних феноменів - Літературознавство як філологічна наука

Поетика і жанри теорії літератури - Літературознавство як філологічна наука

Загальні тенденції розвитку літературознавства у XIX-XX ст. - Історіографія літературознавства

Сутність, специфіка і призначення художньої літератури - Література як вид мистецтва

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Й МОВОЗНАВСТВО - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

ІСТОРІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Інверсія - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Анаколуф - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Еліпсис - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Асиндетон - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Полісиндетон - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Плеоназм - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Тавтологія - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Паралелізм - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Анафора - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Епіфора - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Анепіфора - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Епанафора - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Ампліфікація - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Градація - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Парономазія - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Антитеза - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Оксюморон - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Риторичні фігури - Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Визначення композиції - КОМПОЗИЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Типи композиційної організації художнього твору - КОМПОЗИЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

ТЕКСТОЛОГІЯ - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

ЛІТЕРАТУРА - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РОДИ ТА ЖАНРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ РОДІВ І ЖАНРІВ ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Генезис і родові ознаки епосу - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Епопея - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Роман - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Повість жанрової форми - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Новела - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Оповідання - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

ПАЛЕОГРАФІЯ - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Есе - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Нарис - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Фейлетон - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Памфлет - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Міф - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Легенда - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Притча - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Казка - Система епічних жанрів - ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Генезис і родові ознаки лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Проблеми класифікації типів ліричних творів - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

ЗАВДАННЯ КУРСУ „ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ“ - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Епіталама - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Панегірик - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Дифірамб - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Пеан - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Мадригал - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Епітафія - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Канцона - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Станси - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Ода - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРА - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Елегія - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Думка - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Гімн - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Послання - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Пісня - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Романс - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Ліричний портрет - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Псалми - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Медитація - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Сонет - Жанровий поділ лірики - ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Генезис і родові ознаки драми - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Трагедія - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Комедія - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Драма сатирів - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Трагікомедія - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Літургійна драма - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Міракль - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Ауто - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Містерія - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

ПОЧАТКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНЬОМУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КИТАЇ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Фарс - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Фастнахтшпіль - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Соті - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Інтерлюдія - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Мораліте - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Комедія - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Інтермедія - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Водевіль - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Драма - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Мелодрама - Жанри драматичного роду - ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

ЗАРОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Балада - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Дума - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Билина - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Байка - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Буколіка - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Співомовки - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Поема - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Мемуари - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Щоденники - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІ ВІКИ ТА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Літературний портрет - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

Художня біографія - ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ - РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ

ХУДОЖНІЙ МЕТОД - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Літературні напрями XVI—XIX століть - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Барокко - Літературні напрями XVI—XIX століть - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Класицизм - Літературні напрями XVI—XIX століть - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Сентименталізм - Літературні напрями XVI—XIX століть - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

ЕСТЕТИКА БАРОККО І КЛАСИЦИЗМУ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Романтизм - Літературні напрями XVI—XIX століть - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Реалізм - Літературні напрями XVI—XIX століть - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Натуралізм - Літературні напрями XVI—XIX століть - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Імпресіонізм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Символізм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Унанімізм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Імажизм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Футуризм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Акмеїзм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

УТВЕРДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Експресіонізм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Дадаїзм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Сюрреалізм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Екзистенціалізм - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

„Театр абсурду” - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

„Новий роман” - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

„Сердиті молоді люди” - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

„Розбите покоління” - Модернізм. Літературні напрями модернізму - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

Соціалістичний реалізм - ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ - ЛІТЕРАТУРНИЙ РОЗВИТОК

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Традиції та новаторство - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Відштовхування - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Запозичення - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Наслідування - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Пародіювання - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Епігонство - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Цитування - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Репродукція - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

НОВІТНІ НАПРЯМИ ТА ТЕЧІЇ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

Ремінісценція - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Парафраза - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Натяк - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Варіація - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Суперництво - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Концентрація - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

Розпорошення - ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

ЛІТЕРАТУРА - ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

ДОДАТОК ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ У СХЕМАХ

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЕСТЕТИКА В ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ XIX СТОЛІТТЯ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В СЕРЕДИНІ XIX СТОЛІТТЯ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ XIX СТОЛІТТЯ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО XX СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

ЛІТЕРАТУРА - ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Й МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Визначення поняття „література” - ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Література як вид мистецтва - ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Фольклорна поезія - Основні етапи історичного становлення літератури та види літературно-художньої творчості - ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Літературна поезія - Основні етапи історичного становлення літератури та види літературно-художньої творчості - ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Проза - Основні етапи історичного становлення літератури та види літературно-художньої творчості - ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Визначення художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Художній образ - Визначення художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Образ як форма буття художнього твору - Визначення художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Структура літературно-художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Види літературно-художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІНШІ НАУКОВІ ДИСЦИПЛІНИ - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Автологічний тип художнього образу - Види літературно-художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Гротеск - Автологічний тип художнього образу - Види літературно-художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Металогічний тип художнього образу - Види літературно-художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Символ - Металогічний тип художнього образу - Види літературно-художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Алегорія - Металогічний тип художнього образу - Види літературно-художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Підтекст - Металогічний тип художнього образу - Види літературно-художнього образу - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Художній твір як основна форма буття літератури - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ТВІР - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Структура літературно-художнього твору - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ТВІР - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Тема - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Фабула - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Характер - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Пафос - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Ідея - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Персонаж - Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Оповідач - Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Розповідач - Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Ліричний герой - Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Образ автора - Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Образ читача - Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Пейзаж - Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Інтер'єр - Система образів художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Визначення сюжету - Сюжет художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Функції і типи сюжетів - Сюжет художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Внутрішня організація сюжету - Сюжет художнього твору - СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Загальні принципи організації художнього мовлення - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Засоби словотворчого увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Неологізми - Засоби словотворчого увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Зарозуміла мова - Засоби словотворчого увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Архаїзми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Історизми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Варваризми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Екзотизми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Старослов'янізми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Діалектизми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Жаргонізми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Професіоналізми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Арготизми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Просторіччя - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Поетизми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Поетизми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Канцеляризми - Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Епітет - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Порівняння - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Метафора - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН - ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА

Метонімія - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Синекдоха - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Перифраз - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Евфемізм - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Антономазія - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Асоціонізм - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Іронія - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Гіпербола - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Літота - Засоби контекстуально синонімічного увиразнення мовлення (тропи) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури) - Художньо-мовленнєва організація літературного твору - ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ

Вертепна драма - Барокова доба (друга половина XVI-XVIII ст.)

Термінологічний словник - Додатки

Шкільні твори

Український романтизм 20-60-х років XIX століття

Бароко в українській літературі

„РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ” В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 20-30-Х РОКІВ XX СТ.

Підготовка до ЗНО

Зміст і форма художнього твору - ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Композиція художнього твору - ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Тропи - ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Види комічного - ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Поетичний синтаксис - ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Теорія віршування - ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Роди і види літератури - ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Літературні стилі - ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

Епітет

Народна балада як жанр фольклору

Притча

Ренесанс

Інтонація - Основні поняття виразного читання

Бароко

Фігурний (курйозний) вірш

Шкільна драма

Інтермедія

Вертеп

Афоризм

Темп - Основні поняття виразного читання

Травестія

Пародія

Бурлеск

Алюзія

Силабо-тонічне віршування

Літературний напрям

Течія

Сентименталізм

Реалізм

Пауза - Основні поняття виразного читання

Романтизм

Елегія

Романс

Лірика й ліро-епіка

Містерія

Поетика контрасту

Сарказм

Логічний наголос (акцент) - Основні поняття виразного читання

Гротеск

Карикатура

Тест № 33

Ліричний герой

Лірична медитація

Псалом

Гімн

Тест № 34

Роман

Роман-хроніка

Мова автора і мова персонажів - Основні поняття виразного читання

Історичний роман

Романтичний характер у творі

Пригодницький роман

Візуальна (зорова) поезія

Тест № 35

Узагальнювальний тест № 16

Відповіді до узагальнювальних тестів

Портрет

Прозова мова

Порівняння

Віршована мова

Рима

Строфа

Загадка

Метафора

Акровірш

Прислів’я

Персоніфікація

Приказка

Літопис

Віршовий ритм

Драматичний твір

Гіпербола

Тема художнього твору

Пейзаж

Художній опис

Оповідання

Експозиція

Ліричний герой

Народна пісня

Календарно-обрядові пісні

Повтори (рефрен)

Анафора

Фольклор

Колискова

Пісні літературного походження

Пісня-гімн

Ліро-епічний твір

Поема

Ліричний твір

Строфа

Епічний твір

Міф

Притча

Повість

Пригодницький твір

Підтекст

Гумор

Сатира

Байка

Алегорія

Легенда

Мораль

Співомовка

Інверсія

Усна народна творчість

Народна казка

Літературна казка

Українські думи - Усна народна творчість

Теоретико-літературні поняття - Література кінця XVIII — початку XX ст.

Народна лірика - Усна народна творчість

Теоретико-літературні поняття - Творчість українських письменників-емігрантів

Теоретика-літературні поняття - Давня українська література

ЗНО - Теоретико-літературні поняття - Давня українська література

ЗНО - Теоретико-літературні поняття - Творчість українських письменників-емігрантів

Теоретико-літературні поняття

Теоретико-літературні поняття - Старе українське письменство

Теоретико-літературні поняття - Новітня українська література

Теоретико-літературні поняття - Новітня українська література

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

СЛОВНИК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ТЕРМІНІВНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.