Відповіді на питання Державного екзамену з української літератури - 2024

Типи лінгвістичних словників. Проблеми сучасної лексикографії

Всі публікації щодо:
Мовознавство

Двомовні, та більше – перекладні (лексика, фразеологізми, терміни)

Одномовні (розкривають особливості слів у певному аспекті)

-  Тлумачні словники (Перший і найповнішим 11 томний "Словник української мови" (1970-1980 pp.), Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел)

-  Термінологічні, в яких пояснюються терміни з тієї чи іншої галузі науки. Є словники з багатьох галузей: біології, медицини, математики, літературознавства, мовознавства, геології, спорту тощо. "Словник лінгвістичних термінів" Д.І. Ганича, С. Олійника (1985), "Словник гідронімів України" (А.П. Непокупний, О.С. Стрижах, 1979); " «Літературозна́вчий словни́к-довідни́к»

-  Етимологічні словники, походження, розвиток і первинне значення слова ("Етимологічний словник української мови" 7 т)

-  Орфографічний словник подає правильний правопис, правильний наголос і правильні граматичні форми вміщених у ньому слів. "Орфографічний словник української мови" С. Головащука

-  Орфоепічні словники дають одночасно і властиву слову правильну вимову, і наголос словник-довідник "Українська літературна вимова і наголос" (1973, укладачі І. Вихованець

-  Словники іншомовних слів, які пояснюють слова і терміни, засвоєні з інших мов. Словник іншомовних слів С. Мельничука

-  Історичні словники, в яких подаються і пояснюються слова, що вживалися раніше. "Словник староукраїнської мови ХІУ-ХУ ст." (Т. 1-2) за редакцією Л. Гумецько

-  Діалектологічні словники, подана лексика, вживана в певній місцевості, на певній території. Москаленко A.A. Словник діалектизмів українських говірок Одеської області (1958)

-  Фразеологічні словники тлумачення значень фразеологічних зворотів "Фразеологічний словник української мови" (Т. 1-2, 1984).

-  Синонімічні словники, в яких подаються синонімічні ряди, або гнізда, повнозначних слів даної мови КАРАВАНСЬКИИ ПРАКТИЧНИЙ СЛОВНИК СИНОНІМІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

-  Частотні словники, в яких фіксується частота вживання слів і словоформ на підставі обстеження текстів або записаних уривків усного мовлення Частотний словник сучасної української художньої прози" у двох томах (1981)

-  Словники власних імен, Трійняк 1.1. Словник українських імен (2005); Редько Ю. К. Довідник українських прізвищ (1986).

-  Обернені або зворотні словники, в яких слова розміщуються за алфавітом у зворотному порядку літер: не з початку слова, а з кінця. Обернений частотний словник сучасної художньої прози / Уклад. Т. О. Грязнухіна

-  Топонімічні словники, в яких описуються назви географічних об’єктів Топонімічний словник України - Микола Янко

-  Словники мови окремих письменників, в яких подаються й пояснюються всі вживані в творах того чи іншого письменника слова. "Словник мови Т. Шевченка" за ред. B.C. Ващенка

-  Морфемні словники, в яких розглядається будова слова. До них належать двотомний словник-довідник І. Т. Яценка