Відповіді на питання Державного екзамену з української літератури - 2024

Типи уроків з української мови. Позакласна робота вчителя-україніста

Всі публікації щодо:
Мовознавство

Уроки української мови методисти орієнтовно поділяють на дві основні групи. Перша група - аспектні уроки української мови - уроки пов'язані з вивченням окремих аспектів мови. Головна мета їх - на основі засвоєння теоретичних відомостей з мови формувати і розвивати в учнів частково-мовленнєві, або первинні уміння і навички, а саме: орфоепічні, лексичні, словотвірні, правописні - орфографічні та пунктуаційні. На таких уроках переважають вправи, підпорядковані вивченню окремих одиниць мови: звуків, морфем, слів, словосполучень, речень. Друга група - уроки розвитку зв'язного мовлення – уроки, які проводяться з метою формування і розвитку в учнів комунікативних (вторинних) умінь і навичок.

Існує багато класифікацій аспектних уроків. Найбільш прийнятою для сучасної практики навчання української мови вважається класифікація, запропонована О. Бєляєвим, що виходить з основної дидактичної (навчальної) мети. У відповідності з цим виділяються:

§ уроки вивчення нового матеріалу, або засвоєння нових знань;

§ уроки формування умінь і навичок - бесіда, аналіз мови, розбори. Осн. – метод вправ від простих до складних

§ уроки перевірки й обліку якості знань, умінь і навичок –к.р, темат. Р., диктант, твір, переказ, тести;

§ уроки аналізу контрольних робіт;

§ уроки узагальнення і систематизаціївивченого;

§ уроки повторення окремої теми, розділу.

Комбінований урок – поза класифікацією.

М.Пентилюк класифікує уроки української мови за видом творчої роботи і метою її проведення:

§ уроки, на яких учні виконують „малі жанри» творчих робіт (усний переказ, складання автобіографії, розгорнутого протоколу, написання нарису, вільного або творчого диктанту);

§ уроки проведення великих за обсягом переказів і творів (навчальних і контрольних) та їх аналізу з учнями;

§ урок підготовки до контрольного твору.

К.Плиско виділяє типи уроків за етапами пізнання інформації:

§ урок вивчення інформації;

§ урок закріплення інформації (у тому числі повторення);

§ урок застосування інформації.

Позакласна робота з української мови — це обов'язкова складова частина якісно організованого навчально-виховного процесу школи. Вона проводиться паралельно з класною і служить засобом розширення, поглиблення і вдосконалення знань, здобутих учнями в школі. Якими б змістовними і методично досконалими не були уроки мови, учитель не отримає бажаних наслідків, якщо не організує систематичної й багатогранної позакласної роботи. Мета позакласної роботи з української мови та літератури цілком підпорядковується загальним завданням навчання і виховання учнів у школі. У процесі проведення позакласних мовних заходів здійснюються такі важливі завдання:

· поглиблення почуття патріотизму, виховання любові до рідної мови, до історії мови, її багатих засобів висловлення найтонших відтінків думок і почуттів, до милозвучності, краси рідного слова;

· вироблення і закріплення навичок аналізу, синтезу, класифікації, систематизації мовних фактів, що вдосконалює мовний розвиток, граматичне мислення, формує чуття мови;

· розвиток усного й писемного мовлення, формування навичок правильно, точно й образно висловлювати думку, дбати про багатство, чистоту і красу мовлення;

· підвищення інтересу до української мови як навчальної дисципліни, збудження прагнень вивчати, досліджувати мову;

· розвиток індивідуальних здібностей окремих школярів, формування навичок проводити власні лінгвістичні дослідження.

Часто використовуються в позакласній роботі цікаві за формою проведення види роботи. Це різного типу змагання, загадки, шаради, казки, ігри тощо. Всі вони ефективні лише тоді, коли змістовні, вимагають застосування знань з мови, приурочені певній темі — темі позакласного заходу, на якому практикуються.