Відповіді на питання Державного екзамену з української літератури 2024Історична тема у творчості Т. Шевченка періоду «Трьохліт»

«Великий льох» в контексті історіософського мислення Т. Шевченка

Антиімперська постава Т. Шевченка у поемах періоду «Трьох літ»

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

І. Котляревський - зачинатель нової української літератури

Символіка «Чорної ради» П. Куліша

«Мойсей» у контексті націотворчих розмислів І. Франка

Новаторство Панаса Мирного у формуванні соціально-психологічного роману

Києво-Печерський патерик як витвір книжників Києво-Печерського монастиря

Полемічна література в контексті міжконфесійної полеміки кінця XVI-початку XVII ст.

Леся Українка як теоретик і практик новоромантизму (аналіз драми)

Леся Українка-лірик: основні мотиви, образи, жанрова палітра. Аналіз поезії - за вибором

Імпресіонізм прози М. Коцюбинського. Новела «Intermezzo»

Художні шукання О. Кобилянської. Повість «Земля»: проблематика, персонажі, особливості ідіостилю

Творчість М. Куліша в контексті розвитку української драматургії 20-х - початку 30-х рр. «Патетична соната» як нова форма драми

Творчість Б. Антоненка-Давидовича. Повість «Смерть» : проблематика, персонажі, жанрово-стильові особливості

Мала проза В. Винниченка: проблематика, персонажі, особливості ідіостилю (аналіз оповідання - за вибором)

Мала проза В. Стефаника: проблематика, персонажі, художня своєрідність

Мала проза новел Григора Тютюнника («Поминали Маркіяна», «Оддавали Катрю», «Три плачі над Степаном», «Син приїхав» та ін.): проблематика, персонажі, жанрово-стильові особливості

«Романтика вітаїзму» і новелістика М. Хвильового. аналіз новели письменника - за вибором

Інтелектуально-психологічна проза В. Підмогильного. «Місто» як урбаністичний роман

Художня своєрідність творчості Олеся - лірика і драматурга

Мала проза Г. Косинки: проблематика, персонажі, художня своєрідність

«Кларнетизм» П. Тичини. Збірка «Сонячні кларнети»: основні мотиви й образи, поетика

Ідейно-естетична платформа і творча практика київської «неокласики» (аналіз творів поетів-«неокласиків» - на вибір)

Мала проза Наталени Королеви («Прокажений на Лазоровім хуторі», «Ірод», «Для справи»): проблемно-тематичний і жанрово-стильовий аспекти, персонажі, поетика

«Празька школа» поетів: ідейно-естетична позиція і творча практика (аналіз творів «пражан» - на вибір)

Концепція людини і доля народу в романах І. Багряного («Сад Гетсиманський»)

Олександр Довженко-прозаїк. «Україна в огні»: проблематика, персонажі, жанрово-стильові особливості. Доля твору

Українська химерна проза. Роман «Дім на горі» Шевчука

Поезія В. Симоненка: прижиттєві збірки, основні мотиви, образи

Поезія Л. Костенко: основні мотиви, образи, жанрова палітра

Поезія В. Стуса: збірки, основні мотиви, образи, художня своєрідність

Неокласичні традиції в еміграційній поезії. Творчість Юрія Клена: основні мотиви, образи, особливості ідіостилю. Аналіз поезії - за вибором

Українська література на сучасному етапі: основні тенденції і постаті. Аналіз будь-якого твору - за вибором

Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Типи переносних значень слова

Принципи системної класифікації лексики. Омонімія, паронімія, синонімія, антонімія

Типи лінгвістичних словників. Проблеми сучасної лексикографії

Предмет фразеології. Ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Типи фразеологізмів

Система голосних та приголосних фонем української мови: класифікації, загальна характеристика

Зміни звуків у мовному потоці як наслідок їх взаємодії

Морфемологія як розділ морфології. Об'єкт, предмет. лінгвістична проблематика. класифікація морфем

Морфологія як учення про Граматичне значення, граматична форма, парадигма, граматична категорія, частини мови

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменника, особливості вияву в них граматичних значень. Категорії роду, числа й відмінка іменника (структура граматичних значень, функції відмінка). Система словозміни іменника. Типи парадигм іменника

Прикметник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Сучасна граматична концепція прикметника. Словотвірна специфіка якісних і відносних прикметників. Парадигматика прикметника

Концепція займенника в традиційній і новітній граматичній теорії

Числівник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Сучасна граматична концепція числівника. Типи парадигм числівника

Дієслово. Форми дієслова. Граматичні категорії дієслова: структура граматичних значень, форми їх вираження, функції. Парадигматика дієслова

Речення як основна синтаксична одиниця. Формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти речення. Реченєвотвірні компоненти у формальній структурі простого речення

Граматична основа простого речення. Типи підметів, способи їх вираження. Типи присудків, способи їх вираження. Другорядні члени речення

Теорія односкладних речень у сучасному синтаксисі. Типи односкладних речень. Неповні речення

Складносурядні та складнопідрядні речення: семантичні і формальні ознаки, принципи класифікацій, структурно-семантичні типи

Концепції та періодизація історичного розвитку української мови

Питання походження української мови: концепції, аргументації. Історичні джерела вивчення української мови

Історія форм минулого часу дієслова

Занепад зредукованих Ъ, Ь, його час, причини. Наслідки цього явища в системі українського вокалізму та консонантизму

Переклади конфесійних текстів українською мовою (Пересопницьке євангеліє)

Мовна ситуація в Київській Русі: лінгвістичний аспект дослідження

Науковий стиль староукраїнської літературної мови XVI-XVII ст

Лінгвістична характеристика полемічних текстів староукраїнської літературної мови другої половини XVI - першої половини XVII століття

Тарас Шевченко в історії української літературної мови. Народнопоетичний і старокнижний складники Шевченкової мови. Семантико-стилістичні трансформації церковнослов янізмів у мовотворчості Тараса Шевченка

Типи уроків з української мови. Позакласна робота вчителя-україніста

Поняття зв'язного мовлення в лінгводидактиці. Диктанти та перекази

Діалектологія як наукова галузь лінгвістичного знання: проблематика, методи дослідження. Характеристика діалектних одиниць української мови

Говори української мови: класифікація, походження, загальна характеристика

Система функціональних стилів української літературної мови та їх культурно-історична еволюція (загальна характеристика)

Поняття функціонального стилю. Функціональні стилі сучасної української літературної мови

Жанрова диференціація функціональних стилів