Українська література запитання і відповіді

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (від часів Київської Русі до XVIII ст.)

Як вплинуло прийняття християнства на Русі на розвиток її освіти, літератури, культури?

Чи можемо від „Слова о полку Ігоревім” виводити родовід української літератури?

„Слово о полку Ігоревім” — пам'ятка оригінальна чи наслідувальна?

Який з епізодів „Слова о полку Ігоревім” є його ідейно-композиційним центром?

У яких суспільно-політичних умовах виникла полемічна література і якими найвідомішими постатями вона була представлена?

Як вплинули суперечності світогляду І. Вишенського на ідейно-художній зміст його полемічної прози?

У чому виявилася своєрідність відображення народних ідеалів у творчості Г. Сковороди?

„Щаслива людина”, „сродна праця” — основні поняття філософії і творчості Г. Сковороди. Як їх розуміти і як вони співвідносяться з народними уявленнями?

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА (кінець XVIII — початок XX ст.)

Чи правомірно говорити про національну свідомість автора „Енеїди”?

Коли відбувається дія у п'єсі „Наталка Полтавка” І. Котляревського?

Чому возний Тетерваковський погрожує Наталці судом?

У перші десятиліття XIX ст. найбільш плідно розвивалася повчальна література, зокрема жанр байки. Чому?

Яку роль у становленні нової української літератури відіграла постать М. Максимовича і його збірка „Малороссийские песни”?

Хто автор слів пісні „Чорнії брови, карії очі”?

Хто був читачем української книги в часи І. Котляревського і Т. Шевченка?

Якими постають українці у творчості Т. Шевченка?

Т. Шевченко недосяжний не тільки у силі любові до свого народу, а й у нищівній критиці на його адресу. Чи немає у цьому парадокса?

Чому про славного гетьмана Б. Хмельницького Т. Шевченко сказав: „Якби ти на світ не родивсь...”?

У чому полягала драма Шевченкового життя?

Що говорили про великого Кобзаря президенти США?

Чому у повісті Марка Вовчка „Інститутка” образи панів безіменні?

Чому І. Франко зауважував, що у П. Куліша друга частина думки б'є по першій?

„Приватна власність — основна причина конфліктів у сім'ї Кайдашів”— так визначає ідею повісті І. Нечуя-Левицького критична література. А сам письменник?

Чому в поезії М. Старицького громадянські мотиви переважають над особистими?

Завдяки яким художнім особливостям поезія „Виклик” М. Старицького стала популярною народною піснею?

Чим пояснити ідейну спрощеність, тематичну й жанрову одноманітність української драматургії другої половини XIX ст.?

У чому виявилося новаторство І. Карпенка-Карого як драматурга?

Чи тільки критично-зневажливо ставиться І. Карпенко-Карий до образу Пузиря? Чи піддає сумніву його хазяйську сутність?

Чому в передмові до збірки „Зів'яле листя” І. Франко зазначає, що основою для віршів послужив щоденник самогубця?

Чи правильно стверджувати, що М. Коцюбинський по-справжньому знайшов себе тільки в імпресіонізмі?

„Стискаю міцно Вашу руку, тоту, котра так сильно малює двома фарбами. Чорною і тою, що її лілія носить”,— писала О. Кобилянська в листі до В. Стефаника. Як розшифровується цей поетичний вираз?

Що говорить О. Кобилянська „про себе саму” в однойменній автобіографії у листах до вченого-філолога С. Смаль-Стоцького?

НОВІТНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Яку роль відіграють біблійні мотиви у творі П. Тичини „Скорбна мати”?

Які строфічні форми використовував М. Рильський?

Чому збірку М. Зерова „Камена” вважають зразком елітарної лірики?

У чому виявляється неоднозначність образу України в творчості Є. Маланюка?

Чи позначилася на творчому доробку В. Підмогильного його перекладацька діяльність?

Чим різняться герої оповідань В. Підмогильного „Собака”, „Проблема хліба”, „Син”?

Чи жартував поет, коли писав: „Антонич був хрущем і жив колись на вишнях...”?

Урбаністичні та апокаліптичні мотиви у збірці поезій Б.-І. Антонича „Ротації”. Чому вони взаємопов'язані?

Як здійснюється інтерпретація музики мовою поезії у циклі М. Бажана „Нічні концерти”?

Чи виправданим є твердження про переважання в творчості М. Бажана епічних елементів над ліричними?

Чому конфлікт п'єси М. Куліша „Мина Мазайло” називають „філологічним”?

Що таке „усмішка”? Як пояснював особливості цього жанру Остап Вишня?

Чим близька сучасному читачеві тематика українознавчих усмішок Остапа Вишні?

Як Остап Вишня розцінює роль гумору в житті суспільства у своєму щоденнику „Думи мої, думи...”?

У чому полягає символічне значення образу світла в драмі І. Кочерги „Свіччине весілля”?

Як досягається сповідально-поетична стильова тональність кіноповісті О. Довженка „Зачарована Десна”?

Яка специфіка кіноповісті як жанру?

„Щоденник” О. Довженка — пристрасний протест проти тоталітаризму?

Чому Олесь Гончар назвав В. Симоненка „витязем молодої української поезії”?

Як В. Симоненко оспівує кохання?

З якою метою Олесь Гончар звертається до ретроспективного відтворення подій війни в романі „Циклон”?

Які жанрові ознаки роману Олеся Гончара „Тронка”?

Які ідейно-художні функції часової двоплановості в романі П. Загребельного „Диво”?

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 90-х РОКІВ

Якими є стан, зміст, естетичні орієнтації літератури 90-х pp.? Чи можемо говорити про нову її якість?

Як пояснити те, що в прозі 70—80-х і 90-х pp. провідною є історична тематика?

Чи справедливим є твердження про „цілковитий параліч” літературної критики?

Що вивчає поетика?

Чому сюжет називають вікном у художній світ твору?

Що є основою і рушійною силою сюжету?

З яких елементів складається сюжет?

З якою метою письменник порушує традиційне розташування сюжетних елементів?

Яка роль необов'язкових елементів сюжету?

Як розмежувати сюжет і фабулу?

У чому специфіка сюжету ліричного твору?

Чим відрізняється конфлікт у драмі від конфлікту в епічному творі?

Як правильно говорити: „сюжет і композиція” чи „сюжетно-композиційна єдність”?

Яка роль тропів у художньому творі?

Порівняння й метафора: що у них спільного?

Чим епітет відрізняється від логічного означення?

Чим зумовлене перейменування в художньому творі?

Чим різняться метафора і метонімія?

Гіпербола — літота: чи є антонімічним зміст цих понять?

Чи можливе в художніх творах „безглузде” поєднання слів?

Чим різняться гумор, іронія, сарказм?

Як виникла алегорія? У чому її сутність? Чим вона відмінна від метафори?

Яке місце символу серед інших видів тропів?

Скільки видів повтору має в своєму арсеналі письменник?

Що лежить в основі психологічного паралелізму?

У чому сутність градації?

У чому виявляється зв'язок поезії з риторикою?

Яка роль сполучників у художньому творі?

Звукова організація вірша. Як вона здійснюється?

Ямб, хорей та інші... Звідки ці назви?

Що таке силабічний вірш?

Як клаузула співвідноситься з римою?

Як поділяються рими за звуковим значенням?

Яке значення рими у строфі?

Яка строфа найкоротша, а яка найпоширеніша?

Чи бувають строфічні форми твердими? Що це означає?

Який вірш є і строфою, і закінченим твором?

Чи існує „ланцюгова строфа”?

У яких значеннях у сучасному літературознавстві вживається термін „стиль”?

На основі яких ознак розрізняють епос, лірику і драму?

Як розвивався жанр роману?

Чим відрізняється роман від епопеї?

Новела й оповідання: які їх відмінні риси?

До якого роду літератури належить нарис і чому?

Який із драматичних жанрів „наймолодший”?

Що лежить в основі понять „літературний напрям”, „літературна течія”?

Бароко: який зміст цього терміну?

Які основні риси літературного бароко?

Коли починається українське літературне бароко?

Як пов'язаний класицизм з античністю?

Який літературний напрям виник як заперечення класицизму?

У чому своєрідність романтизму?

Як розвивався український романтизм?

Романтика як пафос і романтизм як літературний напрям: чим вони різняться?

У чому сутність реалізму?

Які етапи розвитку реалізму?

Де точки розходження натуралізму та реалізму?

Що таке модернізм?

Які особливості українського модернізму?На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.