Порівняльне літературознавство - Василь Будний 2008Вступ

Порівняльне літературознавство як наука

Предмет порівняльного літературознавства

Структура, завдання і статус компаративістики

Взаємини із суміжними галузями

Гуманітарні виміри наукової дисципліни

Огляд навчальних видань

Література

Еволюційні етапи порівняльного літературознавства

Передісторія літературної компаративістики

Міфологічна школа

Теорія наслідування

Антропологічна теорія

Культурно-історична школа

Компаративні зацікавлення Івана Франка

Методологічні raisons d'être компаративістики XX століття

Розвиток порівняльних студій в Україні

Література

Порівняльно-історичний (генетично-контактний) підхід

«Все пізнаємо в порівнянні»

Генетичний (генеалогічний) метод

Контактологічний метод. Зовнішні зв'язки

Внутрішні контакти: категорія впливу

Внутрішні контакти: рецепція — комунікація — традиція

Принципи дослідження міжлітературних зв'язків

Література

Переклад як форма міжлітературних взаємин

Переклад і його різновиди

Переклад перекладу?

«Traduttore-traditore»: критерії точності і творчого самовираження інтерпретатора

Проблеми тлумачення поетичного тексту

Тисячоліття українського перекладу

«Позичена кобза» Пантелеймона Куліша

Іван Франко — будівничий золотих мостів

Володимир Самійленко та «Плеяда»

Агатанґел Кримський — поліглот світового класу

«Ad fontes» Миколи Зерова

Максим Рильський — один з неокласиків

Захід і Схід Василя Мисика

Світове відлуння Григорія Кочура

Ars Translationis Миколи Лукаша

Проблеми перекладознавства

Література

Порівняльно-типологічний (зіставний) підхід

Історичні етапи зіставної методики

Паралельне зіставлення — контекстуальний аналіз — типологічне вивчення

Відношення між генеалогією і типологією

Структуральні засади типології

Порівняльна поетика

Синхроністична типологія Д. Дюришина

Діахронічні аспекти типології

Колізії теоретичної та історичної типології

Література

Тематичний рівень компаративістики

Проблеми тематичної історіографії та класифікації

Архетипна / міфологічна критика

Між типологією і феноменологією

Традиційні сюжети та образи

Термінологічні проблеми тематології

Мотив — сюжет

Риторичність образного мовлення

Наратологічні аспекти тематології

Обсяг і глибина тематологічного зіставлення

Література

Компаративна генологія

Розвиток жанрової системи

Історичні трансформації жанрів

Процеси жанрової диференціації

Жанрова дифузія

Теоретична та історична генологія

Теорія родинної подібності і теорія прототипів

Прагматичний (інтерпретаційний) підхід

Порівняльні аспекти національних жанрових систем

Література

Рівень літературних стилів і напрямів

Від «елокуції» до «письма»

Моделювання стилю

Типологія стильового напряму

Циклічні та лінійні концепції стильової еволюції

Проблеми порівняльної типології стилів

Модернізм із застереженнями? (Універсалістичний і плюралістичний підходи)

Єдність у розмаїтті

Інтерпретація та реінтерпретація стилю

Література

Концепція інтертекстуальності в компаративістиці

Компаративістика «без берегів»

Становлення категорії інтертекстуальності

Типи міжтекстової взаємодії

Форми інтертекстуальності

Палімпсестова будова тексту

Історичні форми міжтекстовості

Міжтекстовість у добу Модернізму

Sub specie ludi: постмодерний текст як поле інтертекстуальної гри

Література

Міждисциплінарні підходи до літератури та її контекстів

Компаративістика на міждисциплінарному перехресті

Інтермедіальність — красне письменство серед інших мистецтв

Мистецтво та інші сфери духовної культури

Культуральні студії

«Глобальне село»: національні літератури та їхні міжнаціональні контексти

Література

Культурологічна проблематика постколоніальних студій

«Ми не ліпшій не гірші — ми інші»: феномен постколоніального письменства

Канон постколоніальних студій

Розмежування дискурсів

Міленарні міфи і постколоніальна реальність

Межа — центр — марґінес: історична відносність і культуральна продуктивність понять

«Хто я?»: ідентичність особи й літератури

Слово як дія: перформативні аспекти національного письменства

Література

Літературна етноімагологія

Імагологія як мультидисциплінарна спеціалізація літературної компаративістики

Проблема національного характеру і національний образ світу