Теорія літератури - літературознавство і мовознавство

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І МОВОЗНАВСТВО

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Й МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІНШІ НАУКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

ІСТОРІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА

БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА

ТЕКСТОЛОГІЯ

ПАЛЕОГРАФІЯ

ЗАВДАННЯ КУРСУ „ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ”

БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

ПОЧАТКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНЬОМУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КИТАЇ

ЗАРОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІ ВІКИ ТА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ

ЕСТЕТИКА БАРОККО І КЛАСИЦИЗМУ

УТВЕРДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

НОВІТНІ НАПРЯМИ ТА ТЕЧІЇ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА (ХІ-ХVІІ СТ.)

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЕСТЕТИКА В ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В СЕРЕДИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ ХІХ СТОЛІТТЯ

УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ХХ СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ

ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ЛІТЕРАТУРА”

ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД МИСТЕЦТВА

ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРИЧНОГО СТАНОВЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ ТА ВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

ВИЗНАЧЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ВИДИ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

ХУДОЖНІЙ ТВІР ЯК ОСНОВНА ФОРМА БУТТЯ ЛІТЕРАТУРИ

СТРУКТУРА ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ТЕМА

ФАБУЛА

ХАРАКТЕР

ПАФОС

ІДЕЯ

СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СИСТЕМА ОБРАЗІВ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

СЮЖЕТ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО МОВЛЕННЯ

ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВА ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ

НЕОЛОГІЗМИ

ЗАРОЗУМІЛА МОВА

АРХАЇЗМИ

ІСТОРИЗМИ

ВАРВАРИЗМИ

ЕКЗОТИЗМИ

CТАРОСЛОВ'ЯНІЗМИ

ДІАЛЕКТИЗМИ

ЖАРГОНІЗМИ

ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ

АРГОТИЗМИ

ПРОСТОРІЧНІ СЛОВА

ПОЕТИЗМИ

ТЕРМІНОЛОГІЗМИ

КАНЦЕЛЯРИЗМИ

КОНТЕКСТУАЛЬНІ СИНОНІМИ, ТРОПИ

ЕПІТЕТИ

ПОРІВНЯННЯ

МЕТАФОРА

МЕТОНІМІЯ

СИНЕКДОХА

ПЕРИФРАЗ

ЕВФЕМІЗМ

АНТОНОМАЗІЯ

АСОЦІОНІМ

ІРОНІЯ

ГІПЕРБОЛА

ЛІТОТА

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ УВИРАЗНЕННЯ

ІНВЕРСІЯ

АСИНДЕТОН

АНАКОЛУФ

ЕЛІПСИС

ПОЛІСИНДЕТОН

ПЛЕОНАЗМ

ТАВТОЛОГІЯ

СИНТАКСИЧНИЙ ПАРАЛЕЛІЗМ

АНАФОРА

ЕПІФОРА

АНЕПІФОРА

ЕПАНАФОРА

АМПЛІФІКАЦІЯ

ПАРОНОМАЗІЯ

АНТИТЕЗА

ОКСЮМОРОН

РИТОРИЧНІ ФІГУРИ

ВИЗНАЧЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ

ТИПИ КОМПОЗИЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РОДИ ТА ЖАНРИ

З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ РОДІВ І ЖАНРІВ ЛІТЕРАТУРИ

ГЕНЕЗИС І РОДОВІ ОЗНАКИ ЕПОСУ

СИСТЕМА ЕПІЧНИХ ЖАНРІВ

ЕПОПЕЯ

РОМАН

ПОВІСТЬ

НОВЕЛА

ОПОВІДАННЯ

ЕСЕ

НАРИС

ФЕЙЛЕТОН

ПАМФЛЕТ

МІФ

ЛЕГЕНДА

ПРИТЧА

КАЗКА

ЛІРИКА

ПРОБЛЕМИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПІВ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ

ЖАНРОВИЙ ПОДІЛ ЛІРИКИ

ЕПІТАЛАМА

ПАНЕГІРИК

ДИФІРАМБ

ПЕАН

МАДРИГАЛ

ЕПІТАФІЯ

СТАНСИ

КАНЦОНА

ОДА

ЕЛЕГІЯ

ДУМКА

ГІМН

ПОСЛАННЯ

ПІСНЯ

РОМАНС

ПСАЛМИ

ЛІРИЧНИЙ ПОРТРЕТ

МЕДИТАЦІЯ

СОНЕТ

ГЕНЕЗИС І РОДОВІ ОЗНАКИ ДРАМИ

ЖАНРИ ДРАМАТИЧНОГО РОДУ

ТРАГЕДІЯ

КОМЕДІЯ

ДРАМА САТИРІВ

ТРАГІКОМЕДІЯ

ЛІТУРГІЙНА ДРАМА

МІРАКЛЬ

АУТО

МІСТЕРІЯ

ФАРС

ФАСТНАХТШПІЛЬ

СОТІ

ІНТЕРЛЮДІЯ

МОРАЛІТЕ

КОМЕДІЯ ДЕЛЬ АРТЕ

ІНТЕРМЕДІЯ

ВОДЕВІЛЬ

ДРАМА

МЕЛОДРАМА

ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ

БАЛАДА

ДУМА

БИЛИНА

БАЙКА

БУКОЛІКА

СПІВОМОВКА

ПОЕМА

МЕМУАРИ

ЩОДЕННИКИ

ХУДОЖНЯ БІОГРАФІЯ

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ

ХУДОЖНІЙ (АБО ТВОРЧИЙ) МЕТОД

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ

ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ XVI—XIX СТОЛІТЬ

БАРОККО

РОМАНТИЗМ

КЛАСИЦИЗМ

СЕНТИМЕНТАЛІЗМ

РЕАЛІЗМ

НАТУРАЛІЗМ

МОДЕРНІЗМ. ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗМУ

ІМПРЕСІОНІЗМ

СИМВОЛІЗМ

УНАНІМІЗМ

ІМАЖИЗМ ТА ІМАЖИНІЗМ

ФУТУРИЗМ

АКМЕЇЗМ

ЕКСПРЕСІОНІЗМ

ДАДАЇЗМ

СЮРРЕАЛІЗМ

ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ

ТЕАТР АБСУРДУ

НОВИЙ РОМАН

СЕРДИТІ МОЛОДІ ЛЮДИ

РОЗБИТЕ ПОКОЛІННЯ

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ

ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

ТРАДИЦІЇ ТА НОВАТОРСТВО

ВІДШТОВХУВАННЯ

ЗАПОЗИЧЕННЯ

НАСЛІДУВАННЯ

ПАРОДІЮВАННЯ

ЕПІГОНСТВО

ЦИТУВАННЯ

РЕПРОДУКЦІЯ

РЕМІНІСЦЕНЦІЯ

ПАРАФРАЗА

НАТЯК

ВАРІАЦІЯ

СУПЕРНИЦТВО

КОНЦЕНТРАЦІЯ

РОЗПОРОШЕННЯ

ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.