Українська література - Новий довідник - М. Радишевська 2008

§ 28. Віршування, або версифікація
Літературознавство

Версифікація (від латинського versificatio, від versificoскладаю вірш) — система організації поетичного мовлення, в основі якої закладене закономірне повторення певних мовних елементів.

Найпоширеніші системи віршування

Метрична. Характеризується нормативним чергуванням довгих та коротких складів (поширена в античному віршуванні).

Силабічна. Первісною ритмічною одиницею взято склад (система, властива мовам з постійним наголосом — французькій, польській та ін.).

Тонічна. Спирається на повтор слів або словосполучень зі своїм наголосом як основного ритму.

Силабо-тонічна. Базована на чергуванні наголошених та ненаголошених складів, яка поєднує в собі силабічні і тонічні якості. Ця система найбільш характерна для українського віршування.

Різновиди стоп

Чергування наголошених і ненаголошених складів у силабо-тонічній системі утворює стопу — найкоротший відрізок певного віршового метра.

Стопа може бути:

• двоскладова:

з наголосом на першому складі — хорей

на другому складі — ямб

ненаголошена — пірихій

обидва склади наголошені — спондей

• трискладова:

дактиль (наголос на першому складі)

амфібрахій (наголос на другому складі)

анапест (наголос на третьому складі)

• чотирискладова

пеон.

Запам’ятайте!

1. Наголошений склад є основою стопи.

2. Основні особливості стопи: вона об'єднує один наголошений та один чи два ненаголошених склади; наголос може падати на будь-який склад; стопа є частиною віршованого рядка, а не слова.

Етапи визначення розміру вірша

1. Роботу починаємо з того, що розставляємо наголоси і складаємо схему рядків вірша.

2. Визначаємо закономірності чергування наголошених і ненаголошених складів.

3. Поділяємо на стопи:

Це було у тому місті,

Що саме його наймення

Болем серце нам стискає,

Ніби пісня журавлина.

М. Рильський.

Бачимо: двоскладова стопа з наголосом на першому складі — хорей.

Висновок: вірш М. Рильського написаний чотиристопним хореєм.

Затінок, сутінок, день золотий.

Плачуть і моляться білі троянди.

Може це я, або хто, або ти

Ось там сидить у куточку веранди.

Л. Костенко.

Це тристопний дактиль.

Рима та римування

Як правило, для вірша характерна рима — співзвучність закінчень у суміжних та близько розміщених словах, які можуть бути на місці клаузул (заключна частина віршованого рядка) або перебувати в середині віршового рядка. Рима надає віршовому рядку більшої стійкості, чіткіше підкреслює закінчення рядка, посилює милозвучність віршованої мови.

За місцем останнього наголосу в рядку рима може бути:

✵ на останньому складі — чоловіча (Дніпро — добро);

✵ на передостанньому — жіноча (кручі — ревучі);

✵ на третьому від кінця — дактилічна (пробиратися — побиватися).

Чоловіча рима вважається твердою, бо кінчаючись сильним (наголошеним) складом, рядок ніби відрубується; жіноча — напівм’якою, бо після сильного складу йде слабший (ненаголошений), дактилічна — м’якою, бо рядок закінчується двома слабшими складами.

На противагу поняттям «жіноча» та «чоловіча» рими І. Качуровський увів термін «парокситонна» та «окситонна» рими, оскільки вони більше відповідають специфіці української мови.

Зважаючи на послідовність римування рядків у строфі, воно може бути: кільцеве (авва), суміжне (авав), парне (аавв).

Кучугури димів на ліси намело. а

Яма світла між них — як забута копальня, в

Закіптюженим небом пливе НЛО а

Безпритульний вінок на Івана Купала в

авав — суміжне римування.

Води наносять, нарубають дров, а

Запорають в хліві і на городі. в

Утомлені, присядуть у господі: в

Не вгледіли, коли і день пройшов, а

М. Луків.

авва — кільцеве римування.

Десь опівночі раптом присниться а

Сивій яблуні юна жар-птиця, а

Що з краю світу до неї літала в

І в любові навік присягала. в

М. Луків.

аавв — парне римування

Вірш, у якому немає рими, відсутня, називається білим віршем. У ньому чітко простежується внутрішня і метрична структура.

Не збагну. Чи наснилось,

А може насправді...

Наче в трави пірнаю.

Наче в травах гону...

А на поміч не кличу.

Немов божевільний.

Вигрібаю чогось на глибінь.

В. Марочкін.

Різновиди строф

Основною одиницею віршового тексту є строфа — звуково закінчена віршова сполука, яка повторюється в поетичному творі, об’єднана здебільшого спільним римуванням.

Найменшою строфою вважається двовірш (дистих), максимальною — вісімнадцятивірш.

У силабо-тонічній системі, крім двовіршів (дистихів), розрізняють тривірші (терцети, терцини), чотиривірші (катрени).

Існують також «тверді строфічні форми», що мають тільки їм властиву внутрішню конструкцію: сонет (чотирнадцятирядковий вірш), рондо, рондель тощо.

Аналіз літературного художнього твору

Для того, щоб сприйняти, зрозуміти твір, його треба проаналізувати: Аналіз твору має бути цілісним — у єдності змісту та форми, а також системним.

Які аспекти твору вичленовуються в процесі аналізу?

Читаючи твір, треба з’ясувати, де коли він написаний, за яких обставин, що дало поштовх письменникові до творчості. Він може бути створений за конкретнтими життєвими подіями, мати історичну основу, може бути продуктом творчої фантазії, уяви. Твір може мати власну історію свого входження в літературу.

Необхідно з’ясувати місце конкретного твору в спадщині письменника, у контексті доби, літературного процесу.

Подальший аналіз твору може бути здійснений за схемою:

Аналіз епічного твору

1. Жанрова специфіка твору.

2. Ідейно-тематичний зміст твору, його проблематика.

3. Композиційно-сюжетна структура твору.

4. Образна система твору.

5. Словесна форма твору.

Аналіз ліричного твору

1. Жанрова своєрідність твору.

2. Мотив, своєрідність його розгортання.

3. Образ ліричного героя.

4. Композиційна структура вірша.

5. Художні засоби (тропи), мова твору-

6. Ритм, рима, спосіб римування, строфа.

Аналіз драматичного твору

1. Жанрова своєрідність твору.

2. Ідейно-тематичний зміст твору, його проблематика.

3. Характер конфлікту.

4. Композиційно-сюжетна структура твору.

5. Система дійових осіб, особливості їх творення.

6. Мова твору.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.