Український фольклор

Олена Семеног

Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Глухів-2004

ЗМІСТ

Передмова

Програма курсу „Усна народна творчість”

МОДУЛЬ 1. ФОЛЬКЛОР - НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

МОДУЛЬ 2. ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ

МОДУЛЬ 3. ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС

МОДУЛЬ 4. БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

МОДУЛЬ 5. КАЗКОВА ТА НЕКАЗКОВА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

МОДУЛЬ 6. НАРОДНА ПАРЕМІОГРАФІЯ

МОДУЛЬ 7. МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Післямова

Словник термінів

Глухівщина в записах фольклористів та етнографів

Енциклопедія весільної обрядовості Григорія Калиновського

Теми наукових (курсових дипломних, магістерських) робіт з фольклору

Питальник фольклорної практики

Рецензенти:

Є.А.Пасічник, доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова);

А.М.Поповський, доктор філологічних наук, професор (Дніпропетровська Юридична академія МВС);

М.К.Козій, кандидат педагогічних наук, ст.наук.співробітник (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

Семеног О.Український фольклор:

Навч.посіб. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. - ISBN

Новизна посібника полягає в його методичній багатоваріантності. Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу до кожної теми семи модулів пропонується система різнорівневих форм контролю набутих знань: контрольні, тестові запитання, творчі, проблемні завдання, мета яких - спрямувати студента на самостійний пошук, сприяти розвитку його творчого, аналітичного мислення, формувати професійно компетентного вчителя-словесника.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Можебути корисним для викладачів, учителів та учнів гімназій, ліцеїв, коледжів, середніх загальноосвітніх шкіл та училищ.

ISBN © Семеног О., 2004

© РВВ ГДПУ, 2004

Семеног  О.М.  Український  фольклор: Навч. посіб. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. - c.

Навчальний  посібник містить програму курсу української усної народної творчості,  список  рекомендованої літератури, основні модулі та теми, міркування  стосовно окремих питань, запитання та завдання проблемно-пошукового  характеру,  програму  та  питальник  фольклорної практики.  В  основі  викладу  тем  курсу враховуються комунікативний, лінгвістичний, розвивальний, країнознавчий,  виховний  компоненти. Пріоритетна  роль  належить активним формам і методам, які спрямовують студента на самостійний  пошук,  зокрема  контрольно-тренувальним, проблемно-пошуковим,  інтелектуальним,  дослідним запитанням і завданням.  Враховуючи те, що реальністю сьогодення стає полікультурна освіта  майбутнього вчителя української мови і літератури, в посібнику передбачено  пізнання  культури  рідного  народу  в  діалозі  з іншими слов'янськими культурами.

Для  студентів  філологічних  факультетів  педагогічних університетів, учнів  загальноосвітніх навчальних закладів, учителів української мови і літератури.

Semenog O.M. Ukrainian folk-lore. Educational  and  methodical text-book.  -  K.  -  Hlukhiv:  Editorial  and  Publishing Department, Hlukhiv State Pedagogical University, 2003. - 191p.

Educational  and  methodical  text-book  contains the programme of the course  of  Ukrainian  folk-lore.  The list of recommended literature, main  models  and  themes, thoughts about some problems, questions and assignments  of  problematic  and  searching  character, programme and folk-lore practice questionnaire.

Communicative,  linguistic and developing components form the basis of the  themes of the course. Active forms and methods play leading role. They  direct  students  to selfresearch, control-training, problematic and  research,  intellectual,  searching  questions  and  assignments. Taking  into  consideration  that  policultural  education  of  future Ukrainian  language  and  literature  teacher's education is a reality today  hearning the culture of our people together with other Slavonic cultures is described.

This text-book is for  students  of  philological  faculties  of pedagogical  universities,  pupils  of  secondary  schools,  Ukrainian language and literature teachers.