Український фольклор - Олена Семеног

Український фольклор - Олена Семеног

ЗМІСТ

Передмова

Програма курсу „Усна народна творчість”

МОДУЛЬ 1. ФОЛЬКЛОР - НЕВІД'ЄМНА СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

МОДУЛЬ 2. ОБРЯДОВА ТВОРЧІСТЬ

МОДУЛЬ 3. ГЕРОЇЧНИЙ ЕПОС

МОДУЛЬ 4. БАЛАДИ І ЛІРИЧНІ ПІСНІ

МОДУЛЬ 5. КАЗКОВА ТА НЕКАЗКОВА ІСТОРИЧНА ПРОЗА

МОДУЛЬ 6. НАРОДНА ПАРЕМІОГРАФІЯ

МОДУЛЬ 7. МІСЦЕ ФОЛЬКЛОРУ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАРАДИГМИ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Післямова

Словник термінів

Глухівщина в записах фольклористів та етнографів

Енциклопедія весільної обрядовості Григорія Калиновського

Теми наукових (курсових дипломних, магістерських) робіт з фольклору

Питальник фольклорної практики Рецензенти: Є.А.Пасічник, доктор педагогічних наук, професор (Національний педагогічний університет імені М.Драгоманова); А.М.Поповський, доктор філологічних наук, професор (Дніпропетровська Юридична академія МВС); М.К.Козій, кандидат педагогічних наук, ст.наук.співробітник (Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України).

Семеног О.Український фольклор: Навч.посіб. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. - ISBN Новизна посібника полягає в його методичній багатоваріантності. Поряд із стислим викладом теоретичного матеріалу до кожної теми семи модулів пропонується система різнорівневих форм контролю набутих знань: контрольні, тестові запитання, творчі, проблемні завдання, мета яких - спрямувати студента на самостійний пошук, сприяти розвитку його творчого, аналітичного мислення, формувати професійно компетентного вчителя-словесника.

Для студентів філологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. Можебути корисним для викладачів, учителів та учнів гімназій, ліцеїв, коледжів, середніх загальноосвітніх шкіл та училищ.

ISBN © Семеног О., 2004 © РВВ ГДПУ, 2004 Семеног О.М. Український фольклор: Навч. посіб. - Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. - c.

Навчальний посібник містить програму курсу української усної народної творчості, список рекомендованої літератури, основні модулі та теми, міркування стосовно окремих питань, запитання та завдання проблемно-пошукового характеру, програму та питальник фольклорної практики. В основі викладу тем курсу враховуються комунікативний, лінгвістичний, розвивальний, країнознавчий, виховний компоненти. Пріоритетна роль належить активним формам і методам, які спрямовують студента на самостійний пошук, зокрема контрольно-тренувальним, проблемно-пошуковим, інтелектуальним, дослідним запитанням і завданням. Враховуючи те, що реальністю сьогодення стає полікультурна освіта майбутнього вчителя української мови і літератури, в посібнику передбачено пізнання культури рідного народу в діалозі з іншими слов’янськими культурами.

Для студентів філологічних факультетів педагогічних університетів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів української мови і літератури.

Semenog O.M. Ukrainian folk-lore. Educational and methodical text-book. - K. - Hlukhiv: Editorial and Publishing Department, Hlukhiv State Pedagogical University, 2003. - 191p.

Educational and methodical text-book contains the programme of the course of Ukrainian folk-lore. The list of recommended literature, main models and themes, thoughts about some problems, questions and assignments of problematic and searching character, programme and folk-lore practice questionnaire.

Communicative, linguistic and developing components form the basis of the themes of the course. Active forms and methods play leading role. They direct students to selfresearch, control-training, problematic and research, intellectual, searching questions and assignments. Taking into consideration that policultural education of future Ukrainian language and literature teacher’s education is a reality today hearning the culture of our people together with other Slavonic cultures is described.

This text-book is for students of philological faculties of pedagogical universities, pupils of secondary schools, Ukrainian language and literature teachers.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.