"УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР"
Навчальний посібник

ЗМІСТ

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА

Основна література

Монографії, підручники, посібники

   Богдан  C.К.  Мовний  етикет  українців:  традиції  і сучасність. -К.:
   „Рідна мова", 1998. - 475 c.

   Борисенко  В.К.  Весільні  звичаї  та  обряди  на  Україні.  .  -  К.,
   1988.-192с.

   Бріцина  О.  Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та
   функціонування. - К., 1989.

   Грица C. Фольклор у просторі і часі. - Тернопіль, 2000. - 224 c.

   Грицай  М.C.,  Бойко  В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична
   творчість. - К.:Вища школа, 1983. - 357 c.

   Грушевський  М.Історія  української літератури: У 6-т., 9 кн. - Т.1. -
   К.:Либідь, 1993. - 392 c.

   Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. - Львів: Світ, 1992.

   Дей  О.І.  Сторінки  з історії української фольклористики. - К.: Наук.
   думка, 1975. - 271 c.

   Дмитренко  М.  Українська фольклористика: історія, теорія, практика. -
   К.: Ред. часопису „Народознавство", 2001. - 576 c.

   Довженко  Г.В.Український дитячий фольклор. - К.: Наук. думка, 1981. -
   172 c.

   Дунаєвська  Л.Ф.  Українська  народна казка. - К.: Вища школа, 1987. -
   127 c.

   Кирчів  Р.  Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. - Львів,
   2002. - 350 c.

   Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. -
   К.: Знання - Прес, 2001. - 591 c.

   Мишанич  О.В.  Українська  література  другої половини ХVІІІст. і усна
   народна творчість. - К.: Наук.думка, 1980. - 342 c.

   Мишанич    C.В.   Система   жанрів   в   українському   фольклорі   //
   Українознавство: Посібник. - К.: Зодіак-ЕКО, 1994. - C.263-276.

   Москаленко М., Новикова М. Українські замовляння. - К., 1993.-307с.

   Нудьга  Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. - Львів: Інститут
   народознавства НАН України, 1997. - 424 c.

   Погребенник       В.Ф.       Фольклоризм       української      поезії
   (ост.трет.ХІХ-пер.десят. ХХ ст.). - К.: Юніверс, 2002.

   Поліщук  Ф.М. Український фольклор. Давня українська література. - К.:
   Вища шк., 1991. - 190 c.

   Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. - К., 1991. - 103 c.

   Руснак  І.Є.  Думи  та  історичні пісні: Тексти та їх інтерпретація. -
   Кіровоград: Степова Еллада, 1999. - 96 c.

   Степанишин Б. Давня українська література в школі. - К.: Либідь, 2000.
   - 504 c.

   Таланчук     О.М.    Українознавство.    Усна    народна    творчість:
   Навчально-методичний посібник. - К.: Либідь, 1998. - 248 c.

   Українські символи / За ред.М.Дмитренка. - К., 1943. - 140 c.

   Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ-ХХ ст.) - К.:
   Наук.думка, 1987. - 182 c.

   Франко І. Із секретів поетичної творчості // І.Франко. Краса і секрети
   творчості. - К., 1980. - C.340-439.

                             Тексти, довідники

   Балади. Кохання та дошлюбні взаємини // Упоряд. Дей О.І., А.Ю. Ясенчук
   (тексти),  А.І . Іваницький  (мелод.).  Відп.  ред.  М.М. Гайдай. - К.,
   1988.-318с.

   Вагилевич  І.М.  Народні  пісні в записах Івана Вагилевича / [Упоряд.,
   вступ.стаття   і  приміт.М.Й.Шалати;  Художн.  В.Г.Котляр]. -  Музична
   України, 1983. - 159 c.

   Весільні  пісні.  У  2-х кн. // Упор., примітки М.М. Шубравської. Нот.
   матеріал.    упор.    О.А.    Правдюк,   Н.А.   Бугель;   відп.   ред.
   І.П.Березовський. - К., 1982.

   Весільні  пісні  /  За  ред.  Дея О., Зубкової C. та ін. - К.: Дніпро,
   1988. - 475 c.

   Весільні  пісні: Народні співи. Кн.2. / Зібрав та упоряд. Мишанич М. -
   Львів: Гердан, 1992. - 88 c.
   Гордійчук  М. Українські народні пісні. - К.: Музична Україна, 1979. -
   271 c.

   Дей  О.І.  Народнопісенні жанри. Вип.2. - К.: Музична Україна, 1983. -
   112 c.

   Дей О.І. Українська народна балада. - К.: Наук.думка, 1986. -261 c.

   Дитячий  фольклор.  Колискові  пісні  та забавлянки. - К.: Наук.думка,
   1984. - 472 c.

   Жупанин  C.І.  Верховиночка. Література рідного краю: Навч.посібник. У
   2-х книгах. Кн.1. - К.: Рута, 2003. - 176 c.

   Закувала  зозуленька:  антологія української народної творчості. - К.:
   Веселка, 1989. - 376 c.

   Історичні  пісні  //  Упор.  М. C.Родіна,  В.Г.Хоменко; Нотн. матеріал
   упоряд.  А.І.Гуменюк,  І.П.Березовський  // Відп. ред. М.Т.Рильский. -
   К., 1963.

   Колядки  та  щедрівки:  Зимова  обрядова  поезія  трудового  народу //
   Упоряд.,   передм.   і   примітки   О.І.Дея .   Нот.  матеріал  упоряд.
   А.І.Гуменюк; відп. ред. М.Т.Рильський. - К., 1965. - 640 c.

   Легенди  та  перекази  //  Упоряд.  та  примітки А.Л.Іоаніді. Вст. ст.
   О.І.Дея. Відп. ред. Березовський І.П. - К., 1975. - 400 c.

   Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Тром'яка та ін. - К.:
   Академія, 1997. - 750 c.

   Лозинський  Й.І.Українське весілля / Упоряд. і вступ. ст. Р.Ф.Кирчіва.
   - К.: Наук.думка, 1992. - 174 c.

   Мифология.     Большой    энциклопедический    словарь    /    Гл.ред.
   Е.М.Мелетинский. - 4-е изд. - М., 1998. - 736 c.

   Музичний  фольклор  з  Полісся  у  записах Ф.Колесси та К.Мошинського.
   Реконструкція  матеріалу,  підготовка  до  друку,  вступна  стаття  та
   примітки C.Грици. - К.: Музична Україна, 1995. - 418 c.

   Мудре  слово: прислів'я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини.
   Зібрав Чабаненко В. - Запоріжжя, 1992.

   Наймитські  та  заробітчанські  пісні  // Упоряд. C.Й.Грицай, О.І.Дей,
   М.Г.Марченко. - К., 1975.

   Народні думи, пісні, балади. Упор. Яременко В.В. - К.: Молодь, 1970. -
   435 c.

   Наспівала  мати.  Пісенний світ О.Довженка. Упор. В.М.Пригоровський. -
   К.: Муз. Україна, 1995. - 186 c.

   Народні   повір'я   /   Упор.   М.  Дмитренко.  -  К.:  Ред.  часопису
   „Народознавство", 2000. - 132 c.

   Народні  прислів'я  та приказки / Упорядн., передм. М.Дмитренка. - К.:
   Ред.часопису „Народознавство", 1999. - 180 c.

   Ой  у  лузі  червона  калина:  Українські  січові  стрільці в піснях /
   Упоряд.  М.Крищук; Муз.розшифрування М.Запотічного. - Тернопіль, 1990.
   - 56 c.

   Писана  керниця:  Топонімічні легенди та перекази українських Карпат /
   Зібрав та впорядк. В. Сокіл. - Львів, 1994.

   Пісні   літературного   походження   //  Упоряд.  В.Г.Бойко  (тексти),
   А.Ф.Омельченко (мел.). - К., 1979.

   Пісні Поділля / Упорядн. C.Мишанич. - К.: Наук. думка, 1976.- 520 c.

   Пісні  українських січових стрільців // Ред. упоряд. П.М.Чаловський. -
   Івано-Франківськ, 1994.

   Плачинда C. Словник давньоукраїнської міфології. - К.: Укр.письменник,
   1993. - 63 c.

   Повстанські  пісні  /  Упоряд  і музичний редактор Василь Подуфалій. -
   Тернопіль, 1992. - 78 c., ноти.

   Погребенник  Ф.П.  Наша  дума,  наша пісня: Нариси, дослідження. - К.:
   Муз.Україна, 1991. - 207 c.

   Прислів'я  та  приказки:  Людина.  Родинне  життя.  Риси  характеру //
   Упоряд. М.М.Пазяк. Відп. ред. C.В.Мишанич. - К., 1990.-528с.

   Рекрутські  та солдатські пісні // Упоряд. А.І.Іоаніда, О.А.Правдюк. -
   К., 1974.

   Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах „Руської трійці".
   Вступ. ст., підг.текстів і приміт. М.Й.Шалати. - К., 1987.

   Семиліточка:Українські  народні  казки  /Упорядн. Л.Ф.Дунаєвська - К.:
   Веселка, 1990.-319с.

   Сивачук  Н.П.  Старовинні  пісні  Уманщини  (записані з голосу Мотрони
   Сінкевич) / Уманський держ.пед.ун-т ім. Павла Тичини. -2001. - 38 c.

   Січова  скарбниця:  Упорядкування,  мовна  редакція,  переднє  слово і
   примітки Віктора Чабаненка. - Запоріжжя: ЗДУ, 1999. - 492 c.

   Співанки - балади Верховини // Упоряд. Ю.І.Бойчук. - Ужгород, 1992.

   Танцюра  Г.  Весілля  в  селі Зятківцях / Упоряд., ред. М.К.Дмитренко,
   Л.О.Єфремова. - К.: Редакція часопису „Народознавство", 1998. - 404 c.

   Українські  замовляння  /  Упор. М.Н.Москаленко. - К.: Дніпро, 1993. -
   309 c.

   Українська     література    у    портретах    і    довідках:    Давня
   література-література   ХІХ   ст.:  Довідник  /  Редкол.  C.П.Денисюк,
   В.Г.Дончик, П.П.Кононенко та ін. - К.: Либідь, 2000. - 360 c.

   Українська  літературна  енциклопедія  / Редкол.: І.О.Дзеверін. (відп.
   ред.) та ін. - К., 1988. Т.1.

   Українські  народні  думи  та історичні пісні / Упорядн. Таланчук О. -
   К.: Веселка, 1993.-239с.

   Українські  народні  пісні,  наспівані  Д.Яворницьким: Пісні та думи з
   архіву   вченого   /   Упоряд.,  вступ.стаття,  примітки  та  коментар
   М.М.Олійник-Шубравської. - У.: Музична Україна, 1990. - 456 c.

   Українські  народні пісні про кохання: Пісенник / Упор. Т.О.Дмитрієва.
   Вид. 3-тє. - К.: Музична Україна, 1988. - 136 c.

   Українські  приказки, прислів'я і таке інше: збірники О.В.Марковича та
   інших. Уклав М. Номиc. - К., 1993.

   Чумацькі пісні / Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький
   (мел.). - К.: Наук. думка, 1976. - 544 c.

   Pszczol/owska  G.  Poszukiwania  ekwiwalentu  poetyckiego  (Przekl/ady
   polskie serbskich piesni epickich) // XI Medzinsrodny zjazd slavistov.
   Zbornik   resume,  Bratislava.  -  Veda.  -  Vydavatelstwo  slovenskej
   Akademije Vied. - 1993. - 200 c.

   Magnuszewski Jozef. Literatura polska w kregu literatur sl/owianskich,
   W. -1993. - 200 c.

                            Додаткова література

                     Монографії, підручники, посібники

   Булашев  Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та
   віруваннях. - К.: Довіра, 1993. - 414 c.

   Воропай Олекса. Звичаї нашого народу // Етнографічний нариc. У 2 кн. -
   К., 1991.

   Голубенко  І.О.  Пісенний  відгомін  життя (сучасна українська пісня):
   Посібник  для  студентів  української  філології та інших філологічних
   факультетів. - К.: НПУ, 1998. - 46 c.

   Грица  C.  Фольклор  у просторі та часі. - Тернопіль: „Астон", 2000. -
   246 c.

   Данилевський Г.П. Чумаки. - К.: Веселка, 1992. - 110 c.

   Дмитренко  М.  Гнат Танцюра: До 100-річчя від дня народження. - Київ -
   Вінниця, 2001. - 48 c.

   Єфремов  C.  Історія  українського  письменства.  - К.:Феміна, 1995. -
   688 c.

   Записки о Южной Руси: Издал П.Кулиш. - К.:Днипро, 1994. - 719 c.

   Іваницький  А. Українська музична фольклористика. - К.: Заповіт, 1997.
   - 392 c.

   Іванченко  М.Г.  Дивосвіт  прадавніх  слов'ян.  - К.: Рад. письменник,
   1991. - 397 c.

   Килимник   C.   Український  рік  у  народних  звичаях  в  історичному
   освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.1. - К.: АТ "Обереги", 1994. - 40 c.

   Килимник   C.   Український  рік  у  народних  звичаях  в  історичному
   освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.2. - К.:АТ "Обереги", 1994. - 528 c.

   Колесса Ф. Українська усна словесність / Вст. ст. М.Мушинки. - Едмонт,
   1983. - 154 c.

   Костомаров М. Слов'янська мiфологiя. - К.: Либiдь, 1994. - 283 c.

   Кравцов   Н.И.   Славянский   фольклор:   Учеб.   пособие  для  филол.
   специальностей ун - тов. - М.: Изд-во Моск.ун-та, 1976. - 262 c.

   Культура   і  побут  населення  України.  Навч.  посібник  /  За  ред.
   В.І.Наулко,  А.Ф.Артюх,  В.Ф.Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 288
   c.

   Лисенко  М.  Характеристика  музичних  особливостей  українських дум і
   пісень у виконанні Остапа Вересая. - К.: Музична Україна, 1976.

   Лозко Г. Українське народознавство. - К.: Зодіак, 1995. - 366с.

   Мечковская  Н.Б.  Язык  и  религия: Пособие для студентов гуманитарных
   вузов. - М.: Агенство „ФАИР", 1998. - 352 c.

   Нарис історії культури України / За ред. М.Поповича - К.: Артек, 1999.
   - 728 c.

   Нечуй-Левицький  І.  Світогляд  українського народу (Ескіз української
   міфології). - К.: АТ „Обереги", 1992. - 88 c.

   Народні  плачі  та голосіння // Нариси з історії української музики. -
   К., 1964.

   Нечуй-Левицький  І.  Світогляд  українського народу: ескіз української
   міфології. - К.:Ат "Обереги", 1992. - 85 c.

   Осипець  Р.  Українська  народна  пісенна культура як засіб формування
   національної самосвідомості // Українська мова і література в школі. -
   1998. -№ 9. - C.11 -13.

   Пазяк  М.М. Українські прислів'я та приказки: проблеми пареміографії /
   АН   УРСР.  Ін-т  мистецтвознавства,  фольклору  та  етнографії  імені
   М.Т.Рильського. - К.: Наук.думка, 1984. - 203 c.

   Приповідки  або  українська народня філософія / В.C.Плав'юк, Асоціація
   Укр.Піонерів Альберти, Едмонтон, Канада, 1988. - 354 c.

   Пропп  В.Я .  Исторические  корни  волшебной  сказки. Научная редакция,
   текстологический  комментарий  И.В.Пешкова.  -  М.:  Лабиринт, 2002. -
   336 c.

   Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. - СПб., 1994. - 150 c.

   Скуратівський В.Т. Русалії. - К.: Довіра, 1996. - 734 c.

   Скуратівський  В.Т.  Місяцелік.  Український  народний календар. - К.:
   Довіра, 1993. - 272 c.

   Слов'янське     літературознавство     і    фольклористика.    Вип.18:
   Республіканський  міжвідомчий  збірник  наукових  праць  /  Редакційна
   колегія Вервес Г.Д. та ін. - К.: Наук.думка, 1990. - 106 c.

   Сторожук  А.І.  Чудові  миттєвості  дитинства.  Навчальний посібник. -
   Вінниця: Континент - Прим, 2003. - 84 c.

   Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид-во імені
   Олени Теліги, 2003 . - 328 c.

   Українська   та   зарубіжна   культура.   Навч.   посібн.  /  За  ред.
   М.М. Заковича. - К.: Тов-во „Знання", 2000. - 622 c.

   Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських народних
   загадках // Зібрання творів: В 50 т. Т. 26. - К.: Наук. думка, 1981. -
   C. 332 - 346.

   Ятченко    В.Ф.    Про   розвиток   духовності   українського   етносу
   дохристиянської доби. - К., 1998. - 200 c.

                                   Статті

   Білосвєтова  І. C.  Особливості  жанрового  складу пісенного фольклору
   українського Лівобережного Полісся // Народна творчість та етнографія.
   - 1988. - № 1. - C.49 - 55.

   Богород  А. Фольклор у житті і творчості Лесі Українки // Дивослово. -
   2000. - № 1. - C.24.
   Бондаренко   Ю.І.,  Пасічник  Є.А.  Школа:  Проблема  ментальності  та
   національної свідомості // Слово і час. - 1993. - № 6. - C.70 - 77.

   Васильєва  Л.  Особливості  перекладу  слов'янської  казки українською
   мовою  (лексичний  та фразеологічний аспекти) // Українська філологія:
   школи, постаті, проблеми. - Львів: Світ, 1999. - Ч. 2. - C. 534 - 543.

   Гамаш  А.  До  проблеми  взаємин  літератури і фольклору // Українська
   філологія.  Школи,  постаті,  проблеми.  -  Львів: Світ, 1999. - Ч. 2.
   - C.56 - 67.

   Галей   C.   Народознавча  спадщина  Пантелеймона  Куліша  //  Народна
   творчість та етнографія. - 2002. - № 4. - C.62 - 74.

   Гінда  О. Фольклорний твір крізь призму жанру // Українська філологія.
   Школи, постаті, проблеми. - Львів: Світ, 1999. - Ч. 2. - C. 492 - 496.

   Грабович  О.  Думи як символічний код переказу культурних цінностей //
   Родовід. - 1993. - № 5. - C.30 - 36.

   Грицик  Г., Грицик М. Цінне видання раритету // Дзвін. - 1990. -№ 3. -
   C.137-139.

   Грушевський  М.  На  порозі  нової  України  //  Народна  творчість та
   етнографія. - 2001. - № 4. - C.20-31.

   Губенко  І.  Народні  пісні  -  національне  багатство  України і його
   збереження  та  популяризація  //  Народна  творчість та етнографія. -
   1998. - № 4. - C.82-87.

   Давидюк  В. Від „Куці-Баби" до „Діда-Панаса" (культ предків у народній
   грі) // Берегиня. - 2002. - № 2 - C.13 - 17.

   Денисюк  І.  Національна  специфіка  українського фольклору // Слово і
   чаc. - 2003. - № 10. - C.41 - 50.

   Дзюбишина-Мельник  Л.  Фольклор і українська дитина. Виховання високої
   духовності. // Шкільний світ. - 2001. - № 47. - C. 2 - 3.

   Железняк.   Н.   Лінгвосоціокультурний  аспект  вивчення  українського
   характеру („пісенність") // Дивослово. - 2001. - № 4. - C.18 - 20.

   Жулинський  М.Національні  культури і проблеми глобалізації // Слово і
   чаc. - 2002. - № 12. - C. 5 - 10.

   Кейда  Ф.  Фольклоризм  романів  Ю.Мушкетика  „Гайдамаки" і „Прийдімо,
   вклонімося" // Дивослово. - 1999. - № 3. - C.10 - 12.

   Кирчів   Р.Фольклор  у  системі  новочасної  української  культури  //
   Визвольний шлях. - 1999. - № 7. - C.853 - 857.

   Климаш   Р.   -   Б.Місце   українського   канадського   фольклору   в
   фольклористиці  України  // Народна творчість та етнографія. - 1993. -
   № 2. - C.43 - 45.

   Козар   Л.Фольклористична    діяльність  Бориса  Грінченка  //  Народна
   творчість та етнографія. - 1996. - № 2 - 3. - C.3 - 10.

   Кожолянко  Г.  Обряди  й  ритуали під час Святої вечері // Берегиня. -
   2002. - № 4 - C.21 - 43.
   Кушпа  М.  Художня  своєрідність чумацьких пісень // Народознавство. -
   1998. - № 49

   Кузьменко  О.Стрілецька  пісня  у  повстанському репертуарі // Народна
   творчість та етнографія. - 2002. - № 1 - 2. - C.84 - 89.

   Лановик  М., Лановик З.Вивчення української усної народної творчості у
   вищій школі // Вища школа. - 2001. - № 6. - C.38 - 45.

   Лобанов   М.А.   Музыкально-этнографический   комментарий   к  формуле
   благопожелания в фольклоре // Фольклор и этнография. У этнографических
   истоков фольклорных сюжетов и образов. - Л., 1984. - C.126 - 132.

   Мишанич  C.Фольклористична  спадщина видатного українського вченого //
   Народна творчість та етнографія. - 1991. - № 4. - C. 3 - 12.

   Мішуков О. У контексті слов'янського фольклору // Слово і чаc. - 1999.
   - № 12. - C.30-35.

   Мушинка  М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів
   Закарпатської  України  //  Народна творчість та етнографія. - 2002. -
   № 5-6. - C.3-14.

   Мушинка  М.  "Дунаю,  Дунаю,  чому  смутен  течеш?"  (Нове про історію
   дослідження  і місце найдавнішого запису української народної пісні //
   Народна творчість та етнографія. - 2000. - № 2 - 3. - C.3-15.

   Охріменко  П.,  Охріменко О. Морально-етичні ідеали героїв українських
   народних  дум і пісень про козаків. // Народна творчість та етнографія
   - 1992. - № 3.-С.3-8.

   Павлюк   C.   Особливості   та  динаміка  сучасного  процесу  етнічної
   самоідентифікації  українців: до питання теорії етносу // Слово і чаc.
   - 2002. - № 6. - C. 3 - 6.
   Пазяк  М.Трансформація  паремій  у  текстах художніх творів // Народна
   творчість та етнографія. - 1999. - № 5 - 6. - C. 83 - 94.

   Петров В.Методологічно-світоглядні напрями в українській етнографії та
   фольклористці  ХІХ - ХХ століття // Народна творчість та етнографія. -
   2000. - № 4. - C. 70 - 74.

   Пісні  про  зруйнування  Січі  в  записах Якова Новицького. // Народна
   творчість та етнографія. - 1993. - № 3.- С.53-58.

   Погребенник  В.  Поезія  Б.Лепкого  і  український фольклор // Народна
   творчість та етнографія. - 1992. - № 5 - 6. - C. 10 - 16.

   Погребенник  В.Ф.  Українська  поезія  кінця ХІХ-початку ХХ століття і
   фольклор // Укр.мова і літ.в школі. - 1991. - № 8.-С.85-91.

   Погребенник  Ф.  „Ой  у  лузі  червона  калина  похилилася" // Народна
   творчість та етнографія. - 1990. - № 6. - C. 51 - 54.

   Погребенник  Ф."Ще не вмерла Україна". Історія забороненої пісні-гімну
   // Літературна газета, 30 серпня 1990.

   Погребенник  В.  Поезія  Б.Лепкого  і  український фольклор // Народна
   творчість та етнографія. - 1992. - № 5 - 6. - C.10 - 16.

   Правдюк  О.  Нові  записи  повстанських пісень // Народна творчість та
   етнографія. - 1994. - № 1. - C.51-56.

   Правдюк  О.  Стрілецькі  пісні в системі жанрів українського пісенного
   фольклору.  //  Народна  творчість  та  етнографія.  -  1995.  - № 2 -
   3.-С.24-35.
   Скиба  О.  Поглиблене  вивчення  фольклору  у 6-му класі // Українська
   література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 3. - C.46-55.

   Степанишин  Б.  Космос  українського  фольклору  //  Українська мова і
   література в школі. - 2000. - № 2. - C.18 - 21.

   Степанишин  Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України //
   Народна творчість та етнографія. - 2001. - № 1-2. - C.81 - 82.

   Степанишин Б. Українські народні думи // Укр мова і літ. в шк. - 2000.
   - № 6. - C. 24 - 26.

   Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра. // Народн. творчість та
   етнографія. - 1991, № 6.-С.31-34.

   Таланчук  О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова
   та література. - 2002. - № 23 - 24.

   Таланчук  О. Українознавчий аспект вивчення народнопоетичної творчості
   //  У зб.: Українознавство в системі освіти: Міжн. наук.-практ.конф. -
   К.: Освіта, 1996. - C. 127 - 132.

   Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку або некоронована царівна жанрів
   //  Українська  мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях
   та колегіумах, 2002. - № 5. - C.22 - 31.

   Шалак  О.  „Висип  мені,  мати, високу могилу…" (уявлення про смерть і
   потойбічний світ, відображені в українському фольклорі) // Берегиня. -
   2002. - № 2 - C .29 - 34.

   Шишов  І.  Видатний  український народознавець // Народна творчість та
   етнографія. - 2002. - № 4. - C.3 - 14.

   Чабада  М.  Кобзарі  та лірники // Дивослово. - 1998. - № 6. - C. 22 -
   23.

   Франко  І.Я.  До  історії українського вертепу ХVІІІст. // Зібр. тв. У
   50-ти т. - Т. 36. - C. 170 - 376.

   Чехівський О.О. Ментальність українців і пісня // Дивослово. - 1996. -
   № 12. - C. 20 - 22.

   Щепотьєв  В.  Назва  України в народних піснях // Народна творчість та
   етнографія. - 2003. - № 3. - C. 3 - 19.

   Търнавци  X.  Общите  мотиви  във фолклора - фактор за сближаването на
   народите  //  Втори  Международен  конгрес  по  българистика. Доклади.
   Фолклор, София. - 1988. - C.318 -3 26.

   Bal/bus  Stanisl/aw.  Stylizacja  i  zjawiska  pokrewne  //  Pamietnik
   Literacki. - 1983. - zeszyt 2. - C.15 - 20.