"УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР" - навчальний посібник

ВИКОРИСТАНА І РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА

Монографії, підручники, посібники Богдан C.К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність. -К.: „Рідна мова“, 1998. - 475 c.

Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні. . - К., 1988.-192с.

Бріцина О. Українська народна соціально-побутова казка: Специфіка та функціонування. - К., 1989.

Грица C. Фольклор у просторі і часі. - Тернопіль, 2000. - 224 c.

Грицай М.C., Бойко В.Г., Дунаєвська Л.Ф. Українська народнопоетична творчість. - К.:Вища школа, 1983. - 357 c.

Грушевський М.Історія української літератури: У 6-т., 9 кн. - Т.1. - К.:Либідь, 1993. - 392 c.

Давидюк В.Ф. Українська міфологічна легенда. - Львів: Світ, 1992.

Дей О.І. Сторінки з історії української фольклористики. - К.: Наук.

думка, 1975. - 271 c.

Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика. - К.: Ред. часопису „Народознавство“, 2001. - 576 c.

Довженко Г.В.Український дитячий фольклор. - К.: Наук. думка, 1981. - 172 c.

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. - К.: Вища школа, 1987. - 127 c.

Кирчів Р. Із фольклорних регіонів України. Нариси й статті. - Львів, 2002. - 350 c.

Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2001. - 591 c.

Мишанич О.В. Українська література другої половини ХVІІІст. і усна народна творчість. - К.: Наук.думка, 1980. - 342 c.

Мишанич C.В. Система жанрів в українському фольклорі // Українознавство: Посібник. - К.: Зодіак-ЕКО, 1994. - C.263-276.

Москаленко М., Новикова М. Українські замовляння. - К., 1993.-307с.

Нудьга Г. Українська дума і пісня в світі. Книга 1. - Львів: Інститут народознавства НАН України, 1997. - 424 c.

Погребенник В.Ф. Фольклоризм української поезії (ост.трет.ХІХ-пер.десят. ХХ ст.). - К.: Юніверс, 2002.

Поліщук Ф.М. Український фольклор. Давня українська література. - К.: Вища шк., 1991. - 190 c.

Русин М.Ю. Фольклор: традиції і сучасність. - К., 1991. - 103 c.

Руснак І.Є. Думи та історичні пісні: Тексти та їх інтерпретація. - Кіровоград: Степова Еллада, 1999. - 96 c.

Степанишин Б. Давня українська література в школі. - К.: Либідь, 2000.

- 504 c.

Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. - К.: Либідь, 1998. - 248 c.

Українські символи / За ред.М.Дмитренка. - К., 1943. - 140 c.

Федас Й. Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ-ХХ ст.) - К.: Наук.думка, 1987. - 182 c.

Франко І. Із секретів поетичної творчості // І.Франко. Краса і секрети творчості. - К., 1980. - C.340-439.

Тексти, довідники Балади. Кохання та дошлюбні взаємини // Упоряд. Дей О.І., А.Ю. Ясенчук (тексти), А.І. Іваницький (мелод.). Відп. ред. М.М. Гайдай. - К., 1988.-318с.

Вагилевич І.М. Народні пісні в записах Івана Вагилевича / [Упоряд., вступ.стаття і приміт.М.Й.Шалати; Художн. В.Г.Котляр]. - Музична України, 1983. - 159 c.

Весільні пісні. У 2-х кн. // Упор., примітки М.М. Шубравської. Нот.

матеріал. упор. О.А. Правдюк, Н.А. Бугель; відп. ред.

І.П.Березовський. - К., 1982.

Весільні пісні / За ред. Дея О., Зубкової C. та ін. - К.: Дніпро, 1988. - 475 c.

Весільні пісні: Народні співи. Кн.2. / Зібрав та упоряд. Мишанич М. - Львів: Гердан, 1992. - 88 c.

Гордійчук М. Українські народні пісні. - К.: Музична Україна, 1979. - 271 c.

Дей О.І. Народнопісенні жанри. Вип.2. - К.: Музична Україна, 1983. - 112 c.

Дей О.І. Українська народна балада. - К.: Наук.думка, 1986. -261 c.

Дитячий фольклор. Колискові пісні та забавлянки. - К.: Наук.думка, 1984. - 472 c.

Жупанин C.І. Верховиночка. Література рідного краю: Навч.посібник. У 2-х книгах. Кн.1. - К.: Рута, 2003. - 176 c.

Закувала зозуленька: антологія української народної творчості. - К.: Веселка, 1989. - 376 c.

Історичні пісні // Упор. М. C.Родіна, В.Г.Хоменко; Нотн. матеріал упоряд. А.І.Гуменюк, І.П.Березовський // Відп. ред. М.Т.Рильский. - К., 1963.

Колядки та щедрівки: Зимова обрядова поезія трудового народу // Упоряд., передм. і примітки О.І.Дея. Нот. матеріал упоряд.

А.І.Гуменюк; відп. ред. М.Т.Рильський. - К., 1965. - 640 c.

Легенди та перекази // Упоряд. та примітки А.Л.Іоаніді. Вст. ст.

О.І.Дея. Відп. ред. Березовський І.П. - К., 1975. - 400 c.

Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р.Т.Тром’яка та ін. - К.: Академія, 1997. - 750 c.

Лозинський Й.І.Українське весілля / Упоряд. і вступ. ст. Р.Ф.Кирчіва.

- К.: Наук.думка, 1992. - 174 c.

Мифология. Большой энциклопедический словарь / Гл.ред.

Е.М.Мелетинский. - 4-е изд. - М., 1998. - 736 c.

Музичний фольклор з Полісся у записах Ф.Колесси та К.Мошинського.

Реконструкція матеріалу, підготовка до друку, вступна стаття та примітки C.Грици. - К.: Музична Україна, 1995. - 418 c.

Мудре слово: прислів’я та приказки в говірках Нижньої Наддніпрянщини.

Зібрав Чабаненко В. - Запоріжжя, 1992.

Наймитські та заробітчанські пісні // Упоряд. C.Й.Грицай, О.І.Дей, М.Г.Марченко. - К., 1975.

Народні думи, пісні, балади. Упор. Яременко В.В. - К.: Молодь, 1970. - 435 c.

Наспівала мати. Пісенний світ О.Довженка. Упор. В.М.Пригоровський. - К.: Муз. Україна, 1995. - 186 c.

Народні повір’я / Упор. М. Дмитренко. - К.: Ред. часопису „Народознавство“, 2000. - 132 c.

Народні прислів’я та приказки / Упорядн., передм. М.Дмитренка. - К.: Ред.часопису „Народознавство“, 1999. - 180 c.

Ой у лузі червона калина: Українські січові стрільці в піснях / Упоряд. М.Крищук; Муз.розшифрування М.Запотічного. - Тернопіль, 1990.

- 56 c.

Писана керниця: Топонімічні легенди та перекази українських Карпат / Зібрав та впорядк. В. Сокіл. - Львів, 1994.

Пісні літературного походження // Упоряд. В.Г.Бойко (тексти), А.Ф.Омельченко (мел.). - К., 1979.

Пісні Поділля / Упорядн. C.Мишанич. - К.: Наук. думка, 1976.- 520 c.

Пісні українських січових стрільців // Ред. упоряд. П.М.Чаловський. - Івано-Франківськ, 1994.

Плачинда C. Словник давньоукраїнської міфології. - К.: Укр.письменник, 1993. - 63 c.

Повстанські пісні / Упоряд і музичний редактор Василь Подуфалій. - Тернопіль, 1992. - 78 c., ноти.

Погребенник Ф.П. Наша дума, наша пісня: Нариси, дослідження. - К.: Муз.Україна, 1991. - 207 c.

Прислів’я та приказки: Людина. Родинне життя. Риси характеру // Упоряд. М.М.Пазяк. Відп. ред. C.В.Мишанич. - К., 1990.-528с.

Рекрутські та солдатські пісні // Упоряд. А.І.Іоаніда, О.А.Правдюк. - К., 1974.

Русалка Дністровая: Фольклорно-літературний альманах „Руської трійці“.

Вступ. ст., підг.текстів і приміт. М.Й.Шалати. - К., 1987.

Семиліточка:Українські народні казки /Упорядн. Л.Ф.Дунаєвська - К.: Веселка, 1990.-319с.

Сивачук Н.П. Старовинні пісні Уманщини (записані з голосу Мотрони Сінкевич) / Уманський держ.пед.ун-т ім. Павла Тичини. -2001. - 38 c.

Січова скарбниця: Упорядкування, мовна редакція, переднє слово і примітки Віктора Чабаненка. - Запоріжжя: ЗДУ, 1999. - 492 c.

Співанки - балади Верховини // Упоряд. Ю.І.Бойчук. - Ужгород, 1992.

Танцюра Г. Весілля в селі Зятківцях / Упоряд., ред. М.К.Дмитренко, Л.О.Єфремова. - К.: Редакція часопису „Народознавство“, 1998. - 404 c.

Українські замовляння / Упор. М.Н.Москаленко. - К.: Дніпро, 1993. - 309 c.

Українська література у портретах і довідках: Давня література-література ХІХ ст.: Довідник / Редкол. C.П.Денисюк, В.Г.Дончик, П.П.Кононенко та ін. - К.: Либідь, 2000. - 360 c.

Українська літературна енциклопедія / Редкол.: І.О.Дзеверін. (відп.

ред.) та ін. - К., 1988. Т.1.

Українські народні думи та історичні пісні / Упорядн. Таланчук О. - К.: Веселка, 1993.-239с.

Українські народні пісні, наспівані Д.Яворницьким: Пісні та думи з архіву вченого / Упоряд., вступ.стаття, примітки та коментар М.М.Олійник-Шубравської. - У.: Музична Україна, 1990. - 456 c.

Українські народні пісні про кохання: Пісенник / Упор. Т.О.Дмитрієва.

Вид. 3-тє. - К.: Музична Україна, 1988. - 136 c.

Українські приказки, прислів’я і таке інше: збірники О.В.Марковича та інших. Уклав М. Номиc. - К., 1993.

Чумацькі пісні / Упоряд. О.І.Дей, А.Ю.Ясенчук (тексти), А.І.Іваницький (мел.). - К.: Наук. думка, 1976. - 544 c.

Pszczol/owska G. Poszukiwania ekwiwalentu poetyckiego (Przekl/ady polskie serbskich piesni epickich) // XI Medzinsrodny zjazd slavistov.

Zbornik resume, Bratislava. - Veda. - Vydavatelstwo slovenskej Akademije Vied. - 1993. - 200 c.

Magnuszewski Jozef. Literatura polska w kregu literatur sl/owianskich, W. -1993. - 200 c.

Додаткова література Монографії, підручники, посібники Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. - К.: Довіра, 1993. - 414 c.

Воропай Олекса. Звичаї нашого народу // Етнографічний нариc. У 2 кн. - К., 1991.

Голубенко І.О. Пісенний відгомін життя (сучасна українська пісня): Посібник для студентів української філології та інших філологічних факультетів. - К.: НПУ, 1998. - 46 c.

Грица C. Фольклор у просторі та часі. - Тернопіль: „Астон“, 2000. - 246 c.

Данилевський Г.П. Чумаки. - К.: Веселка, 1992. - 110 c.

Дмитренко М. Гнат Танцюра: До 100-річчя від дня народження. - Київ - Вінниця, 2001. - 48 c.

Єфремов C. Історія українського письменства. - К.:Феміна, 1995. - 688 c.

Записки о Южной Руси: Издал П.Кулиш. - К.:Днипро, 1994. - 719 c.

Іваницький А. Українська музична фольклористика. - К.: Заповіт, 1997.

- 392 c.

Іванченко М.Г. Дивосвіт прадавніх слов’ян. - К.: Рад. письменник, 1991. - 397 c.

Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.1. - К.: АТ “Обереги“, 1994. - 40 c.

Килимник C. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні: У 2-кн., 4 т. - Кн.2. - К.:АТ “Обереги“, 1994. - 528 c.

Колесса Ф. Українська усна словесність / Вст. ст. М.Мушинки. - Едмонт, 1983. - 154 c.

Костомаров М. Слов’янська мiфологiя. - К.: Либiдь, 1994. - 283 c.

Кравцов Н.И. Славянский фольклор: Учеб. пособие для филол.

специальностей ун - тов. - М.: Изд-во Моск.ун-та, 1976. - 262 c.

Культура і побут населення України. Навч. посібник / За ред.

В.І.Наулко, А.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. - К.: Либідь, 1993. - 288 c.

Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні Остапа Вересая. - К.: Музична Україна, 1976.

Лозко Г. Українське народознавство. - К.: Зодіак, 1995. - 366с.

Мечковская Н.Б. Язык и религия: Пособие для студентов гуманитарных вузов. - М.: Агенство „ФАИР“, 1998. - 352 c.

Нарис історії культури України / За ред. М.Поповича - К.: Артек, 1999.

- 728 c.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу (Ескіз української міфології). - К.: АТ „Обереги“, 1992. - 88 c.

Народні плачі та голосіння // Нариси з історії української музики. - К., 1964.

Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу: ескіз української міфології. - К.:Ат “Обереги“, 1992. - 85 c.

Осипець Р. Українська народна пісенна культура як засіб формування національної самосвідомості // Українська мова і література в школі. - 1998. -№ 9. - C.11 -13.

Пазяк М.М. Українські прислів’я та приказки: проблеми пареміографії / АН УРСР. Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії імені М.Т.Рильського. - К.: Наук.думка, 1984. - 203 c.

Приповідки або українська народня філософія / В.C.Плав’юк, Асоціація Укр.Піонерів Альберти, Едмонтон, Канада, 1988. - 354 c.

Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. Научная редакция, текстологический комментарий И.В.Пешкова. - М.: Лабиринт, 2002. - 336 c.

Путилов Б.Н. Фольклор и народная культура. - СПб., 1994. - 150 c.

Скуратівський В.Т. Русалії. - К.: Довіра, 1996. - 734 c.

Скуратівський В.Т. Місяцелік. Український народний календар. - К.: Довіра, 1993. - 272 c.

Слов’янське літературознавство і фольклористика. Вип.18: Республіканський міжвідомчий збірник наукових праць / Редакційна колегія Вервес Г.Д. та ін. - К.: Наук.думка, 1990. - 106 c.

Сторожук А.І. Чудові миттєвості дитинства. Навчальний посібник. - Вінниця: Континент - Прим, 2003. - 84 c.

Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. - К.: Вид-во імені Олени Теліги, 2003 . - 328 c.

Українська та зарубіжна культура. Навч. посібн. / За ред.

М.М. Заковича. - К.: Тов-во „Знання“, 2000. - 622 c.

Франко І. Останки первісного світогляду в руських і польських народних загадках // Зібрання творів: В 50 т. Т. 26. - К.: Наук. думка, 1981. - C. 332 - 346.

Ятченко В.Ф. Про розвиток духовності українського етносу дохристиянської доби. - К., 1998. - 200 c.

Статті Білосвєтова І. C. Особливості жанрового складу пісенного фольклору українського Лівобережного Полісся // Народна творчість та етнографія.

- 1988. - № 1. - C.49 - 55.

Богород А. Фольклор у житті і творчості Лесі Українки // Дивослово. - 2000. - № 1. - C.24.

Бондаренко Ю.І., Пасічник Є.А. Школа: Проблема ментальності та національної свідомості // Слово і час. - 1993. - № 6. - C.70 - 77.

Васильєва Л. Особливості перекладу слов’янської казки українською мовою (лексичний та фразеологічний аспекти) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. - Львів: Світ, 1999. - Ч. 2. - C. 534 - 543.

Гамаш А. До проблеми взаємин літератури і фольклору // Українська філологія. Школи, постаті, проблеми. - Львів: Світ, 1999. - Ч. 2.

- C.56 - 67.

Галей C. Народознавча спадщина Пантелеймона Куліша // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 4. - C.62 - 74.

Гінда О. Фольклорний твір крізь призму жанру // Українська філологія.

Школи, постаті, проблеми. - Львів: Світ, 1999. - Ч. 2. - C. 492 - 496.

Грабович О. Думи як символічний код переказу культурних цінностей // Родовід. - 1993. - № 5. - C.30 - 36.

Грицик Г., Грицик М. Цінне видання раритету // Дзвін. - 1990. -№ 3. - C.137-139.

Грушевський М. На порозі нової України // Народна творчість та етнографія. - 2001. - № 4. - C.20-31.

Губенко І. Народні пісні - національне багатство України і його збереження та популяризація // Народна творчість та етнографія. - 1998. - № 4. - C.82-87.

Давидюк В. Від „Куці-Баби“ до „Діда-Панаса“ (культ предків у народній грі) // Берегиня. - 2002. - № 2 - C.13 - 17.

Денисюк І. Національна специфіка українського фольклору // Слово і чаc. - 2003. - № 10. - C.41 - 50.

Дзюбишина-Мельник Л. Фольклор і українська дитина. Виховання високої духовності. // Шкільний світ. - 2001. - № 47. - C. 2 - 3.

Железняк. Н. Лінгвосоціокультурний аспект вивчення українського характеру („пісенність“) // Дивослово. - 2001. - № 4. - C.18 - 20.

Жулинський М.Національні культури і проблеми глобалізації // Слово і чаc. - 2002. - № 12. - C. 5 - 10.

Кейда Ф. Фольклоризм романів Ю.Мушкетика „Гайдамаки“ і „Прийдімо, вклонімося“ // Дивослово. - 1999. - № 3. - C.10 - 12.

Кирчів Р.Фольклор у системі новочасної української культури // Визвольний шлях. - 1999. - № 7. - C.853 - 857.

Климаш Р. - Б.Місце українського канадського фольклору в фольклористиці України // Народна творчість та етнографія. - 1993. - № 2. - C.43 - 45.

Козар Л.Фольклористична діяльність Бориса Грінченка // Народна творчість та етнографія. - 1996. - № 2 - 3. - C.3 - 10.

Кожолянко Г. Обряди й ритуали під час Святої вечері // Берегиня. - 2002. - № 4 - C.21 - 43.

Кушпа М. Художня своєрідність чумацьких пісень // Народознавство. - 1998. - № 49 Кузьменко О.Стрілецька пісня у повстанському репертуарі // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 1 - 2. - C.84 - 89.

Лановик М., Лановик З.Вивчення української усної народної творчості у вищій школі // Вища школа. - 2001. - № 6. - C.38 - 45.

Лобанов М.А. Музыкально-этнографический комментарий к формуле благопожелания в фольклоре // Фольклор и этнография. У этнографических истоков фольклорных сюжетов и образов. - Л., 1984. - C.126 - 132.

Мишанич C.Фольклористична спадщина видатного українського вченого // Народна творчість та етнографія. - 1991. - № 4. - C. 3 - 12.

Мішуков О. У контексті слов’янського фольклору // Слово і чаc. - 1999.

- № 12. - C.30-35.

Мушинка М. Академік Володимир Гнатюк як дослідник фольклорних скарбів Закарпатської України // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 5-6. - C.3-14.

Мушинка М. “Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?“ (Нове про історію дослідження і місце найдавнішого запису української народної пісні // Народна творчість та етнографія. - 2000. - № 2 - 3. - C.3-15.

Охріменко П., Охріменко О. Морально-етичні ідеали героїв українських народних дум і пісень про козаків. // Народна творчість та етнографія - 1992. - № 3.-С.3-8.

Павлюк C. Особливості та динаміка сучасного процесу етнічної самоідентифікації українців: до питання теорії етносу // Слово і чаc.

- 2002. - № 6. - C. 3 - 6.

Пазяк М.Трансформація паремій у текстах художніх творів // Народна творчість та етнографія. - 1999. - № 5 - 6. - C. 83 - 94.

Петров В.Методологічно-світоглядні напрями в українській етнографії та фольклористці ХІХ - ХХ століття // Народна творчість та етнографія. - 2000. - № 4. - C. 70 - 74.

Пісні про зруйнування Січі в записах Якова Новицького. // Народна творчість та етнографія. - 1993. - № 3.- С.53-58.

Погребенник В. Поезія Б.Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 5 - 6. - C. 10 - 16.

Погребенник В.Ф. Українська поезія кінця ХІХ-початку ХХ століття і фольклор // Укр.мова і літ.в школі. - 1991. - № 8.-С.85-91.

Погребенник Ф. „Ой у лузі червона калина похилилася“ // Народна творчість та етнографія. - 1990. - № 6. - C. 51 - 54.

Погребенник Ф.“Ще не вмерла Україна“. Історія забороненої пісні-гімну // Літературна газета, 30 серпня 1990.

Погребенник В. Поезія Б.Лепкого і український фольклор // Народна творчість та етнографія. - 1992. - № 5 - 6. - C.10 - 16.

Правдюк О. Нові записи повстанських пісень // Народна творчість та етнографія. - 1994. - № 1. - C.51-56.

Правдюк О. Стрілецькі пісні в системі жанрів українського пісенного фольклору. // Народна творчість та етнографія. - 1995. - № 2 - 3.-С.24-35.

Скиба О. Поглиблене вивчення фольклору у 6-му класі // Українська література в загальноосвітній школі. - 1999. - № 3. - C.46-55.

Степанишин Б. Космос українського фольклору // Українська мова і література в школі. - 2000. - № 2. - C.18 - 21.

Степанишин Б. Нове поповнення скарбниці пісенної творчості України // Народна творчість та етнографія. - 2001. - № 1-2. - C.81 - 82.

Степанишин Б. Українські народні думи // Укр мова і літ. в шк. - 2000.

- № 6. - C. 24 - 26.

Стрілецькі пісні. Добірка Правдюка Олександра. // Народн. творчість та етнографія. - 1991, № 6.-С.31-34.

Таланчук О. Зимова обрядовість. Колядки і щедрівки // Українська мова та література. - 2002. - № 23 - 24.

Таланчук О. Українознавчий аспект вивчення народнопоетичної творчості // У зб.: Українознавство в системі освіти: Міжн. наук.-практ.конф. - К.: Освіта, 1996. - C. 127 - 132.

Тихолоз Н. Попелюшка з чарівного замку або некоронована царівна жанрів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах, 2002. - № 5. - C.22 - 31.

Шалак О. „Висип мені, мати, високу могилу…“ (уявлення про смерть і потойбічний світ, відображені в українському фольклорі) // Берегиня. - 2002. - № 2 - C .29 - 34.

Шишов І. Видатний український народознавець // Народна творчість та етнографія. - 2002. - № 4. - C.3 - 14.

Чабада М. Кобзарі та лірники // Дивослово. - 1998. - № 6. - C. 22 - 23.

Франко І.Я. До історії українського вертепу ХVІІІст. // Зібр. тв. У 50-ти т. - Т. 36. - C. 170 - 376.

Чехівський О.О. Ментальність українців і пісня // Дивослово. - 1996. - № 12. - C. 20 - 22.

Щепотьєв В. Назва України в народних піснях // Народна творчість та етнографія. - 2003. - № 3. - C. 3 - 19.

Търнавци X. Общите мотиви във фолклора - фактор за сближаването на народите // Втори Международен конгрес по българистика. Доклади.

Фолклор, София. - 1988. - C.318 -3 26.

Bal/bus Stanisl/aw. Stylizacja i zjawiska pokrewne // Pamietnik Literacki. - 1983. - zeszyt 2. - C.15 - 20.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.