"УКРАЇНСЬКИЙ ФОЛЬКЛОР"

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

У системі професійної підготовки майбутнього вчителя української мови і літератури важливе місце належить курсу українського фольклору, мета якого - пізнати народну творчість у всіх її виявах, через минуле українського народу бачити його сучасне, сприяти формуванню фольклорної, культурознавчої компетенції педагога-словесника. Опановуючи цю навчальну дисципліну, студенту-першокурснику важливо набути вмiнь аналiзувати твори української усної народнопоетичної творчості, зiставляти їх жанрові особливості з огляду на морально-етичні проблеми, через дослідження фольклорних текстів, історико-культурологічні корені слів-фольклоризмів відкрити особливий світ народного художнього мислення.

Певну допомогу у вирішенні завдань курсу українського фольклору може надати пропонований посібник, що містить програму курсу, літературні джерела, сім цілісних модулів, зміст яких реалізується в кількох темах. Модуль 1 “Фольклор - невід’ємна складова національної культури“ передбачає огляд особливостей історичного розвитку українського фольклору, міркування стосовно видів і жанрів народної творчості, значення курсу у системі підготовки майбутнього вчителя-словесника.

У модулі 2 “Обрядова творчість“ з’ясовуються особливості календарно- і родинно-обрядової поезії та народної драми. У модулі 3 “Героїчний епос“ схарактеризовано окремі ознаки дум та історичних пісень. Модуль 4 “Балади і ліричні пісні“ містить теми, присвячені баладам, родинно-, суспільно-побутовим, стрілецьким, повстанським, танковим пісням, а також пісням літературного походження.

Модуль 5 “Казкова та неказкова історична проза“ передбачає розгляд народних казок, легенд і переказів. У модулі 6 “Народна пареміографія“ представлено коротку характеристику прислів’їв і приказок, народних повір’їв, байок, дитячого фольклору. Модуль 7 “Місце фольклору в системі професійної парадигми вчителя української мови і літератури“ пропонує ознайомитися з проблемами польової фольклористики, історією фольклорних експедицій, змістом і організацією фольклорної практики, фольклорною підготовкою студентів на заняттях мовно-літературного, психолого-педагогічного циклів, під час педагогічної практики, а також науково-дослідною роботою з фольклорного краєзнавства.

До кожної з тем модулів пропонуються орієнтовні міркування, посилання на відповідну літературу. Пріоритетна роль належить активним формам і методам, які спрямовують студента на самостійний пошук, зокрема контрольно-тренувальним, проблемно-пошуковим, інтелектуальним, дослідним запитанням і завданням. Враховуючи те, що реальністю сьогодення стає полікультурна освіта, окремі завдання спрямовані на пізнання майбутнім учителем української мови і літератури культури рідного народу в діалозі з іншими слов’янськими культурами. Наявна спроба врахувати вимоги модульно-рейтингової технології навчання у вищій школі, а також завдання і специфіку дистанційного навчання.

У додатку міститься словник термінів, фольклорно-етнографічні розвідки про Глухівщину, тематика наукових робіт з курсу, питальник фольклорної практики.

Пропонований навчальний посібник не претендує на повний виклад систематичного курсу “Український фольклор“. Укладаючи теми, ми спирались на існуючі підручники, посібники, монографії, словники, довідники, збірники, статті, Інтернет-сайти в галузі фольклористики, культурології, лінгвокультурології та лінгвофольклористики, етнолінгвістики, етнолінгводидактики, педагогіки, методик викладання української літератури, використовували матеріали фольклорних, етнографічних практик, здійснених студентами Глухівського державного педагогічного університету в різних регіонах України.

Автор вдячний шанованим рецензентам за надані критичні зауваження і цінні змістовні поради стосовно вдосконалення змісту даного посібника.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.