Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед студентської молоді - майбутнього нашої країни. Тому особливе занепокоєння викликає відсутність у більшості сучасної молоді усвідомлення себе як частини народу, співвідношення своєї діяльності з інтересами нації.

Зарадити справі може створення такої системи освіти, яка виховувала б національно свідомих громадян України. Повага до своєї Вітчизни починається з рідного слова, історії свого народу та, передусім, літератури.

На сучасному етапі розбудови української держави важливого значення набуває формування почуття патріотизму, національної самосвідомості студентської молоді як запоруки її активної участі в соціально-економічній діяльності. Тому навчально-виховний процес у вищому навчальному закладі необхідно вибудовувати таким чином, щоб пробудити в студентів національні почуття, виховувати в них повагу і любов до свого народу, до його віковічних моральних та духовних здобутків, а також самоповагу й гордість за свою Батьківщину, і на цій основі формувати суспільно значущі особистісні риси громадянина України, передусім, національну свідомість, духовність, патріотизм.

Цей складний і тривалий процес передбачає цілий комплекс організаційних, дидактичних, методичних, психологічних, виховних заходів. Українська літератури в цьому комплексі - це не тільки важлива складова, а й фундамент цієї ідеологічної системи.

У формуванні національної свідомості не можна оминати проблем розвитку української літератури. Без знання літератури свого народу неможливо стати повноцінним громадянином своєї держави, патріотом України та й просто інтелігентною людиною, кваліфікованим спеціалістом будь-якої галузі суспільного життя.

Літературу сприймають як першооснову духовного та соціального розвитку суспільства. Цю істину підтверджено всім ходом людської цивілізації.

Курс „Історії української літератури" повинен стати основою патріотичної вихованості студентів-журналістів, їхнього громадського змужніння, високої моральності та працелюбства, естетичної наснаги.

Художня література спонукає журналістську молодь захоплюватися красою і самобутнім багатством рідної землі, національно-визвольною боротьбою українців, їхнім славетним минулим.

Сьогодні продовжується активний процес дослідження творчості митців, чиї імена були безпідставно забуті, визначається їхнє місце в літературі свого часу і в духовній скарбниці сучасності. Вивчення літератури студентами-журналістами у вищих навчальних закладах має відбуватися сьогодні в умовах звільнення суспільної свідомості від ідеологічного диктату, що впродовж десятків років гальмував розвиток методичної науки.

Національні і загальнолюдські цінності, відтворені в літератури, допомагають формуванню духовно багатої особистості, громадянина, який має високі етичні й моральні чесноти, шанує минуле, дбає про майбутнє свого народу, України, що є надзвичайно важливим для майбутніх журналістів.

Таким чином, інтегрований курс „Історія української літератури" зорієнтований на вивчення літератури як мистецтва і як образного вираження духовного життя народу, а образ Батьківщини, який походить червоною ниткою крізь творчість українських письменників, найбільше згуртовує народ, націю, є важливим фактором формування міцних патріотичних почуттів і прагнень, громадської свідомості майбутніх фахівців-журналістів.

Навчальна дисципліна „Історія української літератури" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр" галузі знань 0303 „Журналістика та інформація", з напряму підготовки 6.030301 - „Журналістика". Ця дисципліна входить у цикл вибіркових освітніх компонентів гуманітарної спрямованості . Викладається у І та ІІ семестрі на І курсі в обсязі: І семестр - 45 год. (1,5 кредити ECTS), з них лекцій - 12 год., практичні заняття - 10 год., самостійна робота - 23 год.; ІІ семестр - 75 год. (2,5 кредити ECTS), зокрема: лекції - 14 год., практичні заняття - 12 год., самостійна робота - 49 год. У курсі передбачено 2 змістових модулів та 2 підсумкових модульних контрольних роботи. Форма підсумкового контролю: 1 семестр - атестація, 2 семестр - іспит.

Мета курсу - розглянути українську літературу у контексті світового літературного процесу, виявити загальні та специфічні національні умови її розвитку, дослідити органічний зв'язок літератури з історією нашого суспільства, його розвитком і трагедіями; показати важливу роль української літератури у формуванні таких консолідуючих для суспільства понять, як нація, національна свідомість, любов до своєї батьківщини, патріотизм; через аналіз найкращих творів української літератури залучити студентів- журналістів до усвідомлення соціально-культурного досвіду духовних та культурних надбань українського народу; розширити знання майбутніх журналістів про характерні особливості українського народу, його традицій; усвідомити, що українська література - це втілена в художній формі багатовікова історія українського народу, його національна пам'ять та духовний код нації; простежити основні закономірності розвитку української літератури у її зв'язках із основними сферами журналістської, публіцистичної та видавничої діяльності.

Завдання курсу:

- подати процес розвитку української літератури у її суперечностях, найвидатніших художніх здобутках за допомогою ознайомлення із найпомітнішими письменницькими іменами та художніми творами;

- через дотримання принципу національної спрямованості та за допомогою вивчення найвідоміших творів української літератури сприяти

формуванню національної свідомості, вихованню любові до рідної землі, свого народу, шанобливого ставлення до його культури.

- формування почуття істинного патріотизму як духовно-моральної та соціальної цінності в сучасних умовах розвитку нашого суспільства;

- формування у студентів-журналістів громадянсько-активних соціальних якостей, які вона зможе проявити в усіх видах діяльності, і, перш за все, пов'язаних із захистом інтересів своєї родини, рідного краю, народу та Батьківщини, реалізації особистого потенціалу на благо української держави.

- через аналіз основних тем і проблем українського письменства сприяти процесу формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків літературної спадщини;

- утвердження в свідомості студента об'єктивної оцінки ролі українського письменства та письменників-громадських діячів в українській культурі та історії;

- закцентувати увагу на витворенні повноти історико-літературних уявлень про український літературний процес, вияскравити його особливості у сфері журналістської та видавничої діяльності; подати осмислення національного змісту й форми української літератури,

- здійснити аналіз публіцистичної складової стилю письменників;

- простежити органічні зв'язки літератури із журналістикою і публіцистикою, показати, що література виступає як передумова творчої майстерності журналіста.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- провідні тенденції розвитку української літератури та обумовленість основних періодів і підперіодів;

- проблематику, тематику, літературно-критичне спрямування, жанрове розмаїття літературного процесу;

- творчий шлях письменників та зміст художніх творів, визначених для опрацювання програмою;

- динаміку зміни напрямів та стилів в українській літературі;

- особливості взаємозв'язку української літератури із журналістикою та публіцистикою.

вміти:

• виділяти актуальні ідеї й проблематику в творах української літератури;

• вміти застосовувати художні твори для ідентифікації сучасних національних, суспільних, історичних, культурних ситуацій і подій;

• систематизувати літературні факти та явища літератури певного періоду, давати їм обєктивну оцінку;

• самостійно аналізувати та досліджувати окремі аспекти літературного процесу та творчість видатних представників.

Навчальна дисципліна „Історія української літератури" орієнтує студентів на різні форми самостійної роботи: опрацювання лекційного матеріалу, конспектування окремих теоретичних робіт, опублікованих у різних виданнях; пошук відповідей на запитання для самоконтролю, підготовка до практичних занять, виконання тестів та творчого завдання, консультації з викладачем тощо.

Прагнення розглянути твір у широкому контексті викликало необхідність у фрагментах із літературно-критичних статей. Питання для самоперевірки допоможуть студентам визначити, наскільки глибоко вони опанували необхідний матеріал. Питання для обговорення й завдання передбачають більш високий рівень осмислення матеріалу й мають творчий характер.

Посібник може бути використаний студентами-журналістами денної та заочної форми навчання, а також учителями та учнями середніх навчальних закладів гуманітарного профілю.

Інформація про автора курсу:

Двуличанська Олена Аркадіївна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка“.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Базова

1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: монографія / В. Агеєва. - К. Факт, 2003. - 320 с.

2. Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини XIX століття / О. Гаврилюк // Дивослово. - 2010. - № 8. - С. 11 - 15.

3. Городна О. Розвиток драматургії і театру. Український професійний театр. Трупа корифеїв / О. Г ородна // Українська мова та література. - 2010. - № 38 - 40. - С. 3 - 8.

4. Гром'як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття): Навчальний посібник / Р. Гром'як. - Тернопіль, 1999. - 242 с.

5. Гундорова Т. І. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Т. І. Гундорова. - К.: Критика, 2005. - 300 с.

6. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: письменник і літературний процес / B. Даниленко. - К. : Академвидав, 2008. – 35 с .

7. Єфремов С.О. Історія українського письменства / С.Єфремов. - К.: Феміна, 1995. - 688 с.

8. Історія української літератури ХІХ ст. (70 - 90-ті роки). У 2 кн.: Підручник/ За ред. О. Д. Гнідан. - К.: Либідь, 2006. - Кн. 1. - 300 с.

9. Історія української літератури ХІХ ст. У 2 кн. Підручник / За ред. М. Жулинського. - К.: Либідь, 2005. - Кн. 2. - 320 с.

10. Історія української літератури ХХ століття: 1910 - 30-ті роки: У 2 кн. / За ред. Дончика В. Г. - К.: Либідь, 1993.- Кн. 1. - 260 с.

11. Історія української літератури ХХ століття: 1910 - 30-ті роки: У 2 кн./ За ред. Дончика В. Г. - К.: Либідь, 1993.- Кн. 2. - 286 с.

12. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття: підручник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2006.

13. Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження: Антологія 1917 - 1933 / Ю. Лавріненко. - К. : Просвіта, 2001. - 794 с.

14. Лебединцева Н. М. Сучасна українська література: навчальний посібник / Н. М. Лебединцева. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 104 с.

15. Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики: підручник для вищої школи. Вид. 3-тє, доп. і поліпш. / І. Л. Михайлин. - Х.: Прапор, 2005. - 320 с.

16. Неоромантизм: 60 - 70-ті р. XIX - поч. XX ст. європейська національна література // Українська мова та література. - 2000. - № 34. - C. 5 -7.

17. Поліщук Я. Візійний простір раннього українського модернізму / Я. Поліщук // Українська мова та література. - 2000. - № 44. - С. 6 - 8.

18. Рудницька О. Українська література 1920 - 1939 рр. / О. Рудницька // Дивослово. - 2011. - № 8. - С. 28 - 30.

19. Свиридюк І. Будителі української свідомості на західноукраїнських землях І половини XIX століття / І. Свиридюк, Л. Орленко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 9. - С. 34 - 38.

20. Українська діаспора: літературні постаті, твори, бібліографічні відомості / Упор. В. А. Просалової. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. - 516 с.

21. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4 кн./ За ред. В. Яременка. - К.: Аконіт, 2001. - 340 с.

22. Федченко П. Література 1870 - 90 років/ П. Федченко. - К.: Наук. думка, 1997. - 244 с.

23. Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр / С. Філоненко. - Донецьк: Лондон - ХХІ, 2011. - 432 с.

24. Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період/ Р. Харчук. - 2-ге видання. - К.: Академія, 2008. - 260 с.

25. Чижевський Д.І. Історія української літератури / Д. І. Чижевський. - К.: Видавничий центр „Академія", 2003. - 568 с.

26. Яременко В. Панорама української літератури XX століття: (Декаданс, модернізм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неокласицизм, футуризм, неоромантизм та ін.) / В. Яременко // Українська мова та література. - 2001. -№ 11. - С. 1 - 24.

Допоміжна

1. Агеєва В. Пам'ять про неокласиків / В. Агеєва // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - №8. - 19 - 21. (Література плюс).

2. Анісімова Н. Український поетичний авангард кінця ХХ століття / Н. Анісімова // Дивослово. - 2003. - 6. - С. 2 - 10.

3. Асєєва Л. М. Поема І. Франка „Іван Вишенський" / Л. М. Асєєва // Вивчаємо Українську мову та літературу. - 2010. - № 26. - С. 35 - 37.

4. Багаліка А. Розстріляне відродження: суто національне явище, чи загальна риса тоталітарної доби / А. Багаліка // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. - 2005. - № 7. - С. 24 - 25.

5. Баліна К. Постмодерністський дискурс Юрія Андруховича / К. Баліна // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 11. - С. 14 - 18.

6. Барабаш Ю.Я. Апокаліпсис від Василя Барки: роман „Жовтий князь" у контексті літературої апокаліптики / Ю. Я. Барабаш // Дивослово. - 2011. - № 8. - С. 52 - 61.

7. Бенцал С. „Чорна Рада" Пантелеймона Куліша - перший історичний роман в українській літературі. / С. Бенцал // Дивослово. - 2011. - № 8. - С. 43 - 46

8. Бетко І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю. Андруховича та ін.) / І. Бетко // Слово і час. - 2009. - № 3. - С. 54 - 64.

9. Бібєрова Г. Незнайома чи ігнорована? Жіноча доля жіночої прози в Україні / Г. Бібєрова // Слово і час. - 2006. - №11. - С. 87 - 88.

10. Бійчук Г. Література постмодернізму: реальність чи віртуальність?: з досвіду проведення дискусійних уроків-зустрічей / Г. Бійчук // Українська мова і літературара в середніх школах, гімназіях та колегіумах. - 2006. - № 2. - С. 56 - 62.

11. Бірченко М. Осуд бездуховності в романі Юрія Андруховича „Московіада" / М. Бірченко // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 15 - 18.

12. Бондарева О. Матеріали до вивчення української поезії 1990-х рр.: поетичне угрупування „Західний вітер" / О. Бондарева // Українська мова та література. - 2010. - № 22. - С. 21 - 23.

13. Бондаренко Л. „Ми самотою йдем по хвилі білогривій": (До вивчення творчості українських неокласиків у європейському літературному контексті) / Л. Бондаренко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 1. - С.29 - 32.

14. Бородін В. Динаміка творчого процесу Шевченка-поета / В. Бородін // Слово і час. - 2010. - № 3. - С. 3 -29.

15. Будін П. Кінець імперії: роман Юрія Андруховича „Московіада" / П. Будін // Слово і час. - 2007. - № 5. - С. 62 - 66.

16. Вега М. Карнавальне необароко Юрія Андруховича / М. Вега // Освіта. - 2005. - №12. - 16 - 23 березня. - С. 12 - 13.

17. Вербицька Л. Природно-людський спільносвіт у дидактичній ліриці Івана Франка („Мій Ізмарагд", „Давнє й нове") / Л. Вербицька // Слово і час. - 2011. - № 7. - С. 39 -49.

18. Вікторенко Н. Психологічний аналіз внутрішнього світу людини в новелі Михайла Коцюбинського „Цвіт яблуні" / Н. Вікторенко // Українська мова та література. - 2011. - № 13 - 16. - С. 30 - 31.

19. Воронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка „Музикант" / О. Воронь // Слово і час. - 2010. - № 3. - С. 30 - 39.

20. Воронь О. Поетика повісті Тараса Шевченка „Прогулка с удовольствием и не без морали" (текст, контекст, інтертекст) / О. Воронь // Слово і час. - 2012. - № 3. - С. 59 - 69.

21. Галета О. „Розстріляне відродження": від історії метафори до метафори історії / О. Г алета // Слово і час. - 2012. - № 8. - С. 58 - 65.

22. Генералюк Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю / Л. Г енералюк // Слово і час. - 2012. - № 5. - С. 3 -19.

23. Герасименко Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобудько / Н. Г ерасименко // Слово і час. - 2005. - №11. - С. 36 - 40.

24. Гладчук Г. Лесь Курбас - фундатор українського театру / Г. Гладчук // Українська мова та література. - 2013. - № 11 - 12. - С. 14 - 15.

25. Голобородько Я. Художнє IQ Ірен Роздобудько / Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 6. - С. 5 - 8.

26. Голобородько Я. Між романом та есеєм. Оксана Забужко / Я. Голобородько // Українська мова та література. - 2009. - № 9. - С. 6 - 7.

27. Голобородько Я. Сексментальна траєкторія Оксани Забужко / Я. Г олобородько // Слово і час. - 2009. - № 12. - С. 74 - 79.

28. Горячок І. Памфлет І. Багряного „Чому я не хочу вертатись до СРСР?" / І. Горячок // Історія в серед. і вищ. навч. закладах України. - 2006. - № 11 -12. - С. 27 - 29.

29. Грабівська Г. Іван Франко про український театр : (на матеріалі пол. часопису „Kurjer Lwowski") / Г.Грабівська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 10. - С. 35 -37.

30. Гуменюк В. Європейська модерна драма як тло творчих пошуків В.Винниченка / Гуменюк В. // Всесвіт. - 2002. - № 1 - 2. - С. 169 - 180.

31. Гурдуз А. Видавнича діяльність П. Куліша / А. Гурдуз // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - №7. - C. 10 - 11.

32. Дроздовський Д. До проекту історії української літератури новітнього періоду: вивчення творчості поетів-шістдесятників / Д. Дроздовський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 11 -12. - С. 68 - 78.

33. Єрмолаєва Л. „Празька школа" українських письменників / Л. Єрмолаєва // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 4. - С. 30 - 33.

34. Зборовська Н. Український світ у творчості Нечуя-Левицького: гендерний підхід / Зборовська Н. // Укрїнська мова й література в середніх школах, гімназіях ліцеях та колегіумах. - 2000. - № 5. - С.54 - 166.

35. Зборовська Н. Василь Стус: до історії проблемного тлумачення / Н. Зборовська // Дивослово. - 2009. - № 5. - С. 40 - 46.

36. Здоровега В. Іван Франко й українська публіцистика / B. Здоровега // Українська мова та література. - 2006. - № 33 - 34.

37. Згурська Л. Іван Багряний - письменник і громадянин / Л. Згурська // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. -№ 4. - C. 59 - 66.

38. Іван Франко за контурами „шкільного" автора // Українська мова та література. - 2004. - №36. - С. 3 - 40.

39. Ільницький М. Євген Маланюк (1897 - 1968): літературний портрет / М. Ільницький // Дивослово. - 2013. - № 6. - С. 48 - 53.

40. Ісаєнко І. В. Іван Багряний. „Тигролови" / І. В. Ісаєнко // Все для вчителя. - 2009. - № 23 - 24. - С. 102 - 107.

41. Кавун Л. Літературно-естетичні шукання ВАПЛІТЕ у загальноєвропейському контексті / Л. Кавун // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - №7. - С. 60 - 61.

42. Кадоб'янська М. Микола Зеров - універсальний талант / Н. Кадоб'янська // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 9. - С. 74 - 78.

43. Каплюк Г. Стильові особливості поетів Київської школи / Г. Каплюк // Слово і час. - 2002. -№ 4. - С. 70 - 72.

44. Кріль Н. Розстріляне Відродження в контексті доби / Н. Кріль // Дивослово. - 2004. - № 11, 12. - С. 24 - 29, 29 - 33.

45. Ковальчук О. Гримаси танатологічного: краса у лабіринті смерті (В. Винниченко „Чорна Пантера і Білий Медвідь") / О. Ковальчук // Дивослово. - 2005. - № 8. - С. 45 - 50.

46. Коновал О. Чому Іван Багряний не хотів повертатися до СРСР? / О. Коновал // Дивосвіт. - 2011. - № 4. - С. 40 - 41.

47. Коротенко Р. Розстріляне Відродження: прикра випадковість чи закономірність / Р. Коротенко // Українська мова і література в школі. - 2007. -№ 7 -8. - С. 34 - 39.

48. Костенко Л. Геній в умовах заблокованої культури / Л. Костенко // Урок української. - 2000. - 2. - С. 2 - 7.

49. Кордонська А. В. Іван Багряний. Роман „Тигролови" / А. В. Кордонська // Все для вчителя. - 2012. - № 17 - 18. - С. 112 - 113.

50. Котенко А. До питання про творення українського національного простору в журналі „Основа" / А. Котенко // Український історичний журнал. -2012. - №2 (503). - С. 42 - 57.

51. Крат Н. Народ і його буття на сторінках поеми І. Франка „Мойсей" / Н. Крат // Українська мова та література. - 2012. - № 1. - С. 12 - 14.

52. Крупка М. Художні версії любовних драм у сучасному прозовому дискурсі (романи О. Забужко, І. Карпи, С. Пиркало) / М. Крупка // Слово і час. - 2007. - № 7. - С. 73 - 79.

53. Кудряшова М. Образ України в творчості неокласиків / М. Кудряшова // Дивослово. - 1998. - № 4. - С. 6 - 8.

54. Куценко Л. Публіцистика Є. Маланюка: пошук відповідей на „прокляті питання" і спроба естететичного самовизначення / Л. Куценко // Слово і час. - 2000. - №10. - С. 31 - 37.

55. Лавріненко Ю. Іван Багряний - політичний діяч і письменник / публ. під. О. Коновал // Літературна Україна. - 2013. - 7 (14 лютого). - С. 10 - 11.

56. Лисковець Г. Листи - країна поетового слова: [епістолярій Лесі Українки на уроках української мови] / Г. Лисковець // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях. - 2000. - № 2. - С. 135 - 141.

57. Лощинська Н. „Червоний шлях" і неокласики / Н. Лощинська // Дивослово. - 1999. - № 6. - С. 8 - 10.

58. Луцький Ю. Останні вільні дебати: Літературна дискусія 1925 - 1928 рр. (М. Хвильовий) / Ю. Луцький // Українська мова та література. - 2002. - № 34. - С. 5 - 9.

59. Майборода І. Розстріляне Відродження. Історія України / І.Майборода // Історія України. Шкільний світ. - 2009. - № 13. - С. 16 - 22.

60. Марисняк Т. Олександр Довженко: трагічне життя й титанічна праця / Т. Марисняк // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 6. - С. 56 - 59.

61. Мардус О. Юрій Яновський „Вершники" - Микола Хвильовий „Мати"/ О. Мардус // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. № 9. - С. 60 - 63.

62. Мафтин Н. Типологія новелістичного мислення у прозі Юрія Яновського / Н. Мафтин // Слово і час. - 2010. - № 10. - С. 3 - 10.

63. Меленчук О. Коментування персоналій у листуванні та щоденнику Т. Шевченка: досвід С. Єфремова / О. Меленчук // Слово і час. - 2011. - № 5. С. 65 - 72.

64. Момот Н. Щоденниковість та автобіографізм у повісті Т. Шевченка „Близнецьі" (філософська інтерпретація) / Н. Момот // Слово і час. - 2009. - № 8. - С. 24 -32.

65. Нікітіна Н. Бастіони сучасної технічної довершеності: (на матеріалі жіночої прози кін. XX - поч. XXI ст.) / Н. Нікітіна // Слово і час. - 2011. - № 1. - С. 85 - 92.

66. Новиков А. Феномен театру корифеїв у контексті світової культури / А. Новиков // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 10. - С. 5 - 7.

67. Новиков А. Марко Кропивницький - фундатор нового українського театру / А. Новиков // Українська мова і література в школі. - 2010. - №7. - С. 4 - 7.

68. Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 40 - 80-х років ХХ століття: демократизаційно-глобалізаційні тенденції / І. Павлюк //Світ соціальних комунікацій. - 2013. - 9. - С. 77 - 81.

69. Павлюк І. Українська публіцистика початку другої світової війни // І. Павлюк / // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2012. - № 4. - С. 94 - 99.

70. Пахаренко В. Постмодерн. Сучасний український літературний процес / В. Пахаренко // Українська мова і література в школі. - 2002. -№ 4. - С. 59 - 64.

71. Петриченко Н. Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках літератури / Н. Петриченко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006. - № 4. - С. 28 - 32.

72. Пізнюк Л. Ще раз про ВАПЛІТЕ мовою документів та фактів: (Літературні об'єднання 20-х років) / Л. Пізнюк // Слово і час. - 2000. - №12. - С. 36 - 41.

73. Погрібний А. Феномен письменницької публіцистики / А.Погрібний // Мандрівець. 2007. - № 4. - С. 4 - 11.

74. Погрібний А. До розуміння феномена письменницької публіцистики / А. Погрібний // Слово і час. - 2007. - №4. - С. 45 - 52.

75. Поліщук Я. Український постмодернізм: у пошуках самоідентичності / Я. Поліщук // Українська мова й література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2003. - № 3. - С. 63 - 71.

76. Пуніна О. Кіноконструкція в романі Юрія Яновського „Майстер корабля" / О. Пуніна // Слово і час. - 2010. - № 11. - С. 41 - 50.

77. Прокопенко С. Життєвий і творчий шлях Юрія Яновського / С. Прокопенко // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 4. - С. 43 - 46.

78. Прокопенко С. Умовність зображення в новелі Юрія Яновського „Подвійне коло" / С. Прокопенко // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 6. - С. 50 - 52.

79. Проскочило Н. Вивчаємо життєтворчість Ю. Яновського / Н. Проскочило // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 12. - С. 32 - 34.

80. Рижкова Г.-П. Новітня „жіноча проза": жанрові ознаки: на прикладі творів Софії Майданської, Теодозії Зарівної, Світлани Йовенко / Г.-П. Рижкова // Дивослово. - 2008. - № 3. - С. 56 - 58.

81. Ріпей М. Іван Франко - редактор / М. Ріпей // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка: Сер. Журналістика. - 2011. - Вип. 34. - С. 297 - 303.

82. Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Ю. Яновського „Вершники" / О. Рудницька // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 55 - 59.

83. Русанова О. О. Довженко. Кіноповість „Україна в огні" - твір про трагедію українського народу / О. Русанова // Українська мова та література. -2010. - № 41 - 42. - С. 15 - 19.

84. Салига Т. Україна одна! І Шашкевич творив для неї: у 200-річний ювілей Маркіяна Шашкевича: історико-літературний аспект і сьогочасні проблеми / Т. Салига // Літературна Україна. - 2011. - № 18 (5 травня). - С. 5, 12.

85. Сичик О. Пробудження національного життя в Західній Україні / О. Сичик // Історія та правознавство. - 2011. - № 6. - С. 19 - 21.

86. Сичова В. „Щоденник" О. Довженка - документ доби / В. Сичова // Все для вчителя. - 2005. - № 1 - 18. - С. 42 - 45.

87. Скепян О. Іван Багряний „Тигролови". Історія написання роману / O. Скепян // Українська мова та література. - 2013. - № 13. - С. 28 - 32.

88. Скалій Р. Лесь Курбас і Тарас Шевченко: витоки залюбленості / P. Скалій // Київ. - 2013. - № 6. - С. 140 - 150.

89. Слободянюк Ж.Л. Початок національного відродження. Історія України / Ж. Л. Слободянюк // Історія та правознавство. - 2013. - № 6. - С. 24 - 28.

90. Соколенко Н. Лесь Курбас. Знаний і забутий / Н. Соколенко // Українська мова та література. - 2012. - № 9. - С. 46 - 47

91. Стадиниченко О. Концепція української національної ідеї в публіцистиці Дмитра Павличка / О. Стадиниченко // Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Донецький національний університет. - 2009. - Вип. 13. - С. 275 - 285.

92. Сучасна українська література: Уроки за програмою факультативного курсу для 10-го класу // Українська мова та література. - 2008. - № 13 -16. - С. 3 - 104.

93. Танюк Л. Етнічні колізії на звуженій сцені (з уроків Розстріляного Відродження) / Л. Танюк // Людина і політика. - 2001. - № 5. - С. 3 - 14.

94. Татарчук Л. „Україна в огні" - твір про трагедію українського народу / Л. Татарчук // Українська мова та література. - 2010. - № 41 -42. - С. 27 - 29.

95. Тарнашинська Л. Антропологічні колізії художньої свідомості: жанрово-стильові актуалізації та модифікації у творчості українських шістдесятників / Л. Тарнашинська // Слово і час. - 2011. - 5. - С. 3 -15.

96. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво в „духовній ситуації" своєї доби: синергетичний вимір / Л. Тарнашинська // Слово і час. - 2012. - № 3. - С. 19 - 37.

97. Ткаченко І. Українська преса й український читач Наддніпрянської України (1905 - 1914) / І. Ткаченко // Слово і час. - 2010. - № 12. - С. 23 - 31.

98. Троша Н. В. „Шістдесятництво" як явище культурологічне й соціальне / Н. В. Троша // Все для вчителя. - 2012. - № 17 -18. - С. 141 -142.

99. Тур С. Урок за твором О. Довженка „Україна в огні" / С. Тур // Українська література в загальноосвітній школі. - 2013. - № 1. - С. 28 - 32.

100. Фасоля А. Поетичне шоу Віктора Неборака, або знову про Бу-Ба- Бу і бубабістів / А. Фасоля // Українська мова й література в сучасній школі. -2012. - № 1. - С. 65 - 71.

101. Фасоля А. Давайте знайомитись: Нью-Йоркська поетична група / А. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - № 7. - С. 41 - 45.

102. Фесенко Н. Українська інтелегенція в русі опору 1960 -1980-х рр. / Н. Фесенко, В. Роговська // Історія України. - 2007. - № 47. - С. 9 -17.

103. Філоненко С. „Інша мова жінки": художні особливості української жіночої прози 90-х рр. XX ст / С. Філоненко // Слово і час. - 2008. - № 2. - С. 49 -56.

104. Чух Г. „Заповіт" Тараса Шевченка - палкий заклик до нащадків / Г. Чух // Українська мова й література в сучасній школі. - 2013. - № 3. - С. 32 - 34.

105. Шевчук Н. „Бу-Ба-Бу": контексти артистизму / Н. Шевчук // Слово і час. - 2001. - № 4. - С. 64 - 68.

106. Шевчук В. „Енеїда" Івана Котляревського в системі літератури українського бароко / В. Шевчук // Дивослово. - 1998. - № 2. - С. 5 - 10; 1998. - № 3. - С. 6 - 11; 1999. - № 5 - С. 24 - 28; № 6. - С. 44 - 49; 2000. - № 1. - C. 33 - 36.

107. Шот Г. Театральна філософія Леся Курбаса / Г. Шот // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 4. - С. 94 - 98.

108. Яременко В. Панорама української літератури XX століття: (Декаданс, модернізм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неокласицизм, футуризм, неоромантизм та ін.) / В. Яременко // Українська мова та література. - 2001. - № 11. - С. 1 - 24.

Інформаційні ресурси

- наукова бібліотека імені М. Горького;

- Бібліотека для юнацтва;

- наукова бібліотека Луганського національного університету;

- інтернет-ресурси.

1. Бібліотека української літератури: http://www.ukrlib.com.ua/

2. Електронна бібліотека української літератури:

http: //www.utoronto. ca/elul/Main-Ukr.html

3. Література українською: http: //www.ukrcenter.com/Література

4. Електронна бібліотека української літератури: www.utoronto.ca/elul/

5. Електронна бібліотека „Чтиво": www.chtyvo.iatp.org.ua

6. Бібліотека „Відродження": www.vidrodzhenia.org.ua

7. WEB-орієнтована електронна бібліотека загального доступу з україномовним спрямуванням: www.biblos.ternopil.net

8. Українська Вікі Бібіліотека: http: //uk.wikibooks .org/wiki

9. Українські Бібліотеки: http: //www.kids-directory.info

10. Незалежний культурологічний часопис „Ї": www.ii-magazine.lviv.ua

11. Українська, російська, зарубіжна література: www.proza.com.ua, www.lib.proza.com.ua

12. Український часопис „Критика": http://krvtvka.com/cms/front content.php?idcat=35&lang=1

13. Український літературний журнал „Кур'єр Кривбасу": http: //courier.at.ua/

14. Літературознавчий часопис Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України „Слово і час": http://www.slovoichas.in.ua/

15. Чтиво: вільна онлайн-бібліотека україномовної літератури: http: //chtvvo .org.ua/

16. Спеціальна читальна зала книжкових новинок українських видавництв „Bookland": http://www.bookland.com/ukr

17. „Книжник-review" - український журнал про книги та літературу: http://k-r.com.ua/

СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ"

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів - 4,0

0303 „Журналістика та інформація"

За вибором

Напрям підготовки (шифр і назва) 6.030301 „Журналістика"

Модулів - 2

Спеціальність

(професійне

спрямування):

бакалавр з журналістики, кореспондент

Рік підготовки:

Змістових модулів - 2

1-й

Індивідуальне

науково-дослідне

завдання

Семестр

Загальна кількість годин - 120

1, 2

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних - 2 самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний

рівень:

бакалавр

26 год.

Практичні

22 год.

Самостійна робота

72

Вид контролю: іспит

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ „ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ“

Модуль 1. Суспільно-політичні та мистецько-культурні особливості розвитку літературного процесу від давнини до початку ХХ століття.

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання інтегрованого курсу „Історія української літератури". Періодизація історії української літератури (від давнини до сучасності) як історія становлення національно-ціннісних та морально-духовних орієнтирів українців. Українська література як втілення в художній формі багатовікової історії українського народу, його національної пам'яті та духовного коду нації. І. Котляревський „Енеїда" Усвідомлення значення історичної та національної пам'яті для кожної людини як усвідомлення приналежності до свого народу, національної свідомості, вірності Батьківщині.

Тема 2. Життєвий і творчий шлях Т. Шевченка як високопатріотичний взірець служіння своєму народові. Образ духовного провідника та переживання за долю рідної країни у творчому доробку Т. Шевченка. Поема „Гайдамаки". Складність історичної долі українського народу, невідворотність його боротьби за визволення. Формування усвідомлення того, що здобуття незалежності - ідеал історичного розвитку нації, осмислення можливостей вирішення конфліктів між народами-сусідами, історичного примирення народів. „І мертвим, і живим..." Засудження комплексу меншовартості. Критичний перегляд національної історії задля перспективи її кращого майбутнього.

Тема 3. Особливості літературного процесу 70-90-х років ХІХ століття. Вплив багатогранної діяльності І. Франка на пробудження національної самосвідомості, культурний, політичний розвиток України. Громадянська позиція письменника. Літературно-публіцистична спадщина І. Франка. Поема „Мойсей" - історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам'яті, пролог до поеми - заповіт українському народові. Осмислення поняття нації як повноправного суб'єкта історії, безмежність перспективи поступу. Протиставлення національних цінностей та зради у поемі „Похорон".

Тема 4. Художні особливості літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століття. Творчість Лесі Українки як гідний приклад служіння рідному народові та уособлення національного обов'язку. Характер та особливості модерного художнього мислення Лесі Українки в драматичних творах. Громадянські та національно-патріотичні мотиви творчості.

Тема 5. Тема національної гідності українства, української літератури, її представництва в широкому загальнокультурному контексті у творчій та політичній діяльності В. Винниченка. Проблематика малої прози письменника. Патріотизм, псевдопатріотизм, ура-патріотизм, вибір гідної позиції і дотримання її в складних життєвих умовах у драмах „Між двох сил", „Базар".

Тема 6. Історія української літератури ХХ століття як час боротьби України за свою незалежність і державність. Поняття „Розстріляне відродження". Національно-патріотичні ідеї українського письменства цього часу. Початок репресій і геноциду проти літературної інтелігенції. Згубні наслідки: втрата цілого творчого покоління, ідей та спроб формування майбутньої української нації. Микола Хвильовий „Я (Романтика)". Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком. Усвідомлення переваги гуманізму над будь-якими ідеологіями, складності морально-етичного вибору, вміння передбачити його наслідки.

Модуль 2. Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття.

Тема 1. Проблема збереження своїх коренів, родинних зв'язків, морально-духовних цінностей, небезпеки їхньої втрати у творах Ю. Яновського. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу у романі „Вершники". Умовність зображення („Подвійне коло"), ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим.

Тема 2. Розвиток національного театру („Березіль" Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920 - 1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). Національний матеріал і вселюдські, „вічні" мотиви та проблеми у п'єсах Миколи Куліша. Сатирична комедія „Мина Мазайло" Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Актуальність п'єси у наш час.

Тема 3. Викривання злочинів тоталітарної системи у творчості прозаїків У. Самчука, В. Барки, І. Багряного. Проблема свободи й боротьби за своє визволення, активної життєвої позиції у романах „Сад Гетсиманський", „Тигролови". Публіцистичний памфлет І. Багряного „Чого я не хочу повертатися в СРСР?". Трагедія українського народу у кіноповістях „Україна в огні" та „Повість полум'яних літ", „Щоденник" О. Довженка.

Тема 4. Ключові передумови появи шістдесятництва: суспільно- політичної ситуації другої половини 50 - 60-х років ХХ століття, специфіка культурно-історичного розвитку. Зародження соціокультурного феномену „шістдесятництво": визначні представники. Морально-етичні й художньо- естетичні засади шістдесятників. Специфіка прози молодшого покоління шістдесятників: ліричність, історичність, національне підґрунття, химерність (на прикладі прозового доробку В. Яворівського).

Тема 5. Історико-культурна картина літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Соціокультурні умови функціонування української літератури наприкінці ХХ - початку ХХІ століття. Художньо- естетичні риси сучасного літературного процесу. Літературні угруповання цього періоду. Сучасні журнали і часописи. Проблеми формування України як держави та українців як нації у творах Ю. Андруховича, В. Яворівського. Чорнобильського катастрофа в українській літературі.

Тема 6. Особливості жіночого письма в українській літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття. Роман „Польові дослідження з українського сексу" О. Забужко. Повість О. Забужко „Казку про калинову сопілку". Стильові пошуки української жіночої прози: Марія Матіос, Ірен Роздобудько, Люко Дашвар.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

Модуль 1. Суспільно- політичні та мистецько- культурні особливості розвитку літературного процесу від давнини до початку ХХ століття.

2

3

4

5

6

7

Тема 1. Вступ. Предмет і завдання інтегрованого курсу „Історія української літератури". Періодизація історії української літератури (від давнини до сучасності) як історія становлення національно-ціннісних та морально-духовних орієнтирів українців.

5

2

3

Тема 2. Життєвий і творчий шлях Т. Шевченка як високопатріотичний взірець служіння своєму народові. Образ духовного провідника та переживання за долю рідної країни у творчому доробку Т. Шевченка. Поеми „Гайдамаки", „І мертвим, і живим...", поезія „Заповіт".

7

2

2

3

Тема 3. Особливості літературного процесу 70-90-х років ХІХ століття. Вплив багатогранної діяльності І. Франка на пробудження національної самосвідомості, культурний, політичний розвиток України. Літературно- публіцистична спадщина І.Франка.

9

2

2

5

Тема 4. Художні особливості літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ століття.

7

2

2

3

Творчість Лесі Українки як гідний приклад служіння рідному народові та уособлення національного обов'язку.

Громадянські та національно- патріотичні мотиви творчості.

Тема 5. Тема національної гідності українства, української літератури, її представництва в широкому

загальнокультурному контексті у творчій та політичній діяльності В. Винниченка.

8

2

2

4

Тема 6. Історія української літератури ХХ століття як час боротьби України за свою незалежність і державність. Поняття „Розстріляне відродження". Національно- патріотичні ідеї українського письменства цього часу.

М. Хвильовий.

9

2

2

5

Разом за змістовим модулем 1

45

12

10

23

Модуль 2. Особливості розвитку української літератури ХХ - початку ХХІ століття

Тема 1. Проблема збереження своїх коренів, родинних зв'язків, морально-духовних цінностей, небезпеки їхньої втрати у творах Ю. Яновського.

9

2

2

5

Тема 2. Розвиток національного театру („Березіль" Л. Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка), драматургії 1920 - 1930 рр. (від ідеологічних агіток до психологічної драми). Національний матеріал і вселюдські, „вічні" мотиви та проблеми у п'єсах М. Куліша.

9

2

2

5

Тема 3. Викривання злочинів тоталітарної системи у творчості прозаїків У. Самчука, В. Барки, І.Багряного. „Щоденник" О. Довженка.

11

2

2

7

Тема 4. Шістдесятництво в українській літературі. Ключові передумови появи шістдесятництва, визначні представники. Морально-етичні й художньо-естетичні засади шістдесятників. Специфіка прози молодшого покоління шістдесятників.

13

2

2

9

Тема 5. Історико-культурна картина літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст. (на шляху до нового відродження). Проблеми формування України як держави та українців як нації у творах Ю. Андруховича,

В. Яворівського. Чорнобильського катастрофа в українській літературі.

22

4

2

14

Тема 6. Особливості жіночого письма в українській літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття. Творчість О. Забужко. Стильові пошуки української жіночої прози: М. Матіос, Ірен Роздобудько, Люко Дашвар.

9

2

2

9

Разом за змістовим модулем 2

75

14

12

49

Разом

120

26

22

72

Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Історична тема у творчості Т. Шевченка.

2

2.

Постать І. Франка в українській літературі та національній культурі.

2

3.

Особливості модерного художнього мислення Лесі Українки.

2

4.

Творчість В. Винниченка.

2

5.

Складна картина літературного процесу 20-30-х років XX століття. Художньо-публіцистична творчість М. Хвильового.

2

6.

Жанрова самобутність новелістичного роману „Вершники" Ю. Яновського.

2

7.

Драматургія М. Куліша

2

8.

Злочини радянської система у прозі першої половини ХХ століття.

2

9.

Творчість письменників-шістдесятників.

2

10.

Чорнобильського катастрофа в українській літературі.

2

11.

Жіноча проза в українській літературі кінця ХХ - початку ХХІ століття.

2

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Основні стильові напрямки українського модернізму.

25

2.

Авангардні течії в українські літературі.

20

3.

Інтелектуальна проза.

17

4.

Сучасні літературознавчі журнали та альманахи.

10

Разом

72

Методи навчання:

- слухання лекцій;

- виступ з повідомленням на лекції, практичному занятті, участь у дискусії;

- підготовка творчого проекту з визначеної теми;

- конспектування першоджерел та їх аналіз;

- прочитання художніх текстів, вивчення напам'ять;

- науково-дослідна робота над обраною темою.

Методи контролю:

письмові модульні роботи у кількості двох робіт, по одній на кожний семестр.

Розподіл балів, які отримують студенти

Кількість балів

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

КМР

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

КМР

100

5

5

5

5

5

5

20

5

5

5

5

5

5

20

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи) практики

для заліку

90 - 100

А

відмінно

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

50-63

Е

21-49

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

0-20

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з

обов'язковим

повторним

вивченням

дисципліни
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.