Історія української літератури: інтегрований курс - О. А. Двуличанська - 2016

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: монографія / В. Агеєва. - К. Факт, 2003. - 320 с.

2. Агеєва В. П. Нові виміри воєнної теми / В. П. Агеєва // Діалектика художнього пошуку: літературний процес 60 - 80-х років. - К.: Наукова думка, 1989. - С. 207 - 247.

3. Агеєва В. Пам'ять про неокласиків / В. Агеєва // Кур'єр Кривбасу. - 2003. - №8. - 19 - 21. (Література плюс).

4. Анісімова Н. Український поетичний авангард кінця ХХ століття / Н. Анісімова // Дивослово. - 2003. - 6. - С. 2 - 10.

5. Багаліка А. Розстріляне відродження: суто національне явище, чи загальна риса тоталітарної доби / А. Багаліка // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України. - 2005. - № 7. - С. 24 - 25.

6. Баліна К. Постмодерністський дискурс Юрія Андруховича / К. Баліна // Українська література в загальноосвітній школі. - 2007. - № 11. - С. 14 - 18.

7. Барабаш Ю. Апокаліпсис від Василя Барки: роман „Жовтий князь" у контексті літературої апокаліптики / Ю. Барабаш // Дивослово. - 2011. - № 8. - С. 52 - 61.

8. Бетко І. Архетипальна постать блазня в українській постмодерній прозі (на прикладі творів Ю. Андруховича та ін.) / І. Бетко // Слово і час. - 2009. - № 3. - С. 54 - 64.

9. Бібєрова Г. Незнайома чи ігнорована? Жіноча доля жіночої прози в Україні / Г.Бібєрова // Слово і час. - 2006. - №11. - С. 87 - 88.

10. Бійчук Г. Література постмодернізму: реальність чи віртуальність?: з досвіду проведення дискусійних уроків-зустрічей / Г. Бійчук // Українська мова і літературара в середніх школах, гімназіях та колегіумах. - 2006. - № 2.- С. 56 - 62.

11. Білецький О. „Энеида" И. П. Котляревского / О. Білецький // Білецький О. Зібр. праць : у 5 т. - К.: 1965. - Т. 2. - С. 117 - 119.

12. Бірченко М. Осуд бездуховності в романі Юрія Андруховича „Московіада" / М. Бірченко // Дивослово. - 2011. - № 5. - С. 15 - 18.

13. Бондарева О. Матеріали до вивчення української поезії 1990-х рр.: поетичне угрупування „Західний вітер" / О. Бондарева // Українська мова та література. - 2010. - № 22. - С. 21 - 23.

14. Бондаренко Л. „Ми самотою йдем по хвилі білогривій": (До вивчення творчості українських неокласиків у європейському літературному контексті) / Бондаренко Л. // Українська література в загальноосвітній школі.- 2000. - № 1. - С. 29 - 32.

15. Бородін В. Динаміка творчого процесу Шевченка-поета / В. Бородін // Слово і час. - 2010. - № 3. - С. 3 - 29.

16. Будін П. Кінець імперії: роман Юрія Андруховича „Московіада" / П. Будін // Слово і час. - 2007. - № 5. - С. 62 - 66.

17. Вега М. Карнавальне необароко Юрія Андруховича / М. Вега // Освіта. - 2005. - №12. - 16 - 23 березня. - С. 12 - 13.

18. Гаврилюк О. Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини XIX століття / О. Гаврилюк // Дивослово. - 2010. - № 8. - С. 11 - 15.

19. Галета О. „Розстріляне відродження": від історії метафори до метафори історії / О. Г алета // Слово і час. - 2012. - № 8. - С. 58 - 65.

20. Генералюк Л. Нотатки до психологічних студій над Шевченком і його творчістю / Л. Г енералюк // Слово і час. - 2012. - № 5. - С. 3 - 19.

21. Герасименко Н. Особливості творчої манери Ірен Роздобудько / Н. Г ерасименко // Слово і час. - 2005. - №11. - С. 36 - 40.

22. Гладчук Г. Лесь Курбас - фундатор українського театру /Г. Гладчук // Українська мова та література. - 2013. - № 11 - 12.

23. Голобородько Я. Художнє IQ Ірен Роздобудько /Я. Голобородько // Українська література в загальноосвітній школі. -2011.№ 6. - С. 5 - 8.

24. Голобородько Я. Між романом та есеєм. Оксана Забужко / Я. Г олобородько // Українська мова та література. - 2009. - № 9. - С. 6 - 7.

25. Голобородько Я. Сексментальна траєкторія Оксани Забужко / Я. Г олобородько // Слово і час. - 2009. - № 12. - С. 74 - 79.

26. Городна О. Розвиток драматургії і театру. Український професійний театр. Трупа корифеїв / О. Г ородна // Українська мова та література. - 2010. - № 38 - 40. - С. 3 - 8.

27. Горячок І. Памфлет І.Багряного „Чому я не хочу вертатись до СРСР?" / І. Горячок // Історія в серед. і вищ. навч. закладах України. - 2006. - № 11 -12. - С. 27 - 29.

28. Грабівська Г. Іван Франко про український театр : (на матеріалі пол. часопису „Kurjer Lwowski") / Г. Грабівська // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 10. - С. 35 -37.

29. Гром'як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття): Навчальний посібник / Р. Гром'як. - Тернопіль, 1999. - 242 с.

30. Гуменюк В. Європейська модерна драма як тло творчих пошуків В. Винниченка / В. Гуменюк // Всесвіт. - 2002. - № 1 - 2. - С. 169 - 180.

31. Гундорова Т. І. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Т. І. Гундорова. - К.: Критика, 2005. - 300 с.

32. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: письменник і літературний процес / В. Даниленко. - К. : Академвидав, 2008. - 35с .

33. Денисюк І. Кілька міркувань щодо висвітлення української літератури (з приводу сучасного підручника) / І. Денисюк // Слово і час. - 2002. - №5. - С. 13 - 21.

34. Дзюба І. М. Духовна міра таланту / І. М. Дзюба // Вінграновський М. Вибрані твори. - К.: Дніпро, 1986. - С. 5 - 22.

35. Дончик В. Г. Неосвоєне багатство / В. Г. Дончик // Дніпро. - 1981. - № 3.- С. 117 - 130.

36. Дроздовський Д. До проекту історії української літератури новітнього періоду: вивчення творчості поетів-шістдесятників / Д. Дроздовський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 11 -12. - С. 68 - 78.

37. Єфремов С. Історія українського письменства / С. Єфремов. - К.: Феміна, 1995. - 688 с.

38. Жулинський М. Г. Роздуми над українською прозою 60 - 80-х років / М. Г. Жулинський // Радянське літературознавство. - 1987. - № 11. - С. 18 - 28.

39. Зборовська Н. Стильовий портрет шістдесятництва / Н. В. Зборовська // Слово і час. - 2001. - № 12. - С. 26 - 42.

40. Здоровега В. Іван Франко й українська публіцистика / B. Здоровега // Українська мова та література. - 2006. - № 33 - 34.

41. Згурська Л. Іван Багряний - письменник і громадянин / Л. Згурська // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. -№ 4. - C. 59 - 66.

42. Ільницький М. Від епічності до... епічності / М. М. Ільницький // Дніпро. - 1980. - № 12. - С. 137 - 147.

43. Ільницький М. Як прозаїк він тільки починався (Проза Василя Симоненка) / М. М. Ільницький // У фокусі віддзеркалень: Статті. Портрети. Спогади. - Львів: ЛНУ ім. Франка, 2005. - 552 с.

44. Історія української літератури ХІХ ст. (70 - 90-ті роки). У 2 кн.: Підручник/ За ред. О. Д. Гнідан. - К.: Либідь, 2006. - Кн. 1. - 300 с.

45. Історія української літератури ХІХ ст. У 2 кн. Підручник / За ред. М. Жулинського. - К.: Либідь, 2005. - Кн. 2. - 320 с.

46. Історія української літератури ХХ століття: 1910 - 30-ті роки: У 2 кн. / За ред. Дончика В. Г. - К.: Либідь, 1993.- Кн. 1. - 260 с.

47. Історія української літератури ХХ століття: 1910 - 30-ті роки: У 2 кн./ За ред. Дончика В. Г. - К.: Либідь, 1993.- Кн. 2. - 286 с.

48. Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини XIX століття: підручник для студ. вищ. навч. закладів. - К.: ЦНЛ, 2006.

49. Кавун Л. Літературно-естетичні шукання ВАПЛІТЕ у загальноєвропейському контексті / Л. Кавун // Українська література в загальноосвітній школі. - 2003. - №7. - С. 60 - 61.

50. Касьянов Г. В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору1960 - 80-х років / Г. В. Касьянов. - К.: Либідь, 1995. - 224 с.

51. Лавріненко Ю. Розстріляне Відродження: Антологія 1917 - 1933 / Ю. Лавріненко. - К. : Просвіта, 2001. - 794 с.

52. Лебединцева Н. М. Сучасна українська література: навчальний посібник / Н. М. Лебединцева. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2007. - 104 с.

53. Літературознавчий словник-довідник / [ред. Р. Гром'яка, Ю. Коваліва та ін.] - К.: Академія, 2007. - 752 с.

54. Майборода І. Розстріляне Відродження. Історія України / І. Майборода // Історія України. Шкільний світ. - 2009. - № 13. - С. 16 - 22.

55. Марисняк Т. Олександр Довженко: трагічне життя й титанічна праця / Т. Марисняк // Українська мова й література в сучасній школі. - 2012. - № 6. - С. 56 -59.

56. Михайлин І. Л. Історія української журналістики. Період становлення: від журналістики в Україні до української журналістики: підручник для вищої школи. Вид. 3-тє, доп. і поліпш. / І. Л. Михайлин. - Х.: Прапор, 2005. - 320 с.

57. Наєнко М. Художня література України: Від міфів до модерної реальності / Михайло Наєнко. - К.: Просвіта, 2008. - 1064 с.

58. Наєнко М. Романтичний епос: Ефект романтизму і українська література / Михайло Наєнко. - К.: ВЦ Просвіта, 2000. - 382 с.

59. Неоромантизм: 60 - 70-ті р. XIX - поч. XX ст. європейська національна література // Українська мова та література. - 2000. - № 34. - С. 5 -7.

60. Огієнко І. Історія української літературної мови (IX. Доба відродження. Котляревський). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //litopys.org.ua/ohukr/ohu 11. htm

61. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі: монографія / С. Павличко. - К.: Либідь, 1997. - 360 с.

62. Павлюк І. Українська письменницька публіцистика 40 - 80-х років ХХ століття: демократизаційно-глобалізаційні тенденції / І. Павлюк // Світ соціальних комунікацій. - 2013. - 9. - С. 77 - 81.

63. Павлюк І. Українська публіцистика початку другої світової війни/ І. Павлюк // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2012. - № 4. - С. 94 - 99.

64. Пахаренко В. Постмодерн. Сучасний український літературний процес / В. Пахаренко // Українська мова і література в школі. - 2002. - № 4. - С. 59 - 64.

65. Поліщук Я. Візійний простір раннього українського модернізму / Я. Поліщук // Українська мова та література. - 2000. - № 44. - С. 6 - 8.

66. Рудницька О. Українська література 1920 - 1939 рр. / О. Рудницька // Дивослово. - 2011. - № 8. - С. 28 - 30.

67. Сверстюк Є. Блудні сини України / Євген Сверстюк. - К.: Знання, 1993. - 256 с.

68. Сверстюк Є. Українська література і християнська традиція / Євген Сверстюк // Сучасність - 1992. - № 12 (41). - С. 137 - 145.

69. Свиридюк І. Будителі української свідомості на західноукраїнських землях І половини XIX століття / І. Свиридюк, Л. Орленко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 9. - С. 34 - 38.

70. Українська діаспора: літературні постаті, твори, бібліографічні відомості / Упор. В. А. Просалової. - Донецьк: Східний видавничий дім, 2012. - 516 с.

71. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст.: У 4 кн./ За ред. В. Яременка. - К.: Аконіт, 2001. - 340 с.

72. Федченко П. Література 1870 - 90 років/ П. Федченко. - К.: Наук. думка, 1997. - 244 с.

73. Філоненко С. Масова література в Україні: дискурс / ґендер / жанр / С. Філоненко. - Донецьк: Лондон - ХХІ, 2011. - 432 с.

74. Франко І. Література, її завдання і найважливіші ціхи / І. Франко // Матеріали до вивчення історії української літератури: в 5-ти т. : посіб. для філол. ф-тів і педаг. ін-тів/ [редкол. О. І. Білецький [та ін.]. Т. III: Література другої половини XIX ст. - К.: Рад. шк., 1960. - С. 75 - 86.

75. Франко І. Літературно-критичні праці (1903 - 1905) // Франко І. Зібрання творів: у 50 т. - Т. 35. - К.: Наукова думка, 1983. - С. 248 - 254.

76. Харчук Р. Сучасна українська проза. Постмодерний період/ Р. Харчук. - 2-ге видання. - К.: Академія, 2008. - 260 с.

77. Чижевський Д. І. Історія української літератури /Д. І. Чижевський. - К.: Видавничий центр „Академія", 2003. - 568 с.

78. Шевченко Т. Кобзар / Т. Шевченко. - К.: Т-во „Знання", 1992. - 383 с.

79. Шевчук Н. „Бу-Ба-Бу": контексти артистизму / Шевчук Н. // Слово і час. - 2001. - № 4. - С. 64 -68.

80. Шевчук В. „Енеїда" Івана Котляревського в системі літератури українського бароко / В.Шевчук // Дивослово. - 1998. - № 2. - С. 5 - 10; 1998. - № 3. - С. 6 - 11; 1999. - № 5 - С. 24 - 28; № 6. - С. 44 - 49; 2000. - № 1. - C. 33 - 36.

81. Шот Г. Театральна філософія Леся Курбаса / Г. Шот // Українська мова і література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 4. - С. 94 - 98.

82. Яворівський В. О. А яблука падають...: [повість та новели] / В. О. Яворівський. - К.: Молодь, 1968. - 135 с.

83. Яременко В. Панорама української літератури XX століття: (Декаданс, модернізм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неокласицизм, футуризм, неоромантизм та ін.) / В. Яременко // Українська мова та література. - 2001. -№ 11. - С. 1 - 24.
На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.