Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Полемічна література кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.
Плани лекцій

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Суспільно-політичні та культурні умови розвитку української літератури кін. ХVІ — поч. ХVІІІ cт.

Поняття про полемічну літературу.

Причини і час виникнення полемічної літератури, її головні риси. Творчість Бенедикта Гербеста («Доводи віри римської церкви» (1586)) та Петра Скарги («Про єдність Церкви Божої» (1577)).

Трактат Герасима Смотрицького (р. нар. невід. — 1594)) «Ключ царства небесного» (1587): релігійні і суспільно-політичні позиції автора.

Твір Христофора Філалета (р.р. нар. і см. невід.) "Апокрисис, або Відповідь на книжки про собор Берестейській, ім’ям людей старожитньої релігії грецької через Христофора Філалета щвидко дана" (1597): історичні факти у тлумаченні автора. Викриття письменником колонізаторської політики Ватикану.

Творча спадщина Іпатія Потія (1541 — 1613) як уніатського письменника-полеміста («Унія…» (1595), «Антиризис» (1599), «Оборона собору Флорентійського…» (1608)).

Анонімна «Пересторога» (1605-1606) як перша історіософська праця про боротьбу церков.

Мелетій Смотрицький (бл. 1572 (1575?) — 1633) «Тренос, або Плач Східної церкви» (1610). Образ Матері-Церкви, фольклорні та літературні традиції творення.

Захист національних свобод, ідеї патріотизму у творі Захарії Копистенського (бл. 1585 — 1627) «Палінодія, або Книга оборони кафолічної святої апостольської східної церкви, і святих патріархів, і про греків, і про руських християн» (1619-1622).

Полемічні твори Михайла Андрелли (1637 — 1710) («Логос» (1691-1692), «Оборона кожному віруючому чоловіку» (1699)).

Стильові особливості полемічної літератури кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.

Тексти:

Анонім. Пересторога // Українська література ХVІІ ст. — К., 1987. — С. 26-66.

Копистенський З. Палінодія // Слово многоцінне… — Кн.1. — С. 637-644.

Смотрицький Г. Ключ царства небесного // Там само. — С. 339-358.

Смотрицький М. Тренос // Там само. — С. 545-553.

Філалет Х. Апокрисис // Там само. — С. 400-414.

Література:

Абрамович С. Мелетій Смотрицький та проблема філософської культури бароко // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури. — К., 1984. — С.137-159.

Біднов В., Антонович Д. Українська церква // Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. — К., 1993. — С. 197-222.

Возняк М. Історія... — Кн. І. — С.286-387, 461-551.

Грицай М. Давня українська проза. — К., 1976. — С. 11-30, 64-84.

Грицай М. Українська література XVI — XVIIІ ст. і фольклор. — К., 1969. — С.9-31.

Грушевський М. Історія України. — К.-Львів, 1913. — С.215-238.

Грушевський М. Історія української літератури. — 1995. — Т.6. — С.68-92.

Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі ХVІ—ХVІІ ст.: Підсумки, джерела, методи дослідження // Сучасність. — 1992. — № 3. — С.65-74.

Дзюба Е. Просвещение на Украине: Вторая половина ХVІ — первая половина ХVІІ в. — К., 1987.

Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1992. — Т. 1. — С.162-197.

Драгоманов М. Борьба за духовную власть й свободу совести в ХVІ—ХVІІ ст. // Драгоманов М. Вибране. — К., 1991. — С.84-174.

Єфименко О. Історія України та її народу. — К., 1992. — С.75-92.

Єфремов С. Історія... — С.109-131, 137-140.

Жолтовський П. Художнє життя на Україні в ХVІ-ХVІІІ ст. — К., 1983.

Зілинський О. Духова генеза першого українського Відродження // Європейське Відродження... — С.293-294.

Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ—ХVІІІ ст. — К., 1966.

Ісаєвич Я. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. — Львів, 1983.

Ісаєвич Я. Українське суспільство доби бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.49-81.

Ісіченко Ігор, архієпископ. Церковне життя України доби бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — К., 2004. — С.83-175.

Ісіченко Ю. Українська барокова проза в пошуку літературної моделі початків східнослов’янської історії // Писемність Київської Русі і становлення української літератури: Зб. наук праць. — К., 1988. — С.184-205.

Кашуба М. Реформаційні ідеї в діяльності братств на Україні (ХVІ-ХVІІ ст.) // Секуляризація духовного життя на Україні в епоху гуманізму і реформації… — С.26-51.

Короткий В. Творческий путь М.Смотрицкого. — Минск, 1987.

Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.: Монографія. — Острог, 2007.

Крекотень В. Художність давньої української прози // Крекотень В. Вибрані праці. — К., 1999. — С.14-140.

Кралюк П. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. — К., 1997.

Маслов С. Культурно-національне відродження на Україні в кінці ХІV і першій половині ХVІІ ст. // Матеріали… - Т.1. — С.198-212.

Махновець Л. Сатира і гумор української прози ХVІ-ХVІІІ ст. — К., 1964. — С.39-58, 262-297, 304-309, 313-320, 357-376.

Микитась В. Іван Франко — дослідник полемічної літератури. — К., 1983.

Микитась В. Українська література ХІV—ХVІ ст. // Українська література ХІV—ХVІ ст. — К., 1983. — С.16-25.

Микитась В. Український письменник-полеміст Михайло Андрелла. — Ужгород, 1960.

Огієнко І. Історія українського друкарства. — К., 1994. — С.36-44, 48-51, 68-87, 105-163, 184-329, 334-361.

Огієнко І. Українська церква. — К., 1993. — С.113-160.

Острозькі просвітителі. — Острог, 2000.

Пам’ятки братських шкіл на Україні: Тексти і дослідження. — К., 1988.

Памятники полемической литературы в Западной Руси. — СПб, 1992.

Паславський І. Між Сходом і Заходом: греко-католицька церква як феномен української національної культури // Дзвін. — 1990. — №10. — С.100-107.

Плохий С. Папство и Украина: Политика римской курии на украинских землях в ХVІ-ХVІІ ст. — К., 1989.

Поплавська Н. Петро Скарга у міжконфесійному полемічному діалозі кінця ХVІ ст. // Антипролог: Зб. наук. праць. — К., 2007. — С.148-164.

Поплавська Н. Полемісти. Риторика. Переконування. — Тернопіль, 2007. — С.22-75, 115-159, 173-267.

Поплавська Н. Український полемічний памфлет кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.: проблема жанрової моделі та функціонування // Літературознавство. — Кн. 1: Доповіді та повідомлення. — К., 2000. — С.63-68.

Потій Іпатій. Твори // Українські гуманісти епохи Відродження: Антологія: У 2-х ч. — Ч.2. — К., 1995. — С.101-171.

Пшеничний Є. Захарія Копистянський про запорізьких козаків // Верховина: Зб. наук. праць на пошану О.Мишанича. — Дрогобич, 2003. — С.293-297.

Савченко С. Давня Русь у полемічній літературі кінця ХVІ-ХVІІ ст. — Донецьк, 2007.

Ткачук Р. Джерела полемічної літератури кінця ХVІ — поч. ХVІІ ст. // Анти пролог… — С.183-199.

Усатенко Г. Полемістика кінця ХVІ — початку ХVІІІ ст. як підсумки минулого та предтеча майбутнього // Медієвістика... — Вип. 2. — Одеса, 2000. — С.52-60.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури // Слово і час. — 2000. — № 10. — С.16-21.

Франко І. Життя і літературна діяльність Іпатія Потія // Франко І. Зібрання творів... — Т.39. — С.508-533.

Франко І. Історія української літератури. — Ч.І // Там само. — Т.40. — С.116-135, 248-272.

Циганок О. З історії латинських літературних впливів в українському письменстві ХVІ-ХVІІІ в. — К., 1999. — С. 47-57.

Чижевський Д. Історія... — С.221-224.

Шевченко В. Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду: Монографія. — К., 2001.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. — К., 2004. — С.243-255, 294-298.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С.22-38.

Яременко П. До питання про еволюцію світогляду Мелетія Смотрицького // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст.… — С.96-116.

Яременко П. Мелетій Смотрицький: Життя і творчість. — К., 1986.

Яременко П. «Пересторога» — український антиуніатський памфлет початку ХVІІ ст. — К., 1963.

Яременко П. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його «Апокрисис». — Львів, 1964.

Поміркуйте над висловлюваннями:

Шістнадцяте століття — це велике духове потрясіння, яке було початком зовсім нової лінії культурного й політичного розвитку. Це переміна основ побуту, світогляду, суспільної організації, доконане від грунту й основно в обличчі великої небезпеки. В цій добі вперше замінено латентні відпори на активну ідеологічну зброю. В ній винесено вперше суцільні програми культурного розвитку. В ній культура одержала нові соціологічні центри й нові спрямування. В ній вперше народилася національна ідея (виділення наше. — І.С.). В ній початок всіх культурних форм 17-18 ст., джерело наших пізніших культурних експансій і політичних оформлень /…/ Врешті — в ній оформилася вперше на українському грунті людська особистість.

О. Зілинський

Література (йдеться про літературу кінця ХVІ — першої пол. ХVІІ ст. — І.С.), яка виникала, слугує головним чином своїй найголовнішій меті — полеміці з католицтвом і захисту православ’я, це переважно література богословсько-полемічна. Полеміка і з того, і з іншого боку — безпощадна, рідко дотримується безпристрастя, дуже часто уїдлива і дріб’язкова, — але загалом добре зображає інтелектуальний характер і самих діячів і всього тогочасного суспільства, у якому вона велася.

О. Архангельський

Берестейська унія була однією із спроб інтеграції України в західноєвропейську культуру і церковно-релігійне життя, спробою уникнути впливу і тиску на українську православну церкву з боку Москви.

О. Мишанич

Релігійне освячення надавалось усім національним постулатам як передумовам або супровідним обставинам оборони «старої грецької віри східного послушентва», вірноапостольської, єдино згідної з Христовою наукою.

М. Грушевський

…полемічні твори — не тільки словесна сутичка двох церковних доктрин, аргументів /…/, а перш за все, зіткнення альтернативних проектів подолання кризи у релігійному світі…

С. БабичНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.