Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Полемічна література кінця ХVІ - початку ХVІІ ст.
Плани практичних занять

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Поняття про полемічну літературу. Історико-суспільні та культурно-мистецькі обставини функціонування жанру.

Коротка характеристика тематично-ідейного змісту найважливіших українських полемічних творів: «Ключ царства небесного» Г.Смотрицького, «Апокрисис» Х.Філарета та анонімна «Перестороги».

«Тренос» М.Смотрицького:

причини і час написання твору;

форма твору;

образ Матері-Церкви, фольклорні та літературні традиції його творення;

використання автором творів західноєвропейського письменства (Петрарки, Платіні, Баптиста та ін.).

Еволюційний розвиток українського полемічного письменства: від суто догматичних трактатів до спроб висловлення національного протесту (З.Копистенський «Палінодія»).

Завдання:

З’ясувати терміни та поняття алегорія, анафема, анонім, антитеза, антитетичність, Берестейська церковна унія, Біблія, братства, братські школи, Ватикан, григоріанський календар, голосіння, гуманізм, дидактизм, діалог, документальність, духовна експансія, єресі, єпископ, ідея соборності, ідея церковного абсолютизму, історизм, історіософія, календарна реформа 1582 р., катехізис, католицизм, колегія, конфесія, культ, Люблінська державна унія, метафора, окатоличення, орден єзуїтів, отці церкви, памфлет, персоніфікація, повчання, полеміка, полемічна література, послання, православ’я, полонізація, прототип, публіцистика, Реформація, ретроспекція, риторичні фігури, символ, ставропігія, тенденційність, трактат, уніатська (греко-католицька) церква, церковні собори, юліанський календар.

Визначити роль братств, освітніх закладів та друкарень у формуванні та розвитку української полемічної літератури.

На основі аналізу змісту підготованих до заняття полемічних творів пояснити їх назви.

Тексти:

Анонім. Пересторога.

Копистенський З. Палінодія.

Смотрицький Г. Ключ царства небесного.

Смотрицький М. Тренос.

Філалет X. Апокрисис.

Література:

Абрамович С. Мелетій Смотрицький та проблема філософської культури бароко // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури. — К., 1984. — С.137-159.

Біднов В., Антонович Д. Українська церква // Українська культура: Лекції за ред. Д.Антоновича. — К., 1993. — С. 197-222.

Возняк М. Історія... — Кн. І. — С.286-387, 461-551.

Грицай М. Давня українська проза. — К., 1976. — С. 11-30, 64-84.

Грушевський М. Історія України. — К.-Львів, 1913. — С.215-238.

Грушевський М. Історія української літератури. — 1995. — Т.6. — С.68-92.

Дашкевич Я. Національна самосвідомість українців на зламі ХVІ—ХVІІ ст.: Підсумки, джерела, методи дослідження // Сучасність. — 1992. — № 3. — С.65-74.

Дорошенко Д. Нарис історії України. — К., 1992. — Т. 1. — С.162-197.

Драгоманов М. Борьба за духовную власть й свободу совести в ХVІ—ХVІІ ст. // Драгоманов М. Вибране. — К., 1991. — С.84-174.

Ісаєвич Я. Братства та їх роль у розвитку української культури ХVІ—ХVІІІ ст. — К., 1966.

Ісаєвич Я. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні. — Львів, 1983.

Ісаєвич Я. Українське суспільство доби бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — ХК., 2004. — С.49-81.

Ісіченко Ігор, архієпископ. Церковне життя України доби бароко // Українське бароко: В 2-х т. — Т.І. — ХК., 2004. — С.83-175.

Короткий В. Творческий путь Мелетия Смотрицького. — Минск, 1987.

Кралюк П. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. — К., 1997.

Кралюк П. Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.: Монографія. — Острог, 2007.

Крекотень В. Художність давньої української прози // Крекотень В. Вибрані праці. — К., 1999. — С.14-140.

Маслов С. Культурно-національне відродження на Україні в кінці ХІV і першій половині ХVІІ ст. // Матеріали… - Т.1. — С.198-212.

Махновець Л. Сатира і гумор української прози ХVІ-ХVІІІ ст. — К., 1964. — С.39-58, 262-297, 304-309, 313-320, 357-376.

Огієнко І. Українська церква. — К., 1993. — С.113-160.

Поплавська Н. Петро Скарга у міжконфесійному полемічному діалозі кінця ХVІ ст. // Антипролог: Зб. наук пр. — К., 2007. — С.148-164.

Поплавська Н. Полемісти. Риторика. Переконування. — Тернопіль, 2007. — С.22-75, 115-159, 173-267.

Поплавська Н. Український полемічний памфлет кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.: проблема жанрової моделі та функціонування // Літературознавство. — Кн..1: Доповіді та повідомлення. — К., 2000. — С.63-68.

Пшеничний Є. Захарія Копистянський про запорізьких козаків // верховина: Зб. наук. праць на пошану О.Мишанича. — Дрогобич, 2003. — С.293-297.

Ткачук Р. Джерела полемічної літератури кінця ХVІ — поч. ХVІІ ст. // Антипролог: Зб. наук. пр. — К., 2007. — С.183-199.

Усатенко Г. Полемістика кінця ХVІ — початку ХVІІІ ст. як підсумки минулого та предтеча майбутнього // Медієвістика... — Вип. 2. — Одеса, 2000. — С.52-60.

Ушкалов Л. Феномен української полемічної літератури // Слово і час. — 2000. — № 10. — С.16-21.

Франко І. Життя і літературна діяльність Іпатія Потія // Франко І. Зібрання творів... — Т.39. — С.508-533.

Франко І. Історія української літератури. — Ч.І // Там само. — Т.40. — С.116-135, 248-272.

Шевченко В. Православно-католицька полеміка та проблеми унійності в житті Руси-України доберестейського періоду: Монографія. — К., 2001.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. — К., 2004. — С.243-255, 294-298.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. ІІ: Розвинене бароко. Пізнє бароко. — К., 2005. — С.22-38.

Яременко П. "Пересторога" — український антиуніатський памфлет початку ХVІІ ст. — К., 1963.

Яременко П. Герасим Смотрицький // Радянське літературознавство. -1960. — №5.

Яременко П. До питання про еволюцію світогляду Мелетія Смотрицького // Українська література ХVІ-ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури. — К., 1984. — С.96-116.

Яременко П. Мелетій Смотрицький: Життя і творчість. — К., 1986.

Яременко П. Український письменник-полеміст Христофор Філалет і його "Апокрисис". — Львів, 1964.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.