Давня українська література - Ірина Савченко 2009


Контрольні роботи з курсу «Давня українська література»

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Дидактичні матеріали

Контрольні роботи виконуються студентами на семінарських заняттях у письмовій формі за індивідуальними картками.

Виконання контрольних робіт є обов’язковою умовою для допуску до складання екзамену з курсу.

Контрольна робота № 1

«Слово про Ігорів похід» — пам’ятка давньоукраїнської літератури ХІІ століття

Історична основа «Слова про ігорів похід».

Історія походу князя Ігоря проти половців у літописному оповіданні.

Зображення загарбницьких набігів кочовиків у «Слові про Ігорів похід».

Залишки поганських уявлень у «Слові...». Їх художньо-ідейна функція.

Батальні сцени у «Слові про Ігорів похід».

Зображення другого бою Ігоря з половцями: художній аналіз.

«Золоте» слово Святослава: зміст, ідейна функція у творів, художні засоби.

Виписати з тексту цитати, що характеризують Ігоря як відважного воїна; прокоментувати їх.

Визначити авторське ставлення до князя Ігоря. Довести свою думку, посилаючись на текст.

Засоби творення образу князя Ігоря.

Прийом метаморфози при творенні образу князя Ігоря. Його ідейно-художня функція.

Засоби творення образу Руської землі.

Засоби творення образу князя Святослава.

Засоби творення образу князя Всеслава.

Засоби творення образу Олега Гориславовича.

Образ Ярослава Осмомисла.

Засоби творення образу Ярославни.

Засоби творення образу співця Бояна.

Образи руських воїнів.

Образи руських ратаїв.

Образи половецьких ханів.

Образ Дикого Поля у «Слові…».

Позитивні образи князів у «Слові про Ігорів похід».

Визначити художні засоби, використані автором «Слова...» для зображення пейзажів.

Визначити художні засоби, використані автором «Слова...» для зображення княжих міжусобиць.

Визначити художні засоби, використані автором для зображення військових подвигів князя Святослава.

Визначити тропи та розкрити їх зміст і функції у такому уривку: «Донець гойдав князя на хвилях, слав йому зелену траву на своїх срібних берегах».

Визначити художні засоби у такому уривку: «Тут кривавого вина не вистачило; тут банкет закінчили хоробрі русичі: сватів напоїли і самі полягли за землю Руську». Прокоментувати ці рядки.

Засіб персоніфікації у «Слові про Ігорів похід».

Назвати руські міста, які автор «Слова...» згадує у тексті. Визначити їх художньо-ідейну функцію.

Де у «Слові...» і з якою метою згадується місто Путивль?

Образи тварин у «Слові про Ігорів похід». Їх художня функція у творі.

Прокоментувати рядки тексту:

Всеслав удень судив і напучав,

Уділи роздавав княжатам,

А ніччю бігав вовком по Русі,

Допоки півень тричі прокричить.

Як ця авторська характеристика розкриває образ князя Всеслава?

Прокоментувати рядки:

Помчали з кличем вбивства і грабіж,

Линули пломінь з огняного рогу.

Прокоментувати розмову князя Ігоря з Дінцем. Визначити її художньо-ідейну функцію у творі.

Хто з героїв «Слова...» і про кого виголошує слова: «...Під трубами сповиті, із шоломів напоєні й згодовані із списа; Дороги і яруги їм відомі...»?

Про кого з героїв «Слова...» автор говорить: «...в січі він забув про тиху славу, отчий княжий стіл і Глібівну...»? Як ці рядки характеризують героя?

Прокоментувати рядки:

Це він (Олег. — І.С.) вступив в стремено золоте,

У городі своїм Тмуторокані,

І дзвін той Всеволод у Києві почув,

А Володимир чув його в Чернігові....

Прокоментувати рядки:

Бажаю, — мовив, — списа поламати

Край поля Половецького із вами,

Хоробрі, мужні русичі! Загину

Або шоломом Дону зачерпну.

Розкрити метафоричність уривка.

У якому значенні автор «Слова...» використовує вираз «вступити в золоте стремено»? Стосовно яких князів?

Контрольна робота № 2

Українська полемічна література кінця XVI — початку XVII ст.

Берестейська унія: характер, причини, наслідки.

Меценатська та культурно-освітня діяльність українських братств і її вплив на розвиток української полемічної літератури.

Назвати найбільш відомих католицьких та уніатських полемістів, схарактеризувати їх літературну діяльність.

Поняття про полемічну літературу: жанри, проблематика, образність.

Пояснити суть тези: «Українська полемічна література — засіб захисту національних прав українців».

Публіцистичний характер української полемічної літератури.

Історико-політичні передумови активізації жанру полемічної літератури кінця XVI — початку XVII ст.

У яких українських полемічних творах засуджується календарна реформа папи Григорія ХІІІ? Дати коротку характеристику авторської позиції цих творів.

Прокоментувати думку Д.Чижевського: «…полемічна література має велике значення в розвитку української літератури: помалу готувалися нові літературні форми та нові літературні вартост»».

Значення Острогу як культурно-наукового центру кінця XVI ст. для становлення і розвитку полемічної літератури.

Кому і з якої причини Герасим Смотрицький присвячує твір «Ключ царства небесного»?

Як у «Ключі царства небесного» проявляються демократичні настрої Герасима Смотрицького?

Прокоментувати міркування І.Франка, який про твір Герасима Смотрицького «Ключ царства небесного» писав: «Це не сухий теологічний трактат, а жива картина стану української суспільності в ІІ половині XVI ст.».

З якою метою Герасим Смотрицький у творі «Ключ царства небесного» вдається до викриття папи римського і католицької церкви?

Жанрова природа твору Герасима Смотрицького «Ключ царства небесного» як трактату.

Визначити і схарактеризувати художню форму, якою скористався Мелетія Смотрицький для написання «Треносу».

Історична основа «Треносу» Мелетія Смотрицького.

Образ Церкви-Матері у «Треносі» Мелетія Смотрицького.

Чому Мелетій Смотрицький для аргументації власної антипапської позиції у «Треносі» вдається до використання антиватиканських творів західноєвропейських авторів?

Як перекладається назва твору Христофора Філалета? Як вона узгоджується із змістом?

Визначити основні проблеми, порушені у «Апокрисисі» Христофора Філалета.

Кого з уніатських владик викриває автор «Апокрисиса»? У чому він вбачає їх найстрашніший злочин?

Довести, що анонімна «Пересторога» є зразком памфлету.

Прокоментувати слова І.Франка про «Пересторогу» «Це — політично-релігійний памфлет, написаний з немалим талантом».

Які ідейно-художні ознаки «Палінодії» змусили І.Франка називати її автора «більше істориком, ніж письменником-полемістом»?

З якою метою Захарія Копистенський у «Палінодії» звертається до «Повісті врем'яних літ»?

Що є свідченням великої ерудиції Захарії Копистенського і як це відображено у «Палінодії»?

Як у «Палінодії» Захарія Копистенський висловлює власне ставлення до козацтва? У чому він вбачає головну заслугу козаків перед рідною землею?

У чому Захарія Копистенський бачить мету своєї праці?

Чому у більшості українських полемічних творів згадуються імена Кирила Терлецького та Іпатія Потія? Назвати ці твори.

Засоби творення образу єпископа-уніата Кирила Терлецького у творах українських письменників-полемістів.

Якими причинами українські письменники-полемісти пояснюють факт відступництва Іпатія Потія та Кирила Терлецького?

З якого приводу Герасим Смотрицький у «Ключі царства небесного» пише: «Чоловік бідний, убогий, которий од праці рук своїх і в поті лиця мусить їсти хліб свій і з тої ж праці і поту мусить досить чинити і давати пану, що йому розкажуть, звик од предків своїх оддавати, що належало Богу і що належало пану. Тепер же те жодним способом гаразд потрафити не може»?

Прокоментувати рядки із анонімної «Перестороги»: «І так много посполитих розширити й оних не фундовано, бо коли би били науку міли, тогди би за невідомостями і глупством своїм не прийшли до такої погибелі». Яку «погибель» має на увазі автор?

Прокоментувати рядки із анонімної «Перестороги»: «Папеж, всіх ведучи до послушенства свого, проклинаєт, мучит, забиваєт, войска посилаєт, панства і церкві забиваєт, вольності всякіє отимаєт, грозит, кричит, трубит, уставичне войну точит, малих и великих соблазняючи, церков соборную католическую у своєм дворі у себе в Римі биті повідаєт, новини по світу розсилаєт, времіна і літа ізміняєт и лічбу от створеня світа замєшал и скоротил...».

Прокоментувати рядки із «Треносу» Мелетія Смотрицького: «Біда вам, Пастирі, котрі розпорошили і розігнали стадо овець моїх і недбальства хворобою їх заразили! Бо суворішого суду і більшої кари зазнаєте». Хто є адресатом автора?

Прокоментувати рядки з «Треносу» Мелетія Смотрицького: «Нещасна ж я мати! Що такого вчинила? За що незносні переслідування од власних своїх синів терплю. Одні мені недбальством шкодять. Інші тяжкого глуму завдають. Ті переслідують незносно, а ті зрікаються вороже. У глибокому злі погрязнувши і його природі скорившись, мене занедбали».

Про кого і з якого приводу йдеться у рядках Захарії Копистенського: «Весь світ і правоє лицарство відає свідоцтво, як вони там мужнє, преважне і лицарськи поступали, як найсильнішим і найгвалтовнішим турецьким штурмам отпор валечний давали, і витримували…».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.