Давня українська література - Ірина Савченко 2009


Тести з курсу «Давня українська література»

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Дидактичні матеріали

Тести як форма контролю розраховані на ерудицію, а також на спеціальні знання та здібності студентів аналізувати матеріал, на вміння розмірковувати про предмет вивчення. Особливістю тестів є їх інформаційна ємність, тобто вони містять у власній конструкції конкретно-історичні факти, імена, події, дати тощо. Це дає можливість навіть при незнанні студентом точної відповіді розвивати його пізнавальні здібності, знайомити з чимось новим, допомагати згадати те, що забулося, орієнтуватися у тематиці тощо.

Виберіть із запропонованих відповідей одну чи декілька правильних:

Медієвістика — це:

ознака літературного стилю;

розділ літературознавчої науки;

визначення жанрової природи твору;

особливості композиції художнього твору;

художній засіб.

Наука, що вивчає давні пам’ятки та давнє письмо, називається…

історіографія;

бібліографія;

краєзнавство;

текстологія;

палеографія.

Визначення достовірності художнього твору, встановлення його авторства, часу та місця створення — це…

автентичність;

анонімність;

атрибуція;

компіляція;

контамінація.

Культура і література яких країн мали найбільший вплив на становлення і розвиток літератури Києворуського періоду?

Польща;

Росія;

Візантія;

Болгарія;

Німеччина.

Який період у розвитку національного письменства вивчає медієвістика?

Х—XIII ст.;

X—XVII ст.;

X—XVIII ст.;

XІ—XVIII ст.;

XV—XVIII ст.

Як називається період давньої української літератури, що охоплює Х—ХІІІ ст.?

література раннього Бароко;

література Ренесансу;

література Княжої доби;

література пізнього Бароко;

література зрілого Бароко.

Які із вказаних особливостей властиві давній українській літературі?

переважно рукописний характер побутування;

імперсональність;

світський характер;

історизм;

нормативність.

Кого з українських вчених вважають першим дослідником давньої української літератури?

Володимир Перетц;

Іван Франко;

Іван Вагилевич;

Михайло Максимович;

Пантелеймон Куліш.

Кому з українських дослідників належить думка про те, що серед найдавніших українських літературних пам’яток є «багато прекрасних за своїм внутрішнім достоїнством і навіть часом появи, бо деякими явищами своїми вона (давня українська література. — І.С.) визначила розвиток словесності в інших народів нового світу»?

Михайлу Возняку;

Михайлу Максимовичу;

Івану Франку;

Олексі Мишаничу;

Дмитру Чижевському.

Хто з українських дослідників став автором першого на Західній Україні нарису історії української літератури?

Михайло Максимович;

Іван Франко;

Іван Вагилевич;

Михайло Возняк;

Омелян Огоновський.

Хто з українських вчених-дослідників давнього письменства висловив думку про безперервність і цілісність історичного розвитку української літератури?

Іван Франко;

Михайло Грушевський;

Михайло Возняк;

Омелян Огоновський;

Павло Житецький.

Назвати сучасних українських вчених-літературознавців, які займаються вивченням проблем давньої української літератури:

Михайло Наєнко;

Микола Сулима;

Віра Агєєва;

Юрій Пелешенко;

Леонід Ушкалов.

Назвати фактори, які зумовили Перший південнослов’янський вплив на давньоруську літературу:

спільність кордонів Київської Русі і південнослов’янських держав;

єдина віра;

єдина світська влада;

єдиний географічний простір;

спорідненість мов.

Якими мовами були написані книги Біблії?

арамейська;

давньоболгарська;

старослов’янська;

давньоєврейська;

грецька.

Назвати біблійні книги, що були перекладені на Русі відразу після прийняття християнства:

Євангелія;

Апокаліпсис;

Псалтир;

Діяння Апостолів;

Пісня над Піснями.

Як називається група пророчих біблійних писань, у яких наявні загадкові фантастичні провіщення, складна символіка чисел та образів, описи боротьби добра і зла, а також есхатологічні мотиви?

апологетика;

апокаліптика;

генеалогії;

логії;

євангелія.

У які книги Старого Заповіту включені законодавчі настанови релігійно-правового, морального та культового змісту?

Книга Суддів;

Вихід;

Левіт;

Буття;

Второзаконня.

У якій старозаповітній книзі викладається історія створення світу і людини?

Псалтир;

Пісня над Піснями;

Вихід;

Буття;

Книга Ісуса Навина.

Центральним героєм якої старозаповітної книги є Мойсей?

Буття;

Числа;

Вихід;

Книга Йова;

Книга Естер.

У якій законоустановчій книзі Старого Заповіту викладаються обов’язкові приниципи повсякденного життя іудеїв, а також встановлюються свята?

Буття;

Вихід;

Левіт;

Числа;

Второзаконня.

Назвати старозаповітну книгу, у якій подається якнайширша інформація про майбутнього Месію:

Вихід;

Книга Естер;

Книга Екклезіаста;

Псалтир;

Числа.

Назвати книги, які у Старому Заповіті входять до групи морально-поетичних:

Псалтир;

Вихід;

Книга Екклезіаста;

Книга Суддів;

Книга притч Соломонових.

Яка з морально-поетичних книг Старого Заповіту присвячена проблемі сенсу людського існування?

Книга Йова;

Псалтир;

Книга притч Соломонових;

Книга Екклезіаста;

Книга Пісня над Піснями.

Хто з названих бібілійних персонажів є дійовими особами у книзі Пісня над Піснями?

Мойсей;

цар Соломон;

цар Давид;

суламітка Авігаш;

Сарра.

До збірника Апостол входили книги…

Євангелія та Діяння апостолів;

Діяння та Послання апостолів;

Послання апостолів та Апокаліпсис;

Послання апостолів та Одкровення Івана Богослова;

Діяння апостолів та Євангеліє від Луки.

Слово «євангеліє» означає…

привітання;

дружнє послання;

історія;

добра звістка;

повчання.

Назвати найкоротше із канонічних новозаповітних євангелій:

Івана;

Марка;

Луки;

Матвія.

Як називається невелике повчальне алегоричне оповідання, у якому фабула підпорядкована моралізіційній частині твору?

байка;

притча;

повчання;

сентенція;

казка.

Яке із новозаповітних канонічних євангелій називають «жіночим»?

Луки;

Матвія;

Івана;

Марка.

Які євангелія належать до групи синоптичних?

Матвія, Марка, Івана;

Матвія, Луки, Івана;

Марка, Луки, Івана;

Матвія, Марка, Луки.

Які із вказаних ознак відрізняють Євангеліє Івана від синоптичних євангелій?

патетична форма викладу;

потрактування образу Ісуса як Бога у людській подобі;

використання притч;

форма листа;

посилання на Старий Заповіт.

Яке з названих євангелій призначалося для використання при богослужінні?

апракосне;

тлумачне;

Євангеліє Івана;

тетра-євангеліє;

Євангеліє Марка.

Назвати перший повний україномовний переклад Євангелія:

«Учительне євангеліє» Івана Федорова;

Остромирове Євангеліє;

Полікарпове Євангеліє;

Пересопницьке Євангеліє;

Мстиславове Євангеліє.

Як на Русі називалися списки заборонених книг?

палеї;

індекси;

апокрифи;

хронографи;

прологи.

Твори якого жанру перекладної літератури, на думку вчених, виникли у народному середовищі?

агіографія;

історична література;

патристика;

апокрифічна література;

богослужбова література.

До якого жанру перекладної літератури належить твір «Ходіння Богородиці по муках»?

агіографія;

історична література;

апокрифічна література;

богослужбова література;

канонічна література.

Які із названих художніх ознак властиві апокрифам?

демократизм оповіді;

нормативність композиції;

використання чудес, фантастики, екзотики;

наповнення фабули соціально-побутовими деталями;

відсутність логічності у викладі.

Хто з українських вчених-дослідників давньої української літератури підготував п’ятитомне видання «Апокрифів і легенд з українських рукописів»?

Михайло Возняк;

Іван Франко;

Олекса Мишанич;

Михайло Максимович;

Володимир Перетц.

Які твори, що перекладалися безпосередньо із грецьких збірників, мали на меті дати зразок релігійного подвижництва?

апокрифічні;

гадальні збірники;

збірники афоризмів;

історичні;

агіографічні.

Яку назву мав візантійський збірник — антологія афоризмів і прислів’їв, — укладений у ХІ ст. ченцем Антонієм?

«Ізмарагд»;

«Ізборник»;

«Маргарит»;

«Пчола»;

«Златоструй».

Середньовічний перекладний збірник байок та повчань про звірів, що містив перелік реальних та фантастичних тварин з описом окремих їх властивостей, називався…

«Пчола»;

«Маргарит»;

«Фізіолог»;

«Бестіарій»;

«Шестоднев».

Як називався вид гадальної книги перекладного походження, у якій ішлося про всілякі прикмети?

«Бестіарій»;

«Волховник»;

«Маргарит»;

«Ізмарагд»;

«Шестоднев».

Які види збірників були властиві перекладній історичній літературі?

літописи;

палеї;

хроніки;

четьї-мінеї;

хронографи.

Твори яких із названих авторів належали до історичної літератури?

Георгій Амартол;

Козьма Індикоплав;

Георгій Писид;

Іоанн Малала;

Йосиф Флавій.

Хто з києворуських князів став засновником скрипторію у Софійському соборі?

Володимир Великий;

Ярослав Мудрий;

Мстислав Володимирович;

Святослав Ігорович;

Володимир Мономах.

Назвати найдавніший вид давньоукраїнської оригінальної писемності:

паломницька література;

літописання;

агіографічна література;

ворожбитські книги;

ораторська література.

З якою метою літописці використовували «порічний» принцип викладу історичних подій?

упорядкування потоку фактів;

введення національної історії у загальноісторичний контекст;

створення ідеального образу володаря;

унаочнення ідейного змісту;

залучення значної кількості запозичених сюжетів.

Назвати суспільно-історичні та культурні причини постання жанру давнього українського літописання:

вплив перекладної історіографічної літератури;

політична та культурна боротьба, яку вела Київська держава в ХІ ст. проти Візантії;

потреба формування почуття державності;

розвиток національної християнської церкви;

постання національної освітньої справи.

Як називалася майстерня, де в давнину працювали переписувачі книг?

соборник;

служебник;

пасхалії;

скрипторій;

палея.

Які оповідання «Повісті врем’яних літ» є зразками дружинного епосу?

Оповідання про смерть князя Олега від коня;

Оповідання про заснування Києва;

Оповідання про білгородський кисіль;

цикл оповідань про князя Святослава Ігоровича;

Оповідання про вибір князем Володимиром віри.

У якому літописі вперше була зафіксована назва «Україна»?

«Повість врем'яних літ»;

Суздальський літопис;

Галицько-Волинський літопис;

Переяславський літопис;

Київський літопис.

У творах якого жанру творився образ ідеального християнина?

апокрифічна література;

агіографічна література;

паломницька література;

патристична література;

ораторська література.

До якої тематичної групи житій належить «Житіє Бориса і Гліба»?

житія преподобних;

житія-мартирії;

житія святителів;

княжі житія;

житія преподобномучеників.

Які з названих жанрових утворень є «ансамблевими» (Д. Лихачов)?

четьї-мінеї;

літописи;

повчання;

ходіння;

житія.

Про який твір києворуського періоду Д.Лихачов писав: «Показати Руську землю в ряду інших держав світу, довести, що руський народ не без роду й племені, що він має свою історію, якою вправі пишатися, — така прекрасна для свого часу мета, що її поставив собі автор...»?

Галицько-Волинський літопис;

«Повість врем'яних літ»;

«Ходіння» Даниїла;

«Слово про Ігорів похід»;

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона.

Які із названих художніх ознак властиві стилю монументального історизму?

риторичність;

«монотематичний» виклад;

економність у використанні стилістичних елементів;

активне використання стилістичних прикрас;

афористичність висловлювання.

Назвати перший києворуський оригінальний житійний збірник:

Синайський патерик;

Лимонар;

Римський патерик;

Києво-Печерський патерик;

Почаївський патерик.

Які з названих агіографічних збірників за своєю структурою є календарними?

патерики;

прологи;

четьї-мінеї.

Який із житійних збірників використовувався при богослужінні?

патерики;

прологи;

четьї-мінеї.

Який твір києворуської літератури можна вважати першою історіософською працею в історії української літератури?

«Слово про Ігорів похід»;

«Повість врем'яних літ»;

Києво-Печерський патерик;

«Повчання дітям» Володимира Мономаха;

Галицько-Волинський літопис.

Які аргументи є вагомими при доведенні українського походження «Слова про Ігорів похід»?

насичення мови твору чернігово-сіверськими діалектами;

походження автора;

опис подій, пов’язаних з етнічними українськими територіями;

місце створення;

поганський світогляд автора.

Які матеріали, окрім тексту «Слова про Ігорів похід», були вміщені у першому виданні твору (1800)?

біографічна довідка упорядників видання;

передмова упорядників;

словників незрозумілих слів;

генеалогічна таблиця руських князів;

примітки історичного, географічного та лінгвістичного характеру.

У яких літописах міститься оповідання про похід князя Ігоря проти половців?

Переяславський;

Чернігівський;

Київський;

Галицько-Волинський;

Суздальський.

Як автор «Слова про Ігорів похід» називає свій твір у тексті?

поема;

оповідання

пісня;

повість;

слово.

У чому виявляється спорідненість «Слова про Ігорів похід» з києворуськими билинами?

ідея патріотизму;

історизм;

зображення природи як активного учасника усіх подій;

наявність позасюжетних елементів;

тричленність композиції.

Коли відбувся невдалий похід князя Ігоря проти половців, описаний у «Слові про Ігорів похід»?

навесні 1184 р.;

взимку 1185 р.;

навесні 1185 р.;

влітку 1186 р.;

восени 1187 р.

Хто з руських князів узяв участь у поході князя Ігоря проти половців?

Святослав Всеволодович, князь київський;

Всеволод Володимирович, князь курський і трубецький;

Святослав Ольгович, князь рильський;

Володимир Ігорович, князь путивльський;

Ярослав Осмомисл, князь галицький.

Що, на думку автора «Слова про Ігорів похід», стало причиною поразки війська князя Ігоря?

невміння організувати військові дії;

вияв Божого гніву за гріхи Ігоря (розправа над мешканцями Глібова);

військові та династичні союзи руських князів із половецькими ханами;

міжусобна боротьба руських князів;

несприятливі кліматичні умови.

Який із образів «Слова про Ігорів похід» є центральним у системі образів твору?

образ князя Ігоря;

образ князя Святослава;

образ Руської землі;

образ Ярославни;

образ Києва.

Які засоби та прийоми творення використовує автор для зображення образу Святослава Київського?

показ через дії і вчинки;

авторська характеристика;

самохарактеристика (Золоте слова);

портретна характеристика;

ідеалізація.

Які ознаки «Слова про Ігорів похід» вказують на поганський світогляд його автора?

персоніфікація предметів та явищ природи;

феодальна символіка;

узгодженість художнього змісту з історичною епохою;

використання давньоруської міфології;

прийом метаморфози.

У чому виявляється ліризм «Слова про Ігорів похід»?

авторські звертання до Русі;

персоніфіковані пейзажі;

плачі Ярославни та руських жон;

історичні коментарі автора;

батальні сцени.

З яким фольклорним жанром споріднений Плач Ярославни?

замовляння;

легенда;

голосіння;

приповідка;

дума.

Який художній засіб використано у «Слові про Ігорів похід» при творенні образу Руської землі?

алегорія;

символ;

оксиморон;

метонімія;

персоніфікація.

Визначити ознаки, за якими «Слово про Ігорів похід» відрізняється від літописного оповідання про похід князя Ігоря на половців:

тема патріотизму;

згадка про затемнення сонця;

гіперболізація оповіді;

система образів;

релігійно-моралізаторське потрактування події.

Хто з українських вчених вперше довів зв’язок «Слова про Ігорів похід» з українським фольклором?

Володимир Перетц;

Михайло Максимович;

Микола Зеров;

Сергій Маслов;

Іван Франко.

Хто з учених-літературознавців виявив зв’язок «Слова про Ігорів похід» із західноєвропейським епосом?

Михайло Максимович;

Микола Тихонравов;

Володимир Перетц;

Олександр Галахов;

Федір Буслаєв.

Які частини «Слова про Ігорів похід» переспівав Тарас Шевченко?

вихід у похід;

битва на ріці Каялі;

Золоте слово Святослава;

сон князя Святослава;

Плач Ярославни.

Хто з українських письменників ХІХ ст. переклав «Слово про Ігорів похід», стилізуючи його під народні думи?

Маркіян Шашкевич;

Панас Мирний;

Іван Франко;

Юрій Федькович;

Степан Руданський.

Яка тематична група житій постала в ХІ ст. і була властива лише українській агіографії?

житія юродивих;

княжі житія;

житія стовпників;

житія преподобних отців;

житія-мартирії.

До якого напряму давньоруської проповіді належать «слова» Кирила Турівського?

епідиктичне красномовство;

дидактичне красномовство.

Яке суспільне явище чи історична подія стали приводом для написання Іларіоном «Слова про Закон і Благодать»?

охрещення Русі Володимиром Великим;

призначення Іларіона Руським митрополитом;

спроба поширення на Русі іудаїзму;

побудова Ярославом Мудрим церкви Благовіщення;

напад на Київ кочовиків.

Похвала яким києворуським князям вміщена у «Слові про Закон і Благодать» митрополита Іларіона?

княгині Ользі;

князю Володимиру Великому;

князю Ярославу Мудрому;

князю Святославу;

князю Ігорю.

Що, за визнанням самого Володимира Мономаха, змусило його написати «Повчання дітям»?

відмова від князівського престолу;

бойові дії із кочівниками;

відмова взяти участь у міжусобній війні з Ростиславичами;

передчуття близької смерті;

прийняття чернечого постригу.

На яку біблійну книгу найчастіше посилається Володимир Мономах у «Повчанні дітям»?

Євангеліє Івана;

Псалтир;

Книга притч Соломонових;

Одкровення Івана Богослова;

Євангеліє Луки.

Який жанр давньоруської літератури мав форму своєрідних путівників, що містили інформацію про Святі місця?

літописання;

воїнська повість;

житія святих;

апокрифічна література;

паломницька література.

Як називався агіографічний збірник, який вміщував оповідання дидактичного характеру про життя пустельників або ченців певного монастиря?

пролог;

памфлет;

патерик;

паремійник;

панегірик.

Хто з українських учених-літературознавців обґрунтував потребу вивчення полінгвістичності літературного процесу?

Володимир Перетц;

Іван Франко;

Омелян Огоновський;

Михайло Максимович;

Михайло Возняк.

Які суспільно-політичні та культурно-наукові події кінця ХV-середини ХVІ ст. справили вирішальний вплив на переорієнтацію національного літературного процесу?

війна Червоної і Білої троянд (Англія);

європейська епоха Відродження;

падіння Константинополя у 1453 р.;

відкриття Христофором Колумбом Америки;

винахід Йоганном Гутенбергом друкарства.

Назвати причини постання латиномовної української віршової традиції:

відповідна система освіти;

боротьба окремих народів проти денаціоналізації та асиміляції;

ренесансні ідеї космополітизму;

відсутність національної книжної віршової традиції;

єдиний європейський релігійний простір.

Назвати першого відомого українця, який почав писати латиномовні поезії:

Григорій Чуй, русин із Самбора;

Павло Русин з Кросна;

Юрій Дрогобич;

Станіслав Оріховський;

Себастіан Кленович.

Які нові для української літератури версифікаційні форми популяризуються через латиномовне віршування?

білий вірш;

сапфічний вірш;

фалехів вірш;

алкеїв вірш;

гекзаметр.

Як називався один із видів античної, а потім і європейської поезії, присвячений описові пастушого життя?

елегія;

ідилія;

епітафія;

епіграма;

еклога.

Назвати першу в українській літературі поетичну декларацію про роль і завдання мистецтва та науки, письменника і вченого:

«Роксоланія» Себастіана Кленовича;

«Похвала поезії» Павла Русина;

«Еклога» Григорія Чуя, русина із Самбора;

«Вступ до книги «Прогностична оцінка 1483 року» Юрія Дрогобича;

«Про Острозьку війну» Симона Пекаліда.

Кого з українських латиномовних поетів І.Франко назвав «першим українським етнографом»?

Юрій Дрогобич;

Микола Гусовський;

Георгій Тичинський Рутенець;

Іван Туробіній Рутенець;

Себастіан Кленович.

У якому латиномовному творі вперше в українській літературі проявляються урбаністичні тенденції?

«Пісня про зубра» Миколи Гусовського;

«На герб Львова» Івана Туробінія Рутенця;

«Роксоланія» Себастіана Кленовича;

«Про Острозьку війну» Симона Пекаліда;

«До Аполлона» Павла Русина.

Кому С.Кленович присвячує поему «Роксоланія»?

українському народові;

польському королю;

сенатові м.Львова;

запорізькому козацтву;

Папі Римському.

Рядки з твору якого античного письменника бере С. Кленович за епіграф до поеми «Роксоланія»?

Фалех;

Сапфо;

Алкей;

Вергілій;

Гомер.

Хто, на думку С.Кленовича (поема «Роксоланія»), є родоначальником русів?

Адам;

Яфет;

князі Рюрик і Давид;

Кий, Щек, Хорив та Либідь;

князь Олег.

У чому виявляється ренесансний характер поеми Себастіана Кленовича «Роксоланія»?

широке використання образів античної міфології;

вияв авторової релігійної толерантності;

риторичність та патетика оповіді;

світський характер твору;

афектація оповіді.

Яка історична подія лежить в основі поеми Симона Пекаліда «Про Острозьку війну» ?

відкриття Острозького колегіуму;

повстання на чолі з К.Косинським;

заснування Острозької друкарні;

Люблінська унія 1569 р.;

Берестейська унія 1596 р.

Яку з культурних епох Д.Чижевський назвав «центральною в духовній історії України»?

Середньовіччя;

Бароко;

Ренесанс;

Класицизм;

Просвітництво.

Яка історична подія поклала початок масовому окатоличенню української шляхти?

Флорентійська унія 1439 р.;

падіння Константинополя у 1453 р.;

Люблінська унія 1569 р.;

календарна реформа 1582 р.;

Берестейська унія 1596 р.

Коли була заснована Київська братська школа?

1569 р.;

1596 р.;

1615 р.;

1622 р.;

1648 р.

Де, коли і ким була заснована перша друкарня на українських землях?

Остріг, 1573 р., Іван Федоров;

Львів, 1573 р., Іван Федоров;

Київ, 1615 р., Іван Федоров;

Київ, 1622 р., Єлисей Плетенецький;

Остріг, 1573 р., князь К.Острозький.

Визначити час появи полемічної літератури в Україні:

80-ті роки ХV ст.;

1596 рік;

середина ХІ ст.;

988 рік;

ХVІ-ХVІІ століття.

Полемічна література — це різновид:

історіографічної прози;

белетристики;

сатиричної прози;

публіцистики;

житійної літератури.

Який твір поклав початок друкованої полемічної літератури?

«Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького;

«Апокрисис» Христофора Філалета;

анонімна «Пересторога»;

«Тренос» Мелетія Смотрицького;

«Палінодія» Захарії Копистенського.

Реакцією на яку суспільно-політичну чи культурну подію став твір Герасима Смотрицького «Ключ царства небесного»?

прийняття Люблінської унії;

прийняття Берестейської унії;

календарна реформа 1582 р.;

заснування Львівського братства;

заснування Острозької друкарні.

Кому з українських історичних діячів присвячений твір Герасима Смотрицького «Ключ царства небесного»?

К. Острозькому;

П. Конашевичу-Сагайдачному;

К. Косинському;

Є. Гулевичівні;

П. Могилі.

Де провів своє життя Іван Вишенський?

Києво-Печерська Лавра;

Почаївська Лавра;

Афонський монастир;

Єлецький монастир (м.Чернігів);

Манявський скит.

Хто з українських дослідників є автором найповнішої біографії Івана Вишенського?

Агатангел Кримський;

Іван Франко;

Михайло Грушевський;

Валерій Шевчук;

Іван Єрьомін.

Кого з українських полемістів Іван Франко вважав ідеологом культурного та ідеологічного сепаратизму України?

Захарія Копистенський;

Мелетій Смотрицький;

Іван Вишенський;

Герасим Смотрицький;

Григорій Цамблак.

Про кого з українських письменників Іван Франко писав: «Навіть погляду, що основою суспільної організації є праця і робітничі кола, ми не бачимо у нашого автора і сліду; він знає лише один вид праці — аскетичний подвиг, а виробнича праця для нього суєта»?

Григорій Граб’янка;

Дмитро Туптало;

Іван Вишенський;

Герасим Смотрицький;

Іван Величковський.

Який твір Івана Вишенського написаний у відповідь на трактат Іпатія Потія «Оборона згоди...»?

«Викриття диявола-світодержця»;

«Писання до єпископів»;

«Послання до стариці Домникії»;

«Послання до князя Острозького»;

«Коротка звістка про латинські спокуси».

Як називався рукописний збірник творів Івана Вишенського?

«Ізборник»;

«Волховник»;

«Торжественник»;

«Книжиця»;

«Діаріуш».

Яка жанрова форма є найбільш уживаною у творчості Івана Вишенського?

діалог;

посвята;

памфлет;

послання;

трактат.

Які із названих стильових особливостей властиві прозі Івана Вишенського?

фактографізм;

жанровий поліфонізм;

композиційна унормованість;

об’єктивізм подачі матеріалу;

використання неологізмів, просторіч, жаргонізмів.

У якому творі І. Вишенського центральним є образ «голяка-странника»?

«Викриття диявола-світодержця»;

«Коротка розповідь про латинські спокуси»;

«Порада про очищення церкви»;

«Писання до всіх, хто мешкає у Лядській землі»;

«Писання до єпископів».

У якій формі написаний твір Івана Вишенського «Викриття диявола-світодержця»?

послання;

діалог;

драматичний діалог;

сон;

марення.

Що вважає шкідливим для православ’я і проти чого виступає І. Вишенський у «Пораді про очищення церкви»?

проти грецької та латинської мови;

проти неосвіченості православних священиків;

проти католицької освіти;

проти народної традиції використання релігійних свят для проведення ярмарків;

проти перекладу Біблії українською мовою.

Який із своїх творів Іван Вишенський вперше підписує «Іоан із Вишні»?

«Викриття диявола-світодержця»;

«Коротка розповідь про латинські спокуси»;

«Порада про очищення церкви»;

«Писання до усіх, хто мешкає у Лядській землі»;

«Писання до єпископів».

Який стилістичний прийом застосовує Іван Вишенський у «Писанні до всіх, хто мешкає у Лядській землі» для показу повного морального занепаду та духовного виродження людей?

контраст;

паралелізм;

антитеза;

ампліфікація;

градація.

Якого євангельського персонажа згадує Іван Вишенський, докоряючи єпископам-ренегатам («Писання до єпископів») за відступництво?

Ісуса Христа;

Іуду;

Божу Матір;

апостолів Петра і Павла;

Пілата.

Які ознаки жанру послання спостерігаються у «Писанні до єпископів» Івана Вишенського?

пряме називання адресата;

авторський суб’єктивізм;

аморфність композиції;

форма відкритого звернення до особи чи групи людей;

зв’язок змісту твору з синхронними часові написання подіями.

У якому творі Іван Вишенський гостро засуджує ідеї та діяльність Львівського ставропігійного братства, а також виступає проти його керівника Юрія Рогатинця?

«Послання до князя Василія Острозького»;

«Писання до єпископів»;

«Писання до усіх, хто мешкає в Лядській землі»;

«Послання до стариці Домникії»;

«Коротка розповідь про латинські спокуси».

Визначити особливості композиції творів Івана Вишенського:

аморфність;

наявність чіткого плану;

непропорційність частин;

наявність поширених описів;

виписки з різних джерел.

Який твір української полемічної літератури був написаний як реакція на погром віленських православних міщан, вчинений у 1609 році Іпатієм Потієм?

«Послання до єпископів» Івана Вишенського;

«Ключ царства небесного» Герасима Смотрицького;

«Апокрисис» Христофора Філалета;

Анонімна «Пересторога»;

«Тренос» Мелетія Смотрицького.

Яким засобом скористався у «Треносі» Мелетій Смотрицький для зображення образу Матері-Церкви?

символ;

оксюморон;

алегорія;

персоніфікація;

метонімія.

Які з названих стильових ознак є властивими для літератури українського Бароко?

емблематичність;

метафоричність:

гармонійність;

раціоналізм;

алегоричність.

Хто з українських літературознавців назвав бароко «центральною епохою в духовній історії України»?

Іван Франко;

Михайло Возняк;

Сергій Єфремов;

Водимир Перетц;

Дмитро Чижевський.

Ораторський і стилістичний прийом, який полягає у нагромадженні однакових тропів, однотипних виразів чи синтаксичних структур, називається…

алегорія;

автентичність;

анонімність;

ампліфікація;

антитеза.

Яку функцію виконували у барокових творах античні елементи?

змістову;

композиційну;

естетичну;

надавали творам інтелектуальності;

демократизували твір.

Назвіть характеристики, які властиві «Похвалі на герб князів Острозьких» Герасима Смотрицького?

зразок геральдичної поезії;

написана силабічним віршем;

написана нерівноскладовим віршем;

віршова передмова до Острозької Біблії;

віршова передмова до «Ключа царства небесного».

Який із підручників основ поетики пропонував теорію вірша, що грунтувалася на розрізненні довгих і коротких звуків?

греко-слов’янська граматика «Адельфотес» Арсенія Еласонського;

граматика Лаврентія Зизанія;

граматика Мелетія Смотрицького;

«Про поетичне мистецтво» Феофана Прокоповича;

«Сад поетичний» Митрофана Довгалевського.

Панегірик — це…

вірш на герб;

вірш-прославлення якоїсь особи чи групи людей;

вірш, у якому оспівується ідеалізоване життя на лоні сільської природи;

вірш, у якому висловлюються настрої смутку, жалю, меланхолії;

вірш, присвячений подіям минулого.

Які з версифікаційних систем культивувалися в українському віршуванні ХVІІ-ХVІІІ ст.?

силабічна система;

нерівноскладова система;

тонічна система;

метрична система;

силаботонічна система.

Який давній український підручник поетики Д.Чижевський назвав «дикою теорією» віршування?

граматика Лаврентія Зизанія;

граматика Мелетія Смотрицького;

«Сад поетичний» Митрофана Довгалевського;

греко-слов’янська граматика «Адельфотес» Арсенія Еласонського;

«Про поетичне мистецтво» Феофана Прокоповича.

У якому жанровому різновиді української поезії ХVІІ-ХVІІІ ст. в одне естетичне ціле поєднуються текст і зовнішня зорова форма?

геральдична поезія;

курйозна поезія;

панегірична поезія;

історична поезія;

любовна поезія.

Твори якого жанрового різновиду давньої української поезії можна кваліфікувати як «зриму метафору» (В.Крекотень)?

епіграматична поезія;

геральдична поезія;

історична поезія;

панегірична поезія;

любовна поезія.

Назвати тематичні групи поезій збірці Климентія Зіновіїва:

релігійно-філософська поезія;

любовна поезія;

соціально-побутова поезія;

історична поезія;

сатирична поезія.

Хто з українських вчених став першим публікатором поезій Климентія Зіновіїва?

Михайло Максимовач;

Пантелеймон Куліш;

Іван Франко;

Павло Житецький;

Тадей Рильський.

Кого Климентій Зіновіїв називає у своїй збірці «самими ненависними моїй душі» людьми?

козаків;

селян;

панів;

ремісників;

ченців.

Які із названих стильових характеристик властиві поетичній творчості Климентія Зіновіїва?

застосування народно-розмовної мови;

застосування штучних метафор та риторичних фігур;

зображення героїв у повсякденній обстановці;

застосування цитат з біблійних книг;

застосування античної образності.

Назвати перший український друкований панегіричний твір:

«Вірші... на погреб... Петра Конашевича Сагайдачного» Касіяна Саковича;

анонімна «Просфонима»;

«Візерунок цнот» Олександра Митури;

«Імнологія» Памви Беринди;

«Євхаристиріон» Софронія Почаського.

Назвати поетичний текст, який поклав початок української друкованої геральдичної поезії :

«Євхаристиріон» Софронія Почаського;

«Вірші... на погреб... Петра Конашевича Сагайдачного» Касіяна Саковича;

анонімна «Просфонима»;

«Похвала на герб князів Острозьких» Герасима Смотрицького;

«Хронологія» Андрія Римші.

У якому із панегіриків кінця ХVІ-першої половини ХVІІ ст. вміщено геральдичний вірш на честь міста Львова?

«Вірші... на погреб... Петра Конашевича Сагайдачного» Касіяна Саковича;

анонімна «Просфонима»;

«Візерунок цнот» Олександра Митури;

«Імнологія» Памви Беринди;

«Євхаристиріон» Софронія Почаського.

Який з українських панегіриків кінця ХVІ-першої половини ХVІІ ст. присвячений архімандриту Києво-Печерської лаври Єлисею Плетенецькому?

«Вірші... на погреб... Петра Конашевича Сагайдачного» Касіяна Саковича;

анонімна «Просфонима»;

«Візерунок цнот» Олександра Митури;

«Імнологія» Памви Беринди;

«Євхаристиріон» Софронія Почаського.

Як у віршуванні кінця ХVІ-ХVІІ ст. називалася любовна пісня?

елегія;

падван;

ідилія;

пісня;

романс.

Які образи античної міфології найчастіше зустрічаються в українській любовній поезії кінця ХVІ-ХVІІ ст.?

Гермес, Діана;

Афродіта, Амур;

Гера, Меркурій;

Венера, Купідон;

Юнона, Юпітер.

Кому з відомих діячів української православної церкви присвячені панегірики «Євхаристиріон», «Імнологія» та «Евфонія веселобриняча»?

Лазар Баранович;

Петро Могила;

Варлаам Ясинський;

Іоаникій Галятовський;

Єлисей Плетенецький.

У якому із жанрових різновидів української поезії ХVІІ ст. творився образ позитивного героя доби?

історична поезія;

релігійно-моралізаторська поезія;

панегірична поезія;

курйозна поезія;

геральдична поезія.

Яка з поетичних збірок ХVІІ-ХVІІІ ст. викладала теорію курйозного віршування?

«Сад божественних пісень» Григорія Сковороди;

«Вірші та приповістки посполиті» Климентія Зіновіїва;

«Млеко од вівці...» Івана Величковського;

«Аполлонова лютня» Лазаря Барановича;

«Зегар з полузегарком...» Івана Величковського.

Як називається жанр курйозної поезії, у якому слово або віршовий рядок можна читати направо і наліво при збереженні змісту?

кабалістичний вірш;

паліндром;

леонівський вірш;

акровірш;

вірш-лабіринт.

Хто з українських поетів кінця ХVІІ - початкуХVІІІ ст. у «Передмові до чительника» до однієї із своїх збірок пояснює власні версифікаційні експерименти бажанням наблизити українське віршування до західноєвропейського?

Касіян Сакович;

Климентій Зіновіїв;

Лазар Баранович;

Іван Величковський;

Дмитро Туптало.

Яка головна риса збірки І.Величковського «Млеко від вівці…» свідчить про її бароковий характер?

синтез поезії та образотворчого мистецтва;

натуралізм деталей;

синтез поганства і християнства;

гротескність;

екзальтованість.

Яка поетична збірка ХVІІ ст. мала на меті дати зразки для проповідництва?

«Зегар цілий…» Івана Величковського;

«Вірші та приповістки посполиті» Климентія Зіновіїва;

«Млеко од вівці...» Івана Величковського;

«Аполлонова лютня» Лазаря Барановича;

«Перло многоцінне» Кирила Транквіліона-Ставровецького.

Які поетичні твори середини ХVІІ ст. називають витворами «козацької музи»?

панегіричну поезію;

курйозну поезію;

історичну поезію;

геральдичну поезію;

духовну поезію.

Як називається різновид курйозного вірша, у якому початкові літери кожного рядка, прочитані згори вниз, утворюють слово або фразу?

паліндром;

абетковий вірш;

кабалістичний вірш;

акровірш;

асонансний вірш.

Хто є автором першої в історії української фольклористики збірки прислів’їв і приказок?

Касіян Сакович;

Климентій Зіновіїв;

Іван Величковський;

Дмитро Туптало;

Григорій Сковорода.

Яке драматичне утворення ІІ половини ХVІІ—ХVІІІ ст. П. Хропко назвав «унікальним явищем козацького бароко»?

декламації;

інтермедії;

різдвяні містерії;

вертеп;

історичні драми.

Який із жанрів української шкільної драми розвивався на практиці, але його теорія не розглядалася у підручниках поетики?

трагедія;

комедія;

діалог;

інтермедія;

комікотрагедія.

Який жанр шкільної драми за змістом був найближчим до агіографічних творів?

мораліте;

міракль;

містерія;

трагедія;

інтермедія.

Які жанри української шкільної драми не вимагали для постановки ні сцени, ні режисерської підготовки, ні декорацій?

мораліте;

декламація;

діалог;

інтермедія;

міракль.

В основі якого шкільного діалога був катехізис, що подавав весь обсяг християнського віровчення?

«Вірші на радісний день Воскресіння Христа Спасителя нашого» Йоаникія Волковича;

«Вірші на Різдво Христове» Памви Беринди;

«Похвала на пресвітлий день Воскресіння Христа» Кирила Транквіліона-Ставровецького;

анонімний «Бенкет духовний»;

анонімний «Антипролог».

Які із названих п’єс є великодніми містеріями?

«Олексій, людина Божа»;

«Слово о збуренню пекла»;

«Володимир» Феофана Прокоповича;

«Царство Натури Людської»;

«Комедія притчі про блудного сина» Симеона Полоцького.

Джерелом якої шкільної драми, на думку І.Франка, є апокрифічне Никодимове євангеліє?

«Царство Натури Людської»;

«Комедія на Успіння Богородиці» Данила Туптала;

«Володимир» Феофана Прокоповича;

«Слово о збуренню пекла»;

«Олексій, людина Божа».

Хто є центральним персонажем драми «Слово о збуренню пекла»?

Люципер;

Ад;

Божа Матір;

Христос;

Смерть.

Визначити специфічні риси української шкільної драми:

розважальний характер;

алегоризм;

майже повна відсутність сценічної дії;

етнографізм;

дидактичний характер.

Назвати основи комічного в українській інтермедії:

комічні дії;

зображення характерів;

сценографія;

комічні монологи та діалоги;

музичне оформлення.

Визначити корені постання української вертепної драми:

театр маріонеток;

індійський театр, пов’язаний з культом бога Сіви;

польська шопка;

давньоукраїнська лялькова традиція;

західноєвропейський різдвяний театр.

Хто з українських дослідників ХІХ ст. вперше опублікував повний текст народної вертепної драми?

Павло Житецький;

Іван Франко;

Володимир Перетц;

Микола Петров;

Микола Маркевич.

Який біблійний сюжет покладений у основу релігійної частини вертепної драми?

старозаповітне оповідання про Мойсея;

євангельське оповідання про перебування Ісуса Христа в пустелі;

євангельське оповідання про розп’яття і Воскресіння Ісуса Христа;

старозаповітне оповідання про будівництво Єрусалимського храму;

євангельське оповідання про народження Ісуса Христа.

Який епізод релігійної частини вертепної дарми є центральним стосовно нагнітання конфлікту?

зустріч царя Ірода з волхвами;

прихід пастухів до маленького Ісуса;

народження Ісуса;

знищення Іродом дітей;

покарання Ірода.

Яка сцена релігійної частини вертепної драми, на думку дослідників, з’явилася під впливом апокрифічного оповідання «Суперечка Живота і Смерті»?

викриття Рахіллю злочину царя Ірода;

зустріч волхвів з ангелом;

покарання Ірода Смертю;

знищення Іродом дітей;

прихід пастухів до маленького Ісуса.

Навколо якого образу об’єднуються події у інтермедійній частині вертепної драми?

циган;

москаль;

селянин Клим;

козак-запорожець;

польський шляхтич.

Про яке літературне явище ІІ половини ХVІІ — І половини ХVІІІ ст. Іван Франко писав: «З літературного погляду се було явище дуже цінне, здібне будити запал у народних масах народу»?

шкільна драма;

козацьке літописання;

агіографічна проза;

проповідницька проза;

історична поезія.

Про який з козацьких літописів Пантелеймон Куліш писав, що той «не має нічого рівного собі серед українських джерел»?

Літопис Григорія Граб’янки;

Літопис Самовидця;

Літопис Самійла Величка.

У яких з козацьких літописів спостерігається спроба міфологізації образу Богдана Хмельницького?

Літопис Самійла Величка;

Літопис Григорія Граб’янки;

Літопис Самовидця.

Якими джерелами користувався автор для укладання Літопису Самовидця?

«Синопсис»;

«Війна домова» С. Твардовського;

києворуське літописання;

розповіді, свідчення очевидців;

«Введение в историю европейскую» Пуффендорфа.

У якому із козацьких літописів подається оповідання про Чорну раду 1663 року?

Літопис Самовидця;

Літопис Григорія Граб’янки;

Літопис Самійла Величка.

Кому із козацьких ватажків та політиків симпатизує автор Літопису Самовидця?

Іван Виговський;

Іван Самойлович;

Яким Сомко;

Іван Золотаренко;

Іван Брюховецький.

Про кого із козацьких літописців М. Зеров писав, що той «вміло примиряє свій український патріотизм з цілком лояльним ставленням до Москви і московського царя»?

Самовидець;

Григорій Граб’янка;

Самійло Величко.

У якому з козацьких літописів його автор з’ясовує етимологію слова «козак»?

Літопис Самовидця;

Літопис Григорія Граб’янки;

Літопис Самійла Величка.

Кого із козацьких літописців Валерій Шевчук характеризував такими словами: «Чоловік, у якого билося в грудях палке серце, що горіло любов’ю до рідної землі, і який по праву назвав себе «істинним» сином своєї батьківщини»?

Самовидець;

Григорій Граб’янка;

Самійло Величко.

Яка історична праця доби Бароко використовувалася як шкільний підручник історії?

Густинський літопис;

«Синопсис»;

Літопис Самовидця;

Літопис Григорія Граб’янки;

Літопис Самійла Величка.

У якій історичній праці доби Бароко основна частина тексту присвячена Київській Русі та боротьбі русичів проти монголо-татарів?

«Синопсис»;

Літопис Самовидця;

«Кройніка…» Феодосія Софоновича;

Літопис Григорія Граб’янки;

«Історія русів».

Про які події української історії уникає говорити автор «Синопсису»?

хрещення Русі;

міжусобні війни руських князів;

напади монголо-татар;

Переяславська рада 1654 р.;

національна-визвольна війна 1648-1654 рр.

У якому з українських історичних творів ХVІІІ ст. заперечується «норманська теорія» походження Русі?

«Синопсис»;

Літопис Самовидця;

«Кройніка…» Феодосія Софоновича;

Літопис Григорія Граб’янки;

«Історія русів».

Що, на думку автора «Історії русів», стало причиною виступу українців проти королівського уряду Речі Посполитої?

соціальні утиски;

релігійна нетерпимість;

бмеження прав української шляхти;

територіальні зазіхання;

руйнування національної системи освіти.

Хто із згаданих у «Історії русів» історичних осіб гостро викриває політику Росії стосовно України?

Тарас Трясило;

Богдан Хмельницький;

Іван Богун;

Іван Підкова;

Северин Наливайко.

Хто з українських культурних діячів ХVІІІ ст. став одним із авторів та пропагандистів реформ часів Петра І?

Димитрій Ростовський (Туптало);

Стефан Яворський;

Феофан Прокопович;

Митрофан Довгалевський;

Георгій Кониський.

Якій історичній події присвячений «Епиникіон» Феофана Прокоповича?

російсько-турецькій війні;

перемозі російських військ у Полтавській битві;

побудові Петербурга;

церковним реформам Петра І;

запровадженню Петром І «гражданки».

Що є темою трагікомедії Феофана Прокоповича «Володимир»?

боротьба Володимира Великого за єдність руських земель;

боротьба Володимира Великого за київський престол;

боротьба Володимира Великого з язичницькими жерцями;

запровадження християнства у Київській Русі;

будівництво Десятинної церкви.

У зображенні кого із персонажів трагікомедії Феофана Прокоповича «Володимир» автор застосовує комічний елемент?

Володимир;

Борис і Гліб;

Жеривол;

Мечислав;

Куреяд і Піяр.

Які ознаки класицизму властиві трагікомедії Феофана Прокоповича «Володимир»?

поєднання драматичних та комічних елементів;

поділ героїв на позитивних та негативних;

закон трьох єдностей;

використання імен-характеристик;

історичний сюжет.

У творенні яких образів-персонажів трагікомедії Феофана Проковича «Володимир» виявляється агіографічна традиція?

Володимир;

Борис і Гліб;

грецький Філософ;

Мечислав і Храбр;

жерці Жеривол, Курояд і Піяр.

У якій п’єсі якого автора вперше в українській драматургії було зображено кохання?

«Володимир» Феофана Прокоповича;

анонімна «Милость Божія»;

«Воскресіння мертвих» Георгія Кониського;

«Іосиф патріарха» Лаврентія Горки;

«Трагедія» Мануїла Козачинського.

Що стало основою сюжету п’єси Лаврентія Горки «Іосиф патріарха»?

національна історія;

фольклор;

антична історія;

Біблія;

західноєвропейська історія.

Які ознаки п’єси Лаврентія Горки «Іосиф патріарха» вказують на її новаторський характер?

введення балетних номерів;

поділ на п’ять актів;

введення психологічної колізії;

мотив сну;

використання біблійного сюжету.

З нагоди якої історичної події була написана анонімна драма «Милость Божія»?

Полтавська битва;

80-річчя від початку національно-визвольної війни 1648-1654 рр.;

Переяславська рада;

битва під Жовтими Водами;

битва під Берестечком.

Які алегоричні образи введені у анонімну драму «Милость Божія»?

Муза;

Венера;

Аполлон;

Марс;

Юпітер.

Який художній прийом для творення образу України застосовує автор у п’єсі «Милость Божія»?

гіперболізація;

персоніфікація;

градація;

ампліфікація;

алегорія.

Які фольклорні впливи спостерігаються у анонімній драмі «Милость Божія»?

персоніфікація образу України, властива історичним пісням;

використання прислів’їв і приказок ;

прийом ретардації;

стилізація ритміки народних дум та історичних пісень;

тричленність композиції.

Як визначається жанрова природа драми Георгія Кониського «Воскресіння мертвих»?

історична драма;

драма-міракль;

драма-містерія;

драма-мораліте;

соціальна драма.

Яку нову для тогочасної літератури проблему порушує у драмі «Воскресіння мертвих» Георгій Кониський?

проблема батьків і дітей;

проблема освіти та виховання;

проблема релігійної толерантності;

проблема соціальної нерівності та експлуатації;

проблема секуляризації суспільного життя.

Яка головна ідея діалогу Семена Дівовича «Розмова Великоросії з Малоросією»?

ідея незалежності;

ідея рівності прав козацької старшини і російського дворянства;

ідея абсолютизму;

ідея релігійної толерантності;

ідея месіанства.

На яких подіях зосереджена увага автора «Розмови Великоросії з Малоросією»?

події російсько-турецької війни;

події національно-визвольної війни 1648-1654 рр.;

події російсько-польської війни;

боротьба українського козацтва з турецько-татарськими набігами;

події російсько-шведської війни.

Хто з українських історичних діячів отримує позитивні характеристики у діалозі Семена Дівовича «Розмова Великоросії з Малоросією»?

Северин Наливайко;

Богдан Хмельницький;

Іван Сірко;

Семен Палій;

Іван Мазепа.

Як визначається жанрова природа драми Митрофана Довгалевського «Властотворний образ Натури Людської»?

історична драма;

драма-міракль;

драма-містерія;

драма-мораліте;

соціальна драма.

У якій українській драмі ХVІІІ ст. вперше дійовою особою постає народ?

«Володимир» Феофана Прокоповича;

«Властотворний образ Натури Людської» Митрофана Довгалевського;

анонімна «Милость Божія»;

анонімне «Торжество Натури Людської»;

«Воскресіння мертвих» Георгія Кониського.

Які із українських драм ХVІІІ ст. належать до жанру містерії?

«Володимир» Феофана Прокоповича;

«Властотворний образ Натури Людської» Митрофана Довгалевського;

анонімна «Милость Божія»;

анонімне «Торжество Натури Людської»;

«Воскресіння мертвих» Георгія Кониського.

Які із драм ХVІІІ ст. включають до свого складу інтермедійні частини?

«Володимир» Феофана Прокоповича;

«Властотворний образ Натури Людської» Митрофана Довгалевського;

анонімна «Милость Божія»;

анонімне «Торжество Натури Людської»;

«Воскресіння мертвих» Георгія Кониського.

Які ознаки відрізняють інтермедії ХVІІІ ст. від інтермедій ХVІІ ст.?

зв’язок із змістом драми;

соціальна проблематика;

переважання побутової тематики;

введення до системи образів образу козака;

етнографізм.

Хто і коли забороняє шкільні вистави у стінах Києво-Могилянської академії?

Петро І, 1701 р.;

Іван Мазепа, І половина ХVІІІ ст.;

Катерина ІІ, ІІ половина ХVІІІ ст.;

Стефан Яворський, І половина ХVІІІ ст.;

Самуїл Миславський, середина ХVІІІ ст.

Як називалися віршові привітання, з якими школярі ХVІІ-ХVІІІ ст. зверталися на Різдво і Великдень до громади та окремих осіб з метою отримання поживи чи грошей?

поема;

епіграма;

орація;

панегірик;

кант.

Які жанри є традиційними для творчості мандрівних дяків?

травестія;

комедія;

панегірик;

орація;

пародія.

Назвати основні джерела творчості мандрівних дяків:

агіографічні твори;

апокрифічні твори;

біблійні оповідання;

літописання;

фольклор.

Як називається вид комічної, пародійної поезії, заснований на свідомій невідповідності між змістом і формою: зниження високого і піднесення низького, широко застосовуваний у творчості мандрівних дяків?

травестія;

сатира;

пародія;

бурлеск;

комедія.

Про який вид літературної творчості Митрофан Довгалевський у своїй «Поетиці» писав: «…це, по суті, жартівлива та їдка поема, винайдена для бичування чужих порочних характерів…»?

інтермедія;

комедія;

пародія;

панегірик;

сатира.

Якими суспільно-політичними та культурними явищими були зумовлені поява і розвиток соціально-політичної сатири в Україні у ХVІІІ ст.?

загострення соціальних суперечностей;

засвоєння досвіду європейських літератур;

підпорядкування української православної церкви Москві;

залучення українського козацтва до військових акцій Росії;

обмеження української книговидавничої справи.

Які вади давнього духовенства викривається у сатирично-гумористочному оповіданні «Отець Негребецький»?

розпуста;

недотримання постів;

розголошення таємниці сповіді;

хабарництво;

пияцтво.

Який засіб творення образів-персонажів використовує автор у «Плачі київських монахів»?

авторська характеристика;

портретна характеристика;

монолог-самовикриття;

психологічна характеристика;

показ вчинків і дій.

У яких із зазначених сатир твориться образ ідеального священика-мораліста?

«Плач київських монахів»;

«Сатирична коляда»;

«Вірша про Марка Пекельного»;

«Сповідь» Івана Некрашевича;

«Супліка, або Замисл на попа» Івана Некрашевича.

Про кого з письменників давньої української літератури Іван Франко писав: «Доля поставила його на межі двох великих епох»?

Феофан Прокопович;

Феодосій Печерський;

Іоаникій Галятовський;

Григорій Сковорода;

Климентій Зіновіїв.

У яких навчальних закладах працював як викладач Григорій Сковорода?

Києво-Могилянська академія;

Чернігівський колегіум;

Переяславський колегіум;

Харківський колегіум;

Харківський університет.

Як називався цикл лекцій Григорія Сковороди, які він читав в якості елементарного курсу етики у Харківському колегіуму?

«Наркіс. Розмова про те: пізнай себе»;

«Розмова, названа Алфавіт, або Буквар миру»;

«Симфонія, названа Книга Асхань, або пізнання самого себе»;

«Вдячний Еродій»;

«Вступні двері до християнської добронравності».

У яких із своїх трактатів Григорій Сковорода викладає власні педагогічні ідеї?

«Книжечка про читання Святого Письма, названа жінка Лотова»;

«Вдячний Еродій»;

«Боротьба архистратига Михаїла з Сатаною про це: легко бути добрим»;

«Наркіс. Розмова про те: пізнай себе»;

«Убогий Жайворонок».

Які ідейно-теоретичні джерела філософського вчення Григорія Сковороди?

вчення Епікура, Аристотеля, Платона;

Біблія;

вчення філософів-просвітників Руссо, Дідро, Вольтера;

міфологія;

вчення отців церкви.

Які художні особливості наближають філософські трактати Григорія Сковороди до літературних творів?

діалогічна форма;

особлива композиція;

насиченість тропами;

використання цитат;

тематично-ідейний зміст.

У якій з поезій Григорія Сковороди згадується український історичний діяч ХVІІ ст.?

«Всякому городу нрав і права…»;

«Фабула про Тантала»;

«Гей, поля, поля зелені…»;

«Ой ти пташко-жовтобоко…»;

«De libertate».

Яка основна ідея поезії Григорія Сковороди «De libertate»?

ідея «сродної праці»;

ідея свободи як найвищої людської цінності і природного стану людини;

ідея самопізнання;

ідея «нерівної рівності»;

ідея любові.

Що формально пов’язує поезії збірки Григорія Сковороди «Сад божественних пісень» із Біблією?

запозичення жанрових структур;

компонування збірки;

введення біблійних цитат у поетичні тексти;

використання біблійної ритміки;

біблійні вирази у ролі епіграфів.

У чому виявляється специфіка версифікаційної практики Григорія Сковороди?

перехресне римування;

запровадження у віршову практику чоловічих рим;

багата строфіка;

вдосконалення силабічного вірша у напрямку його тонізації;

повне дотримання законів силабіки.

Що стало приводом до написання Григорієм Сковороди «Пісні 10-ої» («Всякому городу нрав і права…»)?

враження поета від мандрівок Україною;

враження поета від перебування закордоном;

збільшення числа міст у Російській імперії;

адміністративні заходи Катерини ІІ стосовно міст, запровадження нової системи управління губернських та повітових міст;

зосередження громадського та культурного життя у містах.

Які з названих ідей Григорій Сковорода опрацьовував у своїх байках?

«сродна» праця;

патріотизм;

справжня цінність людини;

vanitas;

«славолюбіє» і «сластолюбіє».

У чому полягає значення творчості Григорія Сковороди-байкаря?

вперше в українській прозі опрацював жанр байки;

створив першу в українській літературі збірку байок;

увів в українську літературу велику кількість сюжетів з міжнародного байкарського фонду;

створив першу в українській літературі прозову байку.

З якого твору києворуської літератури М. Костомаров («Співець Митуса») та І. Франко («Бунт Митуси») запозичили образ співця Митуси?

«Повість врем’яних літ»;

«Повчання дітям» Володимира Мономаха;

Києво-Печерський патерик;

Київський літопис;

Галицько-Волинський літопис.

Сюжети якого із творів києворуської літератури стали основою для «Древлянського триптиху» Л.Костенко?

Галицько-Волинський літопис;

«Повість врем'яних літ».

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона;

Київський літопис;

«Слово про Ігорів похід»;

З яким твором києворуської літератури тематично пов’язані романи Василя Шевчука «Велесич» та Віри Сулими «Не десять соколів»?

Галицько-Волинський літопис;

Житіє Феодосія Печерського;

Києво-Печерський патерик;

«Слово про Ігорів похід»;

«Повість врем'яних літ».

Який літературний твір києворуської літератури став основою для роману Валерія Шевчука «На полі смиренному»?

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона;

Києво-Печерський патерик;

Ходіння Даниїла;

Київський літопис;

Житіє Бориса і Гліба.

Який із названих творів написаний на основі літописного матеріалу ХІ-ХІІІ ст.?

«Євшан-зілля» Миколи Вороного;

«Захар Беркут» Івана Франка;

«Свіччине весілля» Івана Кочерги;

«Манускрипт з вулиці Руської» Романа Іваничука;

«На полі смиренному» Валерія Шевчука.

Який з названих творів написаний з використанням житійної композиційної схеми?

«Марія» Тараса Шевченка;

«Мойсей» Івана Франка;

«Марія» Уласа Самчука;

«Григорій Сковорода» Павла Тичини;

«Я, Богдан» Павла Загребельного.

У яких із названих літературних творах ХІХ ст. зображене життя мандрівних дяків?

«Енеїда» Івана Котляревського;

«Пан Халявский» Григорія Квітки-Основ’яненка;

«Вій» Миколи Гоголя;

«Назар Стодоля» Тараса Шевченка;

«Чумаки» Івана Карпенка-Карого.

Вказати драматичні твори, на яких позначився вплив давньоукраїнської інтермедійної традиції щодо зображення персонажів:

Іван Котляревський «Наталка Полтавка»;

Михайло Старицький «Богдан Хмельницький»;

Микола Куліш «Мина Мазайло»;

Іван Карпенко-Карий «Сто тисяч»;

Іван Кочерга «Марко в пеклі».

Назвати історіографічний твір ІІ половини ХVІІ — І половини ХVІІІ ст., сюжет з якого став основою роману Пантелеймона Куліша:

«Синопсис»;

Літопис Самовидця;

Літопис Самійла Величка;

Хмільницький літопис;

«Історія русів».

У яких творах Тарас Шевченко згадує пісні Григорія Сковороди?

поема «Катерина»;

поема «Гайдамаки»;

повість «Наймичка»;

повість «Близнецы»;

драма «Назар Стодоля»ю

Яка із комедій І. Карпенка-Карого за своїм змістом та ідейною спрямованістю близька до сатири ХVІІІ ст. «Доказательства Хама Данилея Кукси потомственні»?

«Розумний і дурень»;

«Сто тисяч»;

«Хазяїн»;

«Мартин Боруля»;

«Суєта».

Кому з визначних діячів літератури та освіти ХVІІІ ст. присвячено поетичну збірку «Замість сонетів та октав» і наймасштабнішу поему Павла Тичини?

Феофан Прокопович;

Іван Мазепа;

Григорій Сковорода;

Пилип Орлик;

Стефан Яворський.

У творчості якого письменника 20-х років ХХ ст. використано ідею Григорія Сковороди про «горню республіку»?

О.Слісаренко;

Є.Плужник;

М.Хвильовий;

Б.Антоненко-Давидович;

Ю.Яновський.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.