Давня українська література - Ірина Савченко 2009


Екзамени з курсу «Давня українська література»

Всі публікації щодо:
Давня українська література
Дидактичні матеріали

Екзамен — це одна з важливих частин навчального процесу. Він являє собою основну форму звітності про результати вивчення окремої дисципліни і ставить за мету перевірку знань студентів у галузі теорії, навиків її набуття, уміння самостійно вивчати найбільш складні розділи курсу.

Екзамен дозволяє закріпити ті знання, які студенти набули протягом семестру у наслідок відвідування лекцій, практичних та семінарських занять, опрацювання науково-методичної літератури та вивчення художніх текстів.

Екзамен з курсу «Давня українська література» проводиться у письмовій або усній формі за екзаменаційними картками, складеними на основі запропонованої нижче екзаменаційної програми.

Структура екзаменаційних карток:

три питання історико-літературного характеру (див.: Екзаменаційна програма);

п’ять тестів (див.: Тести);

уривок твору, текстуальне вивчення якого передбачене програмою курсу. Студент має аргументовано довести авторство та приналежність цього уривка до конкретного художнього твору.

Екзаменаційна програма

Виникнення і шляхи розвитку давньої літератури.

Основні етапи вивчення давньої української літератури.

Проблеми вивчення давньої української літератури.

Тематично-ідейні, жанрові та мовностильові особливості давньої української літератури.

Вплив освіти та книгодрукування на розвиток давньої української літератури.

Гуманістичний пафос давньої української літератури.

Загальна характеристика періодів історії давньої української літератури.

Перекладна література києворуського періоду: час і причини появи. Перший південнослов’янський вплив.

Біблійні книги Старого і Нового заповітів. Форми перекладу біблійних книг. Найвідоміші переклади.

Жанрова система перекладної літератури Київської Русі.

Перекладна агіографічна література. Збірники житійних творів.

Художні особливості агіографічної прози.

Перекладна апокрифічна література. Тематичні групи апокрифів.

Перекладна науково-природнича література.

Виникнення літописання: час, причини. Характеристика наукових гіпотез формування жанру.

Реалізація ідеї незалежності Руської землі у літописанні ХІІ-ХІІІ ст.

«Повість врем'яних літ»: історія створення, редакції. Композиція літопису. Поняття «літописна людина».

Образ ідеального князя у «Повісті врем'яних літ».

Оповідання фольклорного походження у «Повісті врем'яних літ».

Київський літопис: загальна характеристика, особливості літописного стилю.

Галицько-Волинський літопис як пам’ятка ХІІІ ст.

Особливості літописного стилю (на прикладі літописання ХІІ-ХІІІ ст.).

Ораторське письменство Київської Русі. Творчість Кирила Турівського.

«Повчання дітям» Володимира Мономаха: час і причини написання, композиція, образ ідеального князя, автобіографізм твору.

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона як зразок ораторської прози ХІІ ст., політичний зміст та історико-літературне значення.

Відкриття і видання «Слова про Ігорів похід». Проблема автентичності. Вивчення в Україні.

Переклади і переспіви «Слово про Ігорів похід».

Ідейний зміст «Слова про Ігорів похід», реалізація ідеї незалежності у композиції твору.

Система образів «Слова про Ігорів похід». Образ Руської землі.

Відображення історії і сучасності у «Слові про Ігорів похід».

Житійна література Київської Русі. Княжі житія. Образ князя-мученика.

Києво-Печерський Патерик: історія створення та ідейна спрямованість пам’ятки.

Паломницька література Київської Русі. Загальний зміст та головна ідея «Ходіння» Данила.

Історичні умови розвитку та особливості літературного процесу XIV — першої половини XVI ст.

Проблема полінгівістичності давньої української літератури.

Патріотичний характер латиномовної та польськомовної української поезії XV—XVI ст.ст.

Поема С.Кленовича «Роксоланія». Образ України.

Поема С.Пекаліда «Острозька війна»: загальна характеристика.

Політично-суспільні умови розвитку української літератури другої половини XVI — XVII ст.

Культурно-освітній рух в Україні у другій половині XVI — першій половині XVII ст. і розвиток української літератури.

Полемічна література як своєрідна публіцистика на зламі XVII ст. Час і причини виникнення, шляхи розвитку.

Проблематика трактату Г.Смотрицького «Ключ царства небесного».

Образ Матері-Церкви у трактаті Мелетія Смотрицького «Тренос».

Стильові особливості полемічної літератури кінця XVI — XVII ст.

Іван Франко як дослідник творчості Івана Вишенського.

Творчість Івана Вишенського доберестейського періоду: зміст і форма.

Жанр послання у творчості Івана Вишенського.

«Послання до єпископів» Івана Вишенського: причини написання, ідейно-тематичний зміст, особливості композиції та творення образів.

Стильові особливості творчості Івана Вишенського.

Теорія віршування у граматиках Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького. Нерівноскладова і силабічна система віршування в українській версифікаційній практиці.

Виникнення україномовної книжної поезії. Вірші Герасима Смотрицького, Андрія Римші, анонімна «Просфонима»: зміст, жанрова природа, особливості версифікації.

Поширення і розвиток стилю бароко в українській літературі.

Києво-Могилянська академія як центр освіти, науки та літератури в Україні XVIІ — XVII ст.

Історична поезія XVII ст.: теми, образи, зв’язок з фольклором.

Духовна поезія XVII ст. Творчість Кирила Транквіліона-Ставровецького.

«Вірші на жалосний погреб… Петра Сагайдачного» Касіяна Саковича: тематичний-ідейний зміст, жанрова природа, стильові особливості. Образ українського козацтва у творі.

Вірші Климентія Зіновіїва: історія відкриття та вивчення, тематично-ідейний зміст, жанрова природа, стильові особливості.

Українська геральдична поезія.

Іван Величковський як представник українського барокового віршування.

Українське панегіричне віршування XVII—XVIII ст.

Поетична творчість Лазаря Барановича. Збірка «Аполлонова лютня».

Образ Петра Могили у панегіриках на його честь.

Розвиток ораторсько-проповідницької XVII ст.

Редакції і видання Києво-Печерського патерика XVII ст.

Шкільна драма: походження, жанри, зв’язок з польським та західноєвропейським театром.

Теорія шкільної драми в українських поетиках XVII-XVIII ст.

Драма «Олексій, чоловік Божий»: джерела, зв’язок з тогочасними суспільно-політичними подіями, панегіричний елемент у п’єсі. Риси стилю бароко.

Інтермедія як форма драматичної творчості. Українські інтермедії до драми Якуба Гаватовича.

Вертепна драма: походження, зв’язок з євангельським текстом, мотиви і образи, композиція.

Стильові особливості вертепної драми.

Драма «Милість Божія»: основна ідея, композиція та образна система.

Феофан Прокопович як теоретик літератури.

Своєрідність і новаторський характер трагікомедії Феофана Прокоповича «Володимир». Зв’язок змісту твору із сучасним суспільно-політичним життям.

Образ князя Володимира у однойменній трагікомедії Феофана Прокоповича.

«Воскресіння мертвих» Г. Кониського: зміст і форма драми, художні особливості.

Жанр інтермедії у творчості Г. Кониського.

Інтермедії до драм М.Довголевського: зміст, образна система.

Діалог С.Дівовича «Розмова Великоросії з Малоросією»: проблематика, історіософія, особливості жанрової природи.

Образ Богдана Хмельницького у козацьких літописах.

Літопис Самійла Величка: зміст і форма твору, особливості авторського бачення національної історії.

Літопис Самовидця: час і мета написання, зміст літопису.

Літопис Григорія Граб’янки: джерела твору, його зміст.

«Синопсис»: зміст твору, його значення для розвитку освіти, науки, культури.

Пантелеймон Куліш як дослідник давньої літератури.

Творчість І. Некрашевича: зміст і форма.

Антицерковна сатира XVIII ст.

Літературна творчість мандрівних дяків.

Вірші-травестії у творчості мандрівних дяків.

Соціально-політична сатира XVIII ст.

Сатирично-гумористичні віршовані оповідання XVIІІ ст.: зміст і форма.

Сатирична пісня Г. Сковороди «Всякому городу нрав і права»: художній аналіз.

Філософські та суспільно-політичні погляди Г. Сковороди.

Збірка Г. Сковороди «Сад божественних пісень»: основні мотиви, образи, зв’язок з філософськими поглядами поета.

Жанрова система збірки Г. Сковороди «Сад божественних пісень».

Художні особливості поезії Г. Сковороди. Новаторство поета, поєднання книжних і народних елементів.

Ідея «сродної праці» у байках Г. Сковороди.

Байка Г. Сковороди «Бджола і Шершень»: художній аналіз.

Збірка Г. Сковороди «Байки Харківські»: обставини написання, погляди автора на жанр байки, тематичний зміст байок.

Традиції і новаторство Г. Сковороди у жанрі байки.

Проза Г. Сковороди: основні ідеї, жанрова природа, система образів.


[1] Драгоманов М. Малороссия в ее словесности // Драгоманов М. Вибране («…мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр нарису Р.С.Міщук. — К., 1991. — С.5.

[2] Там само. — С.8.

[3] Там само. — С.8.

[4] Там само. - С.17.

[5] Там само. — С.24.

[6] Там само. — С.7.

[7] Там само. — С.18.

[8] Там само. — С.20.

[9] Там само. — С.21.

[10] Мишанич О. Давнє українське письменство в науковій та літературній спадщині Богдана Лепкого // Мишанич О. На переломі: Літературознавчі статті й дослідження. — К., 2002. — С.145.

[11] Лепкий Б. Начерк історії української літератури: У 2-х кн. — Кн.1: До нападів татар. — Коломия, 1909. — С.19.

[12] Там само. — С.19.

[13] Там само. — С.300.

[14] Там само. — С.24.

[15] Там само. — С.24.

[16] Там само. — 21.

[17] Козак М. Головні моменти наукової діяльності Б.Лепкого // Дзвони. — 1933. — Ч.2. — С.81.

[18] Лепкий Б. Начерк… — Кн. 1. — С.24.

[19] Там само. — С.54.

[20] Там само. — С.37.

[21] Там само. — С.37.

[22] Там само. — С.65.

[23] Там само. — С.99.

[24] Там само. — С.135.

[25] Там само. — С.303.

[26] Там само. — С.303.

[27] Див.: Мишанич О. Давнє українське письменство… — С.147.

[28] Лепкий Б. Начерк… — Кн. 1. — С.296.

[29] Там само. — С.272.

[30] Там само. — С.283.

[31] Лихачов Д. Золотое слово русской литературы // Слово о полку Игореве. — М., 1987. — С.7.

[32] Слово о полку Ігоревім / Упоряд та приміт О.Мишанича. — К., Рад. шк., 1986. Далі цитуємо за цим виданням, вказуючи сторінки у тексті.

[33] Лихачев Д. «Слово о полку Игореве». — М., 1982. - С.93.

[34] Див.: Гаспаров Б. Поэтика »Слова о полку Игореве». — М., 2000. — С.215.

[35] Див.: Яременко В. Українська поезія ХVІ століття // Українська поезія ХVІ століття. — К., 1987. — С.5-6.

[36] Франко І. Суспільно-політичні погляди М.Драгоманова // Франко І. Зібр. творів: В 50-ти т. — Т.45. — К., 1985. — С.431.

[37] Шевчук В. Невмирущий фенікс української поезії // Шевчук В. Дорога в тисячу років: Роздуми, статті, есе. — К., 1990. — С.27.

[38] Яременко В. Українська поезія ХVІ столітя… - С.12.

[39] Див.: Наливайко Д.С. Станіслав Оріховський як український латиномовний письменник Відродження // Українська літератури ХVІ-ХVІІІ ст. та інші слов’янські літератури. - К., 1984. — С.170.

[40] Яременко В. Українська поезій ХVІ століття… - С.11.

[41] Русин Павло. До Севастяна Маді, щоби він, коли залишить Польщу і повернеться до рідного краю, привітав свою батьківщину таким віршем // Українська поезій ХVІ столітя. — К., 1987. — С.47-48.

[42] Див. : Савчук О. Поет-гуманіст Павло Русин з Кросна // Європейське Відродження та українська література ХІV-ХVІІІ ст. — К., 1993. — С.132.

[43] Шевчук В. Співець Роксоланії // Шевчук В. Дорога в тисячу років… - С.64.

[44] Українська поезій ХVІ століття. — К., 1987. — С.118. Далі цитуємо за цим виданням, вказуючи сторінку у тексті.

[45] Савчук О. Рецепція українською бароковою літературою окремих елементів новолатинської поезії // Україна ХVІІ ст. між Заходом та Сходом Європи: Матеріали І-го українсько-італійського симпозіуму. — К. — Венеція, 1996. — С.356.

[46] Почаський С. Євхаристиріон // Українська поезія ХVІІ століття. — К., 1988. — С.224.

[47] Див.: Голубев С. О составе библиотеки Петра Могилы // Труды ІІІ археологического съезда в России. — К., 1878. — Т.2. -С.261.

[48] Там само. — С.258.

[49] Перетц В. Киево-Печерский патерик в польском и украинском переводе // Славянская филология. — М., 1958. — Вып. 3. - С.176.

[50] Там само. — С.308.

[51]Архив Юго-Западной России. — К., 1872. — Ч.1, Т. V. - С.278.

[52] Там само. — С.279.

[53] Титов Ф. Святой Димитрий, митрополит Ростовский, бывший ученик академии. (1651 — 1709) // ТКДА.- 1909. №10. — С.218.

[54] Пыпин А. Последние времена Московской России. // Вестник Европы. — 1894. - №11. — С.314.

[55] Димитрий Ростовский. Сочинения: В 3х ч. — М.,1805. — Ч.1. — С.338.

[56] У записі, датованому 10 серпні 1685 р., згадується видіння святої Варвари, [ Там само. - С.339.] у жовтні 1689 р. до Димитрія у сні прийде святий мученик Орест [ Там само. - С.343.].

[57] Шляпкин И. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651 — 1709). — СПб, 1891. — С.243.

[58] Там само. — С.284.

[59] Пыпин А. Последние времена Московской России… - С.321.

[60] Иоанн (Кологривов). Очерки по истории Русской Святости. — Брюссель, 1991. — С.207.

[61] На прохання Казанського митрополита Тихона Димитрій створив службу і похвальне слово на честь Святителя Гурія, мощі якого зберігалися у Казанському кафедральному соборі

[62] Див.: Там само. — С.430-433.

[63] Титов Ф. Святой Димитрий, митрополит Ростовский. Бывший ученик академии… - С.192.

[64] Странник . — 1861. - №4, 2 отд. — С.121-122.

[65] Дмитриев Л. Жанр севернорусских житий // История жанров в русской литературе Х-ХІІІ вв. — Л., 1972. — С.193.

[66] Жития святых. — Кн.1. — К., 1998. — Ч.552.

[67] Грабарь-Пассек М. От Античности и Средневековью (ІV-VІІІ вв.) // Памятники средневековой латинской литератур ІV-ІХ веков. — М., 1970. — С.18.

[68] Александров А. К интерпретации Жития Алексея человека Божия // Александров А. Образный мир агиографической словесности : Ст. и материалы. — Одесса, 1997. — С.33.

[69] Сергий (Спасский). Полный месяцеслов Востока. — Т.І. — М., 1875. — С.199.

[70] Ростовский Д. Жития святых. — Ч.І. — К.,1689. — Арк.107. Далі цитуємо за цим виданням, вказуючи сторінку в тексті.

[71] Дмитриев Л. Жанр севернорусских житий... — С. 196.

[72] Яхонтов И. Жития святых севернорусских подвижников Поморского края как исторический источник. — Казань, 1881. — С.262.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.