Давня українська література - Ірина Савченко 2009

Вступ. Поняття про давню літературу
Плани лекцій

Всі публікації щодо:
Давня українська література

План:

Давня література як складова частина курсу "Історія української літератури". Предмет і завдання курсу, специфіка вивчення.

Питання періодизації та тяглості літературного процесу. Авторські варіанти періодизації (періодизації М. Максимовича, О. Огоновського, М. Возняка, Д. Чижевського, Ю. Ісіченка та В. Яременка).

Історія вивчення та проблеми давньої української літератури.

Ідейно-тематичні, жанрові та мовностильові особливості давньої української літератури.

Література:

Білоус П. Давньоруська чи давньоукраїнська література? (До проблеми атрибуції періоду Київської Русі) // Слово і час. — 2001. — №4. — С.24-29.

Білоус П. Давнє українське письменство: стратегія пізнання та інтерпретації // Білоус П. Світло зниклих світів: Зб. статей. — Житомир, 2003. — С. 12-27.

Білоус П. Естетичне значення давньої української літератури // Білоус П. Актуальні питання української літературної медієвістики: Зб. статей. — Житомир, 2009. — С.28-46.

Білоус П. Проблема атрибуції літературної періоду Київської Русі // Там само. — С.117-126.

Білоус П. Про періодизацію давнього українського письменства // Там само. — С.149-162.

Владимирова В. За суворим критерієм «народного духу» (давня й нова українська література в оцінці Пантелеймона Куліша) // Слово і час. — 2000. — №12. — С.28-35.

Возняк М. Історія української літератури: В 2-х кн. — Львів, 1992. — Кн.І. — С.31-58.

Грушевський М. Історія української літератури. — К., 1993. — Т.І. — С.42-58.

Еремин И. Лекции и статьи по истории древнерусской литературы. — Л., 1987. — С.6-14.

Єфремов С. Історія українського письменства. — К., 1995. — С.31-34.

Лихачев Д. Поэтика древнерусской литературы. — Л., 1971. — С.4-174.

Лихачев Д. Текстология. — Л., 1983. — С.58-98.

Лихачев Д. Человек в литературе Древней Руси. — М., 1970.

Менделеева Д. История литературы Древней Руси. — М., 2008. — С.6-15.

Мишанич О. Давня українська література в загальнослов’янському контексті // Медієвістика: Зб. статей. — Вип. 1. — Одеса, 1998. — С.3-14.

Мишанич О. Давня література в українській літературно-критичній та естетичній думці першої пол. ХІХ ст. // Рад. літературознавство. — 1989. — №12. — С.8-11.

Перетц В. Краткий очерк методологии истории русской литературы. — М., 1922.

Полєк В. Історія української літератури Х-ХVІІ ст. — К., 1994. — С.3-21 .

Чижевський Д. Історія української літератури. — Тернопіль, 1994. — С.16-30.

Шевченко В. «Влесова книга»: з історії відкриття, досліджень та оцінок // Укр. мова та літер. — 2001. —Ч.22. — С.1-4.

Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література ХVІ-ХVІІІ століть: У 2 кн. — Кн. І: Ренесанс. Раннє бароко. — К., 2004. — С.8-19.

Поміркуйте над висловлюваннями:

Чим більше призбирується у нас пам’яток старого письменства, чим докладніше ми з ними знайомимося, тим ясніше виринає думка про суцільність літературних традицій і духовних інтересів на протязі довгих віків, що робить широкий підклад для дальшого розвою й мусить відродити національне почуття.

І. Франко

Ми не повинні забувати, що й перед Котляревським у нас було письменство і були писателі, було духовне життя, були люди, що так чи сяк вибігали думкою поза тісний круг буденних, матеріальних інтересів, сяк чи так шукали якихось ідеалів і доріг для їх осягнення.

І. Франко

…нам, митцям сучасного, митцям із великого, шумливого, повного машин та пульсуючого ритму міста, треба завжди мати місце, де б ми позичили тепло для себе, не ущербляючи нашого добродавця. Такими добродавцями і є вони, ті, що були до нас, великі, просто талановиті чи й другорядні, - всі вони потрібні у нашому квапливому сьогоденні…

В. Шевчук

Сучасне літературознавство не має права ігнорувати історико-літературні явища, які своїм змістом, спрямуванням і призначенням були в основному церковними, релігійними. Не можна забувати, що в таких пам’ятках під релігійною оболонкою часто криються риси, які виражають інтереси, потреби і вимоги різних класів тогочасного суспільства, інтереси, потреби і вимоги як матеріального, так і духовного, як економічно-політичного, так і естетичного характеру.

В. Крекотень

Звертаючись до першопочатків українського художнього слова, ми можемо предметно говорити тільки про ті тексти, які збереглися в оригіналах чи копіях…

У розмові про давнє письменство не можна нині обійти такого явища, як містифікації, фальсифікації, реконструкції, які тільки баламутять довірливого читача, нав’язуючи йому різні домисли й фантазії, породжені позанауковими чинниками. Ідеться про такі новітні містифікації, як «Вересова книга» і «Послання оріян хозарам», які популяризуються з політичною метою й супроводжуються псевдо патріотичним галасом.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.