Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни: Українська література - Л. С. Козловська 2005

Завдання для творчої роботи

Самостійна робота студентів полягає не тільки у засвоєнні ними основних теоретичних засад курсу, ознайомленні з художніми творами, а й сприяє творчому розвитку майбутніх фахівців, формуванню їхньої мовної компетенції. Знайомлячись із текстом художнього твору, студент повинен проаналізувати його мовні особливості, вміти написати відгук на прочитаний художній твір.

І. Схема мовного аналізу художнього тексту

1. Ознайомлення з художнім текстом:

а) визначення теми й основної думки художнього тексту;

б) визначення жанрової належності художнього тексту:

лірика

проза

драма

(філософська, пейзажна, інтимна, патріотична та ін.)

(повість, оповідання, новела, роман, мелодрама, фарс, есе та ін.)

(трагедія, комедія, водевіль та ін.)

2. Аналіз мовних засобів, які мають змістове навантаження у художньому тексті:

—фонетико-орфоепічні (алітерація, асонанс, анафора, евфонічні чергування) з метою створення звукових образів;

—лексичні (синоніми, омоніми, пароніми; стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика; архаїзми й авторські неологізми; метафори, метонімії, синекдохи; фразеологізми) з експресивно-стилістичною метою;

—словотвірні (авторські неологізми (видозмінені загальновживані слова, складні іменники, прикметники, прислівники, незвичні сполучення слів) та мовні одиниці, утворені за загальномовними моделями) з метою художньої індивідуалізації тексту;

—морфологічні (морфологічні синоніми (повні або стягнені форми прикметників; сучасні й архаїчні форми, різні афіксальні утворення), взаємоперехід частин мови) з метою експресивно-змістової індивідуалізації тексту;

—синтаксичні (порядок слів у реченні, типи речень, особливості їх побудови) з метою функціонально-стилістичного вираження думки.

II. Відгук на твір сучасної української літератури:

1. Автор, назва художнього твору.

2. Мотивація вибору конкретного твору для відгуку.

3. Власна оцінка тематики, проблематики твору.

4. Визначення мовних особливостей твору.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.