Нариси з теорії літератури - Іванишин В. П. 2010

Література

Античні поетики. Арістотель. Поетика. Псевдо-Лонгін. Про високе. Горацій. Про поетичне мистецтво. — К., 2007.

Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М, Зубрицької. — Львів, 1996.

Баган О. Іван Франко і теперішнє становище нації. — Дрогобич, 1991.

Бердяєв Н. Національність і людство // Сучасність. —1993. — № 1.

Білецький Л. Т. Основи української літературно-наукової критики / Упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. М. Ільницький. — К.Д998.

Бовсунівська Т. В. Історія української естетики першої половини XIX ст. — К.. 2001.

Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник. — К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія*», 2008.

Гадамер Г.-Г. Герменевтика і поетика. — К., 2001.

Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. — К.. 2001.

Гарасим Я. І. Культурно-історична школа в українській фольклористиці. — Львів, 1999.

Гачев Г. Д. Космо-Психо-Логос: Национальные образы мира. — М., 2007.

Гегель Г. В. Ф. Эстетика: В 4-х т. — М., 1973. — Т. 4.

Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. — М., 1977.

Гром’як Р. Т. Естетика і критика. — К.. 1975.

Д’Израэли И. Литературный характер, или История гения, заимствованная из его собственных чувств и признаний. — Дубна, 2000.

Денисюк І. О. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3-х т., 4-х кн. — Львів, 2005.

Дильтей В. Собрание сочинений в б т. — Т. 4: Герменевтика и теория литературы. — М.. 2001.

Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. — Дрогобич, 2008.

Донцов Д. Дві літератури нашої доби. — Львів. 1991.

Дончик В. Г. З потоку літ і літпотоку. — К., 2003.

Еко У. Надінтерпретація текстів // Еко У. Маятник Фуко; Інтерпретація і надінтерпретація / У. Еко, Р. Рорті, Д. Куллер, К. Брук-Ровз. — Львів, 1998.

Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора; Пер. з англ. В. Шовкун. — К., 2003.

Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. — М., 2004.

Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. Трактаты, статьи, эссе. — М., 1987.

Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство: Посібник. — К., 2003.

Іванишин В., Іванишин П. Пізнання літературного твору. — Дрогобич. 2003.

Іванишин В. Тезаурус до курсу «Теорія літератури». — Дрогобич: ВФ «Відродження», 2007.

Іванишин П. В. Національний спосіб розуміння 8 поезії Т. Шевченка, Є. Маланюка, Л. Костенко. — К., 2008.

Іванишин П. В. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти): Монографія. — Дрогобич, 2005.

Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3-х кн. — К., 1996.

Каллер Дж. Теория литературы: краткое введение. — М., 2006.

Качуровський І. Нарис компаративної метрики. — Мюнхен, 1985.

Качуровський І. Строфіка. — Мюнхен, 1967.

Качуровський І. Фоніка. — Мюнхен, 1974.

Квіт С. М. Основи герменевтики. — К., 2003.

Клочек Г. Про методологію літературознавчої есеїстики Євгена Маланюка // Євген Маланюк: література, історіософія, культурологія. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 100-річ- чю від дня народження Є. Маланюка. Частина І. — Кіровоград, 1998.

Кониський 0. Український націоналізм // Правда. — 1875. — Ч. 14.

Кошелівець І. Нариси з теорії літератури. — Мюнхен, 1954.

Краснова Л. До проблем аналізу та інтерпретації художнього твору. — Дрогобич, 1997.

Ласло-Куцюк М. Питання української поетики. Спеціальний курс. — Бухарест, 1974.

Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці, 2001.

Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. — К.. 1971.

Література. Теорія. Методологія/ Пер. з польс. С. Яковенка; Упор, і наук. ред. Д. Уліцької. — К., 2006.

Літературознавча енциклопедія: У 2-х т. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — К.. 2007.

Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. — К., 1997.

Лотман Ю. Анализ поэтического текста. Структура стиха. — Ленинград, 1972.

Маланюк Є. Книга спостережень. — Торонто, 1962, 1966. — Т. 1—2.

Марко В. Основи аналізу літературного твору // Дивослово. — 1999. — № 10.

Мислителі німецького Романтизму / Упор. Л. Рудницький та О. Фешовець. — Івано-Франківськ, 2003.

Мітосек З. Теорії літературних досліджень / Пер. з польс. В. Гуменюка. — Сімферополь, 2003.

Моклиця М. Основи літературознавства: Посіб. для студентів. — Тернопіль, 2002.

Мукаржовский Я. Структуральная поэтика. — М., 1996.

Наєнко М. К. Історія українського літературознавства: Підручник. - К.. 2001.

Нова історія української літератури (теоретико-методологічні аспекти): 36. — К., 2005.

Памятники мировой эстетической мысли: В 5-ти т. — М. 1962— 1970.

Пахаренко В. І. Основи теорії літератури. — К., 2007.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика. — М., 1990.

Радевич-Винницький Я. Україна: від мови до нації. — Дрогобич, 1997.

Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. — М.. 1995.

Саїд Е. Д. Орієнталізм / Пер. з англ. В. Шовкун. — К., 2001.

Салига Т. Ю. Франко — Каменяр. — Ужгород, 2007.

Самосознание европейской культуры XX века: Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. — М., 1991.

Семиотика: Антология. — Изд. 2-е, испр. и доп. — М., 2001.

Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тоталітаризму: 30-ті роки і пізніше (проблема літературної опозиції) // Літературознавство: Матеріали III конгресу Міжнародної асоціації україністів. — К., 1996.

Сеник Л. Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності. — Львів, 2002.

Сивокінь Г. Давні українські поетики. — Харків. 2001.

Сивокінь Г. М. У вимірах сприймання. Теоретичні проблеми художньої літератури, її історії та функцій. — К.. 2006.

Словник іншомовних слів / Уклад. С. М. Морозов. Л. М. Шкарапута. — К., 2000.

Сміт Е. Нації та націоналізм у глобальну епоху. — К., 2006.

Татаркевич В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичне переживання / Пер. з польс. В. Корнієнка. — К., 2001.

Теоретическая поэтика: Понятия и определения: Хрестоматия для студентов / Авт.-сост. Н. Д. Тамарченко. — М., 2001.

Теория литературы: В 2-х т. / Под ред. Н. Д. Тамарченко. — М., 2004.

Теорія літератури / За ред. В. Ф. Воробйова, Г. А. В’язовського. — К.. 1975.

Тимофеев Л. И. Основы теории литературы. — М.. 1966.

Ткаченко А. О. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства). — К.,1998.

Українське слово. Хрестоматія української літератури та літературної критики XX ст.: У 4-х кн. — К., 1994—1995.

Унамуно М. де. Искусство и космополитизм // Называть вещи своими именами: Програмные выступления мастеров западноевропейской литературы XX в. — М., 1986.

Фізер !. Зустрічі чи зіткнення української філології із західними методологічними стратегіями // Слово і Час. — 2006. — № 4.

Фізер І. М. Американське літературознавство: Іст.-критич. нарис. — К., 2006.

Фізер І. Онто-екзистенціяльна класифікація буття. Література як інтенційний об'єкт // Українські проблеми. — 1995. — Ч. 1.

Філологічні семінари. Літературознавчі методології: практика і теорія. — К., 2004. — Вип. 7.

Франко !. Із секретів поетичної творчості // Зібр. творів: У 50-ти т. — К.. 1981. — Т. 31.

Франко І. Краса і секрети творчості. — К., 1980.

Франко І. Поза межами можливого // Зібр. творів: У 50-ти т. — К., 1976. — Т. 45.

Фролова К. П. Цікаве літературознавство. — К., 1991.

Хайдеггер М. Исток художественного творения. — М., 2008.

Хализев В. Е. Драма как род литературы. — М., 1986.

Хализев В. Е. Теория литературы. — М., 2000.

Чернец Л. В. Литературные жанры. — М.( 1982.

Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов'янських літератур: У 2-х кн. / Пер. з нім. — К., 2005.

Шерех Ю. Етюди про національне в літературах сучасності // Сучасність. — 1993. — № 4.

Элиот Т. С. Назначение поэзии. Статьи о литературе. — К., 1996.

Юнг К. Г. Об архетипах коллективного бессознательного // Юнг К. Г., Фуко М. Матрица безумия. — М., 2006.

Юнг К. Г. Психология и литература // Психоанализ и искусство. — М.; К., 1998.

Янів В. Нариси з української етнопсихології. — Мюнхен, 1993.

Яусс Г. Р. Естетичний досвід і літературна герменевтика // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької. — Львів, 1996.

Chrzastowska В., Wysłouch S. Poetyka stosowana. — Warszawa, б. p.

Ingarden R. O dziele literackim. — Warszawa, 1960.

Kulawik A. Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego. — Kraków, 1997.

Nycz R. Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. — Kraków, 2000.

Powrót wielkiej teorii w naukach humanistycznyh / Pod redakcją Quentina Skinnera. — Lublin, 1998.

Rosner K. Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim // Problematzka aksjologiczna w nauce o literaturze. — Lublin, 1992.

Słownik terminów literackih / Pod redakcją Janusza Sławińskiego. — Wrocław, 2000.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.