Нариси з теорії літератури - Іванишин В. П. 2010Праця його життя

Літературознавство як філологічна наука

Предмет і структура літературознавства

Теорія літератури і методологія літературознавчих досліджень

Основні аспекти і принципи вивчення літературних феноменів

Поетика і жанри теорії літератури

Історіографія літературознавства

Генеза і становлення літературознавства

Основні етапи розвитку давнього і класичного українського літературознавства

Загальні тенденції розвитку літературознавства у XIX-XX ст.

Література як вид мистецтва

Сутність, специфіка і призначення художньої літератури

Критерії художності твору

Образна природа художньої літератури

Види художніх узагальнень

Література і життя суспільства

Літературний твір як естетично-інтенціональна система

Художній твір як цілісність

Макроструктура літературного твору. Зовнішня форма

Внутрішня форма (ейдологічна система) літературного твору

Зміст літературного твору

Смисл (сенс) твору

Художній світ як «інша реальність»

Інтерпретація художнього твору

Літературний процес і його основні закономірності

Сутнісна специфіка літературного процесу

Стиль, творчий метод, тип творчості

Літературний напрям

Генерика і генологія літератури

Роди, види і жанри літератури

Епос

Лірика

Драма

Суміжні змістоформи генерики

Термінологічний словник

Література