Теорія літератури - Олександр Галич - 2001

РОЗДІЛ І. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ЯК НАУКА


1.ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Й МОВОЗНАВСТВО

2.ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІСТОРІЯ

3.ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Й МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

4.ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО ТА ІНШІ НАУКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

5.ОСНОВНІ Й ДОПОМІЖНІ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ

6.ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

7.ІСТОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ

8.ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА

9.ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

10.ІСТОРІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА

11.БІБЛІОГРАФІЯ ЛІТЕРАТУРНА

12.ТЕКСТОЛОГІЯ

13.ПАЛЕОГРАФІЯ

14.ЗАВДАННЯ КУРСУ „ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ”

ЛІТЕРАТУРА


РОЗДІЛ ІІ. ВІД АРІСТОТЕЛЯ ДО СЬОГОДЕННЯ


1.БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

2.ПОЧАТКИ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА І ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНЬОМУ ТА СЕРЕДНЬОВІЧНОМУ КИТАЇ

3.ЗАРОДЖЕННЯ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ТА ЕСТЕТИКИ В СТАРОДАВНІЙ ІНДІЇ

4.ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ В СЕРЕДНІ ВІКИ ТА В ЕПОХУ ВІДРОДЖЕННЯ

5.ЕСТЕТИКА БАРОККО І КЛАСИЦИЗМУ

6.УТВЕРДЖЕННЯ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК САМОСТІЙНОЇ НАУКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

7.ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАРУБІЖНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА ХІХ-ХХ СТОЛІТЬ

8.НОВІТНІ НАПРЯМИ ТА ТЕЧІЇ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ

9.ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

10.УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО І ЕСТЕТИКА В ПЕРШІ ДЕСЯТИРІЧЧЯ XIX СТОЛІТТЯ

11.РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В СЕРЕДИНІ XIX СТОЛІТТЯ

12.ЕВОЛЮЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА В ОСТАННІ ДЕСЯТИЛІТТЯ XIX СТОЛІТТЯ

13.УКРАЇНСЬКЕ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО XX СТОЛІТТЯ: ЗДОБУТКИ ТА ВТРАТИ

ЛІТЕРАТУРА


РОЗДІЛ ІІІ. ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ


1.ЛІТЕРАТУРА ЯК ВИД ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ

1.1.Визначення поняття „література”

1.2.Література як вид мистецтва

1.3.Основні етапи історичного становлення літератури та види літературно-художньої творчості

   1.3.1.Фольклорна поезія

   1.3.2.Літературна поезія

   1.3.3.Проза

2.ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ

2.1. Визначення художнього образу

   2.1.1.Художній образ

   2.1.2.Образ як форма буття художнього твору

2.2.Структура літературно-художнього образу

2.3.Види літературно-художнього образу

   2.3.1.Автологічний тип художнього образу

      2.3.1.1.Гротеск

   2.3.2.Металогічний тип художнього образу

      2.3.2.1.Символ

      2.3.2.2.Алегорія

      2.3.2.3.Підтекст

3. ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІЙ ТВІР

3.1.Художній твір як основна форма буття літератури

3.2.Структура літературно-художнього твору

4.СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

4.1.Тема

4.2.Фабула

4.3.Характер

4.4.Пафос

4.5.Ідея

5.СТРУКТУРА І ЕЛЕМЕНТИ ВНУТРІШНЬОЇ ФОРМИ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

5.1. Система образів художнього твору

   5.1.1.Персонаж

   5.1.2.Оповідач

   5.1.3.Розповідач

   5.1.4.Ліричний герой

   5.1.5.Образ автора

   5.1.6.Образ читача

   5.1.7.Пейзаж

   5.1.8.Інтер'єр

5.2.Сюжет художнього твору

   5.2.1.Визначення сюжету

   5.2.2.Функції і типи сюжетів

   5.2.3.Внутрішня організація сюжету

6.ЗОВНІШНЯ ФОРМА ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

6.1.Загальні принципи організації художнього мовлення

6.2.Художньо-мовленнєва організація літературного твору

   6.2.1.Засоби словотворчого увиразнення мовлення

      6.2.1.1.Неологізми

      6.2.1.2.Зарозуміла мова

   6.2.2.Лексико-синонімічні засоби увиразнення мовлення

      6.2.2.1.Архаїзми

      6.2.2.2.Історизми

      6.2.2.3.Варваризми

      6.2.2.4.Екзотизми

      6.2.2.5.Старослов’янізми

      6.2.2.6.Діалектизми

      6.2.2.7.Жаргонізми

      6.2.2.8.Професіоналізми

      6.2.2.9.Арготизми

      6.2.2.10.Просторіччя

      6.2.2.11.Поетизми

      6.2.2.12.Термінологізми

      6.2.2.13.Канцеляризми

   6.2.3.Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення (тропи)

      6.2.3.1.Епітет

      6.2.3.2.Порівняння

      6.2.3.3.Метафора

      6.2.3.4.Метонімія

      6.2.3.5.Синекдоха

      6.2.3.6.Перифраз

      6.2.3.7.Евфемізм

      6.2.3.8.Антономазія

      6.2.3.9.Асоціонім

      6.2.3.10.Іронія

      6.2.3.11.Гіпербола

      6.2.3.12.Літота

   6.2.4.Синтаксичні засоби увиразнення мовлення (стилістичні фігури)

      6.2.4.1.Інверсія

      6.2.4.2.Анаколуф

      6.2.4.3.Еліпсис

      6.2.4.4.Асиндетон

      6.2.4.5.Полісиндетон

      6.2.4.6.Плеоназм

      6.2.4.7.Тавтологія

      6.2.4.8.Паралелізм

      6.2.4.9.Анафора

      6.2.4.10.Епіфора

      6.2.4.11.Анепіфора

      6.2.4.12.Епанафора

      6.2.4.13.Ампліфікація

      6.2.4.14.Градація

      6.2.4.15.Парономазія

      6.2.4.16.Антитеза

      6.2.4.17.Оксюморон

      6.2.4.18.Риторичні фігури

7.КОМПОЗИЦІЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

7.1.Визначення композиції

7.2.Типи композиційної організації художнього твору

ЛІТЕРАТУРА


РОЗДІЛ ІV. РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ


1.ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО РОДИ ТА ЖАНРИ

2.З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ РОДІВ І ЖАНРІВ ЛІТЕРАТУРИ

3.ЕПІЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ

3.1.Генезис і родові ознаки епосу

3.2.Система епічних жанрів

   3.2.1.Епопея

   3.2.2.Роман

   3.2.3.Повість жанрової форми

   3.2.4.Новела

   3.2.5.Оповідання

   3.2.6.Есе

   3.2.7.Нарис

   3.2.8.Фейлетон

   3.2.9.Памфлет

   3.2.10.Міф

   3.2.11.Легенда

   3.2.12.Притча

   3.2.13.Казка

4.ЛІРИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ

4.1.Генезис і родові ознаки лірики

4.2.Проблеми класифікації типів ліричних творів

4.3.Жанровий поділ лірики

   4.2.1.Епіталама

   4.2.2.Панегірик

   4.2.3.Дифірамб

   4.2.4.Пеан

   4.2.5.Мадригал

   4.2.6.Епітафія

   4.2.7.Канцона

   4.2.8.Станси

   4.2.9.Ода

   4.2.10.Елегія

   4.2.11.Думка

   4.2.12.Гімн

   4.2.13.Послання

   4.2.14.Пісня

   4.2.15.Романс

   4.2.16.Ліричний портрет

   4.2.17.Псалми

   4.2.18.Медитація

   4.2.19.Сонет

5.ДРАМАТИЧНИЙ РІД ЛІТЕРАТУРИ

5.1.Генезис і родові ознаки драми

5.2.Жанри драматичного роду

   5.2.1.Трагедія

   5.2.2.Комедія

   5.2.3.Драма сатирів

   5.2.4.Трагікомедія

   5.2.5.Літургійна драма

   5.2.6.Міракль

   5.2.7.Ауто

   5.2.8.Містерія

   5.2.9.Фарс

   5.2.10.Фастнахтшпіль

   5.2.11.Соті

   5.2.12.Інтерлюдія

   5.2.13.Мораліте

   5.2.14.Комедія

   5.2.15.Інтермедія

   5.2.16.Водевіль

   5.2.17.Драма

   5.2.18.Мелодрама

6.ЛІРО-ЕПОС ТА ІНШІ МІЖРОДОВІ Й СУМІЖНІ УТВОРЕННЯ

6.1.Балада

6.2.Дума

6.3.Билина

6.4.Байка

6.5.Буколіка

6.6.Співомовки

6.7.Поема

6.8.Мемуари

6.9.Щоденники

6.10.Літературний портрет

6.11.Художня біографія

ЛІТЕРАТУРА


РОЗДІЛ V.РОДИ І ЖАНРИ ЛІТЕРАТУРИ


1.ХУДОЖНІЙ МЕТОД

2.ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ

3.ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМ

3.1.Літературні напрями XVI—XIX століть

   3.1.1.Барокко

   3.1.2.Класицизм

   3.1.3.Сентименталізм

   3.1.4.Романтизм

   3.1.5.Реалізм

   3.1.6.Натуралізм

3.2.Модернізм. Літературні напрями модернізму

   3.2.1.Імпресіонізм

   3.2.2.Символізм

   3.2.3.Унанімізм

   3.2.4.Імажизм

   3.2.5.Футуризм

   3.2.6.Акмеїзм

   3.2.7.Експресіонізм

   3.2.8.Дадаїзм

   3.2.9.Сюрреалізм

   3.2.10.Екзистенціалізм

   3.2.11.„Театр абсурду”

   3.2.12.„Новий роман”

   3.2.13.„Сердиті молоді люди”

   3.2.14.„Розбите покоління”

3.3.Соціалістичний реалізм

ЛІТЕРАТУРА


РОЗДІЛ VІ. ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС


1.ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС

2.ВНУТРІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ

2.1.Традиції та новаторство

2.2.Відштовхування

2.3.Запозичення

2.4.Наслідування

2.5.Пародіювання

2.6.Епігонство

2.7.Цитування

2.8.Репродукція

2.9.Ремінісценція

2.10.Парафраза

2.11.Натяк

2.12.Варіація

2.13.Суперництво

2.14.Концентрація

2.15.Розпорошення

3.ВИДИ ХУДОЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ

ЛІТЕРАТУРА


ДОДАТОК. ТЕОРІЯ ЛІТЕРАТУРИ У СХЕМАХ