Історія українського перекладознавства XX сторіччя - Тарас Шмігер 2009

Список використаних джерел

1. НАУКОВО-КРИТИЧНІ ПРАЦІ

1. Аврахова Л. Я. Епітет як проблема художнього перекладу : (до питання адекватних відтворень композиційної заданості епітета в англомовних перекладах поезій Лесі Українки) / Л. Я. Аврахова // Теория и практика перевода. - Киев, 1982. - Вып. 8. - С. 90-97.

2. Аврахова Л. Я. Метафорична система Лесі Українки і її відтворення в англійських перекладах / Л. Я. Аврахова // Теория и практика перевода. 1986. - Киев, 1986. - Вып. 13. - С. 27-33.

3. Ажнюк Б. М. Українські власні назви (антропоніми й топоніми) в англійському написанні / Б. М. Ажнюк // Мовознавство. - 1993. - № 1.-С. 3-15.

4. Ажнюк М. Т. Актуальні питання перекладу художньої літератури : (текст лекцій) / М. Т. Ажнюк ; Ужгород, держ. ун-т. - Ужгород : [б. в.], 1981. - 32 с.

5. Ажнюк М. Незнаний український «Гамлет» / М. Ажнюк // Всесвіт. - 1971. -№ 12.-С. 123-125.

6. Ажнюк М. Т. Стиль «Гамлета» В. Шекспира как проблема перевода) : автореф. дис. ... канд. филол. наук; спец. 10.02.04 «Германские языки» / М. Т. Ажнюк ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1979.-23 с.

7. Айзеншток И. А. М. Финкель - теоретик художественного перевода / И. Айзеншток // Мастерство перевода. 1970. - М.: Сов. писатель, 1970. - Сб. 7. - С. 91-118.

8. Алексеев В. В. Французское стихотворение как объект перевода: (на материале поэзии Ш. Бодлера, П. Верлена и С. Малларме): автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.20 «Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание, теория перевода» / В. В. Алексеев; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1988. - 17 с.

9. Амбрасас-Саснава К. Где ставить переводоведение на книжних полках? / К. Амбрасас-Саснава // Мастерство перевода. 1976. - М. : Сов. писатель, 1977. - Сб. 11. - С. 54-65.

10. Андріанова Н. Мистецтво художнього перекладу / Н. Андріанова //Вітчизна. - 1953.-№ 12.-С. 150-160.

11. Анкета о критике перевода / вопросы составили В. Д. Радчук и Л. Г. Любенов // Теория и практика перевода. 1988. - Киев, 1988. - Вып. 15.-С. 25-26.

12. Апт С. От святого Иеронима до электронной машины / С. Апт // Мастерство перевода. [1964]. - М.: Сов. писатель, 1965. - С. 489465.

13. Арасимович Л. Т. Г. Шевченко в польських перекладах / Л. Арасимович // Зап. Іст.-філол. відділу / УАН. - К. : 3 друкарні УАН, 1927.-Кн. 12.-С. 78-102.

14. Арват Ф. С. Іван Франко - теоретик перекладу : (лекції із спецкурсу «З історії українського перекладу») / Ф. С. Арват ; Черні- вец. держ. ун-т. - Чернівці: [б. в.], 1969. - 38 с.

15. Арват Ф. С. Максим Рильський - теоретик перекладу // Питання літературознавства та мовознавства : тези доп. та повідомл. республікам наук. конф. (травень 1967 р.) / Ф. С. Арват. - X.: Вид-во ХДУ, 1967. - С. 229-230.

16. Арістотель. Поетика / Арістотель ; з старогрец. пер. Борис Тен ; вступ, ст і комент. Й. У. Кобова. - К. : Мистецтво, 1967. - 82 с.

17. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб, пособие / И. В. Арнольд. - М. : Высш. шк., 1991. - 140 с.

18. Ауэзов М. Общее дело советских литераторов : Заметки писателя / М. Ауэзов // Правда. - 1954. - 2 авг.

19. Ахманова О. С. Естественный человеческий язык как объект научного исследования / О. С. Ахманова // Иностранные языки в школе. - 1969. -№ 2. - С. 6-17.

20. Ахрыменка П. Летапіс братэрства: аб беларуска-украінскіх фаль- клорных, літаратурньїх і тэатральных сувязях / П. Ахрыменка. - Мінск : Мастацкая літаратура, 1973. - 303 с.

21. Бабич В. М. Відтворення колориту української казки / В. М. Бабич//Теория и практика перевода. 1987.-Киев, 1987.-Вып. 14.- С. 94-99.

22. Бабич В. М. Проолема перевода ключевых слов в литературе английского Возрождения / В. М. Бабич // Теорія і практика перекладу. - К., 1979. - Вип. 2. - С. 71-76.

23. Баглай Й. Франкове безмежжя / Й. Баглай // Всесвіт. - 1968. - № 10.-С. 61-62.

24. Багмут Й. А. З досвіду рецензування перекладів на українську мову творів В. І. Леніна і Й. В. Сталіна / Й. А. Багмут // Мовознавство. - 1953. - Т. 11. - С. 87-98.

25. Багмут Й. А. Питання теорії перекладу на Україні за радянський час / Й. А. Багмут // Дослідження з мовознавства в Українській РСР за сорок років : [зб. статей] / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; [редкол.: І. К. Білодід та ін.]. - К.: Вид-во АН УРСР, 1957.-С. 122-147.

26. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / В. В. Балабін ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. - 20 с.

27. Балаян Н. М. Типологические характеристики стилистического приема инверсии в оригинале и переводе англоязычной художественной прозы : (диахроническое исследование) : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.19 «Теория языкознания» / Н. М. Балаян ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1991.-17 с.

28. Барабан О. В. Постмодерністський драматичний діалог : лінгвостилістичний та перекладознавчий* аспекти : (на матеріалі драматургії С. Беккета, Г. Пінтера, Т. Стоппарда) : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.19 «Теорія мовознавства» / О. В. Барабан ; Одес. держ. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 1994.-16 с.

29. Барвінський О. П. Куліш та І. Пулюй як перекладчики Св. Письма / О. Барвінський // Наша культура (Варшава). - 1937. - Кн. 4. - С. 177-183.

30. Барський М. [Рецензія] / М. Барський // Вістник. - 1933. - Т. З, кн. 9. - С. 701-702. - Рец. на кн.: Вергілій Маро Публій. Енеїда : в 2000-ліття народин поета / 3 лат. пер. М. Білик. - Стрий, [1931].-Кн. 1-6. - 196 с.

31. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики: монографія / Ф. С. Бацевич. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 280 с.

32. Бевзенко С. П. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови: навч. посіб. / С. П. Бевзенко. - К.: Вища шк., 1991.-231 с.

33. Бейліс В. Сторінки із спадщини вченого та поета / В. Бейліс // Всесвіт. - 1966. - № 6. - С. 157-158. - Рец. на кн. : Кримський А. Вибрані твори / А. Кримський ; упорядкув., підготов, та прим. Й. Я. Куп’янського ; вступ, ст. С. М. Шаховського. - К. : Дніпро, 1965.-660 с.

34. Белецкий А. Переводная литература на Украине / А. Белецкий // Красное слово. - 1929. - № 2. - С. 87-96.

35. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации / А. Д. Белова ; Киев, ун-т им. Т. Шевченко. - Киев : [б. и.], 1997. - 311 с.

36. Бендзар Б. Українська фонографічна передача антропонімів античної, англо-, німецько- і франкомовної літератур / Б. Бендзар, С. Бобинець. - Ужгород : Закарпаття, 2000. - 174 с.

37. Березинский В. П. Украинско-английские семантико-стилистические параллели на морфологическом уровне : (На материале английских художественных переводов с украинского языка) : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.663 «Германские языки» / В. П. Березинский ; Львов, гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1972. - 24 с.

38. Бех П. А. Воссоздание образа в поэтическом переводе (на материале украинских переводов лирики Дж. Байрона): автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.04 «Германские языки» / П. А. Бех; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1979.-23 с.

39. Бех П. А. Метафора научной прозы в переводе / П. А. Бех, Т. А. Тарасова // Теория и практика перевода. 1987. - Киев, 1987.-Вып. 14.-С. 125-132.

40. Бех П. О. Поетичний переклад і принцип еквілінеарності / П. О. Бех // Теорія і практика перекладу. - К., 1979. - Вип. 1. - С. 83-93.

41. Білас А. А. Відтворення арготизмів в українських перекладах французької художньої прози ХІХ-ХХ століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / А. А. Бі- лас ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

42. Білецький А. О. До питання про словники іншомовних слів / А. О. Білецький // Лексикографічний бюлетень. - 1952. - Вип. 2. - С. 58-62. - Рец. на кн. : Словник іншомовних слів / за ред. І. В. Льохіна і Ф. М. Петрова ; пер. з 3-го рос. вид. - К.: Держпо- літвидав УРСР, 1951. - 757 с.

43. Білецький Л. [Рецензія] / Л. Білецький // Дзвони (Львів). - 1932. - Чис. 3. - С. 216-220 , Чис. 4. - С. 286-295. - Рец. на кн.: Шевченко. Річник перший / Ін-т Тараса Шевченка. - X.: ДВУ, 1928. - 287, [2] с.

44. Білецький О. До питання про періодизацію історії дожовтневої української літератури / О. Білецький // Білецький О. Зібр. творів: у 5 т. / О. Білецький. - К. : Наук, думка, 1965. - Т. 2 : Укр. л-ра XIX - поч. XX ст. - С. 50-71.

45. Білодід І. К. Могутнє джерело збагачення української літературної мови : (Деякі питання перекладу Творів В. І. Леніна та Творів Й. В. Сталіна українською мовою) /1. К. Білодід // Лексикографічний бюлетень. - 1952. - Вип. 2. - С. 19-29.

46. Білоус Д. Про майстерність і культуру перекладу / Д. Білоус // Вітчизна. - 1951.-№ 4.-С. 138-157.

47. Богацький П. Гергарт Гауптман в украінських перекладах / П. Бо- гацький // Книгарь. - 1918. - Чис. 14. - Колонки 821-832.

48. Богацький П. Нове про Т. Шевченка : (Інформативний огляд 1924- 1927) / П. Богацький // Літературно-науковий вістник. - 1927. - Т. 93. - С. 63-77, 129-136.

49. Бойчук Б. Перекладацькі конфронтації й компроміси / Б. Бойчук // Studia Ucrainica. 4: Special issue. - Ottawa: Univ. of Ottawa Press, 1988.-P. 6-14.

50. Бондаренко H. Б. Д. Грінченко-перекладач / H. Бондаренко // Всесвіт. - 1965. - № 12. - С. 68-71.

51. Борис Тэн. Переводя Гомера [на украинский язык] / Борис Тэн // Мастерство перевода. [1964]. -М.: Сов. писатель, 1965. - С. 353376.

52. Борщак Ілько. Шевченко у Франції : Нарис із історії французько- українських взаємин / Ілько Борщак. - Львів, 1933. - 66 с. - (Наук, т-во ім. Шевченка. Праці Комісії шевченкознавства ; вип. 2).

53. Брандис Є. Марко Вовчок і Джеймс Грінвуд / Є. Брандис // Всесвіт. - 1967. -№ 3. - С. 57-61.

54. Брюховецький В. С. Микола Зеров : До 100-річчя від дня народження / В. С. Брюховецький. - К. : Т-во «Знання» УРСР, 1990. - 48 с. - (Сер. 6 «Духовний світ людини» ; № 2).

55. Брюховецький В. С. Микола Зеров : Літ.-критич. нарис / В. С. Брюховецький. - К. : Рад. письменник, 1990. - 309 с.

56. Букреева Л. Л. Лингвостилистические основания адекватной передачи художественного образа в стихотворных переводах : (на материале русских переводов стихотворений Р. М. Рильке): авто- реф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.20 «Сравнительноисторическое, типологическое, сопоставительное языкознание и теория перевода» / Л. Л. Букреева; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1988. - 15 с.

57. Булаховська Ю. Декілька спогадів про Максима Рильського / Ю. Булаховська // Слово і час. - 2006. - № 3. - С. 84-88.

58. Бургардт О. Новий український переклад «Фавста» / О. Бургардт // Життя й революція. - 1926. - № 9. - С. 116-121. - Рец. на кн. : Гете Й. В. Фавст: трагедія / Й. В. Ґете ; пер. з нім. М. Т. Улезко. - X.: ДВУ, 1926.-Ч. 1.-320, 2 с.

59. Бурггардт О. Большевицька спадщина / О. Бургардт // Вістник. - 1939.-Т. 1, кн. 2.-С. 94-99.

60. Бюлетень Українського Біблійного Товариства. - К. : [УБТ], 1995- 2007. -№ 1-31.

61. В справі укр. перекладу Сьвятого Письма [з листом І. Пулюя до Академії наук в Петербурзі та Головного управління у справах друку] // Літературно-науковий вістник. - 1904. - Т. 27, ч. 2. - С.    174— 176. - Підп.: П.

62. Вакуленко О. Л. В. Маяковский на английском языке / О. Л. Вакуленко // Теория и практика перевода. 1988. - Киев, 1988. - Вып. 15.-С. 53-63.

63. Василенко И. В. Семантико-синтаксическая структура предложений в языке оригинала и перевода / И. В. Василенко // Теорія і практика перекладу. - К., 1981. - Вип. 5. - С. 107-113.

64. Венгренівська М. А. П’єса В. Шекспіра «Троїл і Крессіда» в українському перекладі: (до перекладацького портрету М. Лукаша) / М. А. Венгренівська, Т. Є. Некряч // Теорія і практика перекладу = Теория и практика перевода. 1991. - К., 1992. - Вип. 18. - С. 27-40.

65. Венгренівська М. А. Передача ритму поезій Павла Тичини французькою мовою / М. А. Венгренівська, І. Є. Остаплюк // Теория и практика перевода. 1986. - Киев, 1986. - Вып. 13. - С. 79-87.

66. Виноградов В. Про теорію літературних стилів / В. Виноградов; пер з рос. // Життя й революція. - 1927. - № 1. - С. 66-74.

67. Вишенський I. Книжка / I. Вишенський // Українська література XIV-XVI ст.: Апокрифи. Агіографія. Паломн. твори. Історіограф. твори. Полем, твори. Переклад, повісті. Поет, твори / авт. вступ, ст. і ред. тому В. Л. Микитась; упорядкув. і прим. В. П. Колосової та ін. - К. : Наук, думка, 1988. - С. 306-368.

68. Вище прапор радянського патріотизму у літературознавстві і критиці! // Радянське літературознавство. - 1949. - №. 11. - С. 3-13.

69. Відтворення українських власних назв (антропонімів і топонімів) іноземними мовами : Міжнар. наук. конф. (К., 7-8 груд. 1993 р.) : Доп. та повідомл. / Ін-т укр. мови НАН України, Г оловне упр. геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України. - К., 1995.- 175 с.

70. Вовк В. Н. Лексико-семантическая сочетаемость и перевод / B. Н. Вовк // Теорія і практика перекладу. - К., 1981. - Вип. 5. - C. 77-80.

71. Возняк М. Кральодворський рукопис в українському письменстві / М. Возняк // Возняк М. У століття «Зорі» Маркіяна Шашкевича (1834-1934). Нові розшуки про діяльність його гуртка : у 2 ч. / М. Возняк.-Львів, 1935.-Ч. 1.-С. 125-145.

72. Гаврашенко Н. Максим Горький в украинских переводах / Н. Гаврашенко // Красное слово. - 1928. - № 5. - С. 151-153.

73. Гавришків Б. Безсмертний твір Даніеля Дефо на Україні : (до 300-річчя з дня народження письменника) / Б. Гавришків // Всесвіт. - 1960. - № 9. - С. 120-121.

74. Гавришків Б. Шевченкознавство в країнах німецької мови / Б. Гавришків // Всесвіт. - 1961. -№ 3. - С. 10-12.

75. Гаевый Л. А. Структурно-ритмические особенности художественного текста и их воспроизведение в переводе : (на материале рассказов Дж. Лондона и их переводов на украинский язык) : ав- тореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.04 «Германские языки» ; 10.02.02 - языки народов СССР / Л. А. Гаевый ; Киев, гос. пед. Ин-т иностранных языков. - Киев, 1982. - 17 с.

76. Гайнічеру О. І. Поезія і мистецтво перекладу : літ.-критич. нарис. / О. І. Гайнічеру. - К. : Дніпро, 1990. - 212 с. - (Бесіди про худ. л-ру).

77. Герасимчук О. А. Ландшафт культури у перекладі «Дон-Жуана» Байрона / О. А. Герасимчук // Теорія і практика перекладу = Теория и практика перевода. 1990. - К., 1991. - Вип. 17. - С. 73-84.

78. Герцфельд Р. [Рецензія] / Р. Герцфельд // Критика. - 1929. - № 11. - С. 125-129. - Рец. на кн. : Фінкель О. Теорія й практика перекладу / О. Фінкель. - [X.] : ДВУ, 1929. - 168 с.

79. Герцфельд Р. [Рецензія] / Р. Герцфельд // Критика. - 1930. - № 10. - С. 156-159. - Рец. на кн.: Гюго В. Людина, що сміється / В. Гюґо ; пер. з фр. М. Сагарди ; ред. і ст. В. Петрова. - X. ; К. : Книгоспілка, 1930. - XXII, 434 с. - («Світове письменство»).

80. Гетьман 3. А. Изменение объема предложения при переводе / 3. А. Гетьман //Теорія і практика перекладу. - К., 1979. -Вип. 2. - С. 43-52.

81. Гетьманчук Я. Наслідки безправности / Я. Гетьманчук // Світло. - 1910. - Кн. 4 : [грудень]. - С. 55-57.

82. Гехтер Максим. [Рецензія] / Максим Гехтер // Літературно-науковий вістник. - 1912. - Т. 58. - С. 183-184. - Рец. на кн. : Гете [Й.-]В. Страждання молодого Вертера/ [Й.-]В. Гете ; пер. М. Грушевська. - Кіевь, 1912. - 132 с. - (Всесвітня б-ка).

83. Гиндин С. И. Опора на словари и специфика поэтической речи в «Опытах лингвистического анализа» А. М. Финкеля / С. И. Г индии // Русский язык. - 2000. - № 41. - ([04.03.2003]).

84. Гиндин С. И. Сравнение переводов как форма анализа текстов / С. И. Гиндин // Русский язык. - 2001. - № 13. - ([04.03.2003]).

85. Гладкий В. М. Твори Михайла Стельмаха в НДР / В. М. Гладкий // Українське літературознавство. - Львів, 1981. - Вип. 37. - С. 95101.

86. Гладкий В. М. Українська радянська література в НДР / B. М. Гладкий. - Львів : Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1981. - 144 с.

87. Гладкий М. Стабілізація української мови / М. Гладкий // Життя й революція. - 1927. - № 4. - С. 60-78.

88. Гладко В. Невдалий переклад / В. Гладко // Вітчизна. - 1947. - № 11. - С. 183. - Рец. на кн.: Горбатов Б. Нездоланні (Сім’я Тараса) / Б. Горбатов ; пер. М. Пілінської. - 2-е вид. - К. : Держлітви-дав, 1947.- 131 с.

89. [Гнатишак М.] [Рецензія] // Дзвони (Львів). - 1936. - Чис. 3. - C. 120-121. - Підп.: м.г. - Рец. на кн.: Подільський О. «Пісня пісень» у вільних переспівах / О. Подільський. - Тернопіль, 1935. - 34 с.

90. [Гнатюк В.] [Рецензія] // Літературно-науковий вістник. - 1905. -Т. 32. - С. 240. - Підп.: В. - Рец. на кн.: Тисяча й одна ніч. Арабські казки. [Т.] 1. / пер. М. Лозинський. - Львів : Накладом Укр.-руської вид. спілки, 1905. - 288 с. - (Лїт.-Наук. Бібліотека. Сер. 2 ; чис. 115-117;.

91. Гоголь Н. В. Письмо к В. А. Жуковському от 28 февраля 1850 г. / Н. В. Гоголь // Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений / Н. В. Гоголь. - М. : Изд-во АН СССР, 1952. - Т. 14 : Письма 1848-1852.-С. 165-171.

92. Гозенпуд А. Міцкєвич українською мовою / А. Гозенпуд 11 Вітчизна. - 1946. - № 10/11. - С. 203-205. - Рец. на кн. : Міцкєвич А.    Вибрані поезії / А. Міцкєвич ; Пер. з пол. за ред. М. Рильського. - К. : Держлітвидав України, 1946. - 232 с.

93. Головач У. В. Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема : (на матеріалі давньогрецьких трагедій та їхніх українських перекладів): авто- реф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / У. В. Головач ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2003. - 20 с.

94. Гольберг М. Два Норвида / М. Гольберг // Мастерство перевода. 1976. - М. : Сов. писатель, 1977. - Сб. 11. - С. 122-150.

95. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг. - К. : Вид. об’єднання «Вища шк.». Гол. Вид-во, 1977. - 198 с.

96. Гольденберг Л. Твори письменників Сходу на Україні / Л. Гольденберг // Всесвіт. - 1958. - № 3. - С. 122-123.

97. Гординський Я. Кулішеві переклади драм Шекспіра / Я. Гординський//Зап. Наук, т-ваім. Шевченка. - 1928.-Т. 148.-С. 55-164.

98. Горецький П. [Рецензія] / П. Горецький // Вісник Ін-ту укр. наук, мови. - 1930. - Вип. 2. - С. 62-64. - Рец. на кн.: Фінкель О. Теорія й практика перекладу / О. Фінкель. - [X.] : ДВУ, 1929. - 168 с.

99. Горецький П. [Рецензія] / П. Горецький // Мовознавство. - 1948. - Т. 6. - С. 84-96. - Рец. на кн. : Сталін Й. В. Твори / Сталін Й. В. ; пер. з рос. вид., схвалений комісією ЦК КП(б)У ; Ін-т Маркса-Енгельса-Леніна при ЦК ВКП(б). Укр. філіал. - К. : Укр. Вид-во політ, л-ри, 1946. - Т. 1. - XVII, 410 с.

100. Горецький П. Й. Український переклад праці Й. В. Сталіна «Марксизм і національне питання» : [Рецензія] / / П. Й. Горецький // Мовознавство. - 1951. - Т. 9. - С. 103-111.- Рец. на кн.: Сталін Й. В. Твори / Й. В. Сталін; пер. з рос. вид., схвалений комісією ЦК КП(б)У. - К.: Укр. Вид-во політ, л-ри, 1947. - Т. 2. - VIII, (2), 418 с.

101. Горняткевич А. Транслітерація українських антропонімів і топонімів німецькою мовою / А. Горняткевич // Мовознавство. - 1994. -№ 4/5. -С. 26-31.

102. Гохлернер М. М. О психо лингвистическом изучении перевода поэтического текста / М. М. Гохлернер, Г. В. Ейгер, А. П. Ковалева // Теория и практика перевода. - Киев, 1983. - Вип. 10. - С. 53-61.

103. Грабовецька О. С. Епітетна конструкція у художньому перекладі : (на матеріалі української та англійської мов): автореф. дис.... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / О. С. Грабовецька ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2003. - 22 с.

104. Григорій Кочур і український переклад : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., К. ; Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р. / [редкол. : О. Чередниченко (голова) та ін.]. - К. ; Ірпінь : Перун, 2004. - 280 с.

105. Гринько Д. Повість К. Сімонова українською мовою / Д. Гринько // Вітчизна. - 1947. - № 5. - С. 163 165. - Рец. на кн. : Сімонов К. Дні і ночі: повість / К. Сімонов ; пер. з рос. А. Хуторяна. - К.: Держлітвидав, 1947. - 283 с.

106. Грицак Є. Горацій в українській літературі / Є. Грицак // Наша культура. - 1936. - Кн. 6. - С. 442-448 ; Кн. 8/9. - С. 610-615.

107. Грицак Є. Новий переклад Євангелії на українську мову / Є. Грицак // Наша культура (Варшава). - 1937. - Кн. 8/9. - С. 366-367. - Рец. на кн.: Євангелія від святого Матвія / з грец. мови на укр. наново пер. І. Огієнко. - Варшава : Бритій, й Закордонне Біблійне Т-во, 1937. - 84 с.

108. Грицутенко В. И. Кокни и фразеология как средства создания сатирической прагматики художественного (на материале «Неприятных пьес» Б. Шоу и их украинских переводов): автореф. дис.... канд. филол. наук ; спец. 10.02.02 «Языки народов СССР» ; 10.02.04 «Германские языки» / В. И. Грицутенко ; Киев. гос. пед. Ин-т иностр. языков - Киев, 1981. - 24 с.

109. Грінкевич І. Стефаник російською мовою /1. Грінкевич // Радянський Львів. - 1947. - № 5. - С. 70-71. - Рец. на кн. : Стефаник В. Рассказы / В. Стефаник; пер. с укр. Н. Ляшко. - М.: Сов. писатель, 1947. - 275 с.

110. Грушевський М. Українсько-руське літературне відроженнє в історичнім розвою українсько-руського народу / М. Грушевський // Літературно-науковий вістник. - 1898. - Т. 4, ч. 2. - С. 75-81.

111. Гумилев Н. Перев \ стихотворные / Н. Гумилев // Принципы художественного перевода. - 2-е изд., доп. - Петербург : Гос. изд-во, 1920. - С. 54-59.

112. Гуць Г. Є. Юрій Федькович і західноєвропейська література / Г. Є. Гуць. - К.: Вища шк., 1985. - 207 с.

113. Ґудманян А. Ґ. Відтворення власних назв у перекладі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / А. Ґ. Ґудманян; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К., 2000.-40 с.

114. Ґудманян А. Чужомовна пропріальна лексика у фонографічній системі української мови : у 3 кн. / А. Ґудманян. - Ужгород : Ужгород. ун-т, 1999. - Кн. 1-3.

115. Давыдова Н. А. Некоторые особенности перевода научных текстов «малого жанра» : (На материале подъязыка химии) / Н. А. Давыдова // Теория и практика перевода. 1985. - Киев, 1985. -Вып. 12.-С. 118-122.

116. Далавурак С. Дмитро Загул - перекладач і популяризатор / С. Далавурак // Всесвіт. - 1963. - № 4. - С. 59-60.

117. Дашкевичъ Н. Постепенное развитіе науки исторіи литературъ и современныя ея задачи / Н. Дашкевичъ // Университетскія извістія / Университеть Св. Владиміра. - Кіевь, 1877. - № 10. - Ч. 2, неоффиц.; отд. 1. - С. 723-747.

118. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация : сб. работ / Т. А. ван Дейк; сост. В. В. Петрова; пер. с англ. под ред. В. И. Герасимова ; вступ, ст. Ю. Н. Караулова и В. В. Петрова. - М.: Прогресс, 1989.-312 с.

119. Демецька В. В. Верлібр і жанр : функціонально-стилістичний та перекладацький аспекти : (на матеріалі поезії У. Уїтмена та Т. С. Еліота): автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.19 «Теорія мовознавства» / В. В. Демецька ; Одес. держ. ун-т ім. 1.1. Мечникова. - Одеса, 1994. -14 с.

120. Державин В. Проблема наслідування і стилізації / В. Державин // Пороги. - 1952. - Січень-лютий (№ 28-29). - С. 20-23.

121. Державин В. Русские переводные антологии украинской литературы (за 1929-1930 год) / В. Державин // Красное слово. - 1930. - № 12.-С. 143-156.

122. Державін В. До питання про сучасну літературну рецензію : Критика чи інформація? / В. Державін У/ Критика. - 1929. - № 3. - С. 91-103.

123. Державін В. Наші переклади з західніх клясиків та потреби сучасного читача / В. Державін // Червоний шлях. - 1930. - № 10. - С. 160-168.

124. Державін В. Проблема віршованого перекладу / В. Державін // Плужанин. - 1927. -№ 9/10. - С. 44-51.

125. Державін В. [Рецензія] / В. Державін 11 Критика. - 1929. - № 3. - С. 142-144. - Рец. на кн. : Вудгауз П. Дж. Псміт-журналіст / П. Дж. Вудгауз ; з англ. пер. І. Ю. Кулик. - [X.] : ДВУ, 1928. - 216с.

126. Державін В. [Рецензія] / В. Державін // Критика. - 1930. - № 2. - С. 139-142. - Рец. на кн. : Искусство перевода : Принципы художественного перевода / К. Чуковский; Приемы и задачи художественного перевода / А. Федоров. - Ленинград : Academia, 1930. - 236 с.

127. Дзера О. В. Індивідуально-авторське трактування біблійних мотивів як перекладознавча проблема : (на матеріалі українських перекладів творів Дж. Г. Байрона): автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / О. В. Дзера ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1999. -21 с.

128. Дложевський С. С. П. І. Ніщинський, як перекладач з античних мов / С. С. Дложевський // Вісник Одес. комісії краєзнавства при УАН. - Одеса : Вид. Одес. комісії краєзнавства при УАН, 1929. - Ч. 4-5 : Секція соціяльно-історична. - С. 30-31.

129. Доленґо М. До проблеми змісту і форми в літературному творі / М. Доленґо // Критика. - 1929. - № 11. - С. 49-64.

130. Домбровский О. А. Иван Франко - переводчик и популяризатор творчества Данте : автореф. ... канд. филол. наук / О. А. Домбровский ; Львов, гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1954. - 16 с.

131. Домбровский Ю. О. «Песнь о Роланде» в украинском литературоведении и переводах : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.01.05 «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» ; 10.01.03 «Литература народов СССР (украинская литература)» / Ю. О. Домбровский; АН УРСР, Ин-т л-ры им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1989. - 16 с.

132. Домбровський О. Іван Франко - теоретик перекладу / О. Дом- бровський // Іван Франко : Ст. і матеріали. - 1958. - 36. 6. - С. 306-330.

133. [Донцов Д.] [Рецензія] // Вістник. - 1936. - Т. 3, кн. 9. - С. 695-696. - Підп.: М. Л. - Рец. на кн.: Бальзак О. де. Чародійна шкіра / О. де Бальзак ; пер. В. Софронів [Левицький]. - Львів, 1936. - 180 с. - (Б-ка «Діла» ; чис. 4).

134. [Донцов Д.] [Рецензія] // Вістник. - 1936. - Т. З, кн. 9. - С. 696-697. - Підп.: М. Л. - Рец. на кн.: Барбе д’Оревіллі. Чортиці / Барбе д’Оревіллі ; передм. М. Рудницького. - Львів, 1936. - 205 с. - (Б-ка «Діла»).

135. Дорошенко В. Євген Гребінка: (з нагоди столітніх роковин народження) / В. Дорошенко // Літературно-науковий вістник. - 1912.-Т. 59.-С. 63-78.

136. [Дорошенко Д.] [Рецензія] // Літературно-науковий вістник. - 1908. - Т. 44. - С. 218. - Підп.: Д. Д-ко. - Рец. на кн.: Гуцков К. Урі- єль Акоста : трагедія на 5 дій / К. Гуцков ; пер. А. Сумського. - Харьків : Вид. I. X. Бойко, 1908. - 94 с.

137. Дроздовська О. Часопис «Книгарь» (Київ, 1917-1920 рр.): огляд матеріалів до історії та бібліографії української преси / О. Дроздовська // 36. праць Наук.-дослід. центру періодики / НАН України, Львів, наук, б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики. - Львів, 2005. - Вип. 13. - С. 20-32.

138. Дудник М. М. Співвідношення денотативно!’ і конотативної інформації при перекладі : (на матеріалі текстів публіцистичного стилю): автореф. дис. ... канд. філол. наук; спец. 10.02.16 «Пере- кладознавство» / М. М. Дудник; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2001.- 19 с.

139. Дудченко М. М. Метафорика першотвору і індивідуальність перекладача / М. М. Дудченко // Теорія і практика перекладу. - К., 1979.-Вип. 1.-С. 93-97.

140. Дудченко М. М. До питання про відтворення образних порівнянь у художньому перекладі / М. М. Дудченко, Н. І. Чернюк //Теорія і практика перекладу. - К., 1981. - Вип. 5. - С. 51-55.

141. Дудченко М. Н. Поэтическая метафора и способы ее воссоздания в украинских стихотворных переводах : (на материале украинских стихотворных переводов англоязычной поэзии) : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.04 «Германские языки» / М. Н. Дудченко ; Киев. гос. пед. Ин-т иностранных языков. - Киев, 1974.-31 с.

142. Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882— 1972) в контексті українського національного відродження: наук, доп. 2-ої Всеукр. наук.-теорет. конф. (18-19 лютого 1997 р.) : до 115-річчя від дня народження / Всеукр. т-во Івана Огієнка , Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т , Укр. держ. наук.-дослід. Ін-т архівної справи та документознавства, Кам’янець-Поділ. від. держ. архіву Хмельниц. обл.; Редкол. : А. Філінюк (співголова), В. Ля- хоцький (співголова) та ін. - Кам’янець-Подільський ; К., 1997. - 351 с.

143. Дыма Г. М. Народно-поэтическая символика «Кобзаря» Т. Г. Шевченко в переводах на немецкий язык : автореф. дис. ... 258 Т. Шмігер. Історія українського перекладознавства... канд. филол. наук; спец. 10.02.04 «Германские языки» / Г. М. Дыма; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1974. - 25 с.

144. Дьяченко М. И. Поэтическое творчество М. П. Старицкого : автореф. дис. ... канд. филол. наук / М. И. Дьяченко ; АН УССР, Ин-т укр. л-ры им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1951. - 15 с.

145. Егорова Е. Максим Рыльский - переводчик Пушкина / Е. Егорова // Мастерство перевода. 1976. - М.: Сов. писатель, 1977. - Сб. 11.- С. 107-121.

146. Євніна О. М. Дожовтнева та радянська українська література за рубежами СРСР / О. М. Євніна. - К. : Держлітвидав України, 1956.-228 с.

147. Свшан Микола. Дві поезії / Микола Євшан // Українська хата. - 1910. - Кн. 12. - С. 750-758. - Рец. на кн. : Antologia współczesnych poetów ukraińskich / przeł. S. Twerdochlib; wstępem zaopatrzył Władysław Orkan. - Lwów, 1911. - 206 s.

148. Євшан Микола. Елегантні жести західно-європейської школи / Микола Євшан // Українська хата. - 1911. - Кн. 4. - С. 256-261.

149. Євшан Микола. [Рецензія] / Микола Євшан // Літературно-науковий вістник. - 1911. - Т. 56. - Є. 183-184. - Рец. на кн. : Schewts- chenko Т. Ausgewählte Gedichte / Т. Schewtschenko; aus dem Ukrainischen von J. Virginia. - Leipzig: Im Xenien Verlag, 1911. - 108 S.

150. Єдиними устами : Бюлетень Ін-ту богослов, термінології та перекладів/Львів, богослов, академія.-Львів, 1997-2002.-Вип. 1-5.

151. Єрмоленко Є. Я. Лінгвостилістика : основні поняття, напрями й методи дослідження / Є. Я. Єрмоленко // Мовознавство. - 2005. - №4/5.-Є. 112-125.

152. [Єфремов Є.] «Перелицьований Кобзарь» // Літературно-науковий вістник.- 1901.-Т. 15,ч. 2.-Є. 5-6.-Піди.: Є. Є.-(Хроніка і бібліографія. І: Літературні вісти і уваги).

153. [Єфремов Є.] Ще про український переклад Сьв. Письма // Літературно-науковий вістник. - 1902. - Т. 18, ч. 3. - Є. 19-20. - Підп. : Є. Є.

154. Железная С. М. Лингвистические принципы перевода лексикословообразовательных синонимов / С. М. Железная, Л. Б. Алефиренко // Теорія і тактика перекладу. - К., 1981. - Вип. 6. - С. 3-10.

155. Живий Олексій Кундзіч : Записи в щоденнику, листа, спогади про письменника / упоряд. : К. А. Городецька-Кундзіч, Б. Л. Кор- сунська. - К. : Рад. письменник, 1977. - 311 с.

156. Житецкій П. О переводахъ євангелія на малоруській языкъ / П. Житецкій // Извістія Отділенія русскаго языка и словесности Императорской Академій Наукъ. - 1906. - Т. 10, кн. 4. - С. 1-65.

157. Жлуктенко Ю. А. «Слово о полку Игореве» в английском переводе / Ю. А. Жлуктенко //Теория и практика перевода. 1985. - Киев, 1985.-Вып. 12.-С. 3-10.

158. Жлуктенко Ю. А. «Малая Земля» и «Возрождение» Л. И. Брежнева на английском языке / Ю. А. Жлуктенко, О. Е. Семенец // Теорія і практика перекладу. - К., 1979. - Вип. 1. - С. 24-34.

159. Жлуктенко Ю. А. Серийные аналогические неологизмы как проблема перевода / Ю. А. Жлуктенко, А. Б. Татуян // Теория и практика перевода. 1984. - Киев, 1984. - Вып. 11. - С. 101-107.

160. Жлуктенко Ю. О. Аспекта контрастивної лексикології / Ю. А. Жлуктенко // Мовознавство. - 1989. - № 6. - С. 3-8.

161. Жлуктенко Ю. О. Діяльність академіка М. Я. Калиновича в галузі художнього перекладу / Ю. А. Жлуктенко // Теория и практика перевода. 1987. - Киев, 1987. - Вып. 14. - С. 43-51.

162. Жлуктенко Ю. О. Порівняльна граматика англійської та української мов / Ю. А. Жлуктенко. - К. : Рад. шк., 1960. - 160 с.

163. Жлуктенко Ю. О. Проблеми адекватності перекладу / Ю. А. Жлуктенко // Теорія і практика перекладу. - К., 1981. - Вип. 6. - С. 85-91.

164. Жлуктенко Ю. О. Контрастивна лінгвістика: проблеми і перспективи / Ю. А. Жлуктенко, В. Н. Бублик // Мовознавство. - 1976.-№ 4.-С. 3-15.

165. Жовтис А. Пульс стихотворного перевода / А. Жовтис // Мастерство перевода. 1963. - М. : Сов. писатель, 1964. - С. 107-123.

166. Жовтис А. У истоков русского верлибра : (Стих «Северного моря» Гейне в [русских] переводах М. Л. Михайлова) / А. Жовтис // Мастерство перевода. 1970. - М.: Сов. писатель, 1970. - Сб. 7. - С. 386- 404.

167. Жовтіс О. Л. Листа до О. Л. Кундзіча (1959-1960 рр.) / О. Л. Жовтис. - Центр, держ. архів-музей л-ри і мистец. України, ф. 620, oп. 1, од. зб. 58.

168. Жовтобрюх М. А. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941) / М. А. Жовтобрюх; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебня ; відп. ред. В. М. Русанівський. - К. : Наук, думка, 1991. - 260 с.

169. Жомнир А. В. Вопросы поэтики и стиля Шевченко в переводах на английский язык): автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 642 «Литература народов СССР (украинская литература)» / А. В. Жомнир; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1971. — 29 с.

170. Жомнір О. Шевченків «Косар» і його англійський переклад / О. Жомнір//Всесвіт. - 1968.-№3.-С. 110-113.

171. Журавська І. Іван Франко і зарубіжні літератури /І. Журавська ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Вид-во АН УРСР, 1961.-383 с.

172. Журавська І. Леся Українська та зарубіжні літератури /І. Журавська ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Вид-во АН УРСР, 1963.-231 с.

173. Заверталюк Н. П. Г. Тичина - перекладач Христо Ботева / Н. Заверталюк // Всесвіт. - 1961. - № 6. - С. 63-64.

174. Задорожна Л. М. Вірменська антропонімія і топонімія в перекладах українською мовою / Л. М. Задорожна // Мовознавство. - 1992. -№ 2. -С. 43-46.

175. Задорожная Л. М. Т. Г. Шевченко и армянская литература: (Освоение и интерпретация наследия): автореф. дис. ... канд. филол. наук; спец. 10.01.03 «Литературы народов СССР» / Л. М. Задорожная; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1979. - 23 с.

176. Заїкин В. Наслідування Христа: В 550-ту річницю народин Томи Кемпійського : (3 приводу нового видання українського перекладу) / В. Заїкин // Мета (Львів). - 1931. - 12 квіт. - С. 5.

177. Зайцев П. Про польські переклади з Шевченка / П. Зайцев // Шевченко Т. Повне видання творів / Т. Шевченко. - Варшава ; Львів, 1936. - Т. 14 : Переклади поезій на польську мову / за ред. Б. Лепкого. - С. 345-353.

178. Залізняк М. [Рецензія] / М. Залізняк // Літературно-науковий віст-ник. - 1908. - Т. 44. - С. 219-220. - Рец. на кн. : Мопасан Ґі де. Сильна як смерть / Ґі де Мопасан ; пер. О. Пашкевич. - Львів : Накладом ред. «Дїла», 1908. - 243 с.

179. Западинський Ю. За критику критики / Ю. Западинський // Літературний Донбас. - 1933. — Кн. 4. - С. 106-114.

180. Записки Наукового товариства імені Шевченка. - Львів, 2005. - Т. 250 : Праці Філол. секції / ред. тому О. Купчинський. - 844 с.

181. Звіт про роботу Комісії всесвітньої літератури Філологічної секції Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові за 1990 рік. Львів, 17 грудня 1990 р. 4 арк. - Підп.: Голова комісії всесвітньої літератури Р. Зорівчак. - Приватний архів Р. П. Зорівчак.

182. Звіт про роботу Комісії всесвітньої літератури Філологічної секції Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові за період з грудня 1993 до листопада 1994 р. Львів, 22 жовтня 1994 р. 2 арк. - Підп. : Голова Комісії всесвітньої літератури Р. Зорівчак. - Приватний архів Р. П. Зорівчак.

183. Зеров М. Брюсов - переводчик латинских поэтов / М. Зеров; [публ. підгот. Г. Кочур] // Мастерство перевода: [1966]. - М.: Сов. писатель, 1968. - С. 416-422.

184. Зеров М. К. Нотатки лекцій з курсу «Методологія та методика перекладу». Б. д. / М. К. Зеров. - Літературний музей Григорія Конура. Архів.

185. Зеров М. К. Твори: у 2 т. / М. К. Зеров; упорядкув.: Г. П. Конура, Д. В. Павличка- К. : Дніпро, 1990. - Т. 1-2.

186. Зеров М. К. Українське письменство / М. К. Зеров; упоряд. М. Сулима, післямова М. Москаленка. - К.: Основи, 2003. - 1301 с.

187. Зоривчак Р. П. Лингвостилистические характеристики художественного текста и перевод: (на материале переводов украинской прозы на английский язык): автореф. дис. ... д-ра филол. наук; спец. 10.02.04 «Германские языки»; 10.02.20 «Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное языкознание, теория перевода» / Р. П. Зоривчак ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1987. - 38 с.

188. Зоривчак Р. П. Фразеология писателя как проблема перевода (на материале переводов поэтических произведений Т. Г. Шевченко на английский язык): автореф. дис. ... канд. филол. наук; спец. 10.02.04 «Германские языки» / Р. П. Зоривчак ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1976. - 21 с.

189. Зорівчак Р. Внесок Григорія Кочура до історії українського художнього перекладу: До 95-річчя від дня народження / Р. Зорівчак // Зап. Наук, т-ва ім. Шевченка. - Львів, 2003. - Т. 246: Праці Філол. секції. - С. 554-567.

190. Зорівчак Р. Внесок Івана Франка в розвиток перекладознавчої думки в Україні / Р. Зорівчак // Іван Франко - письменник, мислитель, громадянин : матеріали Міжнар. наук. конф. (Львів, 25-27 верес. 1996 р.) / [Редкол. : Л. Бондар, М. Гнатюк, І. Денисюк та ін.]. - Львів : Світ, 1998. - С. 41-46.

191. Зорівчак Р. П. Граматико-конотаційна реалія як перекладознавча категорія / Р. Зорівчак // Теория и практика перевода. 1987. - Киев, 1987. -Вып. 14.-С. 33^13.

192. Зорівчак Р. Іван Франко - теоретик перекладу / Р. Зорівчак // Жовтень. - 1976. -№ 8. - С. 127-130.

193. Зорівчак Р. П. Іван Франко як перекладознавець : до 125-річчя від дня народження / Р. Зорівчак // Теорія і практика перекладу. - К., 1981.-Вип. 5.-С. 3-16.

194. Зорівчак Р. Лесине слово в англійській одежі / Р. Зорівчак // Всесвіт. - 1971. -№ 2. - С. 30-33.

195. Зорівчак Р. Місце Івана Франка в історії українського перекладознавства / Р. Зорівчак // Наша культура . - 1977. - № 5. - С. 3-5 ; № 6. - С. 2-4.

196. Зорівчак Р. Піонер англомовної шевченкіани / Р. Зорівчак // Всесвіт. - 1973. - № 3. - С. 186-192.

197. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад : на матеріалі англомовних перекладів української прози / Р. Зорівчак. - Львів : Вид-во при Львів, ун-ті, 1989. -215 с.

198. Зорівчак Р. П. Реалія як компонент національно-культурного контексту : перекладознавчий погляд : (На матеріалі української мови) / Р. П. Зорівчак // Славянские языки в свете культуры / Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, Instytut Filologii Slowianskiej Uniwersytetu Szczecinskiego, Emst-Moritz-Arndt-Universitat, Greifs- wald Institut fur Slawistik ; отв. ред. M. А. Алексеенко. - M.; Щецин ; Грайфсвальд : А Темп, 2006. - С. 27-48.

199. Зорівчак Р. П. Фразеологічна одиниця як перекладознавча одиниця: (на матеріалі перекладів творів української літератури англійською мовою) / Р. П. Зорівчак. - Львів : Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1983. - 176 с.

200. Зорівчак Р. П. Фразеологія письменника як проблема перекладу (на матеріалі англійських перекладів поетичних творів Т. Г. Шевченка)/?. П. Зорівчак//Мовознавство. - 1975. -№ 5.-С. 75-82.

201. Зорівчак Р. Шевченко звучить по-англійськи / Р. Зорівчак // Наша культура. - 1970. - № 3 (143). - С.1-3.

202. Ивашко В. К. Микола Зеров - литературовед и критик, автореф.... канд. филол. наук / В. К. Ивашко ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1990. - 16 с.

203. Искусство перевода : Принципы художественного перевода / К. Чуковский ; Приемы и задачи художественного перевода / А. Федоров. - Ленинград : Academia, 1930. - 236 с.

204. Ищенко Н. А. Переводческий цикл как контекст: автореф. дис.... канд. филол. наук ; спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное языкознание и теория перевода» / Н. А. Ищенко ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1989.- 16 с.

205. Ищенко Н. А. Переводческий цикл как контекст / Н. А. Ищенко ; Крым, центр гуманитар, исследований. - Симферополь : Крым, архив, 1994. - 85 с.

206. Іван Огієнко : (незабутні імена української науки): тези доп. Все- укр. наук, конф., присвяченої 110-річчю від дня народження професора Івана Огієнка, 26-27 трав. 1992 р. : у 2 ч. - Львів, 1992. - Ч. 2.-250 с.

207. Іван Франко : ст. і матеріали / Львів, держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 1949-1964. - 36. 2-11.

208. Іван Франко і національне відродження : тези респ. наук. конф. (Криворівня, 23-24 верес. 1991 р.) / Львів, держ. ун-т ім. І. Франка. Ін-т франкознавства. - Львів, 1991. - 204 с.

209. Іван Франко і світова культура : матеріали Міжнар. симпозіуму ЮНЕСКО [до 130-річчя від дня народж. І. Франка] (Львів, 11-15 верес. 1986 р.): у 3 кн. / упоряд. Б. 3. Якимович. - К.: Наук, думка, 1990.-Кн. 1-3.

210. Іваниця Г. [Рецензія] / Г. Іваниця // Голос друку. -1921.- Кн. 1. - С. 187-188. - Рец. на кн. : Зеров М. Антологія римської поезії / М. Зеров. - К. : Друкар, 1920. - 64 с.

211. Іваньо І. Григорій Сковорода - перекладач [античних авторів] / І. Іваньо // Всесвіт. - 1972. - № 12. - С. 217-224.

212. Івасюк О. Я. Відтворення ритмомелодійних особливостей оригіналу як засіб репрезентації його змісту : (на матеріалі перекладів сучасної англомовної поезії українською мовою) : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.19 «Теорія мовознавства» / О. Я. Івасюк ; Київ, ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1994. - 24 с.

213. Івасюк О. Я. Ритмомелодика Л. Х’юзав різномовних перекладах/ О. Я. Івасюк // Теория и практика перевода. 1987. - Киев, 1987. - Вып. 14.-С. 89-94.

214. Ігнатієнко В. Українська преса (1816-1923 рр.) : Іст.-бібліогр. етюд / В. Ігнатієнко ; Укр. наук. Ін-т книгознавства. - Б.м. : ДВУ, 1926. - 80 с. - (Наук.-попул. б-ка книгознавства / за ред. Ю. О. Меженка ; вип. 6).

215. Ільїн В. Українські переклади поезій О. С. Пушкіна / В. Ільїн // Мовознавство. - 1949. - Т. 8. - С. 57-79.

216. Ільїн В. Українські переклади творів О. Пушкіна / В. Ільїн // Вітчизна. - 1952. - № 1. - С. 164-170.

217. Ільницька Л. Бібліографія західноукраїнської та української еміграційної книги міжвоєнного періоду (1914-1939) : засади створення / Л. Ільницька // Зап. Львів, наук, б-ки ім. В. Стефаника / НАН України, Львів, наук, б-ка ім. В. Стефаника. - Львів, 2005. - Вин. 13.-С. 39-51.

218. Історія української літератури : у 2 т. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол.: І. О. Дзеверін (голова) та ін.]. - К. : Наук. думка, 1987. - Т. 1 : Дожовтнева л-ра. - 631 с.

219. Історія української літературної критики / М. Д. Бернштейн, Н. Л. Калениченко, П. М. Федченко та ін. - К. : Наук, думка, 1988.-456 с.

220. Каганович Н. Націоналістичні перекручення в українських перекладах творів Леніна: (до питання про синонімію) / Н. Каганович // Мовознавство. - 1935. - № 3/4. - С. 9-24.

221. Каде О. К вопросу о предмете лингвистической теории перевода / О. Каде // Тетради переводчика. - 1979. - Вып. 16. - С. 3-11.

222. Казакова Т. Книга о Шелли в России / Т. Казакова // Мастерство перевода. 1974. - М.: Сов. писатель, 1975. - Сб. 10. - С. 106— 116. - Рец. на кн.: Никольская Л. И. Шелли в России / Л. И. Никольская. - Смоленск: [б. и.], 1972. - 151 с.

223. Калашник В. С. Ранний Горький в украинских переводах: Экспрессивно-эмоциональный аспект отражения языкового стиля : автореф. дис. ... канд. филол. наук / В. С. Калашник; Харьков, гос. ун-т им. А. М. Горького. - Харьков, 1973. - 35 с.

224. Калинович М. Я. Історія лінгвістичних учень: (Попередній фрагментарний начерк) / М. Я. Калинович ; Ін-т мовознавства АН УРСР. 1946 р. - Центр, держ. архів-музей л-ри і мистець. України, ф. 54, on. 1, од. зб. 15, арк. 1-123.

225. Калинович М. Я. Програма курсу «Методологія перекладу» : 1932/33 н.р. Відділ перекладу. 2-й курс. 5 верес. 1932 р. 7 с. / М. Я. Калинович ; Український інститут лінгвістичної освіти. - Літературний музей Григорія Кочура. Архів.

226. Калустова О. М. Выделительная конструкция ser... el que и способы ее перевода на русский язык // Теорія і практика перекладу. - К., 1980.-Вип. 4. - С. 88-92.

227. Кальниченко О. А. Історія перекладу та думок про переклад у текстах та коментарях: навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. А. Кальниченко, В. О. Подміногін. -Ч. 1: Загальні питання. Стародавні часи. - X. : Вид-во НУА, 2005.- 131 с.

228. Карабан В. И. Косвенные речевые акты в переводе / В. И. Карабан // Теория и практика перевода. 1986. - Киев, 1986. - Вып. 13. - С. 100-108.

229. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової і технічної літератури на українську мову : у 2 ч. / В. І. Карабан ; Київ, ун-т ім. Т. Шевченка. -К.; Кременчук, 1999. -Ч. 1-2.

230. Кашкин И. В борьбе за реалистический перевод / И. Кашкин // Кашкин И. Для читателя-современника : Ст. и исследования. - М. : Сов. писатель, 1968. - С. 473-513.

231. Кашкин И. Критики есть и нет критики / И. Кашкин // Мастерство перевода. [1964]. - М. : Сов. писатель, 1965. - С. 5-11.

232. Кашкин И. Перевод и реализм / И. Кашкин // Мастерство перевода. 1963. - М.: Сов. писатель, 1964. - С. 451-463.

233. Кетков О. Життєдайне слово Великого Кобзаря / О. Кетков // Всесвіт. - 1961. -№ 4. - С. 60-61.

234. Кисельов О. I. Павло Грабовський: життя і творчість / О. І. Кисе- льов. - К.: Держлітвидав України, 1951. - 195 с.

235. Кияк Т. Р. Науково-технічний переклад (теоретичні та прикладні аспекти) / Т. Р. Кияк // Іноземна філологія. - Львів, 1992. - Вип. 104.-С. 141-150.

236. Кміт Ю. Євангелія в перекладі проф. І. Огієнка / Ю. Кміт // Рідна мова (Варшава). - 1937. - Чис. 12. - Колонки 465-466.

237. Кміт Ю. [Рецензія] / Ю. Кміт // Український Бескид (Перемишль). - 1936. - 23 лют. - Передрук : Наша культура (Варшава). - 1 936. - Кн. 4. - С. 318-319. - Рец. на кн.: Парастас або Велика панахида за в Бозі спочилих / пер. з грец. І. Огієнка. - [Б.м. : б.в., 1936?].

238. Ковалевский В. «...Размером подлинника» / В. Ковалевский // Мастерство перевода. 1962. - М.: Сов. писатель, 1963. - С. 179— 202.

239. [Коваленко Г.] Український «Фауст» // Літературно-науковий вістник. - 1901. - Т. 13, ч. 2. - С. 58-59. - Підп.: Гр.К.

240. Коваль Я. Г. К вопросу о типологии окказиональных соответствий при переводе / Я. Г. Коваль // Теория и практика перевода. - Киев, 1982. - Вип. 7. - С. 24-32.

241. Ковальська І. В. Колористика як перекладознавча проблема: (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів): автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / І. В. Ковальська ; Київ. над. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2001. - 19 с.

242. Ковганюк С. Как я переводил прозу М. Шолохова / С. Ковганюк // Мастерство перевода. 1976. - М.: Сов. писатель, 1977. - Сб. 11.- С. 19-32.

243. Ковганюк С. Листи до О. Л. Кундзіча (1956 р.) / С. Ковганюк. - Центр, держ. архів-музей л-ри і мистець. України, ф. 620, on. 1, од. зб. 63.

244. Ковганюк С. Практика перекладу : (з досвіду перекладача) / С. Ковганюк. - К. : Дніпро, 1968. - 276 с.

245. Ковганюк С. Про буквалізм у перекладі / С. Ковганюк // Вітчизна. - 1954. -№ 7. - С. 156-173.

246. Козланюк Т. П. Воссоздание лингвостилистических особенностей прозы И. Я. Франко в английских переводах : автореф. дис.... канд. филол. наук; спец. 10.02.04 «Германские языки» / Т. П. Козланюк ; Львов, гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1972. - 30 с.

247. Колесник І. І. Українська історіографія (XVIII - початок XX століття) І. І. Колесник. - К.: Генеза, 2000. - 254 с.

248. Коломієць Л. В. Еволюція напрямів в англо-українському поетичному перекладі кінця XIX - початку XXI ст.: автореф. дис. ... д-ра філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Л. В. Коломієць ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. -41 с.

249. Комаров М. П. Морачевський та його переклад Св. Євангелія на українську мову / М. Комаров. - Одесса : Друк. «Южно-Рус. О-ва Печ. Діла», 1913. - 35 с.

250. Комиссаров В. Н. Важная веха в истории перевода / В. Н. Комиссаров // Сб. науч. тр. / Москов. гос. Ин-т иност. яз. им. М. Тореза. - М., 1989. - Вып. 330 : Вопросы истории перевода. - С. 4-10.

251. Комиссаров В. Н. О разделах переводоведения / В. Н. Комиссаров // Тетради переводчика. - 1974. - № 11. - С. 3-10.

252. Коммуникативная направленность текста и его перевод: Сб. науч. трудов / [редкол.: В. А. Кухаренко (отв. ред.) и др.]. - Киев: УМКВО, 1988.- 156 с.

253. Кондратишин I. М. Віршова інтонація в оригіналі та перекладі : (на матеріалі поезій Т. Шевченка та їх англомовних перекладів): автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.19 «Теорія мовознавства» /І. М. Кондратишин ; Київ. держ. ун-т ім. Т. Шевченка.-К., 1993.-24 с.

254. Коновалов Г. Іван Франко і Чехословаччина / Г. Коновалов // Всесвіт. - 1966. - № 5. - С. 87-92.

255. Коновалов Г. Леся Українка у чехів та словаків / Г. Коновалов // Всесвіт. - 1963. -№ 8. - С. 15-21.

256. Коновалов Г. М. Коцюбинський у чехів і словаків / Г. Коновалов // Всесвіт. - 1964. - № 9. - С. 59-63.

257. Контрастивное исследование оригинала и перевода художественного текста: Сб. науч. трудов / Отв. ред. В. А. Кухаренко. - Одесса: ОГУ, 1986. - 162 с.

258. Копелев Л. «Фауст» [Й.-В. Гете] по-украински / Л. Копелев // Мастерство перевода. [1964]. - М.: Сов. писатель, 1965. - С. 149-167.

259. Коптилов В. Олексий Кундзич - теоретик и практик [перевода] / В. Коптилов // Мастерство перевода. 1969. - М.: Сов. писатель, 1970.-Сб. 6.-С. 271-283.

260. Коптилов В. В. Очерк истории украинского поэтического перевода: (дооктябрьский период): автореф. дис.... канд. филол. наук / В. В. Коптилов ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1963. - 16 с.

261. Коптилов В. Переводя с русского... / В. Коптилов // Мастерство перевода. [1972].-М.: Сов. писатель, 1973.-Сб. 9.-С. 153-170.

262. Коптілов В. В. Актуальні питання українського художнього перекладу / В. В. Коптілов. - [К.] : Вид-во Київ, ун-ту, 1971. -131с.

263. Коптілов В. Гейне на Україні / В. Коптілов // Всесвіт. — 1973. — № 2. - С. 183-190.

264. Коптілов В. В. Перекладознавство як окрема галузь філології / В. В. Коптілов // Мовознавство. - 1971. - № 2. - С. 50-57.

265. Коптілов В. Першотвір і переклад : роздуми і спостереження / B. Коптілов. - К. : Дніпро, 1972. -215 с.

266. Коптілов В. В. Сила окриленого слова / В. В. Коптілов // Мовознавство. - 1967. - № 4. - С. 45-53.

267. Коптілов В. В. Стилізація в перекладі / В. В. Коптілов // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. - К. : Наук, думка, 1972. - C. 176-193.

268. Коптілов В. В. Схема періодизації історії українського поетичного перекладу / В. В. Коптілов // Питання історії та культури слов’ян / Київ. держ. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Вид-во Київ, ун-ту, 1963.-Ч. 2. - С. 143-151.

269. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу / В. В. Коптілов. - К.: Вища шк. Вид-во при Київ, ун-ті, 1982. - 165 с.

270. Коптілов В. В. Художній переклад і структурна типологія / B. В. Коптілов // Мовознавство. - 1969. - № 5. - С. 29-35.

271. Корбозерова Н. Н. Синтаксические трансформации при переводе прозы / Н. Н. Корбозерова, А. А. Мишустина // Теория и практика перевода. 1988.-Киев, 1988.-Вып. 15.-С. 139-144.

272. Королів-Старий В. Переклади та літературні конвенції / В. Королів-Старий //Книжка (Станиславів). - 1921. - Чис. 4/6. - С. 78-82.

273. Королів-Старий В. Техніка перекладу / В. Королів-Старий // Книжка (Станиславів). - 1922. - Чис. 1/3. - С. 6-13.

274. Корунець І. В. Принципи і способи передачі українських особових і географічних назв англійською мовою /1. В. Корунець // Мовознавство. - 1993. - № 3. - С. 13-16.

275. Корунець І. В. [Рецензія] / І. В. Корунець // Мовознавство. - 1975. - № 3. - С. 85-89. - Рец. на кн.: Англо-український словник / уклад.: М. Л. Подвезько, М. І. Балла; за ред. Ю. О. Жлуктенка. - К. :Рад. шк., 1974.-663 с.

276. Костецки И. Актуально ли барокко по сей день? : (По поводу переводов Льва Гинзбурга) / И. Костецки; пер. с нем. С. Фридлянд // Мастерство перевода. 1976. - М.: Сов. писатель, 1977. - Сб. 11.- C. 467-476.

277. Костецкий И. Поэзия сквозь историческое время : О книге Л. Гинзбурга «Из немецкой поэзии. Век X - век XX» / И. Костецкий//Мастерство перевода. 1985. -М.: Сов. писатель, 1990. - Сб. 13.-С. 179-207.

278. Костецький І. Мій Юрій Клен /І. Костецький // Кур’єр Кривбасу.-2001.-№ 141 (Серп.).-С. 118-136.

279. Коструба Т.. Петро Ніщинський, музик і фільольоґ : (з нагоди 35-ліття з дня смерти) / Т. Коструба // Мета (Львів). - 1931. - З трав. - С. 6-7.

280. Коструба Т. [Рецензія] / Т. Коструба // Дзвони (Львів). - 1931. - Чис. 4/5 (Лип.-серп ). - С. 324-326. - Рец. на кн. : Вергілій Маро Публій. Енеїда : В _000-ліття народин поета / Публій Маро Вергілій ; з лат. пер. М. Білик. - [Кн.] 1. - Стрий, [1931]. - 32 с.

281. Коцюба 3. Максим Рильський як перекладознавець / 3. Коцюба // Українське літературознавство.-Львів, І996.-Вип. 63.-С. 125— 132.

282. Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. - К. : Вид. центр «Академія», 2003. - 463 с.

283. Кочур Г. Данте в украинской литературе / Г. Кочур // Дантовские чтения. 1971 / под общей ред. И. Бэлзы. - М. : Наука, 1971. - С. 181-203.

284. Кочур Г. Добрі переклади англійською мовою / Г. Кочур // Всесвіт. - 1961. - № 11. - С. 153-155. - Рец. на кн. : Shevchenko Т. Selections / Т. Shevchenko ; transl. by John Weir. - Toronto : Ukrainian Canadian, 1961. - 142 p.

285. Кочур Г. Етапи розвитку : (Французька література в українських перекладах) / Г. Кочур // Всесвіт. - 1962. - № 11. - С. 89-96.

286. Кочур Г. Здобутки й перспективи / Г. Кочур // Всесвіт. - 1968. - № 1.-С. 92-97.

287. Кочур Г. Зеров і Словацький / Г. Кочур // Всесвіт. - 1988. - № 8. - С.126-127.

288. Кочур Г. Кілька порівнянь... / Г. Кочур // Всесвіт. - 1962. -№ 6. - С. 123-127.

289. Кочур Г. Кілька уваг про Василя Мисика та його переклад «Ромео і Джульєтти» / Г. Кочур // Прапор. - 1988. - № 9. - С. 42-46.

290. Кочур Г. Майстри перекладу / Г. Кочур // Всесвіт. - 1966. - № 4. - С. 17-24.

291. Кочур Г. На перекладацькі теми / Г. Кочур // Дніпро. - 1965. - № 6. - С. 128-136.

292. Кочур Г. [Предисловие к статье М. Зерова «Брюсов - переводчик латинских поэтов»] / Г. Кочур // Мастерство перевода. [1966]. - М. : Сов. писатель, 1968. - С. 413—416.

293. Кочур Г. Про Миколу Зерова / Г. Кочур // Дзвін. - 2005. - Чис. 5/6.-С. 137-141.

294. Кочур Г. Про переклади Миколи Зерова / Г. Кочур // Всесвіт. - 1963. -№ 10.-С. 103-104.

295. Кочур Г. Роман Сервантеса [«Дон-Кіхот»] на Україні / Г. Кочур // Всесвіт. - 1967. - № 1. - С. 86-87.

296. Кочур Г. Шевченко в польських перекладах / Г. Кочур // Всесвіт. - 1961. -№ 9. - С. 51-57.

297. Кочур Г. Шекспир на Украине / Г. Кочур // Мастерство перевода. [1966].-М., 1968.-С. 26-59.

298. Кочур Г. Штрихи к портрету Максима Рыльского / Г. Кочур // Мастерство перевода. 1970. - М., 1970. - Сб. 7. - С. 7-28.

299. Кравець Я. І. Український Елюар : здобутки і втрати / Я. І. Кравець//Іноземна філологія.-Львів, 1978.-Вип. 50.-С. 120-128.

300. Кравчук П. Пропагандист української літератури / П. Кравчук 11 Всесвіт. - 1964. - № 11. - С. 76-77.

301. Кримський А. [Рецензія] / А. Кримський // Літературно-науковий вістник. - 1901. - Т. 15, ч. 2. - С. 32-33. - Рец. на кн. : Щурат В. Вибрані оди Горація / В. Щурат. - Перемишль, 1901. - 33 с. - Відбитка зі Справозданя ц.к. II гімназії в Перемишли.

302. Криса Б. С. Світоглядні аспекти художнього перекладу / Б. С. Криса ; АН УРСР, Ін-т суп. наук. - К. : Наук, думка, 1985. - 127 с.

303. Кузнецов М. О переводах художественной литературы / М. Кузнецов, К. Потапов // Правда. -1951.-17 авг.

304. Кузнецов П. О литературном переводе / П. Кузнецов // Правда. - 1949. - 27 авг.

305. Кузык Д. Н. Байрон в украинской дооктябрськой литературе : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.01.03 «Литература народов СССР (украинская дооктябрськая)» / Д. Н. Кузык ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1976. - 25 с.

306. Куконіна Н. А. Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема : (на матеріалі перекладів шекспірівського «Гамлета») : автореф. дис. ... канд. філол. наук; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Н. А. Куконіна; Київ, нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. - 20 с.

307. Кулик Іван. [Рецензія] / Іван Кулик // Червоний шлях. - 1924. - № 6. - С. 267-269. - Рец. на кн. : Songs of Ukraina with Ruthenian poems / transl. by F. R. Livesay. - London; Paris; Toronto : J. M. Dent & Sons, 1916.-175,(8) p.

308. Кулик Іван. Сучасна поезія Північної Америки : [Передмова] / Іван Кулик // Кулик Іван. Антологія американської поезії 1855-1925 / Іван Кулик. - X. : ДВУ, 1928. - С. 9-38.

309. Кундзич О. Перевод и литературный язик / О. Кундзич ; пер. В. Россельса // Мастерство перевода : Сб. ст. - М.: Сов. писатель, 1959.-С. 7-45.

310. Кундзич О. Переводческий блокнот / О. Кундзич // Мастерство перевода : [1966]. - М. : Сов. писатель, 1968. - С. 200-238.

311. Кундзіч О. Творчі проблеми перекладу / О. Кундзіч. - К.: Дніпро, 1973.-264 с.

312. Куровская Е. В. Предложения состояния модели «Vhave NabS» в аспекте перевода / Е. В. Куровская // Теорія і практика перекладу. - К., 1981.-Вип. 5.-С. 130-136.

313. Кушина Н. І. Відтворення етномовного компонента українських народних казок в англомовних перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / Н. I. Кушина ; Нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1998. - 18 с.

314. Къ изданію Евангелія на украинскомъ языкЬ // Кіевская старина. — 1906. - Т. 92. - Отд. 2. - С. 90-91. - Без підп. - (Текущія извістія).

315. Къ малорускому переводу Евангелія // Кіевская старина. - 1903. - Т. 80. - Отд. 2. - С. 10-11. - Підп. : В. Д.

316. Лаба В. [Рецензія] /В. Лаба//Богословія. - 1930. -Т. 8.-С. 133— 134. - Рец. на кн.: Аскетичні твори святого Отця нашого Василія Великого / пер. з грец. митрополит А. Шептицький. - Львів, 1929. - XIV, 490 с. - (Праці Богослов, наук, т-ва і Греко-катол. богослов. академії у Львові; Т. 4/5).

317. Лазурський В. Шекспір українською мовою / В. Лазурський // Записки Одес. наук, при УАН т-ва. - Одеса : Вид. Одес. наук, при УАН т-ва, 1929. - Секція іст.-філол. - № 3. - С. 22-38.

318. Лебедь О. Н. Жанровые проблемы перевода фразеологии : (на материале русских, украинских, англоязычных переводов различных по жанровой принадлежности текстов) : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное языкознание и теория перевода» / О. Н. Лебедь ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1989.- 15 с.

319. Левик В. О точности и верности / В. Левик // Мастерство перевода : Сб. ст. - М. : Сов. писатель, 1959. - С. 254-275.

320. Левин Ю. Об историзме в подходе к истории перевода / Ю. Левин // Мастерство перевода. 1962. - М. : Сов. писатель, 1963. - С. 373-392.

321. Левицький О. Про Василя Тяпинського, що перекладав в XVI ст. Євангеліє на просту мову / О. Левицький // Зап. іст. і фільольог. секції Укр. наук, т-ва в Київі. - 1913. - Кн. 12. - С. 5-21.

322. Легкий М. Вглядання у форму, або Ще про формалізм в українському контексті / Легкий М. // Матвієнко С. Дискурс формалізму : український контекст / С. Матвієнко. - Львів : Літопис, 2004. - С. 95- 108.

323. Лепкий Б. С. До питання про переклади ліричних поезій / Б. С. Лепкий ; публ. підгот. М. І. Зимомря // Теорія і практика перекладу = Теория и практика перевода. 1990. - К., 1991. - Вип. 17.-С. 161- 172.

324. Лизанівський І. [Рецензія] /1. Лизанівський // Літературно-науковий вістник. - 1913. - Т. 62. - С. 187-190. - Рец. на кн. : Szew-czenko Т. Wiersze wybrane / przel. z ukr. S. Twerdochlib. - Lwow : Polskie Towarzystwo Nakladowe, 1913.

325. Лиманов В. Лірика А. Малишка в російських перекладах / В. Лиманов // Вітчизна. - 1947. - № 3. - С. 165-167. - Рец. на кн. : Малишко А. Лирика / А. Малишко ; пер. с укр. под ред. Б. А. Турганова. - [Ленинград] : Сов. писатель, 1946. - 131 с.

326. [Лист] До сектора «Літератури й мистецтва» / Ін-т Т. Шевченка. Кабінет Порівняльного вивчення літератур ; Голова Кабінету О. Білецький, член Кабінету А. Лейтес. - Підп.: М. К. Зеров. Харків, 31 березня 1930 р. - Літературний музей Григорія Кочура. Архів.

327. Лозинський І. Твори Міцкевича на Україні /І. Лозинський // Всесвіт. - 1973. - № 12. - С. 208-214.

328. Лубкивский Р. «Слово пламенем зажглось...» : («Завет» Т. Г. Шевченко в русских переводах) / Р. Лубкивский // Мастерство перевода. 1976. - М. : Сов. писатель, 1977. - Сб. 11. - С. 231-269.

329. Лукінова Т. Б. Славістичні студії / Т. Б. Лукінова, Г. П. Півторак // Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України - 75,1930— 2005 : матеріали до історії / [редкол.: В. Г. Скляренко (відп. ред.) та ін.]. - К. : Довіра, 2005. - С. 72-112.

330. Луців Л. Август Харамбашіч - хорватський перекладач Шевченка / Л. Луців // Літературно-науковий вістник. - 1930. - Т. 101. - С. 234- 236.

331. Луців Л. Август Харамбашіч і Тарас Шевченко / Л. Луців // Зап. Наук. т-ва ім. Шевченка. - 1937. - Т. 155. - С. 153-172.

332. Луцький Ю. Літературна політика в радянській Україні 1917— 1934 / Ю. Луцький. - К. : Гелікон, 2000. - 248 с. - (Укр. модерна л-ра).

333. Лучук О. М. Різночасовість перекладів одного твору як проблема перекладознавства : (на матеріалі українських перекладів Шек- спірової драми «Троїл і Крессида»): автореф. дис. ... канд. філол. наук; спец. 10.02.16 «Теорія і практика перекладу» / О. М. Лучук; Київ, ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1996. - 25 с.

334. Любащенко В. Перші українські біблійні переклади : історико-текстологічний аналіз / В. Любащенко // Українське літературознавство. - Львів, 1996. - Вип. 63. - С. 21-29.

335. Львовская 3. Д. Теоретические проблемы перевода : (на материале испанского языка) / 3. Д. Львовская. - М. : Высш. шк., 1985. - 232 с.

336. Майфет Г. Англійські переклади з Шевченка / Г. Майфет // Плужанин. - 1927. - № 5. - С. 19-22.

337. Майфет Г. З уваг до теорії перекладу / Г. Майфет // Критика. - 1928. - № 3. - С. 84-93. - Рец. на кн. : Scholz К. W. Н. The art of translation / K. W. H. Scholz. - Philadelphia, 1918. - 70 p.

338. Майфет Г. [Рецензія] / Г. Майфет // Червоний шлях. - 1929. - № 12. - С. 249-253. - Рец. на кн. : Фінкель О. Теорія й практика перекладу / О. Фінкель . - X. : ДВУ, 1929. - 168 с.

339. Майфет Г. [Рецензія] / Г. Майфет // Червоний шлях. - 1930. - № 2. - С. 252-258. - Рец. на кн. : Боккаччо Дж. Декамерон / Дж. Боккаччо ; пер. Л. Пахаревського та П. Майорського ; ред. С. Ро- дзевича та П. Мохора; вступ, ст. В. Державша. - X.: ДВУ, 1929. - Ч. I. - XXXI, 408 с. ; Ч. II. - 354 с.

340. Майфет Г. Т. Шевченко в французькій інтерпретації / Г. Майфет // Життя й революція. - 1928. - № 3. - С. 169-173.

341. [Маланюк Е.] [Рецензія] // Вістник. - 1935. - Т. 4, кн. 12. - С. 929931.- Підп.: Е. М. - Рец. на кн.: Пісня пісень / укр. мовою звіршу- вав Б. Кравців. - Львів : Накладом О. Микитки-Стецишин, 1935. - 48 с.

342. Маланюк Е. Шевченко й Росія : (до проблеми перекладу) / Е. Маланюк // Літературно-науковий вістник. - 1927. - Т. 94. - С. 239249.

343. Марфієвич М. Румуни читають «Кобзар» / М. Марфієвич // Всесвіт. - 1964. -№ 3. - С. 14-15.

344. Матвіїшин В. Еміль Золя на Україні / В. Матвіїшин // Всесвіт. - 1966. -№ 11.-С. 89.

345. Медвидь О. С. Просторечие английского языка и способы его воспроизведения в украинских переводах : автореф. дис. ... канд. филол. наук; спец. 10.02.04 «Германские языки» / О. С. Медвидь; Киев. гос. пед. Ин-т иностранных языков. - Киев, 1975. - 27 с.

346. Медвідь О. С. Англійські звертання і привітання в українському перекладі / О. С. Медвідь // Теория и практика перевода. 1988. - Киев, 1988.-Вып. 15.-С. 116-123.

347. Медвідь О. С. Проблеми відтворення просторіччя у спецкурсі з перекладу / О. С. Медвідь // Теорія і практика перекладу. - К., 1981.-Вип. 6.-С. 114-124.

348. Методические указания по практике перевода английской и немецкой экономической литературы для студентов ІІ-ІІІ курсов и аспирантов / Киев. Ин-т нар. хозяйства им. Д. С. Коротченко ; сост. : С. Н. Савицкая, В. Т. Ушакова, М. А. Побегайленко. - Киев, 1983.-72 с.

349. Методичні рекомендації з теорії і практики перекладу з англійської мови на українську / Первинна орг. Пед. т-ва Івано-Франківськ. пед. Ін-ту ім. В. С. Стефаника ; підгот. М. М. Полюжин. - Івано-Франківськ : [б. в.], 1981. - 23 с.

350. Миллер Т. А. К истории литературной критики в классической Греции V-IV вв. до н.э. / Т. А. Миллер // Древнегреческая литературная критика / АН СССР, Ин-т мир. л-ры им. А. М. Горького. - М. : Наука, 1975.-С. 25-156.

351. Мирам Г. Э. Русские соответствия английским отглагольным существительным в научно-техническом переводе / Г. Э. Мирам // Теория и практика перевода.-Киев, 1983.-Вып. 9.-С. 112-116.

352. Миронов О. А. Эрих Вайнерт - переводчик Тараса Шевченко : ав- тореф; дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.644 «Литература Западной Европы и Америки» / О. А. Миронов ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1971. - 23 с.

353. Миронюк С. Г. Максим Рыльский - исследователь и переводчик лирики Адама Мицкевича : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.01.03 «Литература народов СССР (украинская литература)» / С. Г. Миронюк ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1979. - 24 с.

354. Мирошниченко В. В. Лексико-семантическая актуализация компонентов содержания в переводе художественного текста : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.04 «Германские языки» / В. В. Мирошниченко ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1982. - 26 с.

355. Михайлюк В. Г. Произведения М. М. Коцюбинского в переводах на немецкий язык. ; автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.01.03 «Литература народов СССР (украинская)» ; 10.01.05 «Литература стран Западной Европы, Америки и Австралии» / В. Г. Михайлюк ; Киев. гос. пед. Ин-т иностранных языков. - Киев, 1983.-24 с.

356. Михайлюк Ю. Видатний вчений і перекладач : А. Кримський і німецька література / Ю. Михайлюк // Всесвіт. - 1971. - № 1. - С. 96-97.

357. Михайлюк Ю. Світова слава українського новеліста / Ю. Михайлюк 11 Всесвіт. - 1971. - № 5. - С. 54-58.

358. Мірошниченко В. В. До проблеми відтворення мови та стилю творів М. М. Коцюбинського в перекладах англійською мовою / B. В. Мірошниченко // Теорія і практика перекладу. - К., 1979. - Вип. 1.-С. 98-108.

359. Мкртчян Л. Поэзия в переводе / Л. Мкртчян // Мастерство перевода. 1969. - М. : Сов. писатель, 1970. - Сб. 6. - С. 5-46.

360. Мовні і концептуальні картини світу : 36. наук, праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2004. - Вип. 15. - 167 с.

361. Мовні і концептуальні картини світу : 36. наук, праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К.: ВПЦ «Київський університет», 2006. - Вип. 17 : (до 90-річчя від дня народження професора Ю. О. Жлуктенка). - 471 с.

362. Москаленко М. Актуальність Кундзіча / М. Москаленко // Всесвіт. - 2004. - № 5/6. - С. 173-180.

363. Москаленко М. Нариси з історії українського перекладу / М. Москаленко // Всесвіт. - 2006. - № 1/2. - С. 172-190 ; №3/4. - C. 154-171 ;№ 5/6.-С. 174-194 ;№ 7/8.-С. 192-206 ;№ 11/12.- С. 160-174.

364. Москаленко М. Тисячоліття : переклад у державі слова / М. Москаленко // Всесвіт. - 1993. - № 9/10. - С. 113-127.

365. Мочульський М. [Рецензія] / М. Мочульський // Літературно-науковий вістник. - 1908. - Т. 42. - С. 601. - Рец. на кн. : Młoda Ukraina / zebr. і tłom. Władysław Orkan. - Warszawa : Nakład Księgami G. Centnerszwera i Spółki, 1908. - 265 s.

366. Мочульський M. [Рецензія] / M. Мочульський // Літературно-науковий вістник. - 1909. - T. 48. - С. 410-411.- Рец. на кн.: Г айне Г. Фльорентійські ночи / Г. Гайне ; пер. І. Франка. - Львів : Вид. Укр.-Руської Вид. Спілки, 1909. - 78, [1] с. - (Писаня І. Франка. Т. З ; Лїт.-Наук. Б-ка. Серія 1 ; Чис. 115).

367. На шляху до створення репертуару української книжки : Протокол наради, присвяченої складанню «Бібліографії української книги 1798-1914 рр.», яка відбулася в Бібліотеці АН УРСР 21-22 грудня 1945 р. / АН України, Львів, наук, б-ка ім. В. Стефаника, Львів, від-ня Археограф, коміс. - Львів, 1991.-61 с.

368. Назаревскій А. А. Языкъ Евангелія 1581 года вь переводе В. Негалевскаго / А. А. Назаревскій // Университетскія извЬстія / Император. Университегь Св. Владиміра. - Кіевь, 1911. - № 8. - Часть 2, неоффиц. - С. 1-40 ; № 11.- Часть 2, неоффиц. - С. 41-78 ; № 12. - Часть 2, неоффиц. - С. 79-139.

369. Назаревський М. Деякі цифри і факти про переклади на Україні / М. Назаревський // Мовознавство. - 1969. - № 5. - С. 46-47.

370. Назаревський М. У цьому є необхідність / М. Назаревський // Літературна газета. - 1959. - 20 груд.

371. Наливайко Д. «Сердешна Оксана» у французькому перекладі / Д. Наливайко // Всесвіт. - 1964. - № 6. - С. 62-63.

372. Нариси з контрастивної лінгвістики : 36. наук, праць / за ред. Ю. О. Жлуктенка. - К. : Наук, думка, 1979. - 195 с.

373. Науменко В. Ф. С. Морачевскій и его литературная деятельность / В. Науменко // Кіевская старина. - 1902. - Т. 79. - Отд. 1. - С. 171- 186, 4597-49.

374. Неборячок Ф. М. О. С. Пушкін українською мовою / Ф. М. Неборячок. - [Львів] : Вид-во Львів, ун-ту, 1958. - 206 с.

375. Некряч Т. Є. Стилістичні антропоніми Шекспіра в українських перекладах : (до 425-річчя з дня народження) / Т. С. Некряч, Н. В. Соломашенко // Теорія і практика перекладу = Теория и практика перевода. 1989. - К., 1989. - Вип. 16. - С. 167-173.

376. [Ніковський А.] «Дон-Жуан» в українській літературі // Рада. - 1913. - № 7. - Підп. : Ан. Василько.

377. [Ніковський А.] Про переклади (Замісць рецензії): [Про мову перекладів «Театральної бібліотеки»] // Рада. - 1910. - № 64. - Підп. : Ан. Василько.

378. [Ніковський А.] [Рецензія] // Рада. - 1910. -№ 45. - Підп.: А. Василько. - Рец. на кн. : Гоголь М. Тарас Бульба / пер: М. Уманця [М. Ф. Комарова]. - Одеса, 1910. - 146 с.

379. [Ніковський А.] [Рецензія] // Рада. - 1910. - № 170. - Підп. : Ан. Василько. - Рец. на кн. : Гоголь М. Тарас Бульба / Пер. М. Садовський. - К., 1910. - 160 с.

380. Ніковський А. Український переклад «Гамлета» / А. Ніковський // Шекспір В. Гамлет / В. Шекспір ; пер. М. Старицького ; ст. С. Родзевича; ред., ст. й прим. А. Ніковського. - Б.м.: Книгоспіл- ка, [1928]. - С. XXVII-XXXVII.

381. Новикова М. Гений, парадоксов друг / М. Новикова // Мастерство перевода. 1976. - М. : Сов. писатель, 1977. - Сб. 11. - С. 69-92.

382. Новикова М. Ките - Маршак - Пастернак: (заметки об индивидуальном переводческом стиле) / М. Новикова // Мастерство перевода. 1971. - М. : Сов. писатель, 1971. - Сб. 8. - С. 28-54.

383. Новикова М. Мисль працює, мисль бореться / М. Новикова // Всесвіт. - 1974. - № 10.-С. 180-191.

384. Новикова М. Міфи та місія / М. Новикова. - К. : Дух і літера, 2005.-426 с.

385. Новикова М. Об’єктивність і маска об’єктивності / М. Новикова// Жовтень.- 1972.-№ 1.-С. 132-140.

386. Новикова М. Орфей і пекло / М. Новикова // Всесвіт. - 1975. - № 12. -С. 172-178. -Рец. накн.: Рільке Р. М. Поезії /Р. М. Рільке; пер. з нім. М. Бажан ; вступ, ст. та прим. Д. Наливайка. - К. : Дніпро, 1974. - 279 с.

387. Новикова М. Переводческие контексты / М. Новикова // Мастерство перевода. 1985.-М.: Сов. писатель, 1990.-Сб. 13.-С. 45-74.

388. Новикова М. А. Прекрасен наш союз. Литература - переводчик - жизнь : Лит.-крит. очерки / М. Новикова. - Киев : Рад. письменник, 1986. - 224 с.

389. Новикова М. А. Проблемы индивидуального стиля в теории художественного перевода : (Стилистика переводчика) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук ; спец. 10.02.19 «Общее языкознание» / М. А. Новикова ; Ленинград, гос. ун-т им. А. А. Жданова. - Ленинград, 1980. - 27 с.

390. Новикова М. Урок двох майстрів / М. Новикова // Всесвіт. - 1971. -№ 7. -С. 90-95.

391. Новикова М. А. Символика в художественном тексте. Символика пространства: (на материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя и их английских переводов) : учеб, пособие / М. А. Новикова, И. Н. Шама ; М-во образования Украины. Ин-т содержания и методов обучения, Запорож. гос. ун-т, Симферо- пол. гос. ун-т. - Запорожье : СП «Верже», 1996. - 171 с.

392. Новохацький П. М. Рильський і французька класична драма / П. Новохацький // Всесвіт. - 1970. - № 5. - С. 145-146.

393. Норинский В. А. О переводе английских адвербиальных глаголов : (на материале романа Харпер Ли «Убить пересмешника») / В. А. Норинский // Теорія і практика перекладу. - К., 1981. - Вип. 5.-С. 98-103.

394. Огієнко І. Методологія перекладу Святого Письма та богослужбових книг на українську мову /І. Огієнко // Єдиними устами : Бюлетень Ін-ту богослов, термінології та перекладів / Львів, богослов. академія. - Львів, 2000. - № 4. - С. 3-41.

395. Огієнко І. Не маємо каменя наріжного! : Українські переклади св. Письма /1. Огієнко // Рідна мова. - 1934. - Чис. 4. - Колонка 131-138.

396. Огієнко І. Непорозуміння в перекладах Святого Письма /1. Огієнко // Рідна мова. - 1938. - Чис. 9. - Колонка 353-362 ; Чис. 10. - Колонка 431-434.

397. Огієнко І. Пісня над піснями /І. Огієнко // Наша культура (Варшава). - 1935. - Кн. 9. - С. 561-596. - Рец. на кн.: Пісня пісень / укр. мовою віршував Б. Кравців. - Львів, 1935. - 48 с.

398. Огієнко І. [Рецензія] / І. Огієнко // Літературно-науковий віст- ник. - 1908.-Т. 42.-С. 411-412.-Рец. накн.: Метерлінк М. В середині / М. Метерлінк; пер. Е. Тимченко. - К.: Друк. С. Кульженка, 1908. - 16 с.

399. Оголевець А. В. Олександр Блок українською мовою / А. В. Оголевець // Теория и практика перевода. 1986. - Киев, 1986. - Вып. 13.-С. 87-93.

400. Олександр Фінкель - забутий теоретик українського перекладознавства : [збірка вибраних праць] / за ред. Л. М. Черноватого та В. І. Карабана. - Вінниця : Нова книга, 2007. - 438 с. - (Dictum Factum ; До 110-річчя з дня народження Олександра Фінкеля).

401. Охрименко О. Світова слава / О. Охрименко // Всесвіт. - 1969. - № 8. - С. 119-121.

402. Охріменко О. В перекладі Бориса Грінченка : (до 100-річчя з дня народження) / О. Охрименко // Всесвіт. - 1963. - № 12. - С. 62-63.

403. Павлюк Н. Н. Переводы из Т. Г. Шевченко в русском литературном процессе 50-60-х годов XIX в.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. 10.01.03 «Литература народов СССР (украинская литература)» / Н. Н. Павлюк ; АН УССР, Ин-т л-ры им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1974.-26 с.

404. Паламарчук О. Л. Відтворення чеських ойконімів pluralia tantum в українських перекладах художньої літератури / О. Л. Паламарчук // Мовознавство. - 1979. - № 5. - С. 70-73.

405. Паламарчук О. Л. Чеські жіночі прізвища та способи їх передачі / О. Л. Паламарчук // Мовознавство. - 1978. - № 4. - С. 61-64.

406. Панасьев А. Н. О типичных переводческих ошибках / А. Н. Па- насьев // Теория и практика перевода. 1986. - Киев, 1986. - Вып. 13.-С. 93-99.

407. Панченко І. В. Прагматичний аспект стилістичного засобу індивідуально авторської метафори в оригінала та перекладі: (на матеріалі роману Б. Віана «Піна днів»): автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.19 «Теорія мовознавства» / І. В. Панченко ; Одес. держ. ун-т ім. 1.1. Мечникова. - Одеса, 1993. - 16 с.

408. Пархоменко М. Недоліки одного перекладу / М. Пархоменко // Радянський Львів. - 1945. -№ 5/6. -С. 65-68. -Рец. на кн.: Рыльский М. Путешествие в молодость / М. Рыльский ; пер. с укр. Н. Ушакова. - М. : Сов. писатель, 1945. - 46 с.

409. Пачовський Т. До питання про перші переклади Горація / Т. Па- човський // Українська книга (Львів). - 1937. - Чис. 7/8. - С. 174177.

410. Пеленський Є. Ю. Овідій в українській літературі / Є. Ю. Пелен- ський // Українська книга (Краків, Львів). - 1943. - Річн. 5. - С. 51-87.

411. Периh А. Препреке и решеїьа за преводилачки рад у разводим

фазама лингвистике / А. Периh // Преводна кіьижевност: зборник радова Петих београдских преводилачких сусрета (6-9 децембар, 1979) / Удружене книжевних преводилаца Cpбиje. - Београд, 1980.-С. 161-165.      

412. Петлюра С. Потреба військової літератури / С. Петлюра // Кни- гарь. - 1918. - Чис. 7. - Колонки 375-376.

413. Петлюра С. Про перекладну соціялистичну літературу : (3 приводу виданнів «Знаття - то сила») / С. Петлюра // Книгарь. - 1918. - Чис. 15. - Колонки 885-888.

414. Пехник Г. Григорій Кочур : переклад і його теоретичне підґрунтя / Г. Пехник // Зап. Наук, т-ва ім. Шевченка. - Львів, 2003. - Т. 246 : Праці Філол. секції. - С. 443-458.

415. Пилинський М. С. Використання «Російсько-українського словника» 1948 р. в практиці перекладу творів класиків марксизму-ленінізму на українську мову / М. С. Пилинський // Лексикографічний бюлетень. - 1953. - Вип. 3. - С. 39-55.

416. Питання перекладу : з матеріалів республікан. наради перекладачів (лютий 1956 року). -К.: Держлітвидав України, 1957.-208 с.

417. Пляцко Р. «Щоб слово Боже українською звучало...» : співпраця Івана Пулюя і Пантелеймона Куліша над перекладом Біблії / Р. Пляцко // Пулюй І.Зб. праць : у 3 т. / за заг. ред. В. Шендеровського. - К. : Рада, 1997. - Т. З : Молитовник. Псалтир. - С. 17-21.

418. Погребенник Ф. П. Василь Стефанику слов’янських літературах/ Ф. П. Погребенник ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К.: Наук, думка, 1976. - 295 с.

419. Погребенник Ф. П. Іван Франко в українсько-російських літературних взаєминах : (дослідження) / Ф. П. Погребенник. - К. : Дніпро, 1986. - 301 с.

420. Погребенник Ф. М. Коцюбинський у західноєвропейській критиці / Ф. Погребенник // Всесвіт. - 1963. - № 1. - С. 63-68.

421. Погребенник Ф. Мовами народів світу / Ф. Погребенник // Всесвіт. - 1964. - № 9. - С. 57-59.

422. Погребенник Я. М. Шевченко німецькою мовою / Я. М. Погребенник. - К. : Наук, думка, 1973. - 299 с.

423. Поетичні спроби Олександра Потебні : В сорокліття смерти славного українського вченого // Література. Мистецтво. Наука : Без- плат. дод. до різдвяного чис. «Мети» (Львів). - 1932. - 7 січ. - С. 6. - Підп. К.

424. Полюжин М. М. Теорія і практика перекладу з англійської мови на українську : навч. посіб. / М. М. Полюжин, Н. М. Максимчук, Л. Ф. Омельченко. - К. : НМК ВО, 1991. - 94 с.

425. Поплавська Ж. В. Деякі особливості утворення та перекладу англійських термінів із стратегічного менеджменту / Ж. В. Поплавська, О. Б. Свірська, Б. І. Шуневич // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності : матеріали Всеукр. наук, конф., 25-27 січ. 1999 р. / за ред. Ф. С. Бацевича, Р. С. Помірка. - Львів : Літопис, 1999.-С. 381-384.

426. Попов І. Твори великого поета за рубежем /І. Попов // Всесвіт. - 1961. - № 3. - С. 4-5.

427. Попович А. Проблемы художественного перевода: учеб, пособие / А. Попович .; Пер. со словац. - М. : Высш. школа, 1980. - 199 с.

428. Потебня А. А. Мысль и язык / А. А. Потебня. - Киев : СИНТО, 1993.-С. 158-185.

429. [Прокопович В. К.] Книжка дітям // Світло. - 1910. - Кн. 3 : [листопад]. - С. 5-10. - Підп. : С. Волох.

430. [Прокопович В. К.] Святе Письмо // Світло. -1911.- Кн. 3 : [листопад]. - С. 6-13. - Підп. : С. Волох.

431. Против идеологических извращений в литературе // Правда. - 1951.-2 июля. - Без подп.

432. Радо Д. Як угорці познайомилися з великим поетом / Д. Радо // Всесвіт. - 1961. - № 7. - С. 52-55.

433. Радчук В. Д. Гармония и точность перевода / В. Д. Радчук // Теорія і практика перекладу. - К., 1980. - Вип. 3. - С. 10-19.

434. Радчук В. Д. Концепция функционально-эстетического равнодействия / В. Д. Радчук // Теорія і практика перекладу. - К., 1979.-Вип. 1.-С. 42-60.

435. Радчук В. Д. Теория и критика перевода сегодня / В. Д. Радчук // Теория и практика перевода. - Киев, 1982. - Вип. 7. - С. 3-14.

436. Радчук В. Д. Художественная адекватность перевода / В. Д. Радчук // Теорія і практика перекладу. - К., 1979. - Вип. 2. - С. 118-122.

437. Ралів М. Лев Толстой в українських перекладах / М. Ралів // Записки Одес. наук, при УАН т-ва. - [Одеса] : Вид. Одес. наук, при УАН т-ва, 1929. - Секція іст.-філол. № 2 / за ред. В. Лазурського та М. Слабченка. - С. 24-34.

438. Ревзин И. Семиотический комментарий к чешской книге о переводе [И. Левого] / И. Ревзин // Мастерство перевода. [1966]. - М.: Сов. писатель, 1968. - С. 425-439.

439. Резолюція пленуму Правління Спілки радянських письменників України по доповіді тов. О. Є. Корнійчука «Про виконання СРПУ постанови ЦК ВКП(б) про журнали “Звезда” і “Ленинград”» // Радянський Львів. - 1947. -№ 10. -С. 3-11.

440. [Рецензія] // Літературно-науковий вістник. - 1913. - Т. 61. - С. 395- 396. - Підп.: Педагог. - Рец. на кн.: Гауф В. Казки. Кн. 2. / В. Гауф. — К. : Лан, 1912. - 56 с. - (Популярна б-ка «Лан». Серія для дїтей; № 13).

441. [Рецензія] // Світло. - 1911. - Кн. З : [листопад]. - С. 76-77. - Підп. : Ф. П. - Рец. на кн. : Арабські казки / пер. О. Олесь. - К. : Лан, 1911.-74 с.

442. [Рецензія] // Украіна. - 1907. - Т. 1, кн. 1.-Ч. 1.-С. 106—113. — Підп. : В. Н. - Рец. на кн. : Господа Нашого Іисуса Христа Святе Євангеліє від Матбея, славянською й українською мовою. - 3-є изд. - М. : Синодальная типография, 1906. - 160 с.

443. Ризун В. В. К вопросу о социально-культурной адаптации художественного произведения / В. В. Ризун // Теория и практика перевода. - Киев, 1982. - Вип. 8. - С. 3-12.

444. Рильський М. Зібр. творів : у 20 т. / М. Рильський. - К.: Наук, думка, 1986-1987.-Т. 12-16.

445. Рихло О. П. Відтворення мовно-стилістичних особливостей творів Е. А. По в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / О. П. Рихло ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2002. - 20 с.

446. Романченко І. «Стихотворения и поэмы» М. Рильського / І. Романченко // Радянський Львів. - 1946. - № 7. - С. 71-72. - Рец. на кн. : Рыльский М. Стихотворения и поэмы / М. Рыльский ; пер. с укр. под ред. Б. А. Турганова ; вступ, ст. А. И. Белецкого. - М. : Гослитиздат, 1945. - 604 с.

447. Рудик Д. Гайнріх Гайне в новому перекладі / Д. Рудик // Життя й революція. - 1930. - Кн. 8/9. - С. 105-124. - Рец. на кн. : Гайне Г. Твори / Г. Гайне ; Наново переклав, зредагував і пояснив Д. Загул.- [X.] : ДВУ, 1930. - Т. 1-3.

448. [Рудницький М.] Лірика Шевченка в західно-європейських перекладах // Діло. - 1938. - 8 трав. - С. 9. - Підп. : м.р.

449. Рудницький М. Міцкевич - українською мовою / М. Рудницький // Радянський Львів. - 1947. - № 2/3. - С. 70-72. - Рец. на кн. : Міцкевич А. Вибрані поезії / А. Міцкевич ; пер. з пол. за ред. М. Рильського. - К. : Держлітвидав України, 1946. - 232 с.

450. Рудницький М. Рідкий переклад: «Пан Тадеуш» українською мовою / М. Рудницький // Діло. - 1928. - 12 серп. - С. 2-3. - Рец. на кн. : Міцкевич А. Пан Тадеуііі / А. Міцкевич ; пер. і вступ, ст. М. Рильського. - К. : Слово, 1928. - 326 с.

451. Рудницький М. Український переклад Канта / М. Рудницький // Діло. - 1931. - 13 черв. - С. З ; 14 черв. - С. 3-4. - Рец. на кн. : Кант І. Пролєгомена до кожної майбутньої метафізики, як могтиме виступати як наука /1. Кант ; з іст. вступ, та слов. ; під ред. І. Мірчука. - Львів : Вид. «Неділі» з допомогою Укр. ун-ту в Празі та Укр. наук. Ін-ту в Берліні, 1931.

452. Рудницький М. Шевченко на чужинних мовах / М. Рудницький // Діло. - 1924. — 13 берез. - С. 4-5.

453. [Рудницький М.] Шевченко у 19 мовах / М. Рудницький // Діло. - 1938. - 24 квіт. - С. 17. - Підп. : м.р. - Рец. на кн. : Шевченко Т. Повне видання творів / Т. Шевченко. - Варшава; Львів, 1938. - Т. 15 : Шевченко в чужих мовах / за ред. Р. Смаль-Стоцького. - 455 с.

454. [Рудницький М.] Шевченкові поезії в польських перекладах // Діло. - 1936. - 30 квіт. - С. 4-5. - Підп. : м.р. - Рец. на кн. : Szewczenko Т. Poezje / Т. Szewczenko ; pod red. Р. Zajcewa. - Warszawa : Ukrainski Instytut Naukowy, 1936. - 406 c.

455. Русские писатели о переводе XVIII-XX вв. / под ред. Ю. Д. Левина и А. В. Федорова. - Ленинград : Сов. писатель, 1960. - 696 с.

456. Рысак А. Два перевода Павла Антокольского из Леси Украинки / А. Рысак // Мастерство перевода. 1979. - М. : Сов. писатель, 1981. -Сб. 12.-С. 285-299.

457. Рысак А. А. Животворный источник духовного вдохновения: Поэзия Леси Украинки в русских переводах / А. А. Рысак. - Львов : Вища шк. Изд-во при Львов, ун-те, 1981. - 147 с.

458. Савченко Ю. Почин / Ю. Савченко // Плужанин. - 1927. - № 9/10 (13/14).-С. 63-71.

459. Савчин В. Р. Новаторство Миколи Лукаша в історії українського художнього перекладу : автореф. дис.... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / В. Р. Савчин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

460. Сагарда М. Переклади Св. Письма на українську мову в XVI- XVII вв. / М. Сагарда // Книгарь. - 1919. - Чис. 20. - Колонки 1245-1258.

461. Сагарда М. Переклади Св. Письма на українську мову в XIX і XX вв. / М. Сагарда // Книгарь. - 1919. - Чис. 21. - Колонки 1337-1350.

462. Сагарда М. Поетичні переклади П. О. Кулішем Св. Письма / М. Сагарда//Книгарь. -1919. -Чис. 23/24. -Колонки 1543-1554.

463. Сапальова Н. Використання в українському перекладі науково-технічних термінів іншомовного походження / Н. Сапальова // Вісн. Держ. ун-ту «Львів, політехніка». - Львів, 2000. - № 402 : Проблеми укр. термінології: матеріали 6-ї Міжнар. наук. конф. - С. 163-165.

464. Сасина В. П. Сравнение в поэме В. Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и его воссоздание в украинском переводе / В. П. Сасина // Теорія і практика перекладу. - К., 1980. - Вип. 4. - С. 108-113.

465. Свідінія о четвероевангеліи въ переводі на малорускій языкъ Ф. С. Морачевскаго // Кіевская старина. - 1902. - Т. 78. - Отд. 2. - С. 93-99. - Без підп.

466. Семенец О. Е. История перевода : учеб, пособие / О. Е. Семенец, А. Н. Панасьев. - Киев : Изд-во при Киев, ун-те, 1989. - 296 с.

467. Семенец О. Е. История перевода : (Средневековая Азия. Восточная Европа XV-XVIII вв.) : учеб, пособие / О. Е. Семенец, А. Н. Панасьев. - Киев : Лыбидь, 1991. - 368 с.

468. Семенец О. Е. Практический курс перевода : английский язык / О. Е. Семенец, А. Н. Панасьев ; под ред. Ю. А. Жлуктенко. - Киев : Вища шк. Изд-во при Киев, ун-те, 1982. - 199 с.

469. Семенец О. Е. К вопросу о потерях при переводе / О. Е. Семенец, С. С. Сизенко // Теорія і практика перекладу. - К., 1981. - Вип. 5. - С. 114-116.

470. Сенченко І. Переклади творів О. С. Пушкіна на українську мову / І. Сенченко // Літературний журнал. - 1937. - № 6. - С. 97-117.

471. Серман І. Б. Революційна лірика Персі Біті Шеллі в перекладах Івана Франка /І. Б. Серман // Українське літературознавство. - Львів, 1985. - Вип. 44 : Іван Франко : Ст. та матеріали. -С. 80-85.

472. Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Г. Сковорода ; вступ, ст., у поряд, і прим. І. В. Іваньо. - К. : Наук, думка, 1983. - 542 с.

473. Скороходько С. А. Жанровое и национальное своеобразие текста и перевод реалий : (на материале волшебной сказки) : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.19 «Теория языкознания» / С. А. Скороходько ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1991. - 16 с.

474. Скороходько Э. Ф. Вопросы перевода английской технической литературы : (Перевод терминов) / Э. Ф. Скороходько. - Киев : Изд-во Киев, ун-та, 1960. - 86 с.

475. Содомора А. Студії одного вірша / А. Содомора. - Львів : Літопис ; Вид. центр ЛНУ ім. I. Франка, 2006. - 363 с.

476. Содомора А. А. Художественное мастерство лесбийских лириков и проблемы поэтического перевода их песен : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 647 «Теория литературы» / А. А. Содомора ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1968. - 21 с.

477. Содомора П. А. Побутові реалії Гомерової «Одіссеї» у перекладі: (на матеріалі українських перекладів поеми) : автореф. дис. ... канд. філол. наук; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» / П. А. Содомора ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

478. Соломарская Е. А. Проблема переводимости изотопических высказываний / Е. А. Соломарская // Теорія і практика перекладу. - К., 1979.-Вии. 2.-С. 27-32.

479. Старинкевич Е. Мастерство переводчика : (О творческом опыте перевода стихов Ивана Франка и Леси Украинки русскими советскими поэтами) / Е. Старинкевич // Дружба народов. - 1953. - №5.-С. 192-213.

480. Старинкевич Е. Проблемы и достижения в искусстве перевода : (к итогам украинской переводной литературы за 1929-30 г.г.) / Е. Старинкевич // Красное слово. - 1930. - Кн. 3. - С. 111-118.

481. Старинкевич Є. Велика співдружність : (російські переклади творів української радянської поезії і прози) / Є. Старинкевич // Вітчизна. - 1951. - № 12. - С. 164-178.

482. Старинкевич Є. І. Ідіоматика французької мови і способи її відтворення українською мовою / Є. І. Старинкевич // [Мовознавство.] Наук. зап. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - 1946. - Т. 2/3.-С. 155-172.

483. Старинкевич Є. Проблеми художнього перекладу з французької мови. Відтворення стилю оригіналу / Є. Старинкевич // Мовознавство. - 1947. - Т. 4/5. - С. 90-115.

484. Старицька-Черняхівська Л. [Рецензія] / Л. Старицька-Черняхівська // Літературно-науковий вістник. - 1909. - Т. 47. - С. 584585. - Рец. на кн.: Нелло та Патраш і инші оповідання в перекладі Ю. Сірого [Ю. Тищенка]. - К. : Лан, 1909. - 75 с.

485. Стиль автора и стиль перевода : учеб, пособие / М. А. Новикова, О. Н. Лебедь, М. Ю. Лукинова и др. - Киев: УМК ВО, 1988. - 83 с.

486. Стріха М. Історія й сьогодення українського поетичного перекладу (ХІІ-ХХ ст.) : курс лекцій / М. Стріха // Записки Перекладацької майстерні. 2000-2001. - Львів : Простір-М, 2002. - Т. 2 / Львів, нац. ун-т ім. І. Франка, Центр гуманіт. дослідж. ; упоряд. М. Габлевич. - С. 5-139.

487. Стріха М. Український художній переклад : літературою і націє- творенням / М. Стріха. - К.: Факт; Наш час, 2006. - 342 с. - (Сер. «Висока полиця»).

488. Стріха М. Шекспір безмежний : роздуми над першим Повним зібранням творів Шекспіра українською мовою / М. Стріха // Всесвіт. - 1989. - № 11. — С. 110-117.

489. Судак В. Світ читає Кобзаря / В. Судак // Всесвіт. - 1969. - № 3. - С. 70-71.

490. Сукаленко Н. И. О границах переводимости языковых образов / Н. И. Сукаленко // Теория и практика перевода. 1987. - Киев, 1987.-Вып. 14.-С. 26-33.

491. Сулима В. І. Біблія і українська література : навч. посіб. / В. І. Сулима. - К. : Освіта, 1998. - 399 с.

492. Сухенко К. М. О декомпрессии научного текста при переводе / К. М. Сухенко // Теорія і практика перекладу. - К., 1980. - Вип. 4. - С. 38-45.

493. Сухенко К. М. Об эмотивно-оценочном потенциале слова в разных языках / К. М. Сухенко, В. С. Васильєва // Теория и практика перевода. 1986.-Киев, 1986.-Вып. 13.-С. 115-119.

494. Сухенко К. М. Компрессия приместоименно-определительных предложений при переводе с русского языка на английский / К. М. Сухенко, С. М. Черномаз // Теорія і практика перекладу. - К., 1979.-Вип. 1.-С. 132-135.

495. Сучасна українська богословська термінологія : Від історичних традицій до нових концепцій : матеріали Всеукр. наук. конф. (Львів, 13-15 трав. 1998 р.) / Львів, богослов, академія, Ін-т богослов. термінології та перекладів. - Львів, 1998. - 352 с.

496. [Темницький В.] Переклади українських творів // Літературно- науковий вістник. - 1901. -Т. 13, ч. 2. -С. 58. -Підп. : В. Т.

497. Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги та періодики : доп. і повідомл. Міжнар. наук, конф. 25-26 серп. 1995 р. / НАН України, Львів, наук, б-ка ім. В. Стефаника. - Львів, 1996. - 468 с.

498. Терех О. Українська шекспіріана / О. Терех // Всесвіт. - 1964. - № 4.-С. 71-77.

499. Тесленко Т. Н. Жанровая специфика перевода научной фантастики : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное языкознание и теория перевода» / Т. Н. Тесленко ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1989. - 16 с.

500. Тетеріна О. Б. Переклад як наукова проблема в українській літературно-критичній думці XIX - початку XX ст.: (компаративний дискурс): автореф. дис.... канд. філол. наук ; спец. 10.01.05 «Порівняльне літературознавство» / О. Б. Тетеріна; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

501. Тимошенко Ж. И. Лексическая синонимика и фразеология драматических произведений Леси Украинки в английских переводах : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.04 «Германские языки» / Ж. И. Тимошенко ; Киев. гос. пед. Ин-т иностр. яз. - Киев, 1979.-25 с.

502. Тисячоліття : Поетичний переклад України-Русі: антологія / упоряд. і авт. передм. ivi. Н. Москаленко. - К.: Дніпро, 1995. - 693 с.

503. Тиховський П. Адам Міцкевич в українських перекладах / П. Тиховський // Наук. зб. Харків, наук.-дослідної катедри історії України. - X. : Кооп. Вид-во «Рух», 1924. - [Вип.] 1 : Пам’яти акад. М. Сумцова. - С. 99-105.

504. Ткаченко А. О. Синонимы и перевод: (на материале синонимических рядов travailler, mourir в произведениях Ж. Сименона и Б. Клавеля) / А. О. Ткаченко // Теория и практика перевода. 1986. - Киев, 1986. - Вып. 13. - С. 144-149.

505. Ткаченко С. И. Языковые средства индивидуально-авторской образности и их воссоздание в поэтическом переводе : (на материале сонетов и их восточнославянских переводов): автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.04 «Германские языки» ; 10.02.01 «Русский язык» / С. И. Ткаченко ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1984. - 22 с.

506. Томашівський С. [Рецензія] / С. Томашівський // Літературно- науковий вістник. - 1909. - Т. 47. - С. 377. - Рец. на кн. : Ке де Сент-Емур. Анна Русинка, королева Франції і графиня Валюа / Ке де Сент-Емур ; пер. І. Франко. - Львів : Вид. Укр.-Руської Вид. Спілки, 1909. -31 с.- (Писаня І. Франка. Т. 2; Лїт.-Наук. Б-ка. Серія 1 ; чис. 114).

507. Триліський Г. Маяковський в перекладах українських поетів / Г. Триліський // Литературный Донбасе. - 1937. - № 4. - С. 72-79.

508. Триліський Г. Пушкін в українських перекладах / Г. Триліський // Литературный Донбасе. - 1937. - № 1/2. - С. 134-139.

509. Турченко Ф. Г. Новітня історія України. Ч. 2 (1945-1995 рр.): підруч. для 11-го кл. серед, шк. / Ф. Г. Турченко, П. П. Панченко, С. М. Тимченко. - К. : Ґенеза, 1995. - 311 с.

510. Тюленев С. В. Теория перевода : учеб, пособие / С. В. Тюленев. - М. : Гардарики, 2004. - 334 с.

511. Українська література в загальнослов’янському і світовому літературному контексті: у 5 т. / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол. : Г. Д. Вервес (голова) та ін.]. - К. : Наук, думка, 1987-1994.

512. Фалькович Г. [Рецензія] / Г. Фалькович // Мовознавство. -1971.- № 3. - С. 92-95. - Рец. на кн. : Гачечиладзе Г. Введение в теорию художественного перевода / Г. Гачечиладзе . - Тбилиси : [б. и.], 1970.-285 с.

513. Федоров А. В. Введение в теорию перевода/А. В. Федоров.-М.: Изд-во л-ры на иностр. языках, 1953. - 335 с. - (Б-ка филолога).

514. Федоров А. О художественном переводе / А. Федоров. - Ленинград : ОГИЗ. Гос. изд-во худ. л-ры, 1941. - 259 с.

515. Федоров А. Проблема стихотворного перевода / А. Федоров // Поэтика. - Сб. 2. - Ленинград : Academia, 1927. - С. 104-118.

516. Федченко П. М. Літературно-критична думка в Україні від її зародження до середини XIX ст. / П. М. Федченко // Історія української літературної критики та літературознавства: хрестоматія : у З кн. - К. : Либідь, 1996. - Кн. 1 / упоряд. : П. М. Федченко, М. М. Павлюк, Т. В. Борсунівська ; за ред. П. М. Федченка. - С. 5-25.

517. Финкель А. М. Г. Ф. Квитка-Основьяненко как переводчик собственных призведений : дисс. ... канд. филол. наук : пер. с укр. (1939 г.) / А. М. Финкель. - Центр, держ. архів-музей л-ри і мис- тець. України, ф. 273, on. 1, од. зб. 17.

518. Финкель А. М. «Заповіт» Т. Г. Шевченко в русских переводах, (март 1964 г.) / А. М. Финкель. - Центр. держ. архів-музей л-ри і мистець. України, ф. 273, on. 1, од. зб. 46.

519. Финкель А. М. Заявка-предложение на книгу : Теория и практика перевода. [1963 г. (?)] / А. М. Финкель. - Центр, держ. архів-музей л-ри і мистець. України, ф. 273, on. 1, од. зб. 45.

520. Финкель А. М. «Ночная песня странника» Гете в русских переводах /А. М. Финкель//Русский язык.-2001.-№ 13.-([04.03.2003]).

521. Финкель А. М. О некоторых вопросах теории перевода / А. М. Финкель // Научные записки Харьков, гос. педагог. Ин-та иностран. языков. - Харьков : Харьков, гос. педагог. Ин-та иностран. языков, 1939.-Т. 1.-С. 59-82.

522. Финкель А. М. Украинские писатели в русских переводах / А. М. Финкель // Красное слово. - 1928. - № 1-2. - С. 116-135.

523. Фінкель О. М. Г. Ф. Квітка-Основ’яненко як перекладач власних творів : [Дис. ... канд. філол. наук] / О. М. Фінкель. - [X.], 1939. - 109 с. - Центр, наук, б-ка Харків, нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Шифри зберігання : Д-345 і Д-346.

524. Фінкель О. Короткий вступ до теоретичної стилістики / О. Фінкель // Наук. зап. Харків, наук.-дослідної катедри мовознавства [ХІНО] / за ред. П. Г. Ріттера, Л. А. Булаховського. - X. : ДВУ, 1927.-С. 111-121.

525. Фінкель О. М. Переклад у середній школі / О. М. Фінкель // Українська мова в школі. - 1952. - № 5. - С. 44-54.

526. Фінкель О. М ГТро підручник російської мови для шкіл з українською мовою навчання / О. М. Фінкель // Українська мова в школі. - 1952.-№ 4. - С. 39—48.

527. Фінкель О. М. Семантико-стилістичні етюди / О. М. Фінкель // Наук. зап. Харків, наук.-дослідної катедри мовознавства [ХІНО] / за ред. П. Г. Ріттера, Л. А. Булаховського, О. Н. Синявського. - X. : ДВУ, 1929.-С. 97-112.

528. Франко І. Зібр. творів : У 50 т. /І. Франко ; АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наук, думка, 1976-1986. - Т. 1-50.

529. Франко І. Передмова /1. Франко // Шекспір У. Гамлет, принц данський / пер. П. А. Кулїша ; передм. і пояси. І. Франка. - Львів, 1899.-С. ІІІ-ХХІІІ.

530. Франко І. [Рецензія] / І. Франко // Літературно-науковий вістник. - 1906. - Т. 35. - С. 505-508. - Рец. на кн. : Schewtschenko Т. Ausgewählte Gedichte. Н. 2 / Т. Schewtschenko ; aus dem Ruthenischen mit Beibehaltung des Vermasses und d. Reimes übersetzt und mit den nötigen Erklärungen versehen von S. Szpoynarowski. - Czemowitz : Pardini, 1906. - S. 37-84.

531. [Франко І.] Уваги до перекладу «Фавста» // Правда : Місячник для словесности, науки и політики. - 1880. - Річн. 13. - С. 21-24.

532. Франко І. Шевченко в німецькім одязі : [Рецензія] /І. Франко // Літературно-науковий вістник. - 1904.-Т. 27, ч. 2.-С. 118—120. — Рец. на кн. : Schewtschenko Т. Ausgewählte Gedichte. Н. 1 / Т. Schewtschenko ; aus dem Ruthemschen mit Beibehaltung des Vermasses und d. Reimes übersetzt und mit den nötigen Erklärungen versehen von S. Szpoynarowski. - Czemowitz: Pardini, 1904. - 36 S.

533. Франко T. З чужої левади : збірка веселих віршів у переспівах Т. Франка / Т. Франко. - Львів, 1913. - 93 с.

534. Фролов А. А. Сопоставительное исследование микротематической структуры оригинала и перевода англоязычной художественной прозы : автореф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.20 «Сравнительно-историческое, типологическое, сопоставительное языкознание и теория перевода» / А. А. Фролов ; Одес. гос. ун-т им. И. И. Мечникова. - Одесса, 1988. - 17 с.

535. Фурніка В. П. Кобзар за Гімалаями : творчість Т. Г. Шевченка в Індії та Шрі Ланці / В. П. Фурніка. - К. : Дніпро, 1989. - 311 с.

536. «Хай слово мовлено інакше...» : проблеми художнього перекладу : ст. з теорії, критики та історії худ. перекладу / у поряд. В. Коп- тілов. - К. : Дніпро, 1982. - 295 с.

537. Ходзицький О. [Рецензія] / Ходзицький О. // Книгарь. — 1918. — Чиє. 11.- Колонки 671-672. - Рец. на кн. : Святе Євангеліє (Господа нашого Іисуса Христа Святе Євангеліє) українською мовою. - Херсон : Вид. Кооперат. Т-во «Укр. Книгарня», 1918. - 211 с.

538. Християнство й українська мова : матеріали наук. конф. (Київ, 5-6 жовт. 2000 р.). - Львів : Вид-во Львівської Богословської Академії, 2000. - 514 с.

539. Хрустовська О. П. Гейне-мариніст в інтерпретації Лесі Українки / О. П. Хрустовська // Теория и практика перевода. 1986. - Киев, 1986.-Вып. 13.-С. 23-27.

540. Циткина Ф. А. Терминология и перевод : (к основам сопоставительного терминоведения) / Ф. А. Циткина. - Львов : Вища шк., Изд-во при Львов, ун-те, 1988. - 157 с.

541. Чередниченко О. І. Відтворення українських власних назв французькою мовою / О. І. Чередниченко // Мовознавство. - 1993. - № 6. - С. 25-28.

542. Чередниченко О. І. Про мову і переклад / О. І. Чередниченко. - К. : Либідь, 2007. - 247 с.

543. Чередниченко О. І. Теоретичні основи удосконалення практики перекладу та двомовної лексикографії: (комплексна наукова тема) / О. І. Чередниченко // Теория и практика перевода. 1987. - Киев, 1987. - Вып. 14. - С. 3-13.

544. Чопик Б. Г. Транскрипція англійських назв українською мовою / Б. Г. Чопик // Мовознавство. - 1991. -№ 1. - С. 18-22.

545. Чуковский Н. Реалистическое искусство / Н. Чуковский // Мастерство перевода. 1962. - М. : Сов. писатель, 1963. - С. 11-21.

546. Шалата М. Маркіян Шашкевич як перекладач / М. Шалата // Всесвіт. - 1968. - № 7. - С. 92-94.

547. Шама I. М. Функціонування символу в художньому тексті : порівняльний і перекладознавчий аспекти : (на матеріалі астральної символіки «Вечорів на хуторів біля Диканьки» М. В. Гоголя): автореф. дис.... канд. філол. наук; спец. 10.02.19«Теоріямовознавства» /1. М. Шама ; Одес. держ. ун-т ім. І. Мечникова. - Одеса, 1993.- 16 с,

548. Шамрай А. Новий переклад творів Т. Г. Шевченка німецькою мовою/ А. Шамрай//Вітчизна.- 1952.-№3.-С. 189-191.-Рец. на кн. : Schewtschenko Т. Die Haidamaken und andere Dichtungen / T. Schewtschenko ; aus dem Ukrainischen von E. Weinert. - Berlin : Volk und Welt, 1951 345, [6] S.

549. [Шаповал M. Ю.] «Молода Україна». II. «Книга новаго созвЬздія» // Українська хата. - 1909. - Кн. 6. - С. 333-336. - Підп.: М. Сріблянський. - Рец. на кн.: Рукавишниковъ И. Книга пятая. Молодая Украина / И. Рукавишниковъ. - СПб, 1909. - 259, V с.

550. [Шаповал М. Ю.] Українське письменство року 1908 І І Українська хата. - 1909. - Кн. 1. - С. 18-24. - Підп. : М. Сріблянський.

551. Шаповалова М. С. Франко как исследователь и переводчик Шекспира : (борьба Ивана Франко против извращения Шекспира буржуазними комментаторами и переводчиками) : автореф. ... канд. филол. наук / М. С. Шаповалова ; Львов, гос. ун-т им. И. Франко. - Львов, 1950. - 16 с.

552. Шаповалова М. С. Шекспір в українській літературі / М. С. Шаповалова. - Львів : Вища шк., 1976. - 212 с.

553. Шаргай І. Є. Комунікативно-прагматичні особливості французького ділового листа в оригіналі та перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук ; спец. 10.02.16 «Перекладознавство» /1. Є. Шаргай ; Київ, ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 1998. - 17 с.

554. Швейцер А. Д. К проблеме лингвистического изучения процесса перевода / А. Д. Швейцер // Вопросы языкознания. - 1970. - № 4. - С. 30-42.

555. Шевченко. Річник перший / 1н-т Тараса Шевченка. - X. : ДВУ, 1928.-287, [2] с.

556. Шевченко. Річник другий / 1н-т Тараса Шевченка. - X. : ДВУ, 1930.-406 с.

557. Шевченко і світ : Літ.-критич. ст. / упоряд. Д. С. Наливайко. - К.: Дніпро, 1989. - 316 с.

558. Шевченко А. Про видання творів Леніна українською мовою / А. Шевченко // Під марксистсько-ленінським прапором. — 1935. — № 5. - С. 137-139.

559. Шевченко О. Ф. О переводе номинативных структур типа Ni of N2 / О. Ф. Шевченко // Теорія і практика перекладу. - К., 1979. - Вип. 2. - С. 57-62.

560. Шевченко Т. Повне видання творів / Т. Шевченко. - Варшава ; Львів, 1936. - Т. 14 : Переклади поезій на польську мову / за ред. Б. Лепкого. - 386 с.

561. Шевченко Т. Повне видання творів / Т. Шевченко. - Варшава ; Львів, 1938. - Т. 15 : Шевченко в чужих мовах / За ред. Р. Смаль-Стоцького. - 455 с.

562. Шекспір В. Твори : у 6 т. / В. Шекспір ; пер. з англ. ; [редкол. : Д. В. Затонський (голова) та ін.]. - К.: Дніпро, 1984-1986. - Т. 1-6.

563. Шмігер Т. Володимир Державин : теорія і критика перекладу / Т. Шмігер // Збірник Харків, іст.-філол. т-ва / Харків, нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків, іст.-філол. т-во. - 2005. - Т. 11.- С. 205-214.

564. Шмігер Т. Олександр Фінкель - теоретик українського перекладу / Т. Шмігер // Григорій Конур і український переклад : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., К.; Ірпінь, 27-29 жовт. 2003 р. / [редкой. О. Чередниченко (голова) та ін.]. - К.; Ірпінь : Перун, 2004.- С. 272-278.

565. Шор В. Как писать историю перевода? / В. Шор // Мастерство перевода. [1972]. - М. : Сов. писатель, 1973. - Сб. 9. - С. 277-295.

566. Шумейко Г. И. Метафорическая семантика и способы ее воссоздания в переводе художественного текста : (на материале англоязычных переводов произведений М. Коцюбинского) : авто- реф. дис. ... канд. филол. наук ; спец. 10.02.19 «Теория языкознания» / Г. И. Шумейко ; Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. - Киев, 1991.-24 с.

567. Щербина С. М. П. І. Ніщинський / С. М. Щербина // Вісник Одес. комісії краєзнавства при УАН. - Одеса : Вид. Одес. комісії краєзнавства при УАН, 1929. - Ч. 4-5 : Секція соціяльно-історична. - С. 28-30.

568. Эткинд Е. О поэтической верности / Е. Эткинд // Мастерство перевода. 1962. - М. : Сов. писатель, 1963. - С. 97-150.

569. Якубський Б. Гайне в новому українському перекладі' / Б. Якубський // Літературно-науковий вістник. -1919.-Т. 73.-С. 121-125. - Рец. на кн. : Гайне Г. Книга пісень : у 2 ч. / Г. Гайне ; в пер. Д. Загула і В. Кобилянського. - 1-е повне вид. - К.: Серп і Молот, 1918-1919.

570. Якубський Б. Новий переклад «Buch der Lieder» Гайне / Б. Якубський // Книгарь. - 1919.-Чис. 19.-Колонки 1171-1178.-Рец. на кн. : Гайне Г. Книга Пісень : у 2 ч. / Г. Гайне ; в пер. Д. Загула та В. Кобилянського. - К. : Серп і Молот, 1918-1919.

571. Янко Н. А. Перевод английских сложных слов-неологизмов / Н. А. Янко // Теория и практика перевода. 1987. - Киев, 1987. - Вып. 14.-С. 120-125.

572. Ярема Я. Твори I. Франка в російських перекладах / Я. Ярема // Радянський Львів. - 1946. -№ 8/9. - С. 70-74. - Рец. на кн.: Франко И. Избранные сочинения / И. Франко ; пер. с укр. под ред. М. Ф. Рыльского и Б. А. Турганова; предисл. А. Е. Корнейчука. - М. : Гослитиздат, 1945. - 607 с.

573. Ясний С. Некрасов в українських перекладах / С. Ясний // Вітчизна. - 1947. - № 7. - С. 198-200. - Рец. на кн.: Некрасов М. Вибрані твори / М. Некрасов ; пер. з рос. за ред. М. Терещенка ; вступ, ст. А. М. Єголіна. - К. : Держлітвидав України, 1946. - 244 с.

574. Ящук В. Видно його всьому світу... / В. Ящук // Всесвіт. - 1964. - № 3. - С. 10-12.

575. Galperin I. R. Stylistics /1. R. Galperin. - Moscow : Higher School, 1971.-343 p.

576. Grosbart Z. Jak powstawał ukraiński arcyprzekład Pana Tadeusza / Z. Grosbart // Między oryginałem a przekładem / pod red. M. Filipo- wicz-Rudek i J. Koniecznej-Twardzikowej. - Krakow : Universitas, 1996. - Cz. 2 : Przekład, jego tworzenie się i wpływ. - S. 155-165.

577. Grosbart Z. Teoretyczne problemy przekładu literackiego w ramach języków bliskopokrewnych : (Na materiale języka polskiego i języków wschodniosłowiańskich) / Z. Grosbart. - [Łódź] : Wyd-wo Uni- wersutytetu Łódzkiego, 1984. - 160 s.

578. Holmes J. S. The Name and Nature of Translation Studies / J. S. Holmes // The Translation Studies Reader / ed. by L. Venuti. - London ; New York : Routledge, 2000. - P. 172-185.

579. Hrycak E. Horacy w literaturze ukraińskiej / E. Hrycak // Przegląd klasyczny (Lwów). - 1937. - Rocz. 3. - № 5/7. - S. 377-380.

580. Ivić M. Kierunki w lingwistyce / M. Ivić ; przeł. A. Wierzbicka. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Wyd-wo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1966. -263 s.

581. Kalbarczyk A. U podstaw krytyki : O aksiologii literackiej Karola Ludwika Konińskiego / A. Kalbarczyk. - Lublin : Wyd-wo UMCS, 2001.- 159 s.

582. Korunets I. V. A Course in the Theory and Practice of Translation / I. V. Korunets = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу / І. В. Корунець. - К. : Вища шк., 1986. - 174 с.

583. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation /1. V. Korunets = Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник /1. В. Корунець ; під ред. О. І. Тереха. - Вінниця : Нова книга, 2000. - 446 с.

584. Mommsen Т. Die Kunst des deutschen Uebersetzers aus neueren Sprachen / T. Mommsen. - Leipzig, 1858. - 128 S.

585. Oittinen R. Translating for Children / R. Oittinen. - NewYork ; London : Garland Publ., 2000. - XIV, 195 p.

586. Ojcewicz G. Podstawy translatoryki / G. Ojcewicz. - Gdańsk : Wyd- wo Uniwersytetu Gdańskiego, 1991. - 130 s.

587. Pełeńskij Е. J. Ovidius w literaturze ukraińskiej / E. J. Pełeńskij // Przegląd klasyczny (Lwów). - 1937. - Rocz. 3. - №9/10. - S. 687-710.

588. Poluzhyn M. M. Lecture Notes on Historiography of Linguistics / M. М. Poluzhyn. - Вінниця : Фоліант, 2004. - 271 р.

589. Sampson G. Schools of linguistics / G. Sampson. - Stanford, California : Stanford Univ. Press, 1980. - 260 p.

590. Shevchenko and the world / comp. by V. Borodin. - Kiev : Ukraina society, 1988. - 77 p.

591. Steiner G. After Babel: Aspects of Language and Translation / G. Steiner. - 2nd ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 1992. - 538 p.

592. Sukhorolska S. M. Methods of linguistic analysis : For students and researchers / S. M. Sukhorolska, О. I. Fedorenko. - Lviv : Lviv Ivan Franko National University Publishing Center, 2006. - 342 p.

593. Tabakowska E. Językoznawstwo kognitywne a poetyka prekładu / E. Tabakowska ; przełożyła A. Pokojska. - Kraków : Universitas, 2001.- 187 s.

594. Tcherednitchenko A. I. Les problemes lexico-semantiques et pragmatiques de la traduction du francais : (Cours theoretique) / A. I. Tcherednitchenko = Чередниченко А. И. Лексико-семантические и прагматические вопросы перевода с французского языка: (учеб, пособие) / А. И. Чередниченко. - Киев : Вища шк., Изд-во при Киев, гос. ун-те, 1978.-51 с.

595. Tcherednichenko А. I. Theorie et pratique de la traduction. Le Francais / A. I. Tcherednichenko, Y. G. Koval. = Чередниченко А. И. Теория и практика перевода. Французский язык / А. И. Чередниченко, Я. Г. Коваль. - Kyiv : Lybid’, 1991. - 304 р.

2. ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

596. Вільям Шекспір в Українській РСР : бібліогр. список / Наук, б-ка Львів, [держ.] ун-ту ім. І. Франка. Відділ бібліографії ; склав М. О. Мороз. - Львів, 1964. - 75 с.

597. Гресько М. Твори 11 де Мопасана на Україні : бібліогр. покажч. вид. та л-ри про письменника, що вийшла на території Української РСР (1883-1960) : до 110-ліття з дня народження письменника / Гресько М. Наук, б-ка Львів, держ. ун-ту ім. І. Франка. - Львів, 1960. - 49 с.

598. Гольденберг Л. І. Питання перекладу / Л. І. Гольденберг, Н. Ф. Королевич // Гольденберг Л. І. Українська мова : бібліогр. покажи. (1918-1961 рр.) / Л. І. Гольденберг, Н. Ф. Королевич ; Держ. публ. б-ка АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; [відп. ред. М. А. Жовтобрюх ; передм. І. К. Білодіда.]. - К. : Вид-во АН УРСР, 1963. - С. 243-250.

599. Григорій Кочур : біобібліогр. покажи. / уклад. : Г. Домбровська, 3. Домбровська: наук, ред., авт. передм. Р. Зорівчак. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 1999. - 256 с.: іл., портр. - (Укр. біобібліографія. Нова серія ; чис. 2).

600. Григорій Кочур : біобібліогр. покажи. : У 2 ч. / уклад. : Г. Домбровська, 3. Домбровська : наук, ред., авт. передм. Р. Зорівчак. - Вид. 2-е, доопрац. і допов. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. - Ч. 1. - 264 с., 32 с. іл., портр.; Ч. 2. - 496 с.: портр. - (Укр. біобібліографія. Нова серія ; чис. 21, ч. 1,2).

601. Данте Алігієрі в Українській РСР : бібліогр. покажи. / Б-ка іноз. л-ри м. Львова ; [склав М. О. Мороз ; вступ, ст. І. М. Лозинсько- го.]. - Львів, 1970. - 54 с.

602. Данте й Україна : матеріали до бібліогр. покажи. / уклав М. Стріха. - К., 2000. - 39 с.

603. Збірник праць наукових шевченківських конференцій (1952— 2002): Покажи, змісту : Томи 1-34 / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас, держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас, наук, центр шевченкознавчих досліджень. - Черкаси : Брама, 2002.- 187 с.

604. Іван Франко : бібліогр. покажи. / АН УРСР, Держ. публіч. б-ка УРСР; склав 1.3. Бойко. - 2-е вид., перероб. і доповн. - К.: Вид-во АН УРСР, 1956.-288 с.

605. Іван Франко : бібліогр. покажи. 1956-1984 / АН УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; упоряд. М. О. Мороз. - К. : Наук, думка, 1987.-521 с.

606. Кульчицька Т. Українська лексикографія ХІІІ-ХХ ст. : бібліогр. покажи. / Т. Кульчицька ; НАН України, Львів, наук, б-ка ім. В. Стефаника. - Львів : [б. в.], 1999. - 359 с., іл. вклейка 28 с.

607. Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. Ярцева. - М. : Сов. энциклопедия, 1990. - 685 с.

608. Літературно-науковий вістник : покажчик змісту: Том 1-109 (1898— 1932) / уклав Б. Ясінський. - К. ; Нью-Йорк : Смолоскип, 2000. - 544 с. - (Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Філол. секція ; т. 213.).

609. Микола Лукаш : біобібліогр. покажи. / уклад. В. Савчин ; наук, ред. Р. Зорівчак ; ред.-бібліогр. Г. Домбровська. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 356 с.: іл., портр. - (Укр. біобібліографія. Нова серія ; чиє. 10).

610. Періодика Західної України 20-30-х рр. XX ст.: матеріали до біб- ліогр. / НАН України, Львів, наук, б-ка ім. В. Стефаника, Наук.- дослід. центр періодики ; за ред. М. М. Романюка. - Львів, 1998-2003.-Т. 1-5.

611. Погребенник Ф. П. Перекладачі І. Франка слов’янськими мовами : (матеріали до бібліографічного словника) / Ф. П. Погребенник // Українське літературознавство. - Львів, 1980. - Вип. 34 : Іван Франко : ст. і матеріали. - С. 145-150.

612. Погребенник Ф. П. Перекладачі І. Франка слов’янськими мовами : (матеріали до біобібліографічного словника) / Ф. П. Погребенник // Українське літературознавство. - Львів, 1986. - Вип. 46 : Іван Франко : ст. та матеріали. - С. 107-116.

613. Погребенник Ф. П. Перекладачі Івана Франка слов’янськими мовами : (матеріали до біобібліографічного словника) / Ф. П. Погребенник // Українське літературознавство. - Львів, 1979. - Вип. 32 : Іван Франко : ст. і матеріали. - С. 116-129.

614. Репертуар української книги. 1798-1916 : матеріали до бібліогр.: У 9 т. / НАН України. Львів, наук, б-ка ім. В. Стефаника, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського. Львів, від-ня ; [упорядкує., підгот. до друку і прим. Л. І. Ільницької, О. І. Хміль ; наук. ред. Я. Р. Дашкевич]. - Львів, 1995-2005. - Т. 1-9.

615. Російська література в українських перекладах і критиці : Галичина і Буковина (XIX ст. - 1939 р.): Бібліогр. покажч. / [склав О. П. Кущ]. - К. : Вид-во АН УРСР, 1963. - 203 с.

616. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. 1965-1988 / АН УРСР, Центр, наук, б-ка ім. В. І. Вернадського ; [уклад.: Л. В. Беляева, Н. М. Мис- лович]. - К., 1989. - 401 с.

617. Т. Г. Шевченко : бібліогр. покажч. : (1917-1963) / Кн. палата УРСР ; [уклад. М. І. Багрич]. - X. : Ред.-вид. відділ Кн. палати УРСР, 1964.- 154 с.

618. Т. Г. Шевченко : бібліогр. ювіл. л-ри. 1960-1964 / АН УРСР, Центр, наук, б-ка ; склав Ф. К. Сарана. - К. : Наук, думка, 1968. - 624 с.

619. Т. Г. Шевченко в німецьких перекладах та критиці (1843-1917) : бібліогр. покажч. / Б-ка іноз. л-ри м. Львова; [склали : М. Гресько, М. Занічковський, В. Кулик]. - Львів, 1968. - 68 с.

620. Т. Г. Шевченко мовами італійською, іспанською, португальською та есперанто : бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Львів, держ. наук, б-ка; [склали : М. М. Гресько, Н. М. Андріано- ва]. - Львів, 1968. - 55 с.

621. Т. Г. Шевченко французькою мовою (1847-1967) : бібліогр. покажч. / М-во культури УРСР, Львів, держ. наук, б-ка ; [склав М. М. Гресько]. - Львів, 1967. - 43 с.

622. Украинская литература : дооктябрьский период : рек. указ. / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина, Гос. публ. б-ка УССР ; [сост. : И. 3. Бойко, М. В. Булавицкая, А. М. Гимельфарб и др.]. - М., 1957.- 181 с.

623. Україномовна книга у фондах Нац. б-ки України ім. В. I. Вернадського. 1798-1923 : бібліогр. покажч. Вип. 5, ч. 1. 1917-1923 / Нац. б-ка України ім. В. I. Вернадського ; [уклад.: Л. С. Новосьолова та ін. ; наук. ред. : В. Ю. Омельчук]. - К. : НБУВ, 2002. - 740 с.

624. Українська мова : енциклопедія / редкол. : Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови) та ін. - К. : Вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2000. - 750 с. : іл.

625. Художня література, видана на Україні за 40 років (1917-1957) : бібліогр. покажч. Ч. 2 : Російська художня література, література інших народів СРСР, література зарубіжних країн / Кн. палата УРСР ; [склали : О. О. Майборода ; Г. Д. Рубан ; О. О. Старчен- ко]. - X. : Вид-во Кн. палати УРСР, 1960. - 540 с.

626. Чужомовне письменство на сторінках західноукраїнської періодики (1914-1939): бібліогр. покажч. / Львів, нац. ун-т ім. І. Франка. Наук, б-ка, Наук, т-во ім. Шевченка ; [за заг. ред. О. Лучук, Т. Лучука ; наук, ред., авт. передм. Р. Зорівчак]. - Львів : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. - 194 с. - (Укр. біобібліографія. Нова серія ; чис. 13).

627. Шевченкознавство в Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Нідерландах і Бельгії : бібліогр. покажч. / Харків, держ. ун-т ім. О. М. Горького, Центр, наук, б-ка ; укладач О. О. Миронов. - X. : Вид-во ХДУ, 1989.-36 с.

628. Terminologie de la traduction = Translation Terminology = Terminologia de la Traduccion = Terminologie der Übersetzung / sous la direction de J. Delisle, H. Lee-Jahnke, M. C. Cormier. - Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 1999. - 433 p.

629. Tezaurus terminologii translatorycznej. - Warszawa : Wyd-wo Naukowe PWN, 1998.-505 s.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.