Література західноєвропейського середньовіччя - Висоцька Н.О. 2003


Апокрифічна література
Розділ І.Середньовічна релігійна література

Термін апокриф (від грецького «приховувати»), позначає книгу або текст таємні, незрозумілі, невідомого походження або доступні виключно для обраних. В елліністичних традиціях (містерійних релігіях, або герметизмі) так називалися книги магічні, езотеричні, призначені для містиків (розрізнялися два види книг: для загалукоіної, фанерої та обраних, посвячених — апокрифи). Схожі книги були відомі й в іудейських традиціях. Це були біблійні тексти, що через помилки копіїстів або пошкодження внаслідок довготривалого використання були виключені з повсякденного релігійного вжитку і зберігалися в спеціальних сховищах. В традиціях християнських так називали книги, які не дозволялось читати протягом літургійних зборів, неканонічні (про канон середньовічної християнської літератури див. вище). Як писав один з Отців Церкви Ієронім, «Все, що існує поза канонічними книгами, повинно зараховуватись до апокрифів».1 У середньовічній літературі згідно з християнською традицією апокрифами називають неканонічні твори Старого Завіту (апокрифи іудейські: історичні, дидактичні, пророків) - час виникнення 200 р. до н.е. — 200 р. н.е.; та неканонічні тексти Нового Завіту (апокрифічні євангелія, листи, діяння, апокаліпсиси) - час виникнення II—V ст. Серед апокрифів Старого Завіту умовно виділяють дидактичні (Завіт XII Патріархів), історичні (Завіт Хіоба) та апокаліптичні, або пророцькі (Апокаліпсис Баруха). В Новому Завіті вирізняють апокрифічні євангелія (Євангеліє Нікодема), апокрифічні послання (Послання Павла до Сенеки), апокрифічні діяння (Діяння Петра) та апокрифічні апокаліпсиси (Апокаліпсис Петра).

Апокрифи доби середньовіччя переживають дві своєрідні епохи трактування офіційною церквою. Протягом першого, пов’язаного із становленням канону (до VI ст.) та боротьбою з єресями в межах християнської церкви, апокрифи наражаються на гостру критику з огляду на доктринальну незгідність. Але, починаючи з VI ст., апокрифічні тексти все частіше використовуються в офіційній християнській літературі. Апокрифи, що часто розглядались в контексті усної традиції, на думку християнських апологетів, могли переховувати багато правдивих елементів, що не ввійшли до офіційного канону. Найчастіше цінувалися ті з апокрифів, переклад яких приписувався Отцям Церкви, наприклад Євангеліє св.Матвія - Ієронімові, що мало підтверджувати їхню правдивість.

Починаючи з пізнього середньовіччя апокрифи (як одне з найстаріших джерел християнського минулого) набувають певних ознак вірогідності і використовуються передусім в християнській історіографії як джерело узуповнення фактологічних прогалин. Найчастіше при цьому зустрічаються два підходи до трактування апокрифів:

а) вони вливалися в текст дослідження не виділяючись від канонічного матеріалу або навіть маскувались;

б) виділялись як окрема частина з відповідним коментарем, що мав на меті їх реабілітацію та обґрунтування вірогідності. Пропорції використання апокрифічного та канонічного матеріалу залежали від жанрової специфіки твору: наприклад, перевага канонічного матеріалу в теологічних дослідженнях та, навпаки, апокрифічного в середньовічній новелістиці.

Епоха контрреформації (XVI ст.), а зокрема, постанови Тридентського собору висунула гострі вимоги щодо заборони неканонічних книг та їх цитування (Тридентська постанова De invocatione, veneratione et religuis sanctorum et sacris imaginibus). Згідно з цією концепцією справжня християнська література повинна була виховувати вірних в повній догматичній чистоті.

Так само, як для канонічності існують певні визначені параметри, так і апокрифічпість літературних творів визначається за певними ознаками:

1) Непевне або невідоме походження

Автори або періоди написання апокрифів інші, ніж зазначено в самому тексті. Часто їх називали підкинутими книгами {scripta spuria в латинській традиції або ta notha в грецькій), маючи на увазі сфальсифікований характер апокрифів, автор яких ховався під іменами, відомими зі Старого або Нового Завітів, з метою надати своїм творам відповідної ваги Іриней у славетному творі «Проти єресей» пише про послідовників гностицизму: «вони дійшли до такого безмежжя нахабства, що свій останній твір назвали Євангелієм Істини».

2) Подібність до канонічних книг

Процес фальсифікації вимагав від автора «позичити» не тільки чуже ім’я, а й стиль написання твору. Апокрифи імітують канонічні книги, внаслідок чого деякі з них (наприклад, «Пастир » Герми) вважалися протягом певних періодів аутентичними текстами2 Уподібнення поетики апокрифів до поетики біблійних текстів висувало певні вимоги по відношенню до читача, який за правилами прочитання канонічних творів крім дослівного сприйняття повинен був шукати сенс прихований, більш глибокий.

3) Синкретичний характер

На відміну від книг канонічних, стосовно яких існували вимоги докладного відтворення оригіналу при переписуванні, для апокрифів таких обмежень не було.

Внаслідок цього апокрифи протягом свого існування вбирали елементи різних культурних середовищ — елліністичних, іудейських, християнських, які часто виразно виділяються під час текстологічного аналізу.

4) Узуповнюючий характер Найчастіше апокрифи звертаються до тем біблійної історії, що залишаються нерозкритими, або створюють можливість узуповнень. Так звані апокрифи діахронічні звертаються до історії перших людей після вигнання з раю, життя Діви Марії та дитинства Ісуса; натомість апокрифи синхронічні описували окремих діячів, події, важливі місця - наприклад, есхатологічні візії.

5) Казковий/легендарний характер Апокрифи дуже часто мають жанрові ознаки казки або легенди - їхні герої потрапляють у неправдоподібні, фантастичні ситуації; або, на відміну від канонічних книг, наголошують не стільки на дидактиці, скільки на розважальному елементі.

6) Невідповідність доктрині Апокрифи найчастіше пов’язують із християнськими середовищами, що пізніше визначені були як єретицькі. Апокрифічна література створювалась у цих середовищах з метою підтвердження правильності, відмінної від затвердженої доктрини.

7) Виключення з офіційного обігу Як наслідок, апокрифи виключались з літургійного вжитку, а дуже часто вносились до індексу заборонених творів християнської церквиj Найдавніші з відомих списків канонічних книг Святого Письма - так званий Канон Мураторія (III ст.), канон Оригена (185-254 рр.) та Кирила Єрусалимського (IV ст.) — подають також списки неканонічних книг, відкинутих церквою як апокрифічні. Ті з апокрифів, які не мали суттєвих догматичних розбіжностей з каноном, пропонувалися вірним як додаткова пізнавальна література. Свідоцтва про розповсюдження таких апокрифів зустрічаються в творчості письменників як раннього, так і пізнього середньовіччя — зокрема, у Григорія Турського (VI ст.), св. Бонавентури (XIII ст.) чи Людольфа Саксонського (XIV ст.). Натомість ті апокрифічні писання, які суттєво відрізнялись від канону, суворо заборонялись. Перший список заборонених книг був створений на території Східної Римської імперії ще в V ст. (книги, внесені до таких списків, визнавалися єретицькими і підлягали знищенню).

A. Kayстов

«Пастир"

Герми (уривки)

«Пастир» Герми — (в інших варіантах Ерма) — твір ранньохристиянської літератури, що належить до есхатологічного жанру. Сама назва відображає символічне мислення середньовічної людини, де пастир уособлює божественну силу, що провадить свою отару (вірних) до спасіння. Частина Канону Мураторія, що стосується неканонічних книг, щодо «Пастиря» наводить таку інформацію: «Пастиря нещодавно за наших часів [nuperrime temporibus nostris] (II ст. н.е. - А.К.) у місті Римі написав Герма, коли на апостольському престолі в місті Римі сидів єпископом Пій, його брат, і тому хоча читати його і можна, не можна його одначе подавати вірним у Церкві». І хоча в остаточний варіант канону «Пастир» не ввійшов, тим не менше деякий час вважався канонічним джерелом, що підтверджує так званий Синайський кодекс з IV ст. (найдавніше зібрання книг Нового Завіту, яке до нас дійшло).

Видение третье3

Строение башни, изображающей церковь

І

Однажды было мне, братья, следующее видение. После того как я много раз постился и молил Господа об откровении, которое было обещано мне чрез ту старицу, ночью явилась старица и сказала:

- Так как ты очень просишь и желаешь знать все, то приходи в поле и около шести часов я явлюсь тебе и покажу то, что нужно тебе видеть. Место же выбери сам.

И я избрал место прекрасное, уединенное. Но прежде чем я успел назвать ей это место, она сказала:

- Приду, куда желаешь.

Итак, братья, заметил я часы и явился на поле, к месту, куда назначил ей прийти. И вижу я поставленную скамью, на ней льняная подушка, а над скамьей простерта парусина. Видя такие приготовления, между тем как никого нет на месте, я изумился, волосы у меня поднялись, и ужас объял меня оттого, что я был один. Но придя в себя и вспомнив славу Божию, я ободрился и, преклонив колена, исповедал Богу свои грехи, как всегда. Вот пришла старица с шестью юношами, которых я прежде видел, и, ставши позади меня, слушала, как я молился и исповедовался перед Богом. Коснувшись меня, она молвила:

- Перестань молиться только о грехах своих, молись и о правде, чтобы часть из нее получил ты для дома своего.

Взяв меня за руку, она привела меня к скамейке и велела тем юношам:

- Идите и стройте.

Когда мы остались одни, она сказала мне:

- Садись здесь.

- Госпожа, пусть прежде сядут пресвитеры.

- Я тебе говорю, - настаивала она, - садись.

Я хотел было сесть по правую сторону, но она рукою показала, чтобы садился я по левую сторону. Когда опечалился я, что не позволила сесть мне по правую сторону, она проговорила:

- Не печалься, Герма. Место по правую сторону принадлежит тому, кто уже угодил Богу и пострадал за имя Его. У тебя много недостает для того, чтобы сидеть с ними. Но оставайся в простоте своей, как прежде, и будешь сидеть с ними, равно как и все, кто будет творить дела их и претерпит то, что они претерпели.

II.

Я сказал ей:

- Госпожа, я желал бы узнать, что они претерпели.

- Слушай: лютых зверей, бичевание, темницы, кресты ради имени Его4. За эго принадлежит правая сторона святыни им и всякому, кто пострадает за имя Божие, а остальным — левая сторона. Но для тех и других, и для сидящих по правую сторону, и для сидящих по левую, — одни и те же дары обетования; только сидящие по правую сторону имеют некоторую честь. Ты желаешь сидеть по правую сторону с ними, но у тебя много слабостей. Очисти себя от своих слабостей, и все недвоедушные должны очиститься к тому дню5 от своих слабостей.

Сказав это, она хотела удалиться, но я бросился к ногам ее и умолял ее Господом, чтобы явила мне обещанное видение. И она опять взяла меня за руку, подняла и посадила на скамейку по левую сторону и, поднимая какой-то блестящий жезл, спросила:

- Видишь ли большую работу?

- Госпожа, ничего не вижу.

- Неужели не видишь против себя великой башни, которая на водах строится из блестящих квадратных камней?

Действительно, строилась квадратная башня теми шестью юношами, которые пришли с нею. Многие тысячи других мужей приносили камни. Некоторые доставали камни со дна, другие из земли и подавали тем шести юношам, они же принимали их и строили. Камни, извлеченные со дна, сразу клали в здание, потому что они были гладкие и ровные и так плотно примыкали один к другому, что соединения их нельзя было заметить, и башня казалась возведенной из одного камня. Камни же, принесенные из земли, не все использовались для строительства. Некоторые из них строители откладывали, потому что были они шероховаты, или с трещинами, или светлы и круглы и не годились для здания башни. А некоторые камни они раскалывали и отбрасывали далеко в сторону. И отброшенные камни, видел я, падали на дорогу и, не оставаясь на ней, скатывались: одни в место пустынное, другие попадали в огонь и горели, иные падали близ воды и не могли скатиться в воду, хотя и стремились попасть в нее.

III.

Показав мне это, старица хотела удалиться, но я сказал:

- Госпожа, какая польза мне видеть, но не понимать, что значит это строение?

Она отвечала мне:

- Любопытный ты человек, если желаешь понять значение башни.

- Действительно, госпожа, я желаю понять и возвестить братьям, чтобы и они возрадовались, услышав это, и прославили Господа.

- Услышат многие. И, услышавши, некоторые возрадуются, а другие восплачут; впрочем, и последние, если, услышавши, принесут покаяние, также будут радоваться. Выслушай теперь объяснение башни, я открою все, и не докучай мне более об откровении. Откровения эти закончились, ибо имеют предел. А ты не перестаешь требовать откровений, потому что настойчив. Итак, башня, которую видишь строящейся, — это я, Церковь, которая явилась тебе теперь и являлась прежде. Спрашивай же что хочешь о башне, и я открою тебе, чтобы возрадовался ты со святыми.

- Госпожа, если однажды сочла ты меня достойным того, чтобы все открыть мне, то открой, — просил я старицу.

- Все, что следует открыть тебе, откроется, только бы сердце твое было с Господом и ты не сомневался, что бы ни увидел.

- Госпожа, — спросил я ее, — почему башня построена на водах?

- И прежде я говорила тебе, — отвечала она, — что ты любопытен и усердно изыскиваешь; ища — найдешь истину. Слушай же, почему башня строится на водах: жизнь ваша через воду6спасена и спасется. А башня основана Словом всемогущего и преславного имени и держится невидимою Силою Господа.

IV.

Я на это сказал ей:

- Величественное и дивное дело! А кто, госпожа, те шесть юношей, которые строят?

- Это первозданные ангелы Божии, которым Господь вверил все свое творение для того, чтобы они умножали, благоустраивали и управляли Его творением: их силами и будет окончено строительство башни.

- А кто те остальные, которые приносят камни?

- И это святые ангелы Господа, но первые выше. Когда окончится строительство башни, они все вместе будут ликовать около башни и прославлять Господа за то, что совершилось строительство башни.

- Желал бы я знать, — сказал я, — какое значение и в чем различие камней.

И она отвечала мне:

- Разве ты лучше всех, чтобы тебе это было открыто? Есть более достойные, которым следовало бы открыть эти видения. Но, чтобы прославлялось имя Божие, тебе это открыто и еще откроется ради тех, кто имеет сомнение в сердце своем, будет ли это или нет7. Скажи им, что все это истинно и что ничего нет ложного, но все твердо и крепко основано.

V.

Выслушай теперь и о камнях, на которых возведено здание. Камни квадратные и белые, хорошо приходящиеся один к другому своими соединениями, это суть апостолы, епископы, учителя и дьяконы, которые ходили в святом учении Божием, надзирали и свято и непорочно служили избранникам Божиим, — как почившие, так и живущие еще доселе, — которые всегда пребывали в мире и согласии и слушали взаимно друг друга: потому-то они и в здании башни хорошо примыкают один к другому. А камни, извлекаемые из глубины и закладываемые в здание и соприкасающиеся с прочими камнями, вошедшими в здание, это суть те, которые уже умерли и пострадали за имя Господа.

- Госпожа, я желаю знать, кого означают другие камни, которые достали из земли.

- Те, которые неотделанными кладутся в основание башни, означают людей, которых Бог одобрил за то, что они жили праведно пред Господом и исполняли Его заповеди8. А которые приносятся и кладутся в само здание башни, это суть новообращенные к вере и верные. Ангелами призываются они к совершению добра, и потому не нашлось в них зла.

- А те камни, которые откладываются в сторону возле башни?

Она ответила:

- Это те, которые согрешили и желают покаяться; потому они брошены невдалеке от башни, что будут пригодны, если покаются. Посему желающие покаяться будут тверды в вере, если только принесут покаяние теперь, пока строится башня. Ибо когда строительство окончится, то им уже не найдется места в самом здании, и они, отверженные, только останутся лежать при башне.

VI.

Желаешь знать, кто те камни, которые раскалывают и отбрасывают далеко от башни?

- Желаю, госпожа.

- Это суть сыны беззакония, которые уверовали притворно и от которых не отступила неправда всякого рода; потому они не имеют спасения, что не годны в здание по неправедности своей, — они расколоты и отброшены далеко по гневу Господа за то, что оскорбили Его. А значение прошлых камней, которые во множестве видел ты сложенными и не использованными в строительстве, таково. Шероховатые суть те, которые познали истину, но не остались в ней и не находятся в общении со святыми, потому они и не годны. Камни с трещинами — это суть те, которые держат в сердцах вражду друг к другу; будучи вместе, они миролюбивы, но, разойдясь, обретают в сердцах злобу. И эта злоба — трещины в камнях. Камни меньшего размера — это те люди, которые, хоть и уверовали, но имеют еще много неправды, поэтому они коротки.

- Кто же, госпожа, белые и круглые камни, что тоже не идут в здание башни?

Она отвечала мне:

- Доколе ты будешь глуп и неразумен? Ты обо всем спрашиваешь и ничего не понимаешь. Белые и круглые камни — это те, которые имеют веру, но имеют и богатства века сего; и когда придет гонение, то ради богатств своих и попечений они отрекутся от Господа.

- Когда же будут они угодны Господу?

- Когда отсечены будут богатства их, которые их утешают, тогда они будут полезны Господу для здания. Ибо как круглый камень, пока не будет обсечен и не лишится некоторых своих частей, не сможет стать квадратным, так и богатые в нынешнем веке, если не лишатся своих богатств, не смогут быть угодными Господу. Прежде всего ты должен знать это по себе самому: когда ты был богат, был бесполезен; а теперь ты полезен и годен для жизни; ты и сам был из числа тех камней.

VII.

Прочие же камни, которые ты видел, были отброшены далеко от башни, катились по дороге и с дороги скатывались в места пустынные, означают тех, которые, хотя уверовали, по, по сомнению своему, оставили истинный путь, думая, что они могут найти лучший. Но они обольщаются и бедствуют, ходя по путям пустынным. Камни, упавшие в огонь и горевшие, означают тех, которые навсегда отказались от живого Бога и которым, по причине преступных похотей, ими творимых, уже не приходит мысль покаяться.

- Кого же означают камни, которые падали близ воды и не могли скатиться в нее?

- Тех, которые слышали Слово и желают креститься во имя Господа, когда приходит им на память святость истины, но потом они уклоняются и опять предаются своим порочным пожеланиям.

Так она окончила объяснение башни. Но я, будучи настойчив, спросил ее:

- Есть ли покаяние для тех камней, которые отброшены, и будет ли им место в этой башне?

Она сказала:

- Есть для них покаяние; но в этой башне не найдут они места, а попадут в иное, низшее место, причем тогда, когда они пострадают и исполнятся дни грехов их. И за то они будут переведены, что приняли Слово истинное. И тогда избавятся они от наказаний своих, когда содрогнутся сердцем от порочных дел, ими сотворенных, и они покаются. Если же они не опомнятся, то не спасутся из-за упорства своего сердца.

VIII.

Когда я перестал спрашивать старицу обо всем этом, она предложила:

- Хочешь увидеть еще что-то?

И так как я очень желал увидеть, то радость отразилась на лице моем. Взглянув на меня, она улыбнулась и спросила:

-- Видишь семь женщин вокруг башни?

- Вижу, госпожа.

- Башня эта по распоряжению Господа ими поддерживается. Слушай теперь об их действиях. Первая из них, которая держит башню руками, называется Верою; посредством нее спасаются избранники Божии. Другая же, которая препоясана и ведет себя мужественно, называется Воздержанием, она - дочь Веры. Кто последует за нею, будет блажен в своей жизни, ибо удержится от всех худых дел и всякой злой похоти и станет наследником вечной жизни.

- Кто же другие пять, госпожа?

- Дочери одна другой. Одна называется Простотою, другая Невинностью, третья Скромностью, четвертая Знанием, пятая Любовью. Поэтому, когда исполнишь дела матери их, тогда сможешь и все соблюсти.

- Хотел бы я знать, госпожа, какую каждая из них имеет силу?

- Слушай, — отвечала она, — силы их одинаковы: они связаны между собою и следуют одна за другою, как и рождены. От Веры рождается Воздержание, от Воздержания Простота, от Простоты Невинность, от Невинности Скромность, от Скромности Знание, от Знания Любовь. Действия их чисты, целомудренны и святы, и кто послужит им и будет в силе исполнять дела их, тот будет иметь обитель в башне со святыми Божиими.

Я спросил ее о времени, не конец ли уж теперь. Но она громко воскликнула:

- Неразумный человек! Неужели не видишь ты, что башня все еще строится? Когда башня будет построена, тогда и будет конец. Не спрашивай у меня ничего более. И этого напоминания и обновления душ ваших достаточно для тебя и для всех святых. Не для тебя одного это открыто, но чтобы ты возвестил всем. Итак, по прошествии трех дней ты, Герма, должен уразуметь следующие слова, которые имею сказать тебе, чтобы ты довел их до ушей святых, дабы, слушая и исполняя их, очистились от своих неправд — и ты вместе с ними.

IX.

Послушайте меня, дети. Я воспитала вас в великой простоте, невинности и целомудрии, по милосердию Господа, который излил на вас правду, чтобы вы очистились от всякого беззакония и лжи, а вы не хотите отступиться от неправд ваших. Итак, теперь послушайте меня. Живите в мире, заботьтесь друг о друге, поддерживайте себя взаимно и не пользуйтесь одни творениями Божиими, но щедро раздавайте нуждающимся. Некоторые от многих яств наносят вред своей плоти и истощают ее. А у других, не имеющих пропитания, также истощается плоть оттого, что нет в достатке пищи и гибнут тела их. Такое невоздержание пагубно для тех, кто имеет и не делится с нуждающимися. Подумайте о грядущем суде. Вы, кто превосходит других богатством, отыскивайте алчущих, пока еще не окончена башня. Ибо после, когда завершится строительство, пожелаете благотворить, но не будет вам места. Итак, смотрите вы, гордящиеся своими богатствами, чтобы не восстенали терпящие нужду, стон их взойдет к Господу — и удалены вы будете со своими сокровищами за двери башни. Тем теперь говорю, кто начальствует в Церкви и главенствует: не будьте подобны злодеям. Злодеи, по крайней мере, яд свой носят в сосудах, а вы отраву свою и яд держите в сердце; не хотите очистить сердец ваших и чистым сердцем сойтись в единомыслие, чтобы иметь милость от Великого Царя. Смотрите, дети, чтобы такие разделения ваши не лишили вас жизни. Как хотите вы воспитывать избранников Божиих, когда сами не имеете научения? Поэтому вразумляйте себя взаимно и будьте в мире между собою, чтобы и я, радостно представ пред Отцом вашим, могла дать отчет за вас Господу,

X.

Когда она перестала говорить со мною, пришли те шесть юношей, которые строили, и понесли ее к башне, а другие четверо взяли скамью и также отнесли ее в башню. Лица сих последних я не видал, потому что они были обращены в другую сторону. Когда она удалялась, я просил ее объяснить различные облики, в которых являлась она мне. Но она сказала в ответ:

- Это пусть другой объяснит тебе.

А явилась она мне, братья, в первом видении, в прошлом году, очень старою,

сидящею на кафедре. Во втором видении она имела лицо юное, но тело и волосы старческие, и беседовала со мною стоя; впрочем, была веселее, нежели прежде. В третьем же видении она вся была гораздо моложе, с прекрасным лицом, но со старческими волосами; она была вполне весела и сидела на скамейке. И очень я печалился, что не понятны мне такие различия, пока не увидел во сне ночном ту старицу, и она сказала мне:

- Всякая молитва нуждается в смирении, поэтому постись и получишь от Господа, чего просишь.

Итак, я постился один день, и в ту же ночь явился мне юноша и сказал:

- Почему ты так часто в молитве просишь откровений? Смотри, чтобы, прося многого, не повредить тебе своей плоти. Достаточно для тебя и этих откровений. Сможешь ли видеть откровения еще больше тех, которые видел?

- Господин, я об одном только прошу, чтобы мне было дано полное объяснение насчет трех обликов той старицы.

- Доколе будете вы неразумны? - укорил он. - Сомнения ваши делают вас неразумными, потому что не имеете в сердцах ваших устремления к Господу.

Я отвечал ему:

- От тебя мы узнаем об этом вернее.

XI.

- Слушай, - сказал он, - об обликах, которые тебя интересуют. Почему в первом видении явилась тебе старица, сидящая на кафедре? Потому что дух ваш обветшал и ослабел и не имеет силы от грехов ваших и сомнений сердца. Ибо как старцы, не имеющие надежды на обновление сил, ничего другого не желают, кроме успокоения на ложе, так и вы, обремененные житейскими делами, впали в беспечность и не возложили попечении своих на Господа; одряхлел ваш разум и состарились вы в печалях ваших.

- Я желаю узнать, господин, почему она сидела на кафедре?

- Потому, - отвечал он мне, - что всякий немощный сидит на седалище по причине своей слабости, чтобы имело поддержку немощное тело его. Бот тебе смысл первого явления.

XII.

- Во втором видении ты видел ее стоящей, с помолодевшим лицом и более веселою, нежели прежде; а тело и волосы были у нее старческие. Выслушай и эту притчу. Когда кто сильно состарится и отчается в самом себе из-за своей слабости и бедности, то ничего другого не ожидает, только последнего дня своей жизни. Но вдруг получает он наследство. Узнав об этом, он вскакивает повеселевший, к нему возвращаются силы, обновляется дух его, который одряхлел от прежних дел; он уже не лежит, но, восставши, мужественно действует. То же произошло и с вами, когда услышали вы об откровении, которое Бог сообщил вам. Господь сжалился над вами и обновил дух ваш — и вы отложили свои немощи, пришло к вам мужество, вы укрепились в вере, и Господь, видя вашу верность, возрадовался. Поэтому показал Он вам строение башни - и иное покажет, если будет между вами чистосердечный мир.

XIII.

В третьем видении ты видел, что она еще моложе, прекрасна, весела и лицо ее светло. Сравнить это с тем можно, как если бы к печалящемуся человеку пришел добрый вестник — тотчас он забыл бы прежнюю скорбь, ни о чем другом не думал, как об услышанной им вести; ободряется и обновляется дух его от радости. Так точно и вы получили обновление душ ваших, узнав такие блага. А что ты видел ее сидящею на скамье — это означает твердое положение, так как скамейка имеет четыре ножки и стоит твердо, да и мир поддерживается четырьмя стихиями. Поэтому и те, которые всецело, от всего сердца покаются, помолодеют и окрепнут. Теперь имеешь ты полное объяснение. Не проси более никаких откровений. Если же нужно будет, то откроется тебе.

Заповедь седьмая

О том, что должно бояться Бога, а дьявола бояться не должно

- Бойся, - говорил пастырь, - Господа и соблюдай заповеди Его, ибо, соблюдая заповеди Божии, будешь тверд в любом деле и преуспеешь в нем. Боясь Господа, будешь все делать хорошо. Вот страх, которым должно страшиться, чтобы спастись. Дьявола же не бойся: боясь Господа, ты будешь господствовать над дьяволом, потому что в нем нет никакой силы. А в ком нет силы, того не должно бояться. В ком есть превосходная сила, того и должно бояться. Ибо всякий имеющий силу внушает страх; а кто не имеет силы, всеми презирается. Бойся, впрочем, дел дьявола, потому что они злы; боясь Господа, ты не совершишь дел дьявола, по удержишься от них. Двоякий есть страх. Если ты захотел сделать злое, то бойся Бога — и не сделаешь этого. Равно если бы захотел ты сделать доброе, то опять бойся Бога и сделаешь его. Подлинно, страх Божий велик, силен и славен. Итак, бойся Бога, и будешь жить. И все те, которые будут бояться Его, соблюдая Его заповеди, будут жить с Богом; а которые не соблюдают Его заповедей, в тех нет жизни.

Видіння Господа на троні

1 Apokryfy Nowego Testamentu. Lublin, 1986. - c.33.

2 Apokryfy Nowego Testamentu. T. 1.. Lublin 1986. S.38.

3 Текст та коментарі за виданням: «Пастырь» Гермы. М., 1997.

4 Имеются в виду преследования христиан при императоре Нероне, который обвинил их в поджоге Рима во время грандиозного пожара 64 г. Христиан подвергали изощренным пыткам и казням.

5 То есть ко дню Второго Пришествия Христа и Страшного суда.

6 То есть через крещение.

7 Во II в. среди христиан усилились сомнения в реальности скорого наступления Страшного суда (ер. Второе послаще апостола Петра в Новом завете: «...явятся наглые ругатели... говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». — 3:3-4).

8 Имеются в виду ветхозаветные пророки и праведники, которые провозвестили, согласно христианским верованиям, приход на землю Иисуса.

9 Ж.-Л.Гофф. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С.302.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.