Українська література ХХ століття - О. В. Слюніна 2014


Список використаних джерел

1. Авксентьєва Г. А. Імпресіоністичне образотворення М. Коцюбинського та О. Гончара / Г. А. Авскентьєва// Проблеми сучасного літературознавства: зб. наук. праць. — Одеса, 1999. —№ 3. — С. 164-169.

2. Аврахов Г. Г. Майстерність портрета у М. Коцюбинського / Г. Г. Аврахов// У вінок М. Коцюбинському: Збірник статей і повідомлень. — К. — 1967. — С. 112-139.

3. Агеєва В. П. Екзистенційні мотиви у драматургії Миколи Куліша / В. П. Агеєва // Наукові записки. — 1998. — № 4. — С. 52-59.

4. Агеєва В. П. Імпресіоністична поетика М. Коцюбинського / B. П. Агеєва// Слово і час. — 1994. —№ 9. — С. 11-17.

5. Андрухович Ю. І. Постмодернізм — не напрям, не течія, не мода / Ю. І. Андрухович // Слово і час. — 1999. — № 3. — С. 56-66.

6. Анісімова Н. П. «Стоїть душа віч-на-віч з самотою...»: художнє вираження екзистенціалу самотності в поезії Павла Гірника / Н. П. Анісімова // Актуальні проблеми слов’янської філології. — Бердянськ, 2009. — № 21. —C. 489-501.

7. Анісімова Н. П. Український поетичний авангард кінця XX ст. / Н. П. Анісімова // Дивослово. — 2003. — № 6. — С. 2-10.

8. Астаф’єв О. Г. «Нью-Йоркська група»: до генези назви / О. Г. Астаф’єв // Слово і час. — 1998. — № 2. — С. 14-18.

9. Афанасьев А. Н. Древо жизни : [избр.ст.]/ Александр Николаевич Афанасьев. — М. : Современник, 1982. — 464 с.

10. Барабаш М. М. Жанрові особливості та образно-стильові домінанти готично-притчевої прози Валерія Шевчука [Електронний ресурс] / М. М. Барабаш. — Режим доступу до журн.:

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/31848/01- Barabash.pdf? sequence=1

11. Барляева Е. А. Об использовании архетипов в литературе / Е. А. Барляева // Архетипы, мифологемы, символы в художественной картине мира писателя : материалы междунар. заоч. науч. конф., 19-24 апр. 2010 г. / под ред. Г. Г. Исаева. — Астрахань, 2010. — С. 26-29.

12. Бидерман Г. Энциклопедия символов / Г. Бидерман; [пер. с нем., общ.ред. и предисл. Свенцицкой И. С.]. — М. : Республика, 1996. — 335 с.

13. Бірюкова О. О. Лінгвостилістичні особливості української діаспорної поезії 60-80-х років ХХ століття: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Бірюкова Олена Олександрівна. — К., 2004. — 188 с.

14. Борисенко Н. М. Роман «Три листки за вікном» Валерія Шевчука як об’єкт літературознавчого осмислення / Н. М. Борисенко // Рідний край. — 2012. — № 2 (27). — С. 135-141.

15. Бурченя В. В. Романістика Романа Іваничука: інтерпретація минулого / В. В. Бурченя // Український модернізм зі столітньої відстані. Актуальні проблеми сучасної філології. — 2001. Рівне. — С. 171-174 (Серія :Літературознавство).

16. Вельш В. Наш постмодерний модерн [пер. з нім. А. Л. Богочова, М. Д. Култаєвої, Л. А. Ситніченко] / В. Вельш. — К. : Альтерпрес, 2004. — 328 с. (Серія «Сучасна гуманітарна бібліотека»).

17. Веретейченко І. А. Українськість та європейськість у літературній дискусії 20-х роках ХХ століття / І. А. Веретейченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — № 3 (166), Ч. І. — С. 25-31 (Серія : Філологічні науки).

18. Вернадский В. И. Философские мысли натуралиста / Владимир Иванович Вернадский. — М. : Наука, 1988. — 520 с.

19. Вісімдесятники :антологія нової української поезії / [упоряд. І. М. Римарук]. — Едмонтон ; К. : Вид-во Канад. ін-ту укр. студій, 1990. — 205 с.

20. Войтович В. М. Українська міфологія / В. М. Войтович. — К. :Либідь, 2002. — 664 с.

21. Голобородько Я. Ю. Микола Куліш: сучасний погляд / Я. Ю. Голобородько. — Харків : Вид. група «Основа», 2004. — 144 с. (Серія «Бібліотека журналу «Вивчаємо українську мову та літературу»»; Вип. 2).

22. Голобородько Я. Ю. Саундтреки свідомості. Стиль Сергія Жадана / Я. Ю. Голобородько. — Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2007. — № 3. — С. 83-95.

23. Голобородько Я. Ю. Художньо-естетична цивілізація Миколи Куліша : монографія / Я. Ю. Голобородько. — Херсон : Херсон. держ. пед. ін-т, 1997. — 314 с.

24. Грабовський В. Н. Таємна місія таланту: поетичний профіль Павла Мовчана / В. Н. Грабовський // Літературна Україна. — 2004. — 15 лип. — С. 4.

25. Гундорова Т. І. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Т. І. Гундорова. — К. : Критика, 2005. — 264 с.

26. Гундорова Т. І. ПроЯвлення слова. Дискусія раннього українського модернізму / Т. І. Гундорова. — К. : Критика, 2009. — 441 с.

27. Двуличанська О. А. Творчість Юрія Андруховича як дзеркало суспільних перетворень 80-90-х років ХХ століття / О. А. Двуличанська // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2009. — № 3 (166), Ч. І. — С. 171-176 (Серія : Філологічні науки).

28. Денисова Т. Н. Феномен постмодернізму: контури і орієнтири / Т. Н. Денисова // Слово і час: Літературознавчий часопис. —1995. — № 2. — С. 18-27.

29. Дзюба І. М.«... І вічні питання до білого світу». Нотатки про лірику Леоніда Талалая / І. М. Дзюба // Слово і час. — К., 1992. — № 2. — С. 33-37.

30. Дмитренко А. В. Особливості хронотопу збірки «Сибірські новели» Б. Антоненка-Давидовича / А. В. Дмитренко // Вісник Запорізького національного університету : зб. наук. праць. — Запоріжжя, 2010. — № 2. — С. 86-88 (Серія: Філологічні науки).

31. Єрмакова Н. П. Феноменологія «Народного Малахія» М. Куліша — Л. Курбаса / Н. П. Єрмакова // Вісник Львівського університету. — 2007. — № 7. — С. 21-43.

32. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : [словник- довідник] / В. В. Жайворонок. — К. : Довіра, 2006. — 705 с.

33. Жулинський М. Г. Та, що молиться Богові віршами / М. Г. Жулинський // Євангеліє від ластівки : Вибр. твори / І. В. Жиленко. — К. : Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2006. — С. 5-18.

34. Зборовська Н. В. Стильовий портрет шістдесятництва / Н. В. Зборовська // Слово і час. — 2001. — № 12. — С. 26-42.

35. Зварич В. З. Стилетворчі функції традиційних образів у поезії неокласиків : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.06 «Теорія літератури» / В. З. Зварич. — Тернопіль, 2002. —19 с.

36. Ільницький О. Р. Український футуризм (1914-1930) / О. Р. Ільницький. — Львів : Літопис, 2003. — 456 с.

37. Історія української літератури ХХ століття : підруч. : у 2 т. / [за ред. В. Г. Дончика]. — К. : Либідь, 1998. — Т. 1. 1910-1930 роки. — 1993. — 784 с.

38. Історія української літератури ХХ століття : підруч. : у 2 т. / [за ред. B. Г. Дончика]. — К. : Либідь, 1998. — Т. 2. Друга половина ХХ століття. — 1998. — 456 с.

39. Карікова Н. М. «Останній могікан з періоду розстріляного відродження»: Б. Антоненко-Давидович як борець за культуру української мови / Н. М. Карікова // Український смисл. — Дніпропетровськ, 2012. — № 1. —C. 24-41.

40. Керлот Х. Э. Словарь символов / К. Х. Эдуардо. — М. : Refbooks, 1994. — 608 с.

41. Кизилова В. В. Смислове навантаження поетичного тексту Ірини Жиленко (на матеріалі поезій для дітей «Гном у буфеті», «Жар-птиця», «Підкова») / В. В. Кизилова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. — Луганськ, 2010. — № 5 (192). — С. 72-76.

42. Кленовкін О. Олесь Курбас: система і метод / О. Кленовкін // Український театр. — 1999. — № 4. — С. 27-30.

43. КолошукН. Г. Модернізм, експресіонізм, постмодернізм... (До питання про літературні напрями і типи творчості у ХХ ст., матеріали до уроків) / Н. Г. Колошук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2002. — № 4. — С. 36-45.

44. Констанкевич І. М. Історія української літератури ХХ ст. (20-30-ті роки) : хрестоматія / І. М. Констанкевич, Л. С. Дружинович. — Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2009. — 216 с.

45. Корнієнко Н.М. Лесь Курбас: репетиція майбутнього / Н. М. Корнієнко. — К. : Либідь, 2007. — 328 с.

46. Косарєва Г. С. Інтерпретація міфологем у романі Валерія Шевчука «Три листки за вікном» [Електронний ресурс] / Г. С. Косарєва. — Режим доступу до журн. :

http://dspace.nbuv. gov. ua/bitstream/handle/123456789/31837/13- Kosareva.pdf?sequence=1.

47. Косінова О. М. Проблеми символізму у творчості Богдана Лепкого та Павла Тичини / О. М. Косінова // Наукові записки ТНПУ. — 2012. — № 36. — С. 71-76.

48. Кузнецов Ю. Б. Імпресіонізм в українській прозі кін. ХІХ — поч. ХХ ст..: Проблеми естетики і поетики. — К. : ЗОДІАК-ЕКО. — 1995. — 303 с.

49. Курант І. Художня модель світу в поезії Михайла Драй-Хмари / І. Курант // Studia methodologica. — 2002. — № 12. — С. 41-44.

50. Літературознавчий словник-довідник / [за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка]. — [2-ге вид., випр. і доп.]. — К. : Академія, 2006. — 752 с.

51. Логвиненко О. М. Мить щасливого страждання у ліриці Леоніда Талалая / О. М. Логвиненко // Вітчизна. — 2000. — № 7-8. — С. 148-149.

52. Малюшицкая Н. В. Психологические аспекты театрального творчества Леся Курбаса / Н. В. Малюшицкая // Наука і освіта. — 2000. — № 4. — С. 59-60.

53. Масальський В. І. Мова і стиль творів М. Коцюбинського / В. І. Масальський. — К. : Рад. шк., 1965. — 125 с.

54. Матвієнко Н. М. Перекладацька діяльність Миколи Костьовича Зерова / Н. М. Матвієнко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2000. — № 4. — С. 48-50.

55. Мельник Я. Г....І поміж небом і тобою ніщо буденне не стоїть (Штрихи до портрета Леоніда Талалая) / Я. Г. Мельник // Українська мова і література в школі. — К., 1985. — № 7. — С. 21-28.

56. Мовчан Р. В. Стильовий етюд прозової моделі модернізму 20-х років ХХ століття / Р. В. Мовчан // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2006. — № 2. — С. 70-82.

57. Московкіна 1.1. Поетика Василя Стефаника / І. І. Московкіна // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. — 2011. — № 2(14). — С. 84-97.

58. Нєгодяєва С. А. Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.01 «Українська література / С. А. Нєгодяєва. — Х., 2007. — 19 с.

59. Огнєва Т. К. Відбиток часу у дзеркалі буття : монографія / Т. К. Огнєва. — К. : Академвидав, 2008. — 216 с. (Серія «Монограф»).

60. Олійник І. Г. Мова поезії вісімдесятників / І. Г. Олійник // Українська мова і література в школі. — 1993. — № 2. — С. 37-40.

61. Павлишин М.Українська культура з погляду постмодернізму / М. Павлишин // Сучасність. — 1993. — № 12. — С. 237-255.

62. Павлишин М. Р. Тарас Шевченко і його доба у творчості Валерія Шевчука / М. Р. Павлишин // Сучасність. — 1989. — № 3(335). — С. 26-35.

63. Привалова С. П. Життя і творчість письменника-земляка Б. Антоненка-Давидовича / С. П. Привалова // Українська література в загальноосвітній школі. — 2003. — № 1. — С. 37-42.

64. Прокоф’єв І. П. Поетика Леоніда Талалая: дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Прокоф’єв Іван Петрович. — Кам’янець-Подільський, 2004. — 175 с.

65. Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини ХХ століття : семантико-функціональний аспект : монографія / Любов Омелянівна Пустовіт / упоряд. В. І. Матюша, П. А. Матюша, І. Л. Михно. — К. : Рідна мова, 2009. — 243 с.

66. Рашкевич М. М. Український символізм як явище в історії світової думки / М. М. Рашкевич // Вісник Львівського університету. — 2007. — № 3. — С. 108-114 (Серія : Журналістика).

67. СартрЖ.-П. Экзистенциализм — это гуманизм / Ж.-П. Сартр // Сумерки богов. — М. : Изд-во полит.л-ры, 1989. — С. 319-344.

68. Славинський М. Б. Не має епігонів: етюд про творчість українського поета-лірика Павла Мовчана / М. Б. Славинський // Літературна Україна. — 2004. — 17 черв. — С. 6.

69. Сологуб Н. М. Мовний світ Олеся Гончара / Н. М. Сологуб. — К. : Наук. думка, 1991. — 140 с.

70. Сюта Г. М. Лінгвосвіт поезії авторів Нью-Йоркської групи : монографія / Галина Миколаївна Сюта. — К. : Інститут української мови НАН України : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. — 164 с.

71. Таран О. С. Семантика символів природи в поезіях Олександра Олеся: лінгвопоетичний та етнокультурний аспекти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. С. Таран. — Х., 2002. — 21 с.

72. Телещенко Н. М. Театр Леся Курбаса як модель українського експресіонізму / Н. М. Телещенко // Наукові записки Національного університету Києво-Могилянська академія. — 1998. — № 4. — С. 106-109 (Серія: Філософія).

73. Тузов В. О. Авангардистські тенденції в українській літературі початку ХХ століття: сучасний погляд / В. О. Тузов // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2010. — № 1. — С. 73-77.

74. Федоровсъка Л. К. Подвижництво духу — як необхідність часу: Про деякі тенденції та шукання прози вісімдесятих років / Л. К. Федоровська // На чистих берегах. — К. : Рад. письменник, 1990. — С. 7-36.

75. Филипович П. П. Про Михайля Семенка // Літературно-критичні статті / Филипович П. П. — К. : Дніпро. — С.226-230.

76. Философский энциклопедический словарь / [ред. кол. С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-оглы]. — [2-е изд.]. — М. : Сов. энцикл., 1989. — 815 с.

77. Фізер І. Постмодернізм: post\ante\modo — термін із нульовим закінченням / І. Фізер // Сучасність. — 1998. — № 11. — С. 111-123.

78. Філософський енциклопедичний словник / [голов. ред. В. І. Шинкарук]. — К. : Абрис, 2002. — 744 с.

79. Франко І. Я. Із секретів поетичної творчості / І. Я. Франко // Зібрання творів: у 50 т. / І. Я. Франко. — К. : Наук. думка, 1976-1986. — Т. 31 : Літературно-критичні праці (1897-1899). Дослідження. Статті. Матеріали. — 1981. — С. 45-119.

80. Фромм Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. — К. : Ника-центр, 1998. — 400 с.

81. Хамедова О. А. Сучасна рецепція творчості Б. Антоненка- Давидовича / О. А. Хамедова // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — Вип. 13. — С. 126-137.

82. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: постмодерний період : навч.посіб. / Р. Б. Харчук. — К. : ВЦ «Академія», 2008. — 248 с.

83. Хмель О. С. Екзистенціалістські мотиви в «Сибірських новелах» Б. Антоненка-Давидовича : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук : спец. 10.01.01 «Українська література» / О. С. Хмель. — Х., 2007. — 19 с.

84. Церна Г. М. Проблема митця і влади в поезії «неокласиків» / Г. М. Церна // Вісник Запорізького державного університету. — 2002. — №. 3. — С. 158-163.

85. Черниш Г. Український футуризм і довкола нього / Г. Черниш // Двадцяті роки: літературні дискусії, полеміки: Літературно-критичні статті. — К. : Дніпро, 1991. — С. 90-123.

86. Читайло О. Марія Людкевич: «Юних письменників зацікавило фентезі» [Електронний ресурс] / О. Читайло // Високий замок — 2008. — № 184. — Режим доступу : http://www.wz.lviv.ua/pages.php?ac=arch&atid=68363

87. Шегеда О. П. Символіка розсипаних перл у поезії «Молодої Музи» / О. П. Шегеда // Вісник Житомирського державного університету. — 2008. — № 42. — С. 221-224.

88. Шерех Ю. Го-Гай-Го: Про прозу Ю. Андруховича і з приводу / Ю. Шерех // Сучасність. — 1996. — № 10. — С. 120-128.

89. Юркевич П. Д. Вибране / П. Д. Юркевич. — К. : Абрис, 1993. — 416 с.

90. Якубовська М. С. У дзеркалі слова : есеї про сучасну українську літературу / М. С. Якубовська. — Львів : Каменяр, 2005. — 751 с.

91. Яровий О. С. Смислові контури поезії Ірини Жиленко / О. С. Яровий // Слово і час. — 2000. — № 10. — С. 45-47.

92. Яценко Т. М. Імпресіонізм як стильова течія модернізму. Оглядова лекція у структурі літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» / Т. М. Яценко // Українська мова і література в школі. — 2011. — № 1. — С. 24- 27.

93. Leech G. N. A linguistic guide to English Poetry / G. N. Leech. — London : Longman, 1969. — 256 p.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.