Українська література ХХ століття - О. В. Слюніна 2014

Завдання
Специфіка світосприйняття особистості ХХ століття. Модернізм в українській літературі

1. Доповніть схему, указавши головні відгалуження модернізму та їхні характерні риси.

2. Заповніть таблицю, указавши основні риси модернізму.

Модернізм

Ознака

Характеристика ознаки

3. Прокоментуйте подані вислови.

1. Модерністське мистецтво має маси проти себе, і воно завжди буде мати їх проти себе. Воно, по суті, чуже народові й більш того, воно вороже народові (Х. Ортега-і-Гассет). 2. У художньому творі форма повинна сама по собі утворювати матеріал, заради якого й існує художній твір. Ця форма, що водночас є і матеріалом, не повинна виражати нічого, окрім себе самої... Зміст художнього твору є ніщо інше, як саме формоутворення (К. Фідлер). 3. Модернізм можна вважати бунтом проти «реалізму», але не проти «реальності». Реальність слід знаходити не в узгоджених зовнішніх подіях, а в потоці свідомості, що виникає в зіткненні з цими подіями, які швидко обираються, набирають певної форми, викликають переживання (Дж. Е. Міллер). Найбільш неймовірне, безглузде та незрозуміле відбувається в буденній, тривіальній обстановці. Вторгнення фантастичного аж ніяк не супроводжується барвистими романтичними ефектами, а оформлюється як найприродніша річ у світі, що не викликає ні в кого подиву (Д. Затонський). Модерністський процес є процесом перетворення реальних явищ, подій, проблем на ідіоми, символи, знаки — тобто абстрактні форми, що не відображають дійсності, а лише її символічно моделюють, створюють дещо подібне до адекватного їй душевного настрою (Д. Затонський). 4. Романтизм — бунт проти розчарувань, раціональності й нівелювання особистості, реалізм — мистецтво втрачених ілюзій, жорстокої дійсності й суду над нею, модернізм — мистецтво «іншої» реальності, реальності, що характеризується внутрішньою свободою, реальності, яку автор бачить особливо (Із посібника).

4. Термінологічна ідентифікація. Поєднайте назву терміна з його визначенням.

1. Імпресіонізм

А Напрям модернізму, представники якого створювали такі образи, що навіювали певні настрої та асоціації, проте повчальних мотивів митці намагалися уникати.

2. Експресіонізм

Б Сукупність літературно-мистецьких тенденцій, що заперечували реалістично-натуралістичну практику в художній дійсності.

3. Футуризм

В Відгалуження модернізму, напрям, який основним завданням мав передачу мінливих миттєвих вражень.

4. Символізм

Г Напрям, що виникає в кризові періоди історії мистецтва, йому властиве прагнення зруйнувати попередні естетичні системи.

5. Авангардизм

Д Напрям, що прагнув утвердити ідею про настання технічної цивілізації, зруйнувати всі принципи написання текстів. Цьому напряму властива філософія «трьох М».

6. Модернізм

Е Напрям модернізму, який мав передавати не стільки враження від дійсності, скільки напружене, гранично емоційне світосприйняття автора.

5. Погодьтеся або спростуйте думку. Неправильні твердження виправте.

1. Імпресіонізм — це напрям у мистецтві, який основним завданням вважав витончене відтворення особистісних вражень та спостережень, мінливих миттєвих відчуттів та переживань. 2. Основоположником футуризму був Ф. Т. Марінетті. 3. Імпресіонізм належить до авангардистських напрямів. 4. Експресіонізму властива сугестія. 5. Імпресіонізм зародився у французькому живописі, а назва напряму походить від назви картини Е. Мане. 6. Митець- імпресіоніст своє завдання вбачає в зображенні й описі того, що відчуває. 7. Модернізм прийшов на зміну романтизму. 8. Експресіонізм не належить до авангардистських напрямів модернізму. 9. До головних ознак модернізму належать: індивідуалізм, елітарність, символізм, індивідуалізм, примат форми над змістом, заперечення художніх принципів реалізму й натуралізму, перевага

інтуїтивного начала над раціональним. 10. Деструкція в експресіонізмі має підносити людину на вищій щабель.

6. Розгадайте кросворд

С

Ф

У

Т

У

Р

И

З

Е

С

И

М

В

О

Л

М

М

М

Т

І

Ц

І

Я


Е

О

С

Я

К

В

М

Н

Н

Е

Д

У

А

Е

З

К

Е

Г

Е

Р

П

Т

І

О

С

У

С

Т

Л

І

Н

І

М

П

Р

Е

С

І

О

1. Лідер футуризму в Україні. 2. Авангардистський напрям, «мистецтво майбутнього». 3. Напрям модернізму, що базується на принципі фіксації вражень, спостережень. 4. Художник, чия картина дала назву цілому напряму в модернізмі. 5. Художній образ, що умовно відтворює усталену думку, ідею, почуття. 6. Навіювання. 7. Перший етап становлення футуризму як нового мистецтва.

7. Знайдіть зайве за змістом. Свою думку обґрунтуйте.

1. Імпресіонізм, неоромантизм, футуризм, символізм. 2. В. Маяковський, Гео Шкурупій, М. Семенко, В. Стефаник. 3. «Нова генерація», «Фламінго», «Аспанфут», «Гарт». 4. Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм.

5. Модернізм, романтизм, експресіонізм, реалізм.

8. Допишіть твердження.

1. Авангардизм — це... 2. До авангардистських течій належать... 3. «Три М» розшифровуються як. 4. Напрям модернізму, якому властиве відображення загостреного суб’єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське Я, напруга переживань та емоцій, бурхлива реакція на дегуманізацію суспільства, знеособлення в ньому людини, на розпад духовності — це. 5. Лідер футуризму на теренах України — це. 6. Дадаїзм — це. 7. Особливості неоромантизму.

9. Дайте відповіді на питання.

1. Що таке модернізм? Коли він виник та які причини його виникнення? 2. Який напрям панував у літературі до початку ХХ століття? Які його риси? 3. Кого з філософів уважають предтечами модернізму? Які їхні постулати стали основою для нового напряму? 4. Чи правильним є твердження про вичерпання реалізмом та натуралізмом своїх можливостей і постання з цієї причини модернізму як альтернативи? 5. Наскільки принциповим є для літератури модернізму питання співвідношення правдоподібності й правди, істини? Чи є актуальним для митця-модерніста пошук правдивого, конкретно -історичного зображення дійсності? 6. Назвіть основні риси модернізму та охарактеризуйте їх. 7. Що таке імпресіонізм? Дайте коротку характеристику цього напряму.

10. Які напрями належать до авангардистських? Охарактеризуйте експресіонізм.

11. Що є властивим для футуристів?

12. Заповніть таблицю «Напрями модернізму»

Назва напряму

Особливості

Представники

На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.