Українська література - статті та реферати

Принципи герменевтичного підходу до літературного тексту

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Герменевтика — це теорія та практика інтерпретації мовленнєвих творів, представлених знаками, символами і текстами, та наука про розуміння смислу мовленнєвих творів; мистецтво тлумачення, спрямоване на виявлення істинного (рос. — подлинного) смислу тексту; важливий ресурс формування мовної особистості, яка володіє здатністю викладати свої думки в усній чи письмовій формі. Предметом герменевтики є розуміння. У навчанні читання головним завданням є розуміння тексту. Воно базується на індивідуальному емпіричному досвіді особистості та засвоєних нею нормативно-ціннісних еталонах дійсності. Феномен розуміння розглядається як: процес осягнення смислу (або смислів) тексту та внутрішніх зв’язків у його змісті; опанування чужих переживань, думок і рішень, описаних у тексті; рух до знання та його активного здобування, відтворення ситуацій і дій, зображених у тексті. У межах герменевтики був розроблений герменевтичний підхід, який базується на уявленнях про універсальність мовних (а в ширшому значенні — знакових) структур. У герменевтичному підході розуміння тексту передбачає розкриття його смислів, які не виражені експліцитно, та рух від розуміння частин до прогнозування змісту цілого і навпаки — від розуміння цілого до усвідомлення змісту частин. Таким чином, метою читання художнього твору у цьому підході є входження в герменевтичне коло твору, тобто в задум автора, і розуміння смислу цілого тексту на основі аналізу частин, що випливає з передбачення смислу цілого. Герменевтичний підхід до літературного твору передбачає розуміння його як структури, яка має певне значення, тобто як смислову єдність, наділену генеративною функцією смислотворення. Цей підхід враховує також інтенціональність авторської свідомості та рецептивний характер самого процесу читання. Рецептивний аналіз твору скерований на дослідження літературних явищ і літературних епох з урахуванням складної взаємодії автора, твору та читача. Вихідним положенням герменевтичного підходу є розгляд розуміння тексту як процесу інтерпретації.