Українська література - статті та реферати

Походження професійних термінів

Всі публікації щодо:
Мовознавство

Кравець В.В., Науменко І.В.

У статті розкрито основні принципи утворення слів-термінів іншомовного походження у мовленні спеціальностей і наведено порівняння їх значень в англійській та українській мовах.

Ключові слова: термін, комунікативні потреби, комунікативні, когнітивні функції, інформативні функції, тематичні функції.

Система професійної термінології включає велику кількість термінів іншомовного походження, термінологічне значення яких не завжди повністю співпадає в англійській та українській мовах. Крім того, слід зазначити, що в українській літературній мові існує декілька способів утворення термінів, зокрема транслітерація, варіантний відповідник, міграція слова у інше термінологічне поле. Питанням дослідження функціонування слів-термінів іншомовного походження у мові спеціальностей займалися С. Влахов, С. Флорин, І Гумовська, Л. Кутіна, Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк, які досліджували специфіку перекладу термінології іншомовного походження. В свою чергу, А. Суперанська, Н. Подольська, Н. Васильєва, Н. Родзевич приділяли увагу дослідженню лінгвістичного аспекту професійної лексичної системи.

Мета нашої роботи — визначити відмінності слів термінів у англійській мові та українській мові, розкрити основні принципи появи іншомовної термінології в професійному мовленні.

Питання про своє і чуже у науковій термінології є одним із багатьох у проблематиці мовної науки, яке завжди привертало увагу дослідників. Однією з реакцій мовознавців щодо проблеми слів-термінів іншомовного походження є пуризм, що полягає в очищенні мови від чужомовних елементів. Проте деякі вчені вбачають у пуристичних тенденціях практичне і теоретичне значення: поміркований пуризм до певної міри корисний тим, що перешкоджає надто швидкій і численній появі чужих слів [2, с. 45]. Учені підкреслюють, що терміни як елементи певної фахової мови із специфічними особливостями з’являються, функціонують та розвиваються на ґрунті певної національної мови [1, с. 83]. Наразі існує тенденція до небажаності синонімії та омонімії в межах певної термінологічної системи [3, с. 11].

У своєму дослідженні виходимо із концепції функціональної природи терміна. Термін — це не особливе слово, а слово з особливою функцією. Функції термінів постають як конструкти діяльності у спілкуванні при певних соціальних умовах і мають визначені мотиви і мету. Функціонування термінів тісно пов’язане з основною функцією мови — вираження певного пізнавально-інформативного змісту. Термін не тільки фіксує інформацію, але є засобом передачі, породження знань у процесі професійного спілкування. Отже, слова-терміни виконують комунікативні, когнітивні, інформативні й тематичні функції.

Функціонування термінів безпосередньо пов’язано з реалізацією таких ознак слів-термінів, як системність, однозначність та інформативність. Вивчення та аналіз функціонування слів-термінів дає змогу безпосередньо встановити дискурсивні стратегії, які застосовуються комунікантами в процесі професійної взаємодії.

На сучасному етапі розвитку існує тенденція до активного входження англійської спеціальної лексики в термінологічні поля. Термінологічні складники інтернаціонального характеру асимілюються відповідно до звукової та графічної форми лексичних одиниць мови. Так, англійські мовні одиниці технічної галузі зазвичай піддаються транслітеруванню, тобто підпорядкуванню англійських термінів фонетичним нормам української мови й стабілізації цих лексичних мовних одиниць на новому мовному ґрунті. Наприклад booster — бустер, track — трек, cooler — кулер, receiver — ресивер cash — кеш, та ін.

Таким чином, транслітерація слів-термінів іншомовного походження підпорядковується певним закономірностям відповідно до норм української літературної мови. Хоча такий спосіб відтворення англійських термінів не завжди позитивно сприймається. Поряд з транслітерацією використовується варіантний відповідник, функціональне призначення якого полягає в тому, щоб якомога точніше виражати певні наукові поняття, фіксувати їх найсуттєвіші ознаки. Вважаємо, що такі відповідники не є термінами, а лише поясненнями значень поданих термінів, що є засобом введення терміна в новий контекст. Також варто зважати на неоднорідність наукової термінології.

Таким чином, кожен спеціаліст має бути обізнаний з особливостями термінологічної лексики для того, щоб уникати мовних помилок у своїй сфері діяльності. Вивчення технічних дисциплін у вищих навчальних закладах, опанування всієї суми знань у галузі передбачає необхідність глибокого засвоєння положень термінознавства.

Література

1. Кутина Л.Л. Языковые процессы, возникающие при становлении научных терминологических систем / Кутина Л.Л. — М. : Наука, 1970. — 262 с.

2. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П Мацук. — Львів : Світ, 1994. — 216 с.

3. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология / А.А. Реформатский. — М. : Изд-во АН СССР, 1961. — 104 с.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.