Українська література - статті та реферати

Поезія Олега Ольжича

Всі публікації щодо:
Ольжич Олег

Ольжич-поет формувався, спираючись на світогляді світовідчуття О. Ольжича - вченого-археолога та громадсько-політичного діяча. Античність, княжа доба й козацтво разом із сучасною поетові епохою складають ту джерельну основу, на якій постає його героїчний світогляд, що є, як відомо, характерною рисою всієї поетики «празької школи», саме він становить основу Ольжичевої поезії, її головний внутрішній стрижень. Це організм органічний, незалежний від зовнішніх чинників і, сказати б, абсолютний». Захоплення поета яскравими постатями і визначними подіями минувшини дають змогу усвідомити й осмислити такі категорії, як героїзм та слава, життя і смерть, злет і падіння української нації. Вся історія людської цивілізації проходить через творчість митця. Так він натякає «на підтекст сучасних проблем, особливо на потребу в українському народі простої, суворої, маломовної хоробрості, потребу «нової української людини» Поетика О. Ольжича докорінно відрізняється від попередніх поетичних традицій. Митець створив власний оригінальний художній стиль, що виник на грунті так званого «природного стилю», властивого рідній мові; водночас він сформований безпосереднім впливом сучасної поету грізної доби, її культурними та літературними смаками й уподобаннями. Форма поетичних творів, добір зображально-виражальних засобів у художній системі Ольжича зумовлені насамперед його розумінням суті мистецтва: Нащо слова? Ми діло несемо. Бо ж нам дано знайти життя само Ніщо мистецтво і мана теорій, В красі неповторимій і суворій. Стиль О. Ольжича синтезував у собі як аналітичні характеристики (короткі фрази і речення, уникання складних і довгих речень, періодів, а натомість - номінативні речення, уривчастість), так і синтетичні (переважання в окремих випадках з певною метою складних речень, довгих фраз, періодів). Характерною для творчості Ольжича є поетична манера, коли її складниками є стислість віршового ряду, своєрідна рима - епіфора, мажорний настрій і, як відзначають дослідники, лапідарність (стислість і виразність) вислову. Систему образів творчості Ольжича можна поділити на кілька типів: психологічні, інтелектуальні, національні, типові, образи-символи. Інтелектуальний тип у творчості О. Ольжича покликаний репрезентувати й художньо витлумачити ставлення до дійсності людей освічених, перейнятих тими ідеями та ідеалами, які на даний історичний момент є найактуальнішими в житті нації. Такі образи в творчості митця є носіями і виразниками державницьких ідей, вони представляють конкретний момент в історії суспільства і нації.