Українська література - статті та реферати

Зародження модернізму в українській літературі

Всі публікації щодо:
Історія літератури
Літературознавство

Кінець XIX - початок XX ст. — це початок нової культурно-історичної епохи, ознаками якої є: поєднання художнього досвіду романтизму та реалізму, на ґрунті глибокого переосмислення діапазону бачення людини, пізнання її внутрішньої сутності, психічних можливостей, а також спроба осягнення людини в її духовному сходженні до абсолюту. У цей час домінуючим напрямом у літературі стає модернізм, який розвинувся, як різкий контраст що до побутово-просвітницького реалізму та поступова трансформація натуралізму. Причиною появи нового напряму стала криза об’єктивізму, криза пошуків об’єктивних законів дійсності, цю кризу зумовили гносеологічний та психологічний чинники. В результаті цієї кризи відбувся перехід від об’єктивізму до суб’єктивізму, що включає в себе індивідуалізм. Світоглядним підґрунтям і проявом модернізму стала філософія Шопенгауера, Ніцше, Берксона, Шпенглера, Ясперса, Гайдегера, Сартра, Камю та психологічна концепція Фройда та Юнга.

Модернізму притаманні формотворчість, експериментаторство, тяжіння до умовних засобів, антиреалістична спрямованість. Модерністські напрями виникли як заперечення натуралістичної практики в художній царині, обґрунтованої філософією позитивізму. Модерністи, на відміну від раціоналізму попередників, на перше місце ставили творчу інтуїцію, втаємничення у трансцендентну (за філософією І. Канта ту, що лежить поза межами свідомості і пізнання, тобто не може бути пізнаною) сутність буття. Вищим знанням проголошувалася не наука, а поезія, зважаючи на її феноменальну здатність одуховнювати світ, проникати в найінтимніші глибини буття. Модерністи свідомо роблять свою творчість антидемократичною, елітарною.

Визначальні риси модернізму:

- психологізм, ліризм, естетизм, волюнтаризм, ідеологічність, індивідуалізм, заперечення матеріалістичного детермінізму, прорив оболонковості світобачення;

-новизна та антитрадиціоналізм (хоча модерністи ніколи не поривають із літературною традицією цілком);

- у творах затверджується перевага форми над змістом;

- заперечення матеріалістичного детермінізму, визнання інтуїтивного поруч із логічним шляхом пізнання;

- індивідуалізм, зосередження на «Я» автора, героя, читача;

- психологізм, пильна увага до позасвідомих сфер психіки, до внутрішньої боротьби роздвоєного людського «Я»;

- широко використовуються такі художні прийоми, як «потік свідомості» та монтаж, що прийшов у літературу з кіномистецтва;

- використання символу як засобу пізнання і відтворення світу.

Український модернізм утверджувався у полеміці з прихильниками старого, традиційного уявлення про завдання літератури (Франко, Грушевський). Та попре все, манера творчості «молодшої генерації» позначила новий період в розвитку української літератури. Характерні риси українського модернізму: увага до естетичних художніх вартостей, звільнення мистецтва від проблем народу і нації.

У цей період зростає філософське, інтелектуальне начало у літературі. Зростає ліричне сприйняття дійсності, навіть, не в ліричних родах і жанрах літератури, це прагнення призводить до перевороту у літературі: змінюється структура оповіді, жанру і стилю. Великого поширення набуває новела, (часто с послабленою фабулою) етюд, ескіз, поезія в прозі — не фабульні жанри. Разом з тим посилення психологізації привело до зменшення епічності, що позначилось у жанровій структурі творів. Тенденція до лаконічності призводить (зменшення описів) до популяризації малих жанрів прози. Швидка мінливість життєвих подій, наявність суспільних струсів, знесення цензурних заборон українського слова і пов'язаний з цим масовий прихід письменників у література — все це сприяло розвитку новелістики. Але розквіт новелістики не означає занепад оповідання. Успішно продовжує розвиватися і жанр повісті. Інтенсивно розвивається лірична мініатюра — поезія в прозі.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.