Історія літератури - Українська література - статті та реферати 2022

Динаміка літературного життя періоду «розстріляного відродження»

Причини виникнення Літературної дискусії 1925 — 1928 років та питання, порушені нею

Ознаки постмодернізму в українській літературі на межі ХХ — ХХІ ст.

Нові тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст.

Українська проза на межі XIX - п. XX ст. Загальна характеристика. Проблематика, жанри

Нові тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст.

Українська драматургія на межі XIX - початку XX ст. Загальна характеристика

Драматургія на межі XIX - XX ст. Загальна характеристика

Історичні умови розвитку української літератури кінця XIX - початку XX ст.

Розширення проблемно-тематичного, жанрового діапазону української літератури кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантизм: традиційне та нове у відображенні світу та людини

Відродження української літератури 20-х років ХХ століття

Естетичні пошуки українських поетів 20-х років ХХ століття

Художні обрії української прози

«Празька школа» поетів

Історичний характер розвитку літератури. Поняття про художній прогрес

Період «Розстріляного Відродження» та українське літературознавство

Зародження українського літературознавства в період Київської Русі

Українське літературознавство перших десятиліть ХІХ ст.

Берестейська унія і сплеск літературного процесу

Iсторико-лiтературне значення дiяльностi острозького гуртка

Література Київської Русі в системі міжнародних культурних зв'язків

Періодизація

Особливості розвитку українського літературознавства і зв'язок його із світовою наукою про літературу

Становлення науки про літературу: об'єктивні умови й суб'єктивні вияви

Фольклорне і художнє літературознавство

Античний розквіт і середньовічна принагідність літературознавства

Епоха Ренесансу і розвиток неокласичної (поетикальної) школи в науці про літературу

Спроби утвердження історії літератури як науки в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві

Діалектичні суперечності в розвитку світової естетичної думки на рубежі XVIII-XIX ст.

Висновки і перспективи розвитку історичної школи

Втома романтизму і шукання нових методологій у межах Історичної школи

Культурно-історичний напрям. Трактування української літератури в «Истории славянских литератур» О. Пипіна

«Історія літератури руської» О. Огоновського

«Очерки истории украинской литературы» М. Петрова

«Народницьке» літературознавство як останній етап у розвитку історичної школи

Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим («Листи з України наддніпрянської», «Листи на наддніпрянську Україну»)

«Історія українського письменства» С. Єфремова

Підсумки і нові перспективи в галузі літературних методологій

Місце психологічного напряму серед інших методологій

«Харківський період» психологічного напряму: теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського

Психологічний напрям і феномен психоаналізу

Шляхи і долі психологічного напряму в XX ст.

Зміст поняття «філологічна школа» і місце її в історії літературознавства

Ситуація в українській науці про літературу на початку XX ст.

Критична діяльність авторів з оточення «Молодої музи»

Естетичні позиції літературних критиків з «Української хати»

Філологічний семінар у Київському університеті під керівництвом В. Перетца

Філологічні традиції в українському літературознавстві 20-х років і розгром їх на рубежі 20-30-х років

Продовження філологічних традицій в українській діаспорі та в материковому літературознавстві кінця XX ст.

Зарубіжне та материкове літературознавство України 20-х років XX ст.

Теоретичні та історико-літературні праці узагальнюючого характеру (Л. Білецький, М. Грушевський, М. Возняк та ін.)

Літературна дискусія 1925-1928 pp.

Більшовицький розгром науки про літературу і реагування на нього літераторів діаспори

Я. Гординський: «Літературна критика підсовєтської України»

Цензурні послаблення в критичній думці періоду війни

Розвиток літературознавства в окупованій Україні та в українській діаспорі

«Історія української літератури. Книга І» М. Гнатишака

«Історія української літератури. Книга II» Д. Чижевського

«Нарис історії української літератури» (1946) і його партійна критика

Двотомна «Історія української літератури» як політичний донос на український літпроцес

«Історія української літератури» Д. Чижевського

«Розстріляне відродження» Ю. Лавріненка

Занепад і зовнішня «пристойність» науки про літературу наприкінці 50-х років

Рух шістдесятництва в літературній критиці

«Історія української радянської літератури» (1964) і вибіркова реабілітація письменників

Останні статті О. Білецького і створення «Історії української літератури» у 8-ми томах

Останні кроки «застійного» літературознавства («Історія української літератури» в 2-х томах, «Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті» в 5-ти томах, перші томи УЛЕ та ін.)

«Історія української літературної критики» Р. Гром'яка, «Критики і критерії» М. Ільницького

Особливості розвитку усної народної творчості на українських землях

Літературні пам'ятки Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, їх внесок у розвиток української культури

Розвиток літератури доби козаччини

Українська література ХІХ століття

Українська література ХХ століття

Сучасна українська література

Національний зміст української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.

Розвиток реалізму в українському мистецтві слова 70-90-х рр. ХІХ ст.

Тематичні обрії української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.

Характеристика літературного процесу в Україні 70-90-х рр. ХІХ ст.

Нові тенденції в зображенні народного життя в українській літературі 70-90-х рр. ХІХ ст.

Характеристика української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрова специфіка української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Образ України в поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Національний зміст української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Провідні концепції та мотиви української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрово-стильова специфіка української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Ідейно-тематичний зміст української прози 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрова специфіка української прози 70-90-х рр. ХІХ ст.

Українська давня література періоду Київської Русі XI—XIV ст.

Бароко кінець ХVІ - ХVІІІ ст.

Література першої половини ХІХ століття

Література другої половини XIX століття

Українська література кінця XIX - початку XX століття

Українська література першої половини XX ст. (з 20-х до 50-х років)

Література 16-18 ст.

Давня українська література (14-18 ст.)

Творчість сучасних поетів та письменників

Спілка письменників Криму

Проза. Прозаїки 70-90 рр. 19 ст.

Становлення нової української літератури

Творчість письменників емігрантів

Твори на історичну тематику в самостійній роботі студента

Лексико-семантичні групи термінів в українській літературі ІІ пол. ХХ ст.

Утвердження християнства як провідна тема в українському хронографі XVI ст.

«Місця пам’яті» в сучасній українській літературі про голокост

Нові тенденції розвитку сучасної вітчизняної історичної прози (на матеріалі романів-фіналістів літературного конкурсу «Коронація слова»)

Джерелознавчий потенціал архіву П. Ротача для вивчення знакових подій історії у творчості українських письменників діаспори

В. Г. Бєлінський і розвиток реалізму в українській літературі першої половини XIX ст.

Особливості художнього процесу в українській літературі 20-30-х років ХХ ст.

Літературна дискусія 1925-1928 рр. Причини, етапи розгортання

Літературні групи і організації 20-30-х років ХХ ст

Тенденції розвитку поезії 20-30-х років ХХ століття. Мотиви, образи, особливості версифікації

Специфіка розвитку української прози 20-30-х років

Розвиток української драматургії 20-30-х років ХХ ст.

Художні стилі і напрями української літератури 20-30-х років ХХ ст.

Шляхи розвитку української літератури 30-40-х рр. ХХ ст. в еміграції

«Неокласики» та їхнє місце в літературному процесі 20-30-х рр.

Літературний процес 70-90-х рр. XIX ст.

Літературний процес кінця XIX — початку XX ст.

Літературний процес 1917-1930 років

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Нова українська література (кінець XVIII — початок XX ст.)

Просвітницький реалізм в українській літературі

Поглиблення соціальної детермінації української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття

Особливості розвитку української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. Суспільно-політичні обставини, літературно-мистецький контекст

Напрями та течії в українській літературі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм)

Загальні риси імпресіонізму в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Естетичні засади експресіонізму, своєрідність художніх пошуків українських письменників у царині цього періоду

Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. і неоромантизм. Тематична, жанрова специфіка цього напряму в літературному процесі того періоду

Розвиток української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст., еволюція напрямів, жанрів, стильових особливостей

Проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. в контексті новітніх художніх напрямів, особливості художніх шукань, проблематика, тематика тощо

Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. і процеси модернізації українського театру

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку ХХ ст.

Розвиток української прози в 30-х роках XX ст.

Українська проза 20-х рр. XX ст.

Літературна дискусія в Україні в 20-х роках XX ст.

Літературні угрупування в 20-х роках XX ст. Їх естетичні платформи

Розвиток української прози 30-50-х років ХХ ст.

Українська література в роки Другої світової війни

Українська література періоду МУРу

Характерні особливості поезії 80-х рр. XX ст.

Літературний процес 70-х рр.: основні тенденції, характерні явища (самвидав, «шухлядна» література тощо)

Неокласицизм в українській літературі першої половини ХХ ст.

Фемінізм в українській літературі

Українська література 90-х рр.: стилістичні пошуки, поетика, мотиви, образність

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Періодизація розвитку української літератури ХХ ст. (за С. Павличко)

Прочитання творів української літератури кінця ХХ ст. у контексті постколоніальної критики

Апокаліптичні мотиви в літературі 80-90-х рр. ХХ ст.

Оригінальна література Києвської Русі (Галицько-Волинський літопис, «Поученіє» Володимира Мономаха, Києво-Печерський патерик)

Українське бароко. Бароко як епоха та художній стиль

Становлення нової української літератури (періодизація, ідейно-естетична основа, риси новаторства, художні тенденції)

Становлення реалізму в українській літературі XIX ст.

Розвиток української драматургії в ІІ половині XIX ст.: тематика, проблематика. Образи (І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Кропивницький та ін.)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Сучасна українська література. Постмодернізм

Піднесення української культури в 20 роках XX ст. і пізніше посилення тоталітарного тиску

Література Західної України до 1939 р.

Розвиток течій раннього модернізму

Авангардизм в українській літературі

Соціалістичний реалізм як художній вияв ідеології тоталітарного режиму

Провідні теми й мотиви творчості неокласиків

Античне відлуння в художньому світі поетів-неокласиків і кримські мотиви в їх творчості

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Інтелектуальний роман в українській літературі ХХ ст.

Символізм в українській поезії ХХ ст.

Зовнішні чинники розвитку української літератури у 20-х рр. ХХ ст.

Основні літературні угруповання 20-х рр.

Філософія «національного чину» в українській діаспорній літературі

Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Друга світова війна в українській літературі ХХ ст.

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

«Химерна» проза в українській літературі ІІ половини ХХ століття

Розвиток драматургії в українській літературі ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Характерні особливості поезії 80-х років

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота, Нова література

Українська література 90-х рр. XX ст.

Проза української діаспори

Київська школа поетів як літературне явище

Характеристика творчості представників літературного угрупування «Ланка»

Нью-Йоркська група поетів як літературне явище

Літературна дискусія 1925—1927 років

«Празька школа поетів»

Українська література наприкінці ХУІІІ — на початку ХІХ ст. : характерні риси розвитку

Класицизм в українській літературі початку ХІХ ст.

Сентименталізм в українській літературі початку ХІХ ст.

Розвиток романтизму в українській літературі І половини ХІХ ст.

Соціально-психологічна проза в українській літературі ХІХ ст. Натуралізм

Український «театр корифеїв»

Зародження модерністського дискурсу в українській літературі ІІ половини ХІХ століття

Проблема Раннього Середньовіччя в історії давньої української літератури

Основні етапи вивчення давньої української літератури. Найголовніші синтетичні огляди, її історії

Сучасний стан вивчення давної української літератури

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку 20 ст.

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

Ідейно-естетична платформа і творча практика київської «неокласики» (аналіз творів поетів-»неокласиків» - на вибір)

Загальна характеристика розвитку української літератури межі ХІХ — ХХ ст.

Особливості розвитку реалізму на початку ХХ ст.

Зародження модернізму в українській літературі

Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва: естетика проти ідеології

Українська драматургія 1930-х рр. в суспільно-політичному дискурсі

ВПЛИВ ФЕМІНІЗМУ НА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Проблема традицій і новаторства в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст

Умови розвитку української мови у ХІХ – ХХ століттях

ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАРОДОЗНАВЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ГАЛИЦЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ

Iдея соборності як методологічна засада західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.