Історія літератури - Українська література - статті та реферати 2023

Динаміка літературного життя періоду «розстріляного відродження»

Причини виникнення Літературної дискусії 1925 — 1928 років та питання, порушені нею

Ознаки постмодернізму в українській літературі на межі ХХ — ХХІ ст.

Нові тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст.

Українська проза на межі XIX - п. XX ст. Загальна характеристика. Проблематика, жанри

Нові тенденції в українській літературі кінця XIX - початку XX ст.

Українська драматургія на межі XIX - початку XX ст. Загальна характеристика

Драматургія на межі XIX - XX ст. Загальна характеристика

Історичні умови розвитку української літератури кінця XIX - початку XX ст.

Розширення проблемно-тематичного, жанрового діапазону української літератури кінця XIX - початку XX ст.

Неоромантизм: традиційне та нове у відображенні світу та людини

Відродження української літератури 20-х років ХХ століття

Естетичні пошуки українських поетів 20-х років ХХ століття

Художні обрії української прози

«Празька школа» поетів

Історичний характер розвитку літератури. Поняття про художній прогрес

Період «Розстріляного Відродження» та українське літературознавство

Зародження українського літературознавства в період Київської Русі

Українське літературознавство перших десятиліть ХІХ ст.

Берестейська унія і сплеск літературного процесу

Iсторико-лiтературне значення дiяльностi острозького гуртка

Література Київської Русі в системі міжнародних культурних зв'язків

Періодизація

Особливості розвитку українського літературознавства і зв'язок його із світовою наукою про літературу

Становлення науки про літературу: об'єктивні умови й суб'єктивні вияви

Фольклорне і художнє літературознавство

Античний розквіт і середньовічна принагідність літературознавства

Епоха Ренесансу і розвиток неокласичної (поетикальної) школи в науці про літературу

Спроби утвердження історії літератури як науки в зарубіжному та вітчизняному літературознавстві

Діалектичні суперечності в розвитку світової естетичної думки на рубежі XVIII-XIX ст.

Висновки і перспективи розвитку історичної школи

Втома романтизму і шукання нових методологій у межах Історичної школи

Культурно-історичний напрям. Трактування української літератури в «Истории славянских литератур» О. Пипіна

«Історія літератури руської» О. Огоновського

«Очерки истории украинской литературы» М. Петрова

«Народницьке» літературознавство як останній етап у розвитку історичної школи

Б. Грінченко і його полеміка з М. Драгомановим («Листи з України наддніпрянської», «Листи на наддніпрянську Україну»)

«Історія українського письменства» С. Єфремова

Підсумки і нові перспективи в галузі літературних методологій

Місце психологічного напряму серед інших методологій

«Харківський період» психологічного напряму: теоретичні праці О. Потебні і Д. Овсянико-Куликовського

Психологічний напрям і феномен психоаналізу

Шляхи і долі психологічного напряму в XX ст.

Зміст поняття «філологічна школа» і місце її в історії літературознавства

Ситуація в українській науці про літературу на початку XX ст.

Критична діяльність авторів з оточення «Молодої музи»

Естетичні позиції літературних критиків з «Української хати»

Філологічний семінар у Київському університеті під керівництвом В. Перетца

Філологічні традиції в українському літературознавстві 20-х років і розгром їх на рубежі 20-30-х років

Продовження філологічних традицій в українській діаспорі та в материковому літературознавстві кінця XX ст.

Зарубіжне та материкове літературознавство України 20-х років XX ст.

Теоретичні та історико-літературні праці узагальнюючого характеру (Л. Білецький, М. Грушевський, М. Возняк та ін.)

Літературна дискусія 1925-1928 pp.

Більшовицький розгром науки про літературу і реагування на нього літераторів діаспори

Я. Гординський: «Літературна критика підсовєтської України»

Цензурні послаблення в критичній думці періоду війни

Розвиток літературознавства в окупованій Україні та в українській діаспорі

«Історія української літератури. Книга І» М. Гнатишака

«Історія української літератури. Книга II» Д. Чижевського

Двотомна «Історія української літератури» як політичний донос на український літпроцес

«Історія української літератури» Д. Чижевського

«Розстріляне відродження» Ю. Лавріненка

Занепад і зовнішня «пристойність» науки про літературу наприкінці 50-х років

Рух шістдесятництва в літературній критиці

«Історія української радянської літератури» (1964) і вибіркова реабілітація письменників

Останні статті О. Білецького і створення «Історії української літератури» у 8-ми томах

Останні кроки «застійного» літературознавства («Історія української літератури» в 2-х томах, «Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті» в 5-ти томах, перші томи УЛЕ та ін.)

«Історія української літературної критики» Р. Гром'яка, «Критики і критерії» М. Ільницького

Особливості розвитку усної народної творчості на українських землях

Літературні пам'ятки Київської Русі та Галицько-Волинського князівства, їх внесок у розвиток української культури

Розвиток літератури доби козаччини

Українська література ХІХ століття

Українська література ХХ століття

Сучасна українська література

Національний зміст української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.

Розвиток реалізму в українському мистецтві слова 70-90-х рр. ХІХ ст.

Тематичні обрії української літератури 70-90-х рр. ХІХ ст.

Характеристика літературного процесу в Україні 70-90-х рр. ХІХ ст.

Нові тенденції в зображенні народного життя в українській літературі 70-90-х рр. ХІХ ст.

Характеристика української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрова специфіка української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Образ України в поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Національний зміст української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Провідні концепції та мотиви української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрово-стильова специфіка української поезії 70-90-х рр. ХІХ ст.

Ідейно-тематичний зміст української прози 70-90-х рр. ХІХ ст.

Жанрова специфіка української прози 70-90-х рр. ХІХ ст.

Українська давня література періоду Київської Русі XI—XIV ст.

Бароко кінець ХVІ - ХVІІІ ст.

Література першої половини ХІХ століття

Література другої половини XIX століття

Українська література кінця XIX - початку XX століття

Українська література першої половини XX ст. (з 20-х до 50-х років)

Література 16-18 ст.

Давня українська література (14-18 ст.)

Творчість сучасних поетів та письменників

Спілка письменників Криму

Проза. Прозаїки 70-90 рр. 19 ст.

Становлення нової української літератури

Творчість письменників емігрантів

Твори на історичну тематику в самостійній роботі студента

Лексико-семантичні групи термінів в українській літературі ІІ пол. ХХ ст.

Утвердження християнства як провідна тема в українському хронографі XVI ст.

«Місця пам’яті» в сучасній українській літературі про голокост

Нові тенденції розвитку сучасної вітчизняної історичної прози (на матеріалі романів-фіналістів літературного конкурсу «Коронація слова»)

Джерелознавчий потенціал архіву П. Ротача для вивчення знакових подій історії у творчості українських письменників діаспори

Риторика аргументації публіцистичного тексту (на матеріалі української публіцистики кінця XVI - початку XVІІ ст.)

Українські письменники на сторінках радянської преси Волинської області 1939-1941, 1944-1990 рр.

В. Г. Бєлінський і розвиток реалізму в українській літературі першої половини XIX ст.

Особливості художнього процесу в українській літературі 20-30-х років ХХ ст.

Літературна дискусія 1925-1928 рр. Причини, етапи розгортання

Літературні групи і організації 20-30-х років ХХ ст

Тенденції розвитку поезії 20-30-х років ХХ століття. Мотиви, образи, особливості версифікації

Специфіка розвитку української прози 20-30-х років

Розвиток української драматургії 20-30-х років ХХ ст.

Художні стилі і напрями української літератури 20-30-х років ХХ ст.

Шляхи розвитку української літератури 30-40-х рр. ХХ ст. в еміграції

«Неокласики» та їхнє місце в літературному процесі 20-30-х рр.

Літературний процес 70-90-х рр. XIX ст.

Літературний процес кінця XIX — початку XX ст.

Літературний процес 1917-1930 років

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Нова українська література (кінець XVIII — початок XX ст.)

Просвітницький реалізм в українській літературі

Поглиблення соціальної детермінації української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ століття

Особливості розвитку української літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст. Суспільно-політичні обставини, літературно-мистецький контекст

Напрями та течії в українській літературі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм)

Загальні риси імпресіонізму в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Естетичні засади експресіонізму, своєрідність художніх пошуків українських письменників у царині цього періоду

Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. і неоромантизм. Тематична, жанрова специфіка цього напряму в літературному процесі того періоду

Розвиток української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст., еволюція напрямів, жанрів, стильових особливостей

Проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. в контексті новітніх художніх напрямів, особливості художніх шукань, проблематика, тематика тощо

Драматургія кінця ХІХ - початку ХХ ст. і процеси модернізації українського театру

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку ХХ ст.

Розвиток української прози в 30-х роках XX ст.

Українська проза 20-х рр. XX ст.

Літературна дискусія в Україні в 20-х роках XX ст.

Літературні угрупування в 20-х роках XX ст. Їх естетичні платформи

Розвиток української прози 30-50-х років ХХ ст.

Українська література в роки Другої світової війни

Українська література періоду МУРу

Характерні особливості поезії 80-х рр. XX ст.

Літературний процес 70-х рр.: основні тенденції, характерні явища (самвидав, «шухлядна» література тощо)

Неокласицизм в українській літературі першої половини ХХ ст.

Фемінізм в українській літературі

Українська література 90-х рр.: стилістичні пошуки, поетика, мотиви, образність

Літературний авангард в українському культурному контексті ІІ половини ХХ ст.

Періодизація розвитку української літератури ХХ ст. (за С. Павличко)

Прочитання творів української літератури кінця ХХ ст. у контексті постколоніальної критики

Апокаліптичні мотиви в літературі 80-90-х рр. ХХ ст.

Оригінальна література Києвської Русі (Галицько-Волинський літопис, «Поученіє» Володимира Мономаха, Києво-Печерський патерик)

Українське бароко. Бароко як епоха та художній стиль

Становлення нової української літератури (періодизація, ідейно-естетична основа, риси новаторства, художні тенденції)

Становлення реалізму в українській літературі XIX ст.

Розвиток української драматургії в ІІ половині XIX ст.: тематика, проблематика. Образи (І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Кропивницький та ін.)

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Сучасна українська література. Постмодернізм

Піднесення української культури в 20 роках XX ст. і пізніше посилення тоталітарного тиску

Література Західної України до 1939 р.

Розвиток течій раннього модернізму

Авангардизм в українській літературі

Соціалістичний реалізм як художній вияв ідеології тоталітарного режиму

Провідні теми й мотиви творчості неокласиків

Античне відлуння в художньому світі поетів-неокласиків і кримські мотиви в їх творчості

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Інтелектуальний роман в українській літературі ХХ ст.

Символізм в українській поезії ХХ ст.

Зовнішні чинники розвитку української літератури у 20-х рр. ХХ ст.

Основні літературні угруповання 20-х рр.

Філософія «національного чину» в українській діаспорній літературі

Феміністичний дискурс в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

Друга світова війна в українській літературі ХХ ст.

Жанр історичного роману в українській літературі ІІ половини ХХ ст.

«Химерна» проза в українській літературі ІІ половини ХХ століття

Розвиток драматургії в українській літературі ХХ ст.

Шістдесятництво як літературне явище

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

Вплив Чорнобильської трагедії на подальший розвиток української літератури

Характерні особливості поезії 80-х років

Епатаж кінця 80-х — Бу-Ба-Бу, Пропала грамота, Нова література

Українська література 90-х рр. XX ст.

Проза української діаспори

Київська школа поетів як літературне явище

Характеристика творчості представників літературного угрупування «Ланка»

Нью-Йоркська група поетів як літературне явище

Літературна дискусія 1925—1927 років

«Празька школа поетів»

Українська література наприкінці ХУІІІ — на початку ХІХ ст. : характерні риси розвитку

Класицизм в українській літературі початку ХІХ ст.

Сентименталізм в українській літературі початку ХІХ ст.

Розвиток романтизму в українській літературі І половини ХІХ ст.

Соціально-психологічна проза в українській літературі ХІХ ст. Натуралізм

Український «театр корифеїв»

Зародження модерністського дискурсу в українській літературі ІІ половини ХІХ століття

Проблема Раннього Середньовіччя в історії давньої української літератури

Основні етапи вивчення давньої української літератури. Найголовніші синтетичні огляди, її історії

Сучасний стан вивчення давної української літератури

«Молода муза» — літературно-мистецьке явище в контексті українського модернізму початку 20 ст.

Український романтизм: ідейно-естетичні виміри

Ідейно-естетична платформа і творча практика київської «неокласики» (аналіз творів поетів-»неокласиків» - на вибір)

Загальна характеристика розвитку української літератури межі ХІХ — ХХ ст.

Особливості розвитку реалізму на початку ХХ ст.

Зародження модернізму в українській літературі

Інтермедіальні аспекти української літератури епохи шістдесятництва: естетика проти ідеології

Українська драматургія 1930-х рр. в суспільно-політичному дискурсі

ВПЛИВ ФЕМІНІЗМУ НА УКРАЇНСЬКУ ЛІТЕРАТУРУ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Проблема традицій і новаторства в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ ст

Умови розвитку української мови у ХІХ – ХХ століттях

ГЕРОЇКО-ПАТРІОТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАРОДОЗНАВЧИХ ПУБЛІКАЦІЙ У ГАЛИЦЬКІЙ ПЕРІОДИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ — ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ

Iдея соборності як методологічна засада західноукраїнської преси першої половини ХХ ст.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.