Давня українська література - Українська література - статті та реферати 2022

Українське літературознавство в період бароко. Перші українські поетики

Літературознавство в період бароко в Україні. Поетики Феофана Прокоповича

Києво-Могилянська академія як головний осередок літературного поступу

Розвиток вітчизняної агіографії в 10-15 столітті

Вплив книгодрукування на розвиток української літератури

Стиль української літератури середньовіччя

Композиція саду Божественних пісень

Образ автора у Володимира Мономаха

Мотив чуда у агіографічному сюжеті

Ораторська проза Кирила Туровського

Загальна характеристика патерика

Значення давнього письменства у подальшому розвитку української літератури

Основні жанри і стилі давньої української літератури

Особливості використання фольклору в давній українській літературі

Бароко в давній українській літературі

Стиль української літератури раннього Середньовіччя

Загальна характеристика творчості Захарія Копистенського

Ренесанс в українській культурі

Розвиток книгодрукування та шкільництва в добу Ренесансу

Гуманістичні тенденції «Перестороги»

Берестейська унія і сплеск літературного процесу

Творчість мандрівних дяків

Особливостi полемiчної лiтератури

Утвердження традиції вивчення фольклору та давньої української літератури

Перекладна й оригінальна література Київської Русі. Орнаментальний та монументальний стиль в літературі середньовіччя

«Слово о полку Ігоревім» - найвизначніший твір епохи високого середньовіччя у давній українській літературі. Історична і міфоепічна основа твору, проблематика, образна система героїчної поеми. Характеристика художніх прийомів і засобів (прийом сну (сон Святослава), паралелізми, метафори, символи, звукозапис)

Епоха ренесансу. Латиномовна поезія. Розвиток книгодрукування в Україні. Полемічна література XVI- XVII ст.

Естетика епохи бароко. Українське бароко. Жанри, тематика і символіка барокової поезії (І. Величковський, К. Зінов'єв, Л. Баранович, І. Мазепа)

Загальний огляд давньоукраїнської драматургії

Найвидатніші представники та характеристика художніх здобутків літератури українського бароко

Причина появи в українській літературі 17-18 ст. полемічних творів, їх основні риси

Художні особливості оповідання «Про Прохора - чорноризця»

Наскрізна ідея «Слова про Ігорів похід». Основні мотиви у творі

Характеристика «Слово про Ігорів похід» як зразка героїчного епосу українського народу (історична основа, ідейно-художні особливості)

Давньоукраїнська література 11-12 ст.

Давня українська література (14-18 ст.)

Загальна характеристика давньої літератури

Віршована література

Порівняльний аналіз образу князя Володимира Великого у густинському літописі й «Палінодії» Захарії Копистенського

Специфічні риси давньої української літератури

Українське бароко. Бароко як епоха та художній стиль

Літописи як явище українського літературного бароко (літописи Самовидця, Самійла Величка, Григорія Граб’янки)

Літописи як літературний жанр

Дидактична література Київської Русі

Загальна характеристика полемічної літератури. Жанри полемічної літератури. Особливості стилю. Творчість І. Вишенського

Розвиток драматургії в давній українській літературі

Творчість мандрівних дяків

Вірші в давній українській літературі

Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Житія Бориса і Гліба

Сатира у літературі 16-17 століття

Вертеп

Історія Русів

Юрій Дрогобич

І. Вишенський «Послання до єпископів»

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського

«Хожденіє» Ігумена Даниїла

Києво-Печерський Патерик

Віршування XVI — XVIII ст.

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Літературна спадщина Іпатія Потія

Філософські твори Григорія Сковороди

Козацькі літописи - місце в історії української літератури

Новаторство Ф. Прокоповича

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Інтермедії до п’єс Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського

Біблія і давня українська література

Галицько-Волинський літопис

Жанри перекладної літератури Київської Русі

Апокрифічні твори

«Повчання» Володимира Мономаха

П’єса «Милість Божа»

Літопис Самійла Величка

Жанрові особливості драматургії 17-18 ст.

Проповідницька-ораторська проза Київської Русі

Трагедокомедія Ф. Прокоповича «Володимир»

Проблема авторства Слово о полку Ігоревім

Поняття «давня українська література»

Бурлескна творчість мандрівних дяків

Ідейно-тематичні групи байок Г. Сковороди. Ідея «Сродної праці»

Літопис Григорія Грабянки

Загальна характеристика полемічної літератури

Бароко: епоха, напрям, стиль

Літопис Самовидця

Поняття «давня українська література»

Жанри перекладної літератури Київсько Русі

«Мандровані дяки» , їхня роль у літературному житті 17-18 століття

Специфіка давньої літератури

Байки Г. Сковороди

Літопис Григорія Грабянки

Проблема Раннього Середньовіччя в історії давньої української літератури

Полемічне письменство ХVІ—ХVII ст.

Літопис Самовидця одна з найвидатніших історіографічних пам’яток

Ідейно-тематичний спектр давньої української літератури

Літературна спадщина Феодосія Печерського

Історизм давньої літератури

Полемічна література 2 пол. 17 ст.

Климентій Зиновіїв

Проблема періодизації в давній українській літературі

Учительно-ораторська проза Київської Русі

Інтермедії до п'єси Якуба Гаватовича

Основні етапи вивчення давньої української літератури. Найголовніші синтетичні огляди, її історії

Учительно-Ораторська проза 16-17 ст. Кирило Транквіліон-Ставровецький

Київський літопис

Інтермедії Дернівського збірника

Метафізична поезія 16-18 ст.

Агіографія Київської Русі

Братський рух в Україні

Воїнська літописна повість як літературний жанр

Багатомовність давньої української літератури

Відкриття і видання «Слова о полку Ігоревім»

Бароко: епоха, напрям, стиль

«Слово про Закон і Благодать» Іларіона Київського

Поетична спадщина Г. Сковороди

Козацьке літописання 17-18 ст.

Історична основа «Слова о полку Ігоревім»

Кирило Турівський

Героїчна поезія 16-18 ст.

Ідейна спрямованість «Слова по полку Ігоревім»

Іван Вишенський

Літературна спадщина Іпатія Потія

Агіографічна література 16-18 століть

Литовсько-білорусько-українські літописи

«Відписи» Клірика Острозького

«Велесова книга». Проблема її автентичності

Література українського Ренесансу

Жанрові особливості драматургії 17-18 ст.

Мелетій Смотрицький

Історіографія 17-18ст.

Києво-Печерський Патерик

Життя Григорія Сковороди (за мон. Л. Махновця)

Бурлеск і травестія в українській літературі 17-18 ст.

Літописання Київської Русі

Феофан Прокопович — один із найвидатніших державних і культурних діячів першої третини 18ст.

Книжники Києво-Печерського монастиря

Трагедокомедія Ф. Прокоповича «Володимир»

Ораторська проза ХVІІ-ХVШ століть

Касіян Сакович «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного»

«Моління» Данила Заточника

Українсько-польський літературний контекст 16-17 ст.

«Євхаристиріон» Софронія Почаського

Сучасний стан вивчення давної української літератури

Зорова поезія 17-18 ст.

«Повчання» Володимира Мономаха

«Роксоланія» Себастьяна Кленовича

Новаторство Григорія Сковороди як поета і теоретика

П’єса «Милість Божа»

Давні українські поетики

Воїнська повість про князя Ізяслава у складі Київського літопису

Літопис Самійла Величка

Епіграматична поезія 16-18 ст.

Поетика «Слова о полку Ігоревім»

Інтермедії до пєс Митрофана Довгалевського та Георгія Кониського

Книжники кола Ярослава Мудрого

Предвідродження в українській літературі

Іван Величковський

Українські латиномовні письменники 16-17 ст.

Біблія і давня українська література

Іван Величковський — епіграматист

Основні риси барокової поетики

Літературна діяльність Клима Смолятича

«Синопсис» 1674-1680 рр.

«Апокрисис» Христофора Філалета

Галицько-Волинський літопис

Іоаникій Галятовський

Рукописні форми давньої книжності

Козацька поезія 17-18 ст.

Лазар Баранович

Творчість Луки Жидяти

Острозький осередок

Ренесанс та реформація

Києво-Печерський патерик як витвір книжників Києво-Печерського монастиря

Полемічна література в контексті міжконфесійної полеміки кінця XVI-початку XVII ст.

ЗИЗАНІЙ (ЗИЗАНІЙ-ТУСТАНОВСЬКИЙ) ЛАВРЕНТІЙ ІВАНОВИЧ

Випробування фортуни. Постаті античних можновладців в інтерпретації архієпископа Іоана Максимовича

Український щоденник доби бароко: Дмитро Туптало та Йоасаф Горленко

І знову про те, хто і коли сотворив „Слово о полку Ігоревім”

Природа та ii роль у „Словi о полку Iгоревiм“

ОБРАЗ ЯРОСЛАВНИ УКРАЇНКИ В „СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЄВІМ”

Кохання Ярославни - дружини князя Ігоря (за „Словом о полку Ігоревім“)

Давнослов'янські літописи

Літературні пам'ятки стародавньої Русі та України.

“Слово о полку Ігоpевім“ - велична пам'ятка генія нашого наpоду

Давньоукраїнські міфи та характерні риси культури південно-східних слов'ян

АРХЕТИПНА СИМВОЛІКА „ПЛАЧУ“ ЯРОСЛАВНИ У „СЛОВІ ПРО ІГОРІВ ПОХІД“

Література Київської Русі — правдиве дзеркало нашої славної історії та менталітету

Давня література — яскрава сторінка в українському красному письменстві - Вступна тема 9 класНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.