Методика викладання літератури - Українська література - статті та реферати 2022

Аналіз віршів

Своєрідність методики викладання української літератури як науки, її складові частини і джерела розвитку

Зв'язок методики вивчення української лтератури із суміжними науками

Завдання вивчення української літератури в школі. Зміст і структура шкільного курсу української літератури

Підручники і навчальні посібники з української літератури

Жанрові особливості драматичних творів, сприймання їх школярами

Етапи роботи над драматичним твором. Організація читання драматичних творів

Аналіз драматичного твору

Методичні прийоми роботи над драматичним твором у школі

Твори споріднених галузей мистецтва на уроках української літератури

Специфіка використання міжпредметних зв'язків на уроках української літератури

Основні етапи літературного розвитку школярів

Молодший підліток як читач

Особливості літературного розвитку школярів старшого підліткового віку

Літературний розвиток старшокласників

Позакласна робота у системі літературної освіти учнів. Форми позакласної роботи

Літературні гуртки в школі, їх типи

Шкільний літературний музей, специфіка його роботи

Завдання навчального предмету «українська література» в школі

Літературні ігри як методичний засіб активізації навчального процесу

Самобутність уроку української літератури

Колективне відвідування учнями вистави професійного театру як один їх ефективних засобів поглибленого вивчення драматичного твору

Шкільний драматичний театр як активізуючий фактор успішного вивчення української літератури

Самостійна робота учнів як збирачів і пропагандистів українського фольклору

Літературно-музична композиція «Наш пророк»

Наочність як естетично-виховний аспект уроків літератури

Структура шкільного конкурсу виразного читання

Вивчення літературно-критичних статей у школі

Урок-екскурсія до пам'ятника Т. Шевченку в Харкові

Організація роботи учнів під час вивчення широкоформатних епічних полотен

Застосування інтерактивних технологій у шкільному курсі української літератури

Розвиток асоціативного мислення учнів: робота над символікою художнього твору

Система учнівських письмових робіт як важливий фактор формування й розвитку творчих здібностей школяра

Методичні стратегії використання тестових завдань у процесі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання

Організація та методика проведення факультативних занять з української літератури

Методичне обґрунтування результативного проведення уроків-бесід з позакласного читання

Типологія уроків із нестандартною організацію навчального матеріалу

Специфіка шкільного уроку-лекції

Літературно-психологічний портрет письменника як важливий виховний чинник та матеріал для роздумів учня на світоглядні морально-етичні теми

Методика викладання української літератури

Основні етапи роботи над художніми творами у школі

Використання google-сервісів у процесі фахової підготовки майбутніх учителів-словесників

Використання інноваційних технологій у процесі вивчення історичного минулого українського народу (на матеріалі українських народних дум)

Богатир, вовкулака, шайтан та інші: сприйняття школярами образів козаків-характерників у сучасній українській літературі

Питання аналізу літературного твору

Про типи уроків з літератури у 8-10 класах

Вивчення ліричних творів у школі

Пояснення незрозумілих слів на уроках літературного читання

Питання організації домашніх завдань з літератури

Узагальнення деяких відомостей з теорії літератури в 10 класі

Роль шкільної бібліотеки в літературній основі учнів

Сучасні дитячі твори в новій шкільній програмі з української літератури

Особливості вивчення твору Марини Павленко «Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських» у школі

Читання та його види

Діалогічне прочитання художнього тексту на уроках української літератури

Формування культури читання на уроках української літератури

Методика викладання української літератури як наука та її завдання

Психологія і педагогіка — важливі джерела розвитку методики викладання української літератури

Літературна компетентність, її складові

Завдання вивчення української літератури на сучасному етапі

Принципи навчання української літератури

Специфіка сприймання української літератури молодшими підлітками

Особливості сприймання літератури старшими підлітками

Особливості прочитання художньої літератури в ранній юності

Зміст і структура шкільного курсу української літератури

Розділи літературознавства, що саме з кожного розділу використовується на уроках української літератури?

Викладання української літератури — важливий чинник формування національної самосвідомості

Професійні якості вчителя-словесника

Передумови зародження методики викладання української літератури (народна педагогіка та вітчизняна освітня думка)

Історичний огляд вивчення рідної словесності і розвиток педагогічної думки у ХІХ столітті

Внесок Б. Грінченка в розвиток концепції літературної освіти в національній школі

Іван Франко про навчання і виховання

Вивчення української літератури і розвиток методичної думки в ХХ столітті

Шкільні програми з української літератури для загальноосвітніх навчальних закладів

Методичний порівняльний аналіз двох альтернативних підручників для учнів одного класу середньої школи (5 — 8 класи)

Методичний порівняльний аналіз двох альтернативних підручників для учнів 9-10 класу

Вимоги до сучасного уроку літератури

Аналіз і самоаналіз проведеного уроку літератури

Особливості структурування уроку літератури як перебігу навчальних ситуацій

Технологія підготовки вчителя до уроку. Календарне та поурочне планування

Уроки позакласного читання. Їх різновиди та методика проведення

Особливості вивчення життєпису письменника в середніх класах

Принципи шкільного аналізу художнього твору

Елементи сучасних методів літературознавчого аналізу художнього твору в школі

Шляхи шкільного аналізу художнього твору

Основні етапи вивчення художнього твору

Специфіка вивчення епічних творів

Особливості вивчення ліричних творів

Специфіка вивчення драматичних творів

Вивчення народної творчості в шкільному курсі української літератури

Розвиток монологічного мовлення на уроках української літератури

Вивчення літератури рідного краю в школах Полтавщини

Наочність та нові інформаційні технології на уроках літератури

Шкільний літературний кабінет

Міжпредметні зв’язки при вивченні літератури. Інтегровані уроки

Формування в учнів теоретико-літературних понять

Позакласна (позаурочна) робота з літератури

Факультативні заняття та спецкурси з літератури

Вивчення літературної критики на уроках української літератури в 9 — 12 класів

Самостійна робота учнів у процесі вивчення літератури

Особливості вивчення народної творчості в позакласній роботі

Авторські наукові здобутки методики викладання літератури, які використовуються у сучасній школі

Внесок українських письменників другої половини ХІХ — початку ХХ століття в розвиток методичної думки

Образ учителя в творах українських письменників

Науково-методичні періодичні видання

Методи навчання, зумовлені джерелом здобуття знань (лекція, бесіда, самостійна робота, гра, творче читання)

Методи за рівнем пізнавальної активності учнів (творче читання, репродуктивний, евристичний, дослідницький)

Інтерактивні прийоми викладання української літератури

Методична концепція вивчення української літератури Г. Токмань

Внесок у розвиток методики викладання літератури Є. Пасічника

Методичні проблеми, порушені у посібниках Б. Степанишина «Викладання української літератури в школі», «Література — вчитель — учень»

Проектна технологія на уроках української літератури

Застосування інноваційних технологій на уроках літератури. Урок компаративного аналізу

Сучасні Інтернет-ресурси на уроках української літератури

Етапи вивчення літературного напряму

Методичні прийоми вивчення літературного напряму

Взаємозв'язок класного та позакласного читання

Вплив комунікативної інтенції на навчання діалогічного мовлення учнів основної школи

Вікові особливості сприйняття школярами літературних творів

Методика літератури як наука

Наочність на уроках літератури

Проблеми сучасного уроку літератури

Проблемність на уроках літератури

Специфіка навчального предмета літератури, поєднання в ньому науки і мистецтва

Формування і розвиток української методики літератури. Становлення української методики літератури

Засоби логічної виразності читання

Виразне читання на уроках української літератури в середніх класах

З досвіду естетичного виховання східних слов'ян у давнину

Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови (розвиток зв'язного мовлення)

Методика проведення уроків розвитку зв'язного мовлення

Роль мистецтва у формуванні культурологічного підходу до виховання учнівської молоді психолого-педагогічний аспект

Українська музика – невід'ємна частина валеологічної культури підлітків

ВИВЧЕННЯ РОДИННИХ ВИХОВНИХ ТРАДИЦІЙ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

План-конспект регіонального уроку української літератури Журба і радість Олександра Олеся

Світ дитинства у „Зачарованій Десні“ О. Довженка

“Які щасливі очі у казок!“

Літературно-музична композиція (Гармонія слова Бориса Олійника та музики Лідії Яцкової)

Улас Олесійович Самчук

Інтимна лірика Василя Симоненка

Трагічне життя і титанічна творчість Олександра Петровича Довженка

Нелюди і люди в романі Л.Костенко „Маруся Чурай“

Оповідання Володимира Винниченка для дітей та методика їх вивчення на уроках позакласного читання та в позаурочний час

УРОК - Поетична творчість В. Стуса

УРОК - Василь Стус. Біографія поета

УРОК - Ліна Костенко. Роман у віршах „Маруся Чурай“

Твори художньої літератури як засіб стимулювання природоохоронної діяльності молодших школярів (на матеріалі преси Галичини міжвоєнної доби)

Ліна Костенко. Розповідь про поетесу

Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення

Марія - Уласа Самчука. Образи твору, вмотивованість вчинків Марії, Корнія, Гната (урок)

У світі легенд і казок Галини Петрівни Христан, письменниці із Саджавки

ІЗ СКАРБНИЦІ КАЗКАРІВ СВІТУ

Ольга Кобилянська. Життя і творчість письменниці. Тематика творчості О. Кобилянської

Ознайомлення з життєписом Т.Г.Шевченка, виховання у дітей поваги до його спадщини.

ЧИТАННЯ ТВОРІВ РІЗНИХ ЖАНРІВ

Василь Симоненко „Цар Плаксій та Лоскотон“

Читання віршів

Велич і безсмертя великого генія українського народу Т.Г.Шевченка

Урок-зустріч з поетесою Коломийщини Марією Сазоновою

Вивчення творчості Пантелеймона Куліша в середній школі

ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОСТІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО НА УРОКАХ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Методика вивчення творів різних жанрів

Україна в житті Василя Симоненка та Михайла Булгакова

Роль народної іграшки в духовному розвитку дитини

Трагічна доля українців в умовах тоталітарної системи (Урок з використанням інформаційних технологій за романом Уласа Самчука „Марія“)

Запалімо свічу пам'яті (Музично-літературна вистава)

Вивчення біографічних та автобіографічних творів на уроках української літератури

Благословенна будь, моя незаймана дівице Десно... (Віртуальна екскурсія до джерел неперевершеного таланту О. Довженка)

До проблеми інноваційного навчання літератури

Сторінки великого життя (Урок, присвячений 70-річчю від дня народження Василя Стуса)

Дивосвіт Миколи Скуби

Мамо рідна, хай святиться ім'я твоє (Сценарій свята Матері)

Дзвони Чорнобиля (Інтегрований урок)

Щира розповідь про власне дитинство (Урок за повістю Анатолія Дімарова „Блакитна дитина“)

Пішов у дорогу за ластівками (Урок пам'яті, присвячений Володимиру Підпалому)

Вивчаємо вірш Тараса Шевченка „Садок вишневий коло хати”

Високе Небо над Храмом Слова України

Аналіз мови художнього твору (на прикладі вивчення повісті І. Франка „Пepexpecнi стежки“)

Печальна квітка України в вінку немеркнучих імен (Життя і творчість Климєнтини Попович)

МОВНІ ІНТОНАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ В ОРХЕСТИЧНОМУ ВИХОВАННІ

ЗАВДАННЯ АСОЦІАТИВНОГО ХАРАКТЕРУ ЯК СПОСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА

Методичне забезпечення емоційного сприймання художніх творів учнями основної школи

Формування публіцистичного мислення старшокласників у системі позакласних заходів

Літературний конкурс 7 клас

Українські обряди Позаурочний захід для учнів 10—11 класів суспільно-гуманітарного (лінгвістичного) профілю

Виховні ідеї громадянськості в Україні у 1958—1985 pp.

Шуляр В. Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція

Шкільний аналіз мови художнього твору

Самостійна робота як шлях розвитку пізнавальної активності учнів на уроках літератури

Вивчення роману Сергія Домазара „Замок над Водаєм” - Література рідного краю

Проектна технологія на уроках української літератури - Типологія навчальних проектів

Звучать Шевченкові слова - Урок позакласного читання

„Історія людської душі” - Вивчення роману Валер'яна Підмогильного „Мiсто” в руслі екзистенціальної парадигми

До питання про розвиток творчих здібностей учнів під час аналізу художнього твору

Використання інтерактивних методик під час вивчення у 7 класі історико-географічного тла повісті „Захар Беркут” Івана Франка

До проблеми: удосконалення методів тестування з літератури

Павло Тичина — „дивний мрійник із очима дитини...”

„Що каже свіжих квітів жмуток?” Урок позакласного читання 5 клас

Особливості розвитку громадянського виховання в Україні у 1920—1933рр.

Літературно-музична композиція до дня Чорнобильської трагедії

Вивчення новели як методична проблема - Жанровий аналіз новели Л. Пономаренко „Гep переможений”

Інструментальні складники розвитку пізнавальної активності учнів

Аспекти дослідження проблеми розвитку творчих здібностей у процесі аналізу художнього твору

Методика викладання української літератури та її місце у формуванні художнього сприймання студентів-філологів

Організація групових форм роботи під час вивчення творчості письменників-шістдесятників

До свята Матері - „Рідна мати моя...”

Ми матір називаємо святою

Типологічна система сучасної педагогічної публіцистики та її роль у розвитку творчого потенціалу вчителя

Формування навички свідомого читання у молодших школярів як передумова успішного навчання в основній школі

Розвиток читацьких інтересів старшокласників (на матеріалі аналізу роману Олеся Гончара „Собор”)

Взаємозв'язок педагогічних і навчальних практик у системі професійної підготовки вчителів-словесників

Організація групової діяльності учнів на уроці за романом Павла Загребельного „Я, Богдан”

Формуємо комунікативні компетенції - Від творчих переказів — до мовної дизайн-освіти

Письмовий переказ тексту художнього стилю з творчим продовженням

Презентація журналу „Всесвіт”

Особливості аналізу верлібру у старшій школі

Шкільна лекція як ефективний метод вивчення публіцистики у старших класах

Свято української пісні

Інноваційні тенденції у професійній підготовці майбутнього вчителя рідної мови і літератури в Росії

Система уроків з вивчення творчості А. Малишка

Література рідного краю - „І Лесин дух зі слова в душі лине”

Аналіз п'ятикласниками вчинків та поведінки героїв казок

Прогресивні представники національної еліти про формування громадянськості особистості (Перша пол. XIX ст.)

Використання мемуарів на уроках української літератури в старших класах

Сприйняття образного поетичного слова і розвиток естетичних смаків старшокласників - Матеріали до уроків з вивчення інтимної лірики В. Симоненка

Система завдань з розвитку творчих здібностей старшокласників у процесі аналізу художнього твору

Як написати сценарій відеофрагмента

Співець життя народного - Сценарій літературного вечора, присвяченого 169-ій річниці від дня народження І. С. Нечуя-Левицького

„Урок літератури в умовах 12-річної школи: 5—9 класи” - Рецензія на практико-оріентовану монографію кандидата педагогічних наук В. І. Шуляра

„Планування літературної освіти школярів: технологічна концепція” - (Миколаїв, 2006) Відгук на практико-оріентовану монографію Василя Шуляра

Система психолого-педагогічних засад вивчення літературного краєзнавства в курсі літератури

Підготовча робота як особливий структурний елемент організації семінарів у школі

Використання комп'ютерних технологій на уроках української мови та літератури

Конспект уроку за уривками з кіноповісті О. Довженка Зачарована Десна

Вічно живі співомовки Степана Руданського

Мово рідна, слово рідне... - Сценарій свята для учнів 5—6 класів

Методичні умови формування вмінь літературного аналізу

Використання творчої спадщини Григорія Ващенка у фаховій підготовці вчителів-словесників

Розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів на уроках літератури

Проблемне викладання української літератури - Урахування вікових особливостей учнів-старшокласників

Берег любові - Інтимна лірика Івана Франка та повість-есе Романа Горака „Тричі мені являлася любов”

Як вивчати оповідання „Скарб” О. Стороженка на уроках української літератури?

Розвиток громадянськості в науковій думці українських вчених у XX ст.

Святий Миколай — приклад доброчинності і милосердя - Сценарій виховної години для учнів 5—6 класів

Вивчення літературних творів з історичною інверсією

До поняття навчального проектування на уроках літератури

„Сцена ж — мій кумир, театр — священний храм для мене!” - Семінарське заняття про театр корифеїв

Вивчення мемуарів на уроках літератури у середніх класах

Методична система вивчення драматичних творів зарубіжної літератури у взаємозв'язку з українською у 8—11 класах

Виникнення ідеї громадянського виховання в Україні у другій половині XIX ст. та умови її реалізації

До питання про сучасний підручник з української літератури

Цикл Тараса Шевченка „Давидові псалми” як переспів фрагментів Біблії

Розвиток мовлення старшокласників у процесі аналізу пейзажу в прозових творах різних художніх систем

Загадка дійових осіб у новелі „Intermezzo” Михайла Коцюбинського

Думки учителя-практика Проект програми для середньої загальноосвітньої школи з українською і російською мовами навчання

Підручникотворення на порозі третього тисячоліття

Комунікативна специфіка сучасного уроку української літератури

Громадянське виховання та його значення у сучасному виховному процесі

Художнє відтворення проблеми українізації в п'єсі Миколи Куліша „Мина Мазайло”

Життя Тараса Шевченка — подвиг

Твір-опис пам'ятника за власним спостереженням - Урок розвитку зв'язного мовлення з використанням відеозаписів

Григорій Сковорода як символ мудрості української землі

Інтимна лірика Надії Пукас

Казка як ефективний засіб збагачення морального досвіду школярів

Епістолярій Тараса Шевченка і Лесі Українки на уроках української літератури у 5—8 класах

Система образів літературного твору та прийоми її адаптації до шкільного курсу української літератури

Публіцистичні твори на факультативних заняттях з української літератури

Методичні родзинки

Історичні передумови виникнення шкільної літературної освіти

Психологічні передумови розвивального навчання на уроках літератури

Специфіка вивчення епічного літературного твору в старших класах середньої школи: стан проблеми та методико-дидактичні перспективи

Організація дослідницької діяльності школярів під час роботи з письменницьким епістолярієм

Українська драматургія другої половини XIX початку XX століття на історичному тлі театрального руху

Відеофрагмент (міні-екранізація) як структурний компонент уроку літератури

Народознавча тема „А вже весна, а вже красна” - Урок народознавства

Подорож у казковий світ буковинського письменника Василя Мельника

До питання класифікації уроків літератури в середній школі

Методичні засади формування читацької компетенції

Теоретико-методичні засади уроків літератури рідного краю

Урок літератури рідного краю за оповіданням Віталія Колодія „Гординя”

Творчий діалог: „Мистецтво писати — це мистецтво скорочувати” - Модель засідання шкільної літературно-творчої студії

Дидактичні призначення і характеристики комп'ютерних електронних навчальних посібників і підручників

Відзначення переможців II (районного) етапу VI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

Лексичний склад української мови

Добір творчих завдань з мови на основі творів художньої літератури

Світоглядна позиція діячів культури другої половини XIX століття стосовно громадянської ідеї у виховному процесі

Розвиток шкільної літературної освіти в умовах тоталітаризму

Підготовка вчителя української мови і літератури: проблеми, пошуки, перспективи

Літературознавчі засади осягнення художнього образу

Психолого-педагогічні засади дослідницької діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури

Інтерактивні форми роботи за відео фрагментами (міні-екранізаціями)

Трагічна доля емігрантів За новелою В. Стефаника „Камінний хрест”

Давня література — яскрава сторінка в українському красному письменстві - Вступна тема 9 клас

Урок за оповіданням А. Кащенка „Над Кодацьким порогом”

Літературні диктанти

„Від точки до крапки” - Модель засідання шкільної літературно-творчої студії

Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя української мови і літератури

Про науково-методичний посібник А. М.Лісовського Морфологія художності твору і вивчення літератури в школі

Про кредитно-модульну систему організації навчального процесу та про дещо інше

Роль відеофрагментів (міні-екранізацій) у розв'язанні педагогічних завдань на заняттях з української літератури

Поетичні намистинки Презентація першої збірки поезій учасників літературно-мистецького об'єднання „Перлина”

Вивчаємо творчість Тараса Шевченка Система уроків

Психолого-педагогічні аспекти сприймання творів художньої літератури

Відеофрагмент (міні-екранізація) як результат літературного проекту

Природа в поезії Михайла Стельмаха

Основні шляхи розвитку громадянського виховання у 1905—1920 рр.

Педагогічні аксіоми

Деякі психологічні передумови розвитку літературних знань і вмінь слабовстигаючих учнів

Урок за п'єсою Олексія Коломійця „Дикий Ангел“

Аналіз статті У. Самчука „Нарід чи чернь?”

ЯК ЗАЦІКАВИТИ ДІТЕЙ ІСТОРІЄЮ?На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.