Мовознавство - Українська література - статті та реферати 2023

Лексико-семантичні групи термінів в українській літературі ІІ пол. ХХ ст.

Роль мовної спадщини Кобзаря для розвитку сучасної української мови

«Мови-титани»: українська та італійська

Мовне питання в Україні на сучасному етапі розвитку

Лексична конотація у творах Т.Г. Шевченка

Головні основи шевченкової мови

Образи-символи у творчості Т.Г. Шевченка

Основні методи дослідження мови: загальний огляд

Мовні помилки в рекламних текстах інтернет-сторінок

Мовні помилки україномовної реклами

Фразеологізми у творчості Т.Г. Шевченка

Шевченковедение в зарубежной лингвистике

Велика проблема сучасної української мови — суржик

Походження професійних термінів

Значення творчості Кобзаря для розвитку та становлення української літературної мови

Тарас Шевченко і Євген Маланюк: два світогляди митців слова

Особливості походження прізвищ селища пересічне Дергачівського району

Історія появи літери «Ґ»

Складносуфіксальні ад'єктиви-неологізми у сучасній українській мові

Походження біомедичних термінів

Англомовні запозичення в українській мові

Запозичена лексика у термінології комп’ютерної галузі

Пoзамовні та внутрішньоструктурні процеси у мові інтернету

Конотації фітонімів у творах Т. Шевченка

Роль Т.Г. Шевченка та його творчості у становленні української культури

Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Типи переносних значень слова

Принципи системної класифікації лексики. Омонімія, паронімія, синонімія, антонімія

Типи лінгвістичних словників. Проблеми сучасної лексикографії

Предмет фразеології. Ознаки фразеологізмів. Джерела української фразеології. Типи фразеологізмів

Система голосних та приголосних фонем української мови: класифікації, загальна характеристика

Зміни звуків у мовному потоці як наслідок їх взаємодії

Морфемологія як розділ морфології. Об’єкт, предмет, лінгвістична проблематика, класифікація морфем

Словотвір: предмет, об’єкт. Словотвірна пара, словотвірний ланцюжок, словотвірне гніздо, словотвірна парадигма, словотвірний тип. Cпособи словотворення

Морфологія як учення про Граматичне значення, граматична форма, парадигма, граматична категорія, частини мови

Іменник як частина мови. Лексико-граматичні розряди іменника, особливості вияву в них граматичних значень. Категорії роду, числа й відмінка іменника (структура граматичних значень, функції відмінка). Система словозміни іменника. Типи парадигм іменника

Прикметник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Сучасна граматична концепція прикметника. Словотвірна специфіка якісних і відносних прикметників. Парадигматика прикметника

Концепція займенника в традиційній і новітній граматичній теорії

Числівник: семантичні, морфологічні та синтаксичні ознаки. Сучасна граматична концепція числівника. Типи парадигм числівника

Дієслово. Форми дієслова. Граматичні категорії дієслова: структура граматичних значень, форми їх вираження, функції. Парадигматика дієслова

Речення як основна синтаксична одиниця. Формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний і комунікативний аспекти речення. Реченєвотвірні компоненти у формальній структурі простого речення

Граматична основа простого речення. Типи підметів, способи їх вираження. Типи присудків, способи їх вираження. Другорядні члени речення

Складносурядні та складнопідрядні речення: семантичні і формальні ознаки, принципи класифікацій, структурно-семантичні типи

Питання походження української мови: концепції, аргументації. Історичні джерела вивчення української мови

Фонетичні та лексичні ознаки старослов’янізмів у сучасній українській літературній мові. Стилістичне використання старослов’янізмів у сучасній українській літературній мові

Історія форм минулого часу дієслова

Занепад зредукованих Ъ, Ь, його час, причини. Наслідки цього явища в системі українського вокалізму та консонантизму

Переклади конфесійних текстів українською мовою (Пересопницьке євангеліє)

Мовна ситуація в Київській Русі: лінгвістичний аспект дослідження

Науковий стиль староукраїнської літературної мови XVI — XVII ст.

Лінгвістична характеристика полемічних текстів староукраїнської літературної мови другої половини XVI — першої половини XVII століття

Тарас Шевченко в історії української літературної мови. Народнопоетичний і старокнижний складники Шевченкової мови. Семантико-стилістичні трансформації церковнослов’янізмів у мовотворчості Тараса Шевченка

Типи уроків з української мови. Позакласна робота вчителя-україніста

Поняття зв’язного мовлення в лінгводидактиці. Диктанти та перекази

Діалектологія як наукова галузь лінгвістичного знання: проблематика, методи дослідження. Характеристика діалектних одиниць української мови

Система функціональних стилів української літературної мови та їх культурно-історична еволюція (загальна характеристика)

Поняття функціонального стилю. Функціональні стилі сучасної української літературної мови

Жанрова диференціація функціональних стилів

Походження і розвиток української літературної мови

Українська літературна мова: формування, норми, функції та стилі

Розширення функціональних меж української мови

Причини занепаду староукраїнської літературної мови. Народнорозмовне джерело як матеріал художньої творчості

Tарас Шевченко — реформатор української літературної мови

Українська мова як інструмент реанімації національної свідомості

Українська мова у часи української державності і бездержав'я

Українська мова на зламі віків (кінець XIX — початок XX ст.)

Мова та мовні стилі

Як відбувалось зросійщення України

Культура і мова як духовні вартості

Мова і держава. Державність мови

Проблема української мови - суржик

Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

Мова нашого народу

Розвиток української мови

Значення мови в житті людини

Історія становлення та розвитку української мови

МОВА І МОВЛЕННЯ

Мова і суспільство

Розвиток української мови

Словник сучасної української літературної мови

Сутність рідної мови і її роль у житті народу

У чому полягає специфіка усного мовлення

Юрій Шевельов, його наукова діяльність

Мовознавча діяльність Євгена Тимченка

Мова в житті людини

Політика державної мови сьогодні

Мовознавець Олекса Синявський

Місце української мови у сучасному житті

Основні норми української літературної вимови

Слово і його значення

Стильові різновиди літературної мови

Павловський Олексій Павлович

Мовленнєвий етикет як феномен і виразник кожного народу

Лінгвоцит (знищення) української мови

Розвиток книгодрукування у слов'ян

Вираження експресивності дієслова засобами словотвору

Наукове забезпечення курсу „живомовні джерела української мови“

Про диференційні ознаки крилатих слів

ЗАСОБИ МИЛОЗВУЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Старослов'янська мова – перша літературна мова слов'ян

Мова як джерело відомостей про історію слов'ян

Лексико-семантичне поле як структурний компонент та метод його дослідження

Параметричні прізвиська мікрополя висоти (на матеріалі „Словника прізвиськ Нижньої Наддніпрянщини“ проф. Чабаненка В.А.)

Про природу і механізми метафоричного процесу

Українська мова : післяшкільна

Українська мова: походження, поняття і форми, сучасна мова

Українська мова (історія, особливості, сучасний стан)

Українські семеми негативної оцінки

Мовно-культурне поле Східної України

Мова – це характер і духовна могутність народу

Фразеологізми: стилістичний та семантичний аспект

Слов'янські азбуки: кирилиця і глаголиця. Історія їх розвитку

Моє бачення мовної проблеми в Україні сьогодні

“Грамматика малороссийского наречия...“ О.Павловського — перша друковані праця з нової української філології

Поняття „система навчання“ та її зміст

Лінгвоцид (мововбивство)

Комунікативні якості літературної мови

Культура мови як самостійна лінгвістична дисципліна

Мовна норма – категоріальне поняття культури мови

Особистісний аспект культуромовної діяльності

Соціальний аспект культури мови

Писемність

Історія письма

Іван Ковалик та його вчення про словотвір

Базові категорії комунікативної лінгвістики

Народорозмовна і писемна мови Київської Русі

Українська мова за два останніх століття і у наш час

Походження і розвиток української мови

Мова – основа духовного життя народу України

Мова як чинник формування людини і нації

Техніка мовлення

Комунікативна компетентність: суть, структура, розвиток

Мовознавство як наука

Стилі і норми української літературної мови в професійному спілкуванні

Лексикографія. Основні українські словники

Поширення вживання ненормативної лексики серед молоді

Мовознавча спадщина Олени Курило

Русанівський В.М. Життєвий шлях і творча діяльність

Невербальні засоби комунікації

Свято писемності й української мови

Зв'язна мова. Письмовий докладний переказ тексту, що містить опис предмета

Жанри мовлення: оповідання, відгук, замітка, лист, особливості їх побудови (розвиток зв'язного мовлення)

День української писемності та мови

Роль мови в житті людини

Найголовніші правила пунктуації

Синхронія і діахронія

Контрастивно-альтернативна основа вивчення української лексики учнями-білінгвами

Питання ефективності методики розвитку мовлення учнів у процесі вивчення лексики (лінгвокультурознавчий аспект)

Труднощі аудіювання та засоби їх подолання

Газета і мовна норма

Становлення і розвиток теорії дискурсу у сучасній українській мові

Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування

Концепт „результат“ у лексичній системі української мови

Фонетичні зміни у говірках північного приазов'я

П.О.Бузук про методологію лінгвогеографічного дослідження

Проблеми історії фонетичних систем східнослов'янських мов у мовознавстві 70-х рр. XIX ст. – 30-х рр. XX ст

Утворення української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського

До проблеми співвідношення термінологічної та нетермінологічної лексики наукового тексту

Етнічні символи та стереотипи в українській зоонімній терміносистемі

Функціонування жаргону в сучасному публіцистичному дискурсі

Латинізми на українському ґрунті і посередницька роль польської мови (на матеріалі пам'яток ХVІ – ХVІІІ ст.)

Нульсуфіксація як показник ідіостилю

Особливості функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій як мовленнєвих дій

Зміст першої й другої частин висловлення в їх стосунку до відношення градації

Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури

Перспективація інформації мемуарного тексту

Асоціонім як троп і предмет зображальної публіцистики

Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті в різносистемних мовах

Зміст та структура концепту „голос“ в українській лінгвоментальності (на матеріалі художнього мовлення)

Вербалізація концету самопочуття в українських та латинських фразеологізмах

Семантичні особливості фразеологізмів концепту „Щастя” в українській та німецькій мовах

Фітоніми верба, калина, тополя як ключові концепти української культури

Функціонально-стильова характеристика художніх листів

Колір як основа внутрішньої форми та вмотивованості мовного знака (на матеріалі української, російської та німецької мов)

Вклад Ізмаїла Івановича Срезневського у скарбницю науки про народне слово

Збережемо наш скарб – рідну мову

Мова і нація: акценти сучасності

Уживання великої літери

Магія слова в українській народній медицині

Мова - інтелектуальний портрет народу

Графічно-стилістична мова стародруків XVI – XVIII ст

Види усного спілкування

Літературні норми слововживання

ПРОБЛЕМА МОВНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЇЇ ДЖЕРЕЛА

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Старослов'янська мова та її вплив на становлення української мови

СУХОМЛИНСЬКИЙ ПРО РОБОТУ НАД СЛОВОМ

УКРАЇНА І ПЕРВІСНЕ ВИНИКНЕННЯ МОВ

Українська мова: особливості її походження, вивчення і захисту

ДАВНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Даль Володимир Іванович

Доля рідної мови - доля України

ЧИ ЛЮБЛЯТЬ УКРАЇНЦІ ГОВОРИТИ КОМПЛІМЕНТИ?

Проблеми української термінології

ПРО ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ МОВНОЇ ІМПЛІЦИТНОСТІ З ЛОГІЧНОГО ПОГЛЯДУ

Розвиток української мови в українській діаспорі

Основа давньокиївської літературної мови. Виклад головних поглядів на її походження

ГЕНЕЗА УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МОВИ

Стилістика української мови

УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕАНІМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Особливості діалекту Гуцульщини

Пам'ятки писемності

Проблема перекладності і неперекладності

Роль мови в процесі відродження української державності

Старослов'янська мова – мова перших слов'янських писемних пам'яток

Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови

Мовний етикет українців

Розквіт староукраїнської літературної мови (XVII — перша чверть XVIII ст.)

Лексема срібло в поетиці О.Стефановича

КОЛЬОРОВА СИМВОЛІКА У ПОЛЬСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ

Сучасний стан мовознавчих досліджень з мікенології

КВАНТИТАТИВИ З СЕМАМИ РОЗМІРУ В КОНТЕКСТНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

Монологічне персонажне мовлення у складі зображеної комунікації: позиції адресата

Співвідношення типів викладу у структурі передорученої розповіді

Порівняльний аналіз писемного мовлення персонажів в оповідях від третьої та першої особи

Контрастивний аналіз засобів вираження конотації у листах М. Коцюбинського та Дж. Лондона

Комунікативна категорія цілісності висловлювання в молодіжній політиці

МОВНИЙ ОБРАЗ МОЛОДОГО ХЛОПЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ

СИМВОЛ І КОНЦЕПТ ЖУРАВЕЛЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕТНОКУЛЬТУРІ

Фразеологія з погляду ментальності

ВПЛИВ ЖАНРУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕПІТЕТІВ У РЕЛІГІЙНОМУ ТЕКСТІ

„Олітературнення” діалектів у нових мовно-культурних умовах ХХ століття

Національна безеквівалентна лексика

Семантичний аналіз жаргонної лексики сучасних підлітків

Лінгвістичні засоби комізму

Проблема синкретизму в сучасному мовознавстві

ДІЄСЛОВА ЕКСПРЕСИВНО-ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ (На матеріалі творів Г. Косинки)

ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У МОВІ БАЙКИ (на матеріалі творів М. Годованця та В. Нечитайла)

ПРИКМЕТНИКИ, ЩО ПОЗНАЧАЮТЬ КОЛЬОРИ, В ПОЕЗІЇ ТОДОСЯ ОСЬМАЧКИ

СТИЛІСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ КОЛЬОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ У МОВОТВОРЧОСТІ В. ВИННИЧЕНКА

АНТОНІМІЧНІ ФІГУРИ В ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА

Проблеми мови в епістолярній спадщині І. Нечуя-Левицького

Особливості відбору мовних засобів у романтиці Романа Андріяшика

Семантика власного імені та українські імена у діаспорі

Джерела походження та способи словотвору українських прізвищ XVII ст. на основі „Реєстру Війська Запорозького 1649 року” (полк Чигиринський)

АРХІВ КОША НОВОЇ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦЬКОГО ВЖИТКУ

ДО МОВИ — З ДЕРЖАВНИМ МИСЛЕННЯМ

Проблеми української мови та використання суржика на Україні

МОВНІ ПОМИЛКИ У ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМАХ

Проблеми функціонування термінів у пресі (на матеріалах львівських газет)

Структурно-функціональні особливості оказіональних фразеологізмів у ролі заголовка (на матеріалі сучасної періодики)

СЕМАНТИЧНІ ЗНАЧЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ, ЩО ФУНКЦІОНУЮТЬ В ЦИКЛІ ПОВІСТЕЙ М. В. ГОГОЛЯ „ВЕЧОРИ НА ХУТОРІ БІЛЯ ДИКАНЬКИ“

МЕТОНІМІЯ ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ОБРАЗУ В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗАГАДКАХ

ІМЕНА-КОМПОЗИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

СИНТАКСИЧНІ КОНСТРУКЦІЇ З ЗІСТАВНО-ПРОТИСТАВНИМИ ЗНАЧЕННЯМИ В НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ

СПЕЦИФІКА КОМПОЗИЦІЇ ПРИВАТНОГО ПОБУТОВОГО ЛИСТА

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

ЛЕКСИКА НА ПОЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЯ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАМОВЛЯННЯХ

Абревіація як один із найактивніших способів сучасного словотворення

ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТАМИ СПОЛУЧНИКІВ ПРИЧИНОВОСТІ ПРИ РОБОТІ З НАУКОВИМИ ТЕКСТАМИ

Способи творення лексем на позначення рослин в українській новітній літературі

Місце узагальнено-особових конструкцій у класифікаційній системі речень сучасної української мови

СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ОЦІНКИ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ МОВЛЕННІ

Синтаксико-фразеологічний спосіб фраземної деривації

Текст у сучасних дослідницьких парадигмах

Лексикографічна компетенція як показник мовної культури особистості

Мистецтво слова і характер його сприймання

Українська література 10-х років XX ст

ВИДАВНИЦТВО ПРОСВІТНИЦЬКОЇ КНИГИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ НАРОДУ

Мова — голос нації

Унадився журавель до бабиних конопель

Становлення й розвиток лінгводидактичної термінології в українській мові

Лексичний склад української мовиНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.