Теорія літератури - Українська література - статті та реферати 2021

Розстріляне відродження

Ознаки постмодернізму в українській літературі на межі ХХ — ХХІ ст.

Українське шістдесятництво

Модерністичний рух на Заході в 60-70-і роки («Нью-йоркська група»)

Модернізм: визначення, основні риси

Сучасна українська література

Сучасні літературні об'єднання

Загальний огляд літературного процесу ХХ ст.

Українська література 60-70-х рр.

Літературна ситуація 80-х років

Розвиток прози кінця 60-90-х років

Феміністичний рух в Україні

Модерна поезія 90-х як новий шлях розвитку української літератури

В. Г. Бєлінський і розвиток реалізму в українській літературі першої половини XIX ст.

М. Г. Чернишевський і українська література

Роль М. О. Добролюбова в розвитку української літератури

М. Горький і українська радянська література

Проблеми національної форми в літературі

Питання аналізу літературного твору

З'ясування понять про епічні жанри

Узагальнення деяких відомостей з теорії літератури в 10 класі

«Неокласики» та їхнє місце в літературному процесі 20-30-х рр.

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Поняття про літературний напрям. Зміна літературних напрямів в історії розвитку світової літератури

Нова українська література (кінець XVIII — початок XX ст.)

Просвітницький реалізм в українській літературі

Порівняльна таблиця реалізму й імпресіонізму

Поняття про художній тип

Типізація

Напрями та течії в українській літературі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (символізм, імпресіонізм, експресіонізм, неоромантизм)

Загальні риси імпресіонізму в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст.

Естетичні засади експресіонізму, своєрідність художніх пошуків українських письменників у царині цього періоду

Українська література кінця ХІХ — початку ХХ ст. і неоромантизм. Тематична, жанрова специфіка цього напряму в літературному процесі того періоду

Розвиток української поезії кінця ХІХ - початку ХХ ст., еволюція напрямів, жанрів, стильових особливостей

Проза кінця ХІХ - початку ХХ ст. в контексті новітніх художніх напрямів, особливості художніх шукань, проблематика, тематика тощо

Український символізм, особливості розвитку

Герметизм в українській поезії другої половини ХХ ст.

Неокласицизм в українській літературі першої половини ХХ ст.

Сюрреалізм в українській поезії ХХ ст.

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Екзистенціалізм та його вплив на українську літературу ХХ ст.

Модернізм в українській літературі ХХ ст.

Постмодернізм в українській літературі другої половини ХХ ст.

Неокласицизм/футуризм в українській літературі ХХ ст.

Українське бароко. Бароко як епоха та художній стиль

Становлення реалізму в українській літературі XIX ст.

Модернізм в українській літературі кінця XIX — початку ХХ ст. (І. Франко, Леся Українка, О. Кобилянська, М. Коцюбинський та ін.)

Розвиток течій раннього модернізму

Авангардизм в українській літературі

Соціалістичний реалізм як художній вияв ідеології тоталітарного режиму

Провідні теми й мотиви творчості неокласиків

Античне відлуння в художньому світі поетів-неокласиків і кримські мотиви в їх творчості

Поняття про модернізм, авангардизм, неокласицизм, постмодернізм та функціонування цих течій в українській літературі ХХ ст.

Українська література наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.: характерні риси розвитку

Символізм в українській поезії ХХ ст.

Неокласицизм

Футуристичні літературні угруповання та їх представники

Розвиток романтизму в українській літературі І половини ХІХ ст.

Соціально-психологічна проза в українській літературі ХІХ ст. Натуралізм

Драми та їх види

Сатира у літературі 16-17 століття

Вертеп

Бароко: епоха, напрям, стиль

Початок XX ст.: Загальнi тенденцi ї художнього розвитку

Бароко: епоха, напрям, стиль

Основні риси барокової поетики

Поезія XX століття

Стрiлецька поезiя

Поезія «Молодої музи»

Імпресіонізм та експресіонізм

«Празька школа»

Імпресіонізм як стильова течія у мистецтві межі століть. Своєрідність українського імпресіонізму

Експресіонізм як вияв авангардизму, його специфіка

Відмінність неоромантизму зламу століть від романтизму ХІХ ст., його український варіант

Відмінність неоромантизму зламу століть від романтизму ХІХ ст., його український варіант

Символізм в українській поезії початку XX ст.

Українська література розстріляного Відродження

Словник сучасної української літературної мови

Основні норми української літературної вимови

Стильові різновиди літературної мови

Психологічний фактор у поетичному мовленні

Аналіз поетичного твору. Аналіз драматичного твору

Неокласики та літературна ситуація в українській літературі початку ХХ ст

Література як вид мистецтва

Роль фольклору в розвитку української літературної мови XVI-XVIII ст

Літературний процес

Фразеологізми: стилістичний та семантичний аспект

Літературна комунікація і витлумачення (інтерпретація) художнього твору

Елементи змісту і сенсу (смислу) літературного твору

Елементи внутрішньої форми літературного твору

Художньо-літературний твір

Функціонування метафоричних перенесень у польській та українській поезії

Образна природа художньої літератури і критерії художності

Жанрово-стильові особливості інвективи

Зорієнтованість та зумовленість художньої літератури

Історіографія літературознавства (основні аспекти)

Відтворювальні процеси в розвитку праслов'янського *liti

Генологія літератури

“Популярність“ автора, тексту, героя: кілька думок про діахронію уявлень від київської русі до сьогодення

Література факту на противагу масовій культурі

Мемуари: масова чи елітарна література?

Специфіка вставних конструкцій у текстах масової літератури

„Масова поезія” кінця ХІХ – початку ХХ століття та фольклор”

Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті в різносистемних мовах

Нове дослідження феномену літоб'єднання вапліте

Бароко, рококо і класицизм в історії літературознавчої думки

Український поетичний авангард кінця ХХ ст

Генезис неоромантизму

Модифікації ніцшеанського танку в українському поетичному декадансі

Модерністичні мотиви творчості письменників літературної організації „Ланка“ марс як наближення до європейської традиції

Футуризм і бароко: осі перетину

Метафоричність мови твору

Розгляд факторів єдності жанрово-стильового комплексу української історичної повісті XIX - початку XX ст

Мовні особливості вираження гумору

Естетична природа художньої літератури

Аналіз художнього твору

Родо-жанрова природа художнього твору

Загальна характеристика Літературних напрямів

Історія кобзарства в Україні

Історичний діалог кобзарства і бандурництва як джерело виконавства на автентичних співоцьких інструментах

БОГДАН ЖЕПЛИНСЬКИЙ - Кобзарськими Стежинами

Дискурсивний аналіз тексту

Лексичні засоби поетичної мови

Бароко як літературний напрям у мистецтві Західної Європи

Естетичні пошуки шістдесятників

Українська література за п'ятдесят років (1917-1967)

Дисидентський рух в Україні (60-70-х рр. ХХ ст.)

Апарат книги, як система орієнтації читача в структурі і змісті видання

Суспільно-історична роль „Руської трійці“ у національному відродженні

Фоpмування читацького сеpедовища засобами укpаїнської літеpатуpи

Епос і література України 18 ст

Суспільно-історичні події. Поняття про „розстріляне відродження“

Особливості розвитку дитячої літератури другої половини ХХ ст.

Розвиток радянської літератури

Західноукраїнський літературний дискурс

Література 1940 – 1970-х років на Радянській Україні

Підручники з літератури в школах і гімназіях Західної України у перші десятиліття ХХ ст

Проблеми підручника в Східній Україні на початку ХХ ст

Навчальні книжки з літератури за доби Центральної Ради

Співпраця Олександра Барвінського і Пантелеймона Куліша над підручниками з літератури

Перші підручники з української літератури для середніх шкіл і гімназій в Галичині

Читанки для дітей і дорослих у Наддніпрянській Україні

Знахідки і втрати українського підручнико-творення у ХІХ ст

Напрямки підручникотворення в західному зарубіжжі

Підручники з української літератури в країнах Східної Європи

Підручник з літератури в східній діаспорі

Підручники з літератури 20-40-х рр. XX ст. і в часи німецької окупації

Підручники з літератури у 50-80-х рр. XX ст. і реформування їх у сучасних умовах

З історії підручників словесності ХІ-XVIII ст. - предтеч навчальних книжок з літератури

Розгляд факторів єдності жанрово-стильового комплексу української історичної повісті XIX - початку XX ст

Школа київських неокласиків

Поети „Молодої музи“

Модернізм і постмодернізм: спадкоємність і протистояння

Драматургія української діаспори

Десталінізація. Літературне оновлення 60-х років

Значення української літератури. Найбільші надбання. Місце серед слов'янських та іноземних мов.

Українська література ХХ ст.

Розвитокт української літератури до Другої Світової війни – письменник, поет, громадський діяч

Символіка у творчості українських поетів-романтиків

Книгодрукування та література

Розвиток культури і літератури м. Рогатина

Розвиток літератури, освіти та науки у 20-30-х роках ХХ ст

Розвиток літератури, освіти та науки в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст

Вивчення міфів. Історія розвитку міфокритики

Біблійні мотиви та образи в творчості українських письменників 19-20 століть

Поети розстріляного відродження

Розвиток української літератури і мистецтва

Історія української літератури 1917-1919 рр

Мова віршова й прозова

Жанрові константи і модифікації новели ХХ ст.

Тема науки й освіти у творчості письменників-гуманістів епохи Відродження

Художній переклад

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРЕАТУРА 10-хх РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ. ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ

Українська література в питання і відповідях

Творчість письменників 60-х років

Твори письменників XIX—початку XX СТ

САТИРИЧНІ ЖАНРИ

Складові літературознавства та механізм цілісно-системного дослідження

Методика вивчення творів різних жанрів

Метафора, її різновиди та функції в ліриці Ліни Костенко

Переклад як форма літературних взаємин

МЕТАФОРА - ЧИННИК РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Поети молодої музи

ПОЕЗІЯ І МІСТИКА

Питання і тести по українській літературі

Письменники області Івано-Франківськ

Письменники Волині у боротьбі проти польських впливів у 20-30 роках ХХ ст

Життя і діяльність академіка Дмитра Овсянико-Куликовського (дослідника літератури)

Проблема складових змісту твору

Літературні течії ХХ ст

Літературно-мистецькі часописи: програми, структура, стосунок до літературної критики

Ключові слова в художньому творі

Класифікація нотаток як жанру мемуарної літератури

Вихідна ситуація функціонування літературної критики в Галичині міжвоєнного періоду

КАЗКА ЯК ЖАНР

Розвиток української літератури і мистецтва в кінці 50-х – на початку 60-х років

Зародження фемінізму в українській літературі на тлі західноєвропейських традицій

Волинські письменники у розбудові держави

Модифікації жанру критичної статті в західноукраїнській періодиці 20-30-х рр. ХХ ст.

До проблеми теорії і класифікації літературно-критичних жанрів

Засновки і напрямні сучасних досліджень літературно-критичних жанрів (на прикладі літературної критики Західної України 20-30-х років ХХ століття)

Літературний гурт „Молода муза“

Предмет і завдання історії літературної критики, значення її вивчення у вузі

Теорія фольклору

Асоціативні порівняння. Метафора. Символ. Алегорія

Ключові слова в художньому творі

Вплив фемінізму на українську літературу останньої чверті ХIХ – початку ХХ століття

Історизми та архаїзми в літературних творах

Державність української мови: декларація і реальність

ІСТОРІЯ СЛОВЯНСЬКОГО МОВОЗНАВСТВА

Характерологія: методологічні імплікації 1960-1990-х рр.

Українська мова з погляду походження. Тюркізми

Українська літературна мова післямонгольської доби (друга половина XIII — XVI ст.)

Розквіт староукраїнської літературної мови (XVII — перша чверть XVIII ст.)

Партитурний аналіз поетичного тексту

Інтерпретація біблійних тем і образів поетами-шістдесятниками

Специфіка авторської позиції у ліро-епічних творах

Монологічне персонажне мовлення у складі зображеної комунікації: позиції адресата

Співвідношення типів викладу у структурі передорученої розповіді

Порівняльний аналіз писемного мовлення персонажів в оповідях від третьої та першої особи

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ

ОБРАЗ ПРАВОСЛАНИХ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ У НАРОДНІЙ ТВОРЧОСТІ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Особливості поетичної творчості групи „Бу-Ба-Бу“

ОБРАЗ АВТОРА В ШКОЛЯРСЬКИХ ВІРШАХ ХVII–ХVIII СТ. ЯК СПАДЩИНА СМІХОВОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Вивчення індивідуального і мовного стилю письменника

Лінгвокультурні концепти сучасної „жіночої прози“

ЗНИКОМЕ РОЗЦВІТАННЯ ОСОБИСТОСТІ

Мистецтво слова і характер його сприймання

Образ Богородиці в українській поезії XX століття

СПЕЦИФІКА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ВИДАНЬ ЯК ДЖЕРЕЛА ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ 20-30-Х РР. ХХ СТ.

ВИТОКИ МОДЕРНІСТИЧНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ПОЕЗІЇ „МОЛОДОЇ МУЗИ“

НЕОБАРОКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПОРТРЕТ ГЕРОЯ ПРОЗИ ПОКОЛІННЯ ВІСІМДЕСЯТНИКІВ

ЖАНРИ ЖИВОПИСУ В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ КІНЦЯ ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.

ІСТОРИЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ОБСТАВИНИ У XIX ст.

ІМПРЕСІОНІЗМ ТА ЕКСПРЕСІОНІЗМ

Епоха Просвітництва та її основні риси

Новаторство необарокових поетів ХХ століття

УКРАЇНСЬКА РОМАНТИЧНА ЕЛЕГІЯ Й КОРДОЦЕНТРИЗМ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОПРОНИКНЕННЯ

МЕТАФОРИКА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ СУГЕСТИВНІЙ ЛІРИЦІ

Стаття - ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЖАНРОВОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕГІЇ

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ – СТРУКТУРНА ОЗНАКА ТЕКСТІВ УКРАЇНСЬКОГО ПОСТМОДЕРНОГО ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА РЕНЕСАНСУ І БАРОКО (XVI—XVIII ст.)

Історія української літератури 19 – поч. 20 ст.

Вертій Олексій. Народні джерела національної самобутності української літератури 70-90 років XIX століття: Монографія.

Вітчизняні традиції сучасного українського фемінізму

Романтична балада в російській, українській та польській літературах - Література рідного краю

Розвиток верлібру в сучасній українській поезії

Типологія акцентуації народнопісенних мотивів в українській повісті другої половини XIX ст.

Принципи, шляхи, методи і прийоми аналізу новелістики 20—30-х років XX ст.

Специфіка маски автора фемінного постмодерністського роману

Аспекти дослідження проблеми розвитку творчих здібностей у процесі аналізу художнього твору

Романна історія на рубежі тисячоліть: філософська візія минулого України у творчості сучасних письменників

Проблема порівняльного вивчення творів зарубіжної та української літератури

Література: високе чи масове мистецтво?

„Між пригадуванням і передчуттям”: репрезентація совєтського минулого в сучасній літературі

Компаративістика як метод вивчення літератури: її становлення і актуальні питання

Сучасна українська драма: мотиви та поетика

Новозаповітні мотиви в українській поезії XX століття

„Сцена ж — мій кумир, театр — священний храм для мене!” - Семінарське заняття про театр корифеїв

Один малодосліджений аспект літературних текстів з погляду міфу

З думою про студентство - Історія української літератури. Кінець XIX — початок XX ст.

До питання українського символізму

Українські контури Таврії - Літературно-мистецькі аспекти

Тенденції розвитку методичної думки про аналіз художнього твору

Схема-алгоритм як ефективний засіб аналізу літературного пейзажу у прозовому творі

Система образів літературного твору та прийоми її адаптації до шкільного курсу української літератури

Українська драматургія другої половини XIX початку XX століття на історичному тлі театрального руху

Психологія творчості митця на тлі кризового стану в літературі

Поетичні намистинки Презентація першої збірки поезій учасників літературно-мистецького об'єднання „Перлина”

Вивчення українсько-вірменських літературно-мистецьких взаємозв'язківНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.