Українська література - статті та реферати 2022

За авторами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Специфіка літератури як виду мистецтва

Література в системі інших мистецтв

Характеристика теорії літератури, історії літератури та літературної критики як провідних галузей літературознавства

Основні та допоміжні галузі літературознавства

Літературознавство у системі інших наук

Концепції літератури і мистецтва у країнах Стародавнього Сходу

Літературознавство доби Античності. Естетичні погляди Платона й Арістотеля

Розвиток літературознавчої думки у добу Середньовіччя

Становлення науки про літературу в період Романтизму

Естетичні погляди на літературу в добу Класицизму і Просвітництва

Особливості трактату Н. Буало «Поетичне мистецтво»

Романтичні концепції мистецтва слова

Особливості розвитку української літературознавчої думки. Основи літературознавства

Функція слова як першоелементу образного світосприйняття

Кардинальні зміни у літературознавстві ХІХ століття. Виникнення загальноєвропейських методологічних літературознавчих шкіл

Проблема походження літератури з міфології у працях представників міфологічної школи

Концепція авторської особистості у літературному творі з точки зору представників біографічного методу

Культурно-історична школа: пошуки спільного знаменника для пояснення явищ літератури

Порівняльно-історичне літературознавство і теорія художніх запозичень

Компаративістика (порівняльне літературознавство) ХІХ ст.

Виникнення психоаналізу. Сфери літературознавчих досліджень

З. Фрейд і К.-Г. Юнг про психологію творчості

Становлення та провідні ідеї ритуальної міфокритики

Структуралістський метод у літературознавстві

Принципи герменевтичного підходу до літературного тексту

Герменевтика як теорія інтерпретації тексту

Особливості психолінгвістичної теорії О. Потебні

Теорія тексту М. Бахтіна

Постструктуралізм і методологія деконструкції літературного твору

Генологічна проблематика літературознавства

Термінологічне наповнення дефініцій «рід», «вид», «жанр»

Дискусійні питання генеалогії епосу

Образність літератури. Художній образ

Символ і алегорія

Зміст і форма художнього твору

Конфлікт і його типи

Художня деталь, її функції у творі

Сюжет, елементи сюжету

Тематика і проблематика літературного твору

Образ автора у літературному творі

Формозміст літературного твору як єдність його структури

Поняття про конфлікт. Колізія літературного твору

Фабула, мотив, сюжет, композиція, архітектоніка

Основи поділу літератури на роди

Жанри епосу. Генезис і родові ознаки

Поетичний та прозовий види епосу

Жанрові різновиди (на прикладі роману)

Байка, гумореска і пародія як епічні жанри

Жанри лірики. Генезис і родові ознаки

Ключові ознаки ліричного твору

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 [25] 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.