Українська література 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти - В. В. Паращич 2011Передмова

Українська література 1920-1930-х років. Вступ. Складні суспільно-історичні умови, основні стильові напрями, їхнє розмаїття. «Розстріляне відродження»; домінування соцреалістичної естетики в 1930-ті роки

Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ ст. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років. Трагізм життєвої і творчої долі. Феномен «кларнетизму»

П. Тичина. Звернення в поезіях до «вічних» тем, поєднання тенденцій символізму, неоромантизму, експресіонізму, імпресіонізму. Художнє відтворення народу, уславлення борців за вільну Україну

Літературний авангард. М. Семенко

Київські «неокласики». М. Зеров

М. Рильський. Філософічність, афористичність його лірики, пошук душевної рівноваги, краси в житті та в душі

Поезія київських «неокласиків». Виразне читання напам'ять

Є. Плужник - один із провідних поетів «розстріляного відродження». Життєвий і творчий шлях, тематика, проблематика, основні мотиви творчості

Є. Плужник «Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність лірики. Урівноваженість душевного стану ліричного героя мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні

Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування

Українська проза 20-30-х років ХХ ст. Жанрово-стильове розмаїття, часткова ідеологічна заангажованість, експериментаторські модерністичні пошуки. М. Хвильовий. Життєвий і творчий шлях

М. Хвильовий. «Я (Романтика)» - новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішнього роздвоєння людини між гуманізмом і обов'язком

Г. Косинка. Трагічна доля митця. Змалювання строкатої картини життя крізь призму долі й душі людини. Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі

Г. Косинка. Новела «В житах» - зупинена мить, пошуки порушеної гармонії. Вітаїстичний пафос імпресіоністична настроєвість

Ю. Яновський. Творча біографія митця. Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості. Роман у новелах «Вершники» як «реабілітаційний двійник» «Чотирьох шабель»

Ю. Яновський. Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим. Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу

Ю. Яновський. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» з роману «Вершники». Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам'яті. Утвердження високих загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов'язку

В. Підмогильний - автор інтелектуально-психологічної прози, перекладач. Роман «Місто»

В. Підмогильний. Роман «Місто». Світовий мотив підкорення людиною міста, самоутвердження, інтерпретовані на національному матеріалі

В. Підмогильний. Роман «Місто». Зображення «цілісної» людини в єдності біологічного, духовного, соціального

Остап Вишня. Трагічна творча доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки

Остап Вишня. Усмішки. Оптимізм, любов до природи, людини, м'який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні

Остап Вишня. Секрети творчої майстерності

Контрольна робота № 2. «Творчість М. Хвильового, Г. Косинки, Ю. Яновського, В. Підмогильного, Остапа Вишні». Твір

Драматургія 1920-1930-х років. М. Куліш. Життєвий і творчий шлях митця

М. Куліш. Сатирична комедія «Мина» Мазайло. Особливості сюжету

М. Куліш «Мина Мазайло». Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості на матеріалі українізації. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п'єси в наш час

Українська література за межами України. Література в Західній Україні (до 1939 року). (Огляд.) Б. -І. Антонич. Життя і творчість

Б. -І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів

О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення

О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Ідея перемоги духа над матерією. Гуманістичний, життєствердний пафос твору, його вселюдська значимість і всеохопність

Еміграційна література (огляд). «Празька поетична школа» української поезії та її представники. Є. Маланюк

Є. Маланюк. Художнє осмислення трагічної історії України, ностальгічні мотиви, філософічність поезій. Вірші про призначення поета і поезії. Символічні образи

Огляд прози українських літераторів в еміграції. І. Багряний. Основні віхи життя і творчості митця

І. Багряний. «Тигролови» як український пригодницький роман. Проблема свободи й боротьби за визволення

Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша Б. -І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування

Українська література 1940-1950-х рр. Участь українських письменників у Другій світовій війні. Активізація патріотичної тематики, героїчного пафосу, посилення філософічності літератури. Засилля соцреалізму в мистецтві повоєнного періоду. О. Довженко - видатний кінорежисер, письменник

О. Довженко. «Україна в огні». Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук. Національні та загальнолюдські проблеми. Поєднання лірико-романтичного, виражального начала з публіцистикою; доля народу крізь призму авторського бачення й оцінки

О. Довженко. Кіноповість «Зачарована Десна». Автобіографічна основа, сповідальність оповіді. Морально-етичні проблеми в кіноповісті; поєднання минулого й сучасного, два ліричні герої

Українська література другої половини ХХ - початку ХХІ ст. Вступ

«Шістдесятництво» як явище культурологічне й соціальне; його зв'язок із дисидентським рухом. В. Симоненко. Творча біографія поета. Традиційність лірики. Образ України. Мотив самоствердження людини в складному сучасному світі

Д. Павличко - відомий український поет сучасності, перекладач. Громадянські мотиви лірики; образно-притчевий зріз часу, історії народу, проблеми нації, окремої людини. Пісня «Два кольори» яка стала народною

І. Драч - невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. «Балада про соняшник» - поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символіка образів

М. Вінграновський - поет, прозаїк, кіномитець. Вселюдські, національні мотиви крізь призму «інтимного самозосередження». Збірка інтимної лірики «Цю жінку я люблю»

Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Риси індивідуального стилю

Поезія Ліни Костенко

Ліна Костенко. Історико-фольклорна основа історичного роману у віршах «Маруся Чурай». Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання

Ліна Костенко. Роман у віршах «Маруся Чурай». Центральні проблеми твору - митець і суспільство, індивідуальна свобода людини

Контрольна робота № 4. «Творчість О. Довженка, поезія «шістдесятників», творчість Ліни Костенко». Твір

В. Стус. Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Життя і творчість. Узагальнені образи крізь призму індивідуальної долі

В. Стус. Поезія. Основні тематично-проблемні лінії. Україна - мрія та Україна знищена, скорена - у віршах поета. Поетичні твори В. Стуса - зразок «стоїчної» поезії у світовій ліриці

Проза другої половини ХХ ст. Тематичне й жанрове розмаїття, національна специфіка. О. Гончар. Життя і творчість

О. Гончар. Новела «За мить щастя». Краса й сила кохання як матеріал художнього осмислення. Узагальнений образ миті життя, філософія миті щастя людини

О. Гончар. Новела-засторога «Залізний острів» з роману «Тронка». Гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів

Гр. Тютюнник - «один із найвидатніших наших новелістів». (В. Шевчук). Життя і творчість

Гр. Тютюнник. Новела «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Образ любові як втілення високої християнської цінності, що вивищує людину над прагматичною буденністю, очищає їй душу

В. Шевчук. Життя і творчість митця. Особливості світобачення, громадянська позиція. Зв'язок із давньою українською літературою

В. Шевчук. Повість-преамбула до роману-балади «Дім на горі». Композиція, розгалуженість сюжету. Використання традицій європейської балади

В. Шевчук. «Дім на горі» (повість-преамбула). Барокові притчеві мотиви і символи. Жіноче і чоловіче першоджерело у творі

Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування

Українська історична проза. П. Загребельний - життя і творчість. Загальна характеристика історичних творів письменника

П. Загребельний. Роман «Диво». Історична основа й художній вимисел у творі. Софія Київська як історична пам'ятка та художній символ

П. Загребельний. Роман «Диво». Образи Сивоока князя Ярослава Мудрого. Наскрізні проблеми твору, його художні особливості

Сучасна українська література (огляд)

Сучасна українська література. Презентація дослідницько-творчого проекту «Літературна кав'ярня»

Українська російськомовна поезія (огляд)

Література рідного краю

Контрольна робота № 6. «Творчість П. Загребельного. Сучасний літературний процес. Російськомовна українська поезія. Література рідного краю». Тестування

Підсумок. Українська література від 20-х років ХХ ст. до наших днів

ЛітератураНа нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.