Усі уроки української літератури. 5 клас - А. І. Кривобокова 2013

І. Франко «Фарбований Лис». Засудження нечесності, користолюбства
Народні казки

Мета:

□ Навчальна: ознайомити учнів із головними та другорядними персонажами казки; розвивати вміння усно характеризувати головного героя, визначити риси його характеру; формувати уявлення про дійових осіб, мову персонажів і мову автора в художньому творі; розкрити особливості мови персонажів казки Івана Франка «Фарбований Лис».

□ Виховна: сприяти осмисленню негативних рис — лицемірства, зазнайства, хвальковитості.

□ Розвивальна: удосконалювати навички виразного вибіркового читання і розуміння змісту твору; розвивати вміння аналізувати художній твір; виховувати культуру мовлення.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання, наочність: портрет Івана Франка; ілюстрації до казки «Фарбований Лис»; фонозапис казки.

Що маєш сказати, наперед обміркуй.

Народна творчість

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Перевірка домашнього завдання

Кого називають персонажами твору? На які види вони поділяються?

Охарактеризуйте Лиса Микиту, використовуючи цитати з твору.

Охарактеризуйте ваше ставлення до другорядних персонажів цієї казки.

Чи підтримуєте ви дії Лиса? Обґрунтуйте свою думку.

3. Актуалізація опорних знань

Чи був Лис Микита колись чесним? Що його змінило?

Чи часто в житті вам доводиться обманювати? Як ви потім почуваєтесь?

Що таке користолюбство? Як ви ставитесь до людей, які використовують інших?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— Поясніть значення прислів’я, що є епіграфом до уроку. Як ви розумієте українські народні прислів’я: «Говори мало, слухай багато, а думай ще більше», «І від солодких слів буває гірко», «Не хочеш почути поганих слів, не кажи їх сам»? Поміркуйте, як ці прислів’я характеризують головного героя казки Івана Франка «Фарбований Лис».

Автор казки засуджує нечесність та користолюбство, які ніколи не призводять до добра. Треба завжди діяти так, щоб сумління і душа були чистими. Використовуючи інших людей, можна залізти дуже високо, але й падати звідти буде неодмінно дуже болісно.

Людина повинна добре обміркувати, про що говоритиме, щоб її висловлювання були послідовними, зрозумілими, красивими. Це саме стосується і літературних героїв, їхньої мови. Про це йтиме мова на уроці — про мову персонажів та мову автора.

2. Пояснення вчителя із залученням учнів до вибіркового читання

Прочитайте уривки з казки, де йдеться про: а) місце, час подій; б) описи зовнішності Лиса Микити; в) про вчинки персонажа; г) змалювання місцевості, передмістя.

Усе це — мова автора, тобто письменницька розповідь про героїв, час, місце подій, найрізноманітніші описи. Отже, мова автора в художньому творі — це розповідь письменника про місце, час подій, вчинки персонажів, описи зовнішності героїв, змалювання природи, приміщень, місцевості та інше, тобто все, що розповідає або описує автор у творі. Наприклад, Іван Франко в казці «Фарбований Лис», даючи авторську характеристику Лиса, повідомляє про місце дії: «Жив собі в однім лісі Лис Микита, хитрий-прехитрий. Скільки разів гонили його стрільці, цькували його хортами, ставили на нього капкани або підкидали йому отруєного м’яса, нічим не могли його доконати».

Чи є в казці уривки, де герої розмовляють між собою або виступають перед великою громадою? Знайдіть їх і прочитайте.

Мова персонажів — це те, що говорять герої в художньому творі. Мова персонажів подається у формі діалогів, монологів, полілогів. Згадайте з уроків української мови, що таке діалог, монолог, полілог. (Діалог — це розмова двох осіб. Монолог — роздуми героя вголос. Полілог — розмова багатьох осіб. Репліка — кожне висловлювання персонажів.) Мова персонажів завжди яскрава, індивідуалізована, пересипана прислів’ями й приказками, іншими влучними висловами.

3. Теорія літератури

Інтонація — це ритміко-мелодійна сторона мовлення, що служить у реченні засобом вираження синтаксичних значень і емоційно-експресивного фарбування. Інтонація є обов’язковою ознакою усного мовлення. На письмі вона передається розділовими знаками.

Основну роль в інтонації грає мелодика, а основними інтонаційними засобами є тональні засоби.

Особливо виділяються інтонації оповідання, питання й вигуку.

Для оповідальної інтонації характерна спокійна, рівна вимова всього висловлення.

Питальна інтонація виражається підвищенням тону на початку й зниженні його до кінця висловлення.

Оклична інтонація, навпаки, виражається підвищенням тону до кінця речення.

Темброві засоби інтонації — це різні якості голосу, обумовлені станом голосових зв’язок (нейтральний голос, хрипкий, напружений, скрипливий, розслаблений, напружений).

До кількісно-динамічних засобів належать: збільшення або зменшення гучності й зміна темпу проголошення окремих мовних тактів.

Інтенсивність — це сила голосу (виражається емоційний стан мовця: переляк, радість, горе тощо)

Темп мовлення — це її швидкість. Швидкий темп властивий звичайно схвильованого мовлення, а повільний темп — урочистої.

Паузи — це перерви в мовленні різної тривалості. Паузи служать не тільки для розчленовування мовлення.

Мова автора — це мова розповіді й опису, прямої характеристики, авторських відступів, а також це мова ліричного героя.

Мова автора характеризується індивідуальним стилем, який виявляється в особливостях манери автора, особливостях використання ним лексики народної мови, своєрідності образних висловів, синтаксичної будови речень.

Мова персонажів є важливим засобом типізації та індивідуалізації, тобто характеристики героїв. Людям різних епох, соціального стану, місцевості, віку, властиві певні особливості, які виявляються і в складі лексики, і у фразеологічних зворотах, і в характері інтонації, і у вимові слів, звуків. Індивідуалізація мови стосується і епічних, і драматичних творів. Письменник намагається знайти в мові різних людей характерні для них риси і художньо це відтворити. У зв’язку з цим важливу роль відіграють у художніх творах діалоги, внутрішні монологи. Кожен персонаж твору характеризується також і особливостями своєї лексики, а саме: загальнонародними словами, діалектизмами, професіоналізмами, характерними фразеологічними зворотами, улюбленими висловами, приказками тощо.

4. Кросворд «Вгадай пропущене слово» (за цитатами з казки)

По горизонталі: 1. «Надбіг до калюжі, скочив у воду, щоб обмитися з _ _ _ _ _ ,— де тобі! (фарби) 2. «Тут він був! Тут він був! _ _ _ _ _ його! (шукайте) 3. «Ой господи! Так се ти маєш бути наш _ _ _ _ _, наш цар? (добродій) 4. «Там пси купами по вулицях ходять, то вже хіба б ти перекинувся в _ _ _ _ _ , щоб тебе не побачили і не роздерли...» (блоху) 5. «... та се не _ _ _ _ _ , що вони мене так бояться! Так можна добре виграти...» (кепсько) 6. «Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з _ _ _ _ _ Курку вкраду...» (торговиці). 7. «Що ви собі _ _ _ _ _ !» (думаєте) 8. «Ет, іди, не говори _ _ _ _ _ !» (дурниць) 9. «Звіре_ _ _ _ _ ! В звірячім царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій...» (Остромисле) 10. «Слухайте, любі мої,— говорив Лис Микита,— і тіштеся! Сьогодні рано святий _ _ _ _ _ виліпив мене з небесної глини...» (Миколай)

По вертикалі: 1. «Та се Лис! Простісінький _ _ _ _ _ Лис! (фарбований)

5. Рубрика «Якби тварини вміли розмовляти»

Учням пропонується скласти монологи, діалоги або полілоги (на вибір) за участі таких персонажів казки — Лис Микита, пси, Мавпа Фрузя.

Тематика: «Пригоди на полюванні», «Зустріч із страшним звіром», «У гостях в Остромисла».

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ,

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з картками у парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть міні-твір на тему «Вчинок Лиса, який я засуджую» (5-7 речень).

2. Як ви розумієте прислів’я: «Брехні слухають, а брехунів б’ють»?

3. Що таке інтонація? Які різновиди інтонації ви знаєте? Наведіть приклади.

Картка №2

1. Напишіть міні-твір на тему «Як закінчилась би казка, якби Микита нікого не обманював?» (5-7 речень).

2. Як ви розумієте прислів’я: «Брехня панує — правду гальмує»?

3. Що таке «темброві засоби інтонації»? Що до них належить?

Картка № 3

1. Напишіть міні-твір на тему «Як вчинив би я на місці Лиса?» (5-7 речень).

2. Як ви розумієте прислів’я: «Кожен бреше, як йому вигідно»?

3. Що таке «мова автора»? Наведіть приклади.

Картка № 4

1. Напишіть міні-твір на тему «Як Лис використав ситуацію, у яку потрапив?» (5-7 речень).

2. Як ви розумієте прислів’я: «Нема того дерева, щоб на йому яка птиця не сиділа, нема того чоловіка, щоб хоч трохи не збрехав».

3. Що таке «мова персонажів»? Наведіть приклади.

Картка № 5

1. Напишіть міні-твір на тему «Моє ставлення до поведінки лісових мешканців» (5-7 речень).

2. Як ви розумієте прислів’я: «З брехні люди не мруть, та й інші їм віри не ймуть»?

3. Що таке «діалог», «монолог», «полілог»? Наведіть приклади.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ Бесіда

Як автор засуджує нечесність та користолюбство в казці «Фарбований Лис»?

Чи згодні ви з автором?

Яке покарання має діставати нечесна людина?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Ознайомитися з біографією та творчістю В. Королева-Старого.