Українська література 8 клас - Плани-конспекти - В. В. Паращич 2010

Урок № 9. Художні особливості українських народних дум
Усна народна творчість

Всі публікації щодо:

Мета: допомогти учням усвідомити художні особливості, значення народних дум; розвивати й удосконалювати навички аналізу фольклорних творів; виховувати усвідомлене ставлення до понять гріховності та покаяння; прищеплювати прагнення до самопізнання та самовдосконалення.

Обладнання: різні видання дум, історичних пісень; літературні твори, написані за їх мотивами; ілюстрації до творів. Теорія літератури: думи, композиція, художні засоби, образи-символи.

Хід уроку

І. Оголошення теми й мети уроку

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Вступне слово вчителя.

Українські народні думи та історичні пісні — справжні перлини української поезії, тому не загубилися вони у віках, не забулися. У чому ж секрет довговічності, нев’янучої сили та краси цих творів? Можливо, у правдивому змісті або досконалій формі, або в багатстві виражально-зображальних засобів? У цьому ми спробуємо розібратися на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Виразне читання, переказування, аналіз думи «Буря на Чорному морі».

2) Зачитування самостійно знайдених уривків із творів письменників — описів бурі на морі; розповідь про сім смертних гріхів (див. «Додаток»).

3) Порівняння описів бурі на морі у творах різних письменників та в думі «Буря на Чорному морі».

2. Бесіда.

1) Розкрийте значення узагальненого образу «бурі на морі».

2) Який підтекст може в ньому критися?

3) Чи можемо ми розглядати його і як алегорію?

IV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу

1. Інтерактивна вправа «Мозковий штурм».

— Що можна віднести до особливостей народних дум?

(У результаті висунення тез, навідних питань, обговорення, відкидання зайвого, доповнень учителя залишаються такі пункти:

— зображення важливих суспільних подій, фактів, постатей видатних історичних осіб, узагальнених образів;

— певне дотримання правдивості життєвих фактів;

— докладність поетичної розповіді;

— невелика кількість дійових осіб (2—3);

— своєрідність побудови (зачин, основна частина, повтори, три- кратність, кінцівка);

— особлива віршова форма (нерівноскладовість рядків, довільне римування, монорими);

— виконання речитативом під акомпанемент кобзи, ліри, бандури;

— усне поширення;

— варіантність тексту;

— великий обсяг (як для фольклорних творів).

Примітка. Монорима — вірш чи його частина, де всі рядки зв’язані однією римою.)

2. Пошуково-дослідницька робота в групах.

I група на основі складеної таблиці «Художні особливості народних дум» доводить, що твори «Маруся Богуславка», «Буря на Чорному морі» — народні думи.

II група досліджує художні засоби думи «Маруся Богуславка», складаючи таблицю.

III група досліджує засоби виразності в думі «Буря на Чорному морі».

IV група досліджує мову народних дум з точки зору вживання різних груп лексики — синонімів, антонімів; просторічних слів, загальновживаних, діалектизмів, історизмів, архаїзмів.

V група (аналітики, їх може бути 2—3) підбиває підсумки, визначає значення народних дум, порівнює свої висновки з тими, що зроблені в підручнику.

3. Повідомлення про результати досліджень у групах, само- та взаємооцінювання участі кожного члена групи.

V. Закріплення знань, умінь та навичок

1. Складання кросвордів.

1) Складіть кросворд із ключовим словом «дума» на основі тих рис, які прославляються у творах цього жанру.

2) 3 ключовим словом «пісня» складіть кросворд на основі назв художніх засобів, які часто використовуються у фольклорних творах.

2. Завдання учням.

1) Визначіть «третього зайвого».

2) Визначіть, що об’єднує ці поняття.

VI. Підбиття підсумків уроків

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Продовжіть фразу:

«Знайомство з народними думами примусило мене замислитися над тим, ...».

VII. Домашнє завдання

Підготуватися до бесіди з позакласного читання на тему «Народні історичні пісні та думи»; принести читацькі щоденники.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.