Українська література 9 клас. Плани-конспекти уроків для шкіл з російською мовою навчання - В. В. Паращич 2009

Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ
Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ

Всі публікації щодо:
Теорія літератури

Тема. Літературний процес 40-60-х рр. XIX ст. Вступ.

Мета: схарактеризувати суспільно-політичний рух в Україні 40-60-х рр. XIX ст. стан літератури цього періоду, її кількісного та якісного зростання; розвивати навички сприйняття інформації на слух, аналізу суспільних та літературних явищ у їхніх взаємозв’язках; виховувати почуття поваги до культурних, духовних надбань народу.

Обладнання: «портретна галерея» письменників відповідного періоду, виставка їхніх книжок.

Теорія літератури: роди, жанри, напрями літератури, поетичні школи.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

Вступне слово вчителя.

У кінці XVIII — на початку ХІХ ст. в Західній Європі розпочалися активні антифеодальні, національно-визвольні рухи, прокотилася хвиля незадоволення новими буржуазними відносинами. Творчі натури болісно переживали свій розлад із дійсністю, їх обтяжувала життєва проза. Тому в мистецтві, у літературі виникає новий напрям — романтизм. На перший план висуваються виняткові характери й обставини, суб’єктивне переважає над об’єктивним. Романтики цікавляться всім екзотичним, сильним, яскравим, піднесеним, тягнуться до містики, фантастики, умовності форм. З романтизмом пов’язане оновлення не лише жанрів, а й самого слова за рахунок введення асоціативності, багатозначності.

В Україні романтизм як літературний напрям найповніше виявився у 40-60 роках XIX століття. Про його національні особливості, найяскравіших представників ви дізнаєтесь на сьогоднішньому уроці.

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

«Хвилинка мудрості».

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Робота в парах.

(Учні доповнюють, уточнюють складені вдома тези про значення творчості Г. Квітки-Основ’яненка, потім зачитують вдосконалені роботи.)

2. робота над характеристикою героя.

(Учні характеризують образ із повісті «Маруся», який їм запам’ятався найбільше.)

3. Завдання учням.

✵ Доповніть речення.

Повість «Маруся» можна назвати енциклопедією… (народних обрядів та звичаїв; українських релігійно-християнських ідеалів; побуту, устрою в Україні і т. ін.).

ІV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Міні-лекція вчителя з елементами бесіди.

(Учні конспектують почуте або складають тези розповіді вчителя.)

40-ві роки XIX ст. в України позначені кріпацтвом, яке довело селян до відчаю и викликало хвилю селянських повстань. Українська мова й література зазнають переслідувань з боку царського самодержавства. Прогресивно налаштовані представники української інтелігенції об’єднуються у Кирило-Мефодіївське товариство, яке ставить за мету з допомогою реформ, культурницької, об’єднуючої діяльності поліпшити становище трудящих. Центральними постатями, ініціаторами й засновниками цього товариства були М. Костомаров, П. Куліш, Т. Шевченко. Один із провокаторів виказав поліції учасників товариства, і всі вони були заарештовані та покарані. Найжорстокіше — Т. Г. Шевченко — основоположник нової української літератури, котрий писав антикріпосницькі, антицарські твори.

У літературі виникають якщо не напрями, то окремі школи, наприклад, харківська школа романтиків, до якої входили В. Забіла, А. Чужбинський, П. Гулак-Артемовський та ін.

Романтизм в Україні мав такі особливості:

— велику роль в усіх родах літератури відігравала національно-історична тематика;

— ідеалізувалися патріархальні відносини;

— у характерах поєднувалися національне й соціальне першоджерела;

— «світова туга» західноєвропейських романтиків в українців носила характер суму за минулою славою та волею України;

— український романтичний герой — це людина, яка є часткою всеосяжної природи, індивідуально-неповторна; тому часто використовується прийом психологічного паралелізму — паралельне зображення природи та людини;

— головний герой української романтичної поезії — вільний козак, вершник — символ виклику долі, який знаходиться серед неозорих просторів (часто вживаються народнопісенні образи «синє море», «широкий степ», «буйний вітер», «вірний кінь», «бистрий Дунай» та ін.);

— підносився ідеал суспільно активної діяльності людини — патріотичної, хороброї, здатної до самопожертви, відданої інтересам України. Його уособлювали козаки, гайдамаки, народні співці-бандуристи тощо.

2. Виразне читання балади П. Гулака-Артемовського «Рибалка», обмін враженнями щодо прочитаного.

3. Завдання учням.

✵ Визначте риси романтизму у творі.

(Фантастичні, ліричні герої — русалка; відхід від реального життя, використання фольклорних образів, психологічного паралелізму, надзвичайні почуття героїв.)

4. Виразне читання поезії В. Забіли «Соловей».

5. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

6. Евристична бесіда, виконання завдань пошуково-дослідницького характеру.

— Який найпомітніший художній прийом використано у вірші? (Прийом психологічного паралелізму.)

— Випишіть усі дієслова на означення співу солов’я, зробіть висновки. (Щебечи, затьохкаєш, свиснеш, заграєш, співай; автор більше зосереджується не на описі птаха, його співові (відповідно до назви твору), а на почуттях ліричного героя, який страждає від нерозділеного кохання.)

— Хто протиставляється соловейкові? Чому? (Пугач — символ туги, лиха, темряви; соловейко ж провіщає радість, світло, взаємне кохання.)

7. Виразне читання вірша М. Костомарова «Соловейко».

8. Словникова робота, обмін враженнями щодо прочитаного.

9. Проблемне завдання учням.

✵ Порівняйте цей вірш із твором В. Забіли «Соловей».

(У М. Костомарова детальніше описується спів птаха (затлямка, засвистить, співав, щебече, затьохка, застогнав, терликнув, залився), подається історія дівчини, яка втратила коханого. Самотня героїня приходить увечері на могилу, довго там сидить і всім серцем сприймає спів солов’я, який теж, мабуть, за кимось сумує, бо самотньо співає на ялині біля могили, а не в кущах чи вербах, як його товариші.)

10. Виразне читання віршів, обмін враженнями щодо прочитаного.

(Учні виразно читають вірші М. Петренка «Небо», Є. Гребінки «Українська мелодія», твори А. Метлинського, А. Чужбинського та ін. поетів.)

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Завдання учням.

✵ Прочитайте вислови відомих людей про українських поетів-романтиків, прокоментуйте їх, спираючись на власні враження від вивчених поезій.

«Його скромна життєва драма, яка у тисячі подібних до нього минає без поважніших наслідків, мов весняна буря, збудила в його душі вроджений йому дар пісень.

Певна безпретензіональність і примітивність його ліричних впливів і творить головну частину їх вартості, робить їх «людським документом», який не перестане промовляти до людей зрозумілою їм мовою ще й тоді, коли будуть забуті многі артистичніші, блискучіші та ефектніші, але менш сердечні писання».

(І. Франко. «Поезія Віктора Забіли» )

«Гулак-Артемовський є представник і основоположник цілком окремої поетичної традиції. Увесь свій шлях поетичний Гулак пройшов цілком самостійно і собі сприяючи утворенню школи — тієї течії, що відома під назвою романтизму».

(І. Айзеншток. «Гулак-Артемовський»)

«В ліричних піснях Є. Гребінки «Українська мелодія» («Ні, мамо, не можна нелюба любить!»), «Заквітчалася дівчина», «Маруся», написаних у народнопісенних традиціях і позначених романтичним колоритом, у журливих, елегійних тонах оспівуються мотиви нерозділеного кохання, почуття розлуки, зради, душевних страждань, неможливості досягнення щастя в реальному житті. Вірші ці пройняті зворушливими настроями, оповиті серпанком смутку і трагізму, позначені яскравою мелодійністю й інтонаційною розмаїтістю».

(«Історія української літератури XIX ст.» у 3-х книгах)

«Його (М. Костомарова) поетичний доробок став вагомим внеском в оформлення тематично-стильових течій українського романтизму, поглиблення його історизму, психологізму і фольклоризму».

(«Історія української літератури XIX ст.» у 3-х книгах)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

✵ Продовжіть речення.

«Найпомітніші постаті українського романтизму — …»

«Т. Шевченко є…»

«Вірші поетів-романтиків вразили мене.»

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти характеризувати український літературний процес 40-60-х років XIX ст., аналізувати творчість поетів-романтиків; вивчити один із віршів (за бажанням).На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.