Плани-конспекти уроків - Українська література 9 клас - 2002

«Слово о полку Ігоревім» - найвидатніша пам'ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Слова…». Образ Руської землі

Всі публікації щодо:
Оригінальна світська література

Тема. «Слово о полку Ігоревім» — найвидатніша пам’ятка літератури Київської Русі. Історична основа «Слова…». Образ Руської землі.

Мета: ознайомити учнів із змістом «Слова», історичною основою твору; розвивати уміння аналізувати, виділяти головне, уміння встановлювати послідовність і синхронність подій; виховувати патріотичні почуття через причетність до історії свого народу.

Обладнання: комплект картин до поеми «Слово о полку Ігоревім», виставка різних видань поеми, зошити, підручники, тексти.

ХІД УРОКУ

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

1. Перевірка домашнього завдання.

1) Перевірка знань термінів, записаних на попередньому уроці.

2) Приклади притч, проповідей.

2. Бесіда.

1) Який зміст «Нагірної проповіді» Ісуса Христа?

2) Чи доводилося вам слухати проповідь? Розкажіть про її зміст та свої враження.

3. Самостійна робота (див. додаток до уроків № 4 — 5).

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ ТА ЗАВДАНЬ УРОКУ

III. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя (складання тез розповіді).

Безумовно, великим досягненням давньоруської літератури є «Слово о полку Ігоревім». Цей твір дослідники називають лебединою піснею Київської Русі, шедевром українського і світового письменства. Орієнтовний час написання — 1187 р. За жанром «Слово…» — ліро-епічна, героїчна поема. Частина тексту написана ритмічною прозою. Твір відзначається гармонією змісту і форми, глибоким психологізмом, яскравою образністю і символікою. Простежується зв’язок із фольклором та писемними джерелами.

Твір неодноразово перекладався і переспівувався українськими письменниками (Т. Шевченко, М. Шашкевич, Ю. Федькович, С. Руданський, В. Шевчук, Л. Махновець та ін.), що свідчить про його неперехідну цінність як художнього твору високого ґатунку, а також про внутрішній, органічний зв’язок із художнім мисленням, з літературою українського народу в цілому.

Основою для «Слова…» стали історичні події, а саме: невдалий похід князя Ігоря Святославича проти половців 1185 року і його поразка у битві на ріці Каялі. Київська Русь вела тривалу й тяжку боротьбу проти кочівників, але рідну землю було б легше захищати, якби не було князівських міжусобиць. Змагання князів за багатства, а найбільше за землю, ослаблювали міць Київської Русі й відкривали шлях половцям для нападів і нищення. Деякі князі намагалися хоч якось зарадити лихові і тому вдавалися до різних заходів: укладали з половцями мирні угоди, одружувалися з дочками хана, задобрювали подарунками. Але успіху це не мало, бо з корисливою метою деякі князі використовували кочівників як знаряддя боротьби із своїм суперником. Київська Русь нищилася нещадно. У 1183 році київський князь Святослав, переконавши ще декількох князів, що лише спільними зусиллями можна подолати ворога, переміг половців, а половецького хана Коб’яка взяв у полон.

Князь Ігор, що правив у Новгород-Сіверському, вирішив і собі здобути перемогу над половцями, що йому врешті й вдалося. Але замість того щоб закріпити свою перемогу, він через два роки вирушає в новий похід, що завершився страшною поразкою.

Насамперед слід зауважити, що «Слово…» — це найвизначніша пам’ятка давньоруської літератури. Хоча ім’я автора лишилося невідомим, але з усього видно і його майстерність, і його палку любов до рідної землі.

Розкриваючи зміст подій, автор розповідає про поведінку окремих людей, їхні вчинки, наводить їхні висловлювання, і з цього поступово вимальовуються образи героїв. Людські характери змальовані скупо, але в кожному підкреслено найприкметнішу рису: в Ігоря і Всеволода — хоробрість, у Святослава — мудрість, у Ярославни — вірність. І розкриваються ці властивості в найхарактерніших для героїв обставинах: воїна — у битві, політика — у промові, жінки — в очікуванні повернення коханого.

Центральний образ «Слова…» — Руська земля. У руслі народнопоетичних традицій автор оспівує сили природи, широко використовує мотиви давньої слов’янської міфології. Саме тому таким яскравим, живим уособленням є пейзаж у творі. Перед другою битвою з половцями «криваві зорі світ провіщають; чорнії тучі з моря ідуть… Земля гуде. Ріки мутно течуть. Порохи поля покривають».

2. Словникова робота.

Автор — особа, наслідком творчої діяльності якої є художній твір. Автор твору писемної літератури, на відміну від усної народної творчості, як правило, відомий. У давній літературі, коли існувала традиція не вказувати імені автора на рукописі, імена авторів не завжди відомі, наприклад, драма «Милість Божа…» невідомого автора. Автори окремих творів остаточно не з’ясовані, вчені висловлюють різні припущення. Тривають наукові дискусії навколо авторства «Слова о полку Ігоревім», висунуто кілька гіпотез (від ченця Яна Вишатича, співців Ходини, Митуси, боярина Петра Бориславича до брата княгині Ярославни, який брав участь у поході князя Ігоря, та ін.).

Єдність змісту і форми художнього, зокрема літературного твору, зумовлена тим, що зміст твору (проблематика, ідеї, зображувані події і персонажі, висловлені думки і почуття) створений уявою автора і тому існує лише завдяки формі його вираження — словесним образам, композиції, певному порядку розміщення подій у сюжеті, мовним засобам відтворення інтонації тощо. Форма є способом організації змісту в художньому творі. Компоненти форми твору можуть або бути більшою мірою пов’язаними з його змістом, як сюжет, композиція, або бути відносно самодостатніми прийомами художньої виразності, як асонанси й алітерації (повтор однакових чи подібних за звучанням голосних і приголосних звуків поезії).

3. Робота з підручником.

Самостійно прочитати про композицію, жанр, особливості мови.

4. Обговорення прочитаного з урахуванням складених тез:

1) композиція;

2) жанр;

3) особливості мови (з прикладами, узятими з твору).

5. Виразне читання уривків твору.

6. Бесіда за текстом.

1) Чому так багато творів прадавньої і давньої літератури загинуло, не збереглося?

2) Яка гіпотеза про авторство «Слова…» є найвірогіднішою?

3) Назвати основні проблеми, що їх ставить автор твору.

4) Який центральний образ «Слова про похід Ігоря»?

5) Якою і як змальована природа у творі?

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1) Виписати цитати до характеристики Руської землі.

2) Скласти цитатний план до характеристики воїнів-захисників Руської землі.

3) Обговорення виписаних цитат.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник, с. 25 — 36, хрестоматія [48, с. 52 — 68]. Записи тез розповіді вчителя.